Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kulháň 194/2021 účinný od 01.06.2021

Platnosť od: 26.05.2021
Účinnosť od: 01.06.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kulháň 194/2021 účinný od 01.06.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 194/2021 s účinnosťou od 01.06.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kulháň

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 1 a 4 a § 30 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa chránený areál Kulháň (ďalej len „chránený areál“). Súčasťou chráneného areálu je územie ...

(2)

Chránený areál sa nachádza v okrese Topoľčany v katastrálnom území Prašice a v okrese Bánovce nad Bebravou ...

(3)

Hranica chráneného areálu je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica chráneného areálu vymedzená geometrickým ...

(4)

Ciele starostlivosti o chránený areál, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia upravuje ...

§ 2

Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany chráneného areálu, ...

§ 3
(1)

V chránenom areáli sa vyhlasujú zóny B, C a D podľa § 30 zákona. Hranice zón chráneného areálu sú vymedzené ...

(2)

Zóna B má výmeru 64,9639 ha a platí v nej štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.

(3)

Zóna C má výmeru 27,8366 ha a platí v nej tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.

(4)

Zóna D má výmeru 36,1760 ha a platí v nej druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2021.2)

Eduard Heger v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 194/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - VYMEDZENIE HRANICE CHRÁNENÉHO AREÁLU

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 194/2021 Z. z.

  PREDMET OCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU

  Biotopy európskeho významu:Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (*91E0), Ls3.3 Dubové nátržníkové ...

  Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: kunka červenobruchá (Bombina bombina), fuzáč obrovský/fuzáč ...

  Poznámky: Podľa § 2 ods. 2 písm. t) zákona prioritný biotop je biotop európskeho významu, ktorého ochrana ...

Poznámky

 • 1)  Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým ...
 • 2)  Dňom účinnosti nariadenia vlády strácajú platnosť: 1. piaty bod prílohy č. 2 časti A k vyhláške Krajského ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore