Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča do obehu 18/2006 účinný od 01.02.2006 do 31.12.2006

Platnosť od: 14.01.2006
Účinnosť od: 01.02.2006
Účinnosť do: 31.12.2006
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča do obehu 18/2006 účinný od 01.02.2006 do 31.12.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 18/2006 s účinnosťou od 01.02.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie ...

1.

V § 3 písmená b) až e) znejú:

„b) mladými viničovými rastlinami 1. zakorenené odrezky, ktorými sú nezaštepené časti zakorenených ...

2.

V § 3 písm. i) sa vypúšťa štvrtý bod.

3.

V § 8 ods. 3 sa slová „§ 9 ods. 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

4.

V § 12 ods. 3 písm. e) sa slová „§ 9 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 8“.

5.

V § 20 sa slová „škôlok na množenie podľa § 3 písm. d) alebo škôlok“ nahrádzajú slovami ...

6.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

„§ 20a (1) V selektovaných a podpníkových vinohradoch, ktoré sú založené k 1. januáru 2006 ...

7.

Prílohy č. 1 až 4 znejú:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 280/2004 Z. z. POŽIADAVKY NA MNOŽITEĽSKÉ PORASTY 1. Množiteľský ...

8.

V prílohe č. 5 sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:

„2. Smernica Komisie 2005/43/ES z 23. júna 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smernici ...

Zároveň sa vypúšťa posledná veta.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore