Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Hradná dolina 193/2021 účinný od 01.06.2021

Platnosť od: 26.05.2021
Účinnosť od: 01.06.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Hradná dolina 193/2021 účinný od 01.06.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 193/2021 s účinnosťou od 01.06.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa vyhlasuje chránený areál Hradná dolina

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 1 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa chránený areál Hradná dolina (ďalej len „chránený areál“). Súčasťou chráneného areálu je ...

(2)

Chránený areál sa nachádza v okrese Topoľčany v katastrálnom území Bojná. Celková výmera chráneného ...

(3)

Hranica chráneného areálu je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica chráneného areálu vymedzená geometrickým ...

(4)

Ciele starostlivosti o chránený areál, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia upravuje ...

§ 2

Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany chráneného areálu, ...

§ 3

Na území chráneného areálu platí tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2021.

Eduard Heger v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 193/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - VYMEDZENIE HRANICE CHRÁNENÉHO AREÁLU

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 193/2021 Z. z.

  PREDMET OCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU

  Biotop európskeho významu:Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (*91E0).

  Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: kunka žltobruchá (Bombina variegata) a pásikavec (Cordulegaster=Cordugaster ...

  Poznámky: Podľa § 2 ods. 2 písm. t) zákona prioritný biotop je biotop európskeho významu, ktorého ochrana ...

Poznámky

 • 1)  Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore