Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2006 Z. z. 170/2007 účinný od 15.04.2007 do 28.04.2009

Platnosť od: 31.03.2007
Účinnosť od: 15.04.2007
Účinnosť do: 28.04.2009
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2006 Z. z. 170/2007 účinný od 15.04.2007 do 28.04.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 170/2007 s účinnosťou od 15.04.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom ...

1.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

„§ 17a (1) Ustanovenia tohto nariadenia vlády týkajúce sa typového schválenia ES sa uplatňujú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14)
§ 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.“.

2.

§ 18 znie:

„§ 18 Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v ...

3.

V prílohe č. 1 nadpis znie: „KRITÉRIÁ NA ÚČELY TYPOVÉHO SCHVAĽOVANIA“.

4.

Príloha č. 5 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore