Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín do obehu 169/2004 účinný od 01.04.2004 do 30.04.2004

Platnosť od: 01.04.2004
Účinnosť od: 01.04.2004
Účinnosť do: 30.04.2004
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Pestovateľstvo, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 169/2004 s účinnosťou od 01.04.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín do obehu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie ustanovuje

a)

rody a druhy zelenín, ktorých odrody povinne podliehajú konaniu o registrácii odrody podľa § 3 ...

b)

požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva zelenín,

c)

požiadavky na výrobu osiva zelenín a podmienky pre dodávateľov na sledovanie a kontrolu kvality ...

d)

podmienky uvádzania osiva zelenín do obehu,

e)

podmienky výkonu kontroly osiva zelenín dovezeného podľa § 12,

f)

podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní,

g)

spôsob a rozsah výkonu kontroly kvality osiva zelenín uvádzaných do obehu.

(2)

Toto nariadenie sa nevzťahuje na

a)

osivo zelenín, ktoré je preukázateľne určené na vývoz do krajín mimo členských štátov Európskeho ...

b)

sadivo a sadenice zelenín, ktorých uvádzanie do obehu upravuje osobitný predpis.1)

§ 2
Rody a druhy zelenín
a)

cibuľa šalotka (Allium ascalonicum),

b)

cibuľa zimná (Allium fistulosum),

c)

cesnak kuchynský (Allium sativum),

d)

artičoka bodliaková, karda (Cynara cardunculus),

e)

rebarbora pontická (Rheum rhaponticum).

§ 3
Vymedzenie pojmov
a)

uvádzaním osiva zelenín do obehu predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj, dovoz ...

1.

dodávka osiva Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ...

2.

dodávka osiva na účely jeho úpravy fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré ako dodávatelia ...

3.

dodávka osiva na účely výroby určitých poľnohospodárskych surovín určených na priemyselné ...

b)

zeleninou rastlina zo zoznamu zelenín, ktorá je určená na poľnohospodársku výrobu alebo záhradnícku ...

c)

základným osivom zelenín osivo, ktoré

1.

bolo vyrobené priamo zo šľachtiteľského množiteľského materiálu pod dohľadom šľachtiteľa3) ...

2.

je určené na výrobu osiva kategórie množiteľského materiálu ako certifikované osivo,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovený v prílohe č. 1,

4.

kontrolný ústav uznal podľa § 15 ods. 3 zákona,

d)

certifikovaným osivom zelenín osivo, ktoré

1.

je vyrobené zo základného osiva alebo z osiva uvedeného v písmene c) prvom bode, ak o to požiadal ...

2.

je určené predovšetkým na výrobu zeleniny,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovený v prílohe č. 1,

4.

kontrolný ústav uznal podľa § 15 ods. 3 zákona,

5.

úradne bolo prehliadané na účely overenia odrodovej pravosti a odrodovej čistoty,

e)

štandardným osivom zelenín osivo, ktoré

1.

má dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu,

2.

je určené na výrobu zeleniny,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovený v prílohe č. 1,

4.

bolo skontrolované následnou kontrolou na účely overenia odrodovej pravosti a odrodovej čistoty. ...

§ 5
Požiadavky na výrobu osiva zelenín
(1)

Kontrolný ústav uznáva množiteľské porasty zelenín, ktoré sú určené na výrobu osiva v kategóriách ...

(2)

Požiadavky na uznanie množiteľských porastov zelenín určených na výrobu osiva v kategóriách ...

(3)

Požiadavky na uznávanie množiteľských porastov zelenín určených na výrobu osiva v kategórii ...

§ 6
Požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva zelenín
(1)

Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav osiva zelenín sú ustanovené v prílohe č. 1. ...

(2)

Požiadavky podľa prílohy č. 1 musí spĺňať osivo zelenín v kategóriách osivo predstupňov, ...

§ 7
Uznávanie a kontrola osiva zelenín
(1)

Kontrolný ústav uznáva osivo zelenín v kategóriách osivo predstupňov, základné osivo a certifikované ...

(2)

Pri uvádzaní štandardného osiva zelenín do obehu kontrolný ústav náhodnými kontrolami overuje, ...

(3)

Kontrolný ústav je oprávnený na účely uznávania osiva podľa odseku 1 a výkonu kontroly osiva ...

(4)

Pri dodávkach osiva zelenín v kategóriách osivo predstupňov, základné osivo, certifikované osivo ...

(5)

Ak výsledky vegetačných skúšok opakovane preukážu, že osivo kontrolovanej odrody dostatočne ...

(6)

Ak dodávateľ zabezpečil nápravu zistených nedostatkov a kontrolný ústav s dostatočnou istotou ...

(7)

Kontrolný ústav je oprávnený kedykoľvek počas uvádzania osiva zelenín do obehu náhodnými kontrolami ...

§ 8
Kontrola kvality štandardného osiva zelenín dodávateľom
(1)

Dodávateľ je povinný vykonať pred uvedením štandardného osiva zelenín do obehu kontrolu súladu ...

(2)

Ak sa na základe rozboru vzoriek zistí v osive zelenín prítomnosť škodlivých organizmov uvedených ...

Výnimky z požiadaviek na vlastnosti a kvalitu osiva zelenín
§ 9
(1)

Ak je ohrozené zásobovanie trhu základným osivom zelenín, ktoré spĺňa požiadavky na klíčivosť ...

(2)

Na účely okamžitej dostupnosti osiva zelenín môže dodávateľ osivo zelenín v kategóriách základné ...

a)

požiada kontrolný ústav o uznanie osiva na základe správy o predbežnej analýze klíčivosti vykonanej ...

b)

dodávateľ v žiadosti uvedie obchodné meno a sídlo prvého kupujúceho osiva,

c)

dodávateľ poskytne prvému kupujúcemu osiva záruku za klíčivosť stanovenú predbežnou analýzou, ...

d)

na osobitnej náveske uvedie aj klíčivosť určenú predbežnou analýzou spolu so svojím obchodným ...

e)

kontrolný ústav povolí úradné uznanie osiva s klíčivosťou určenou podľa písmena a), ak toto ...

(4)

Ak dodávateľ dodal osivo zelenín, na ktoré bola udelená výnimka podľa odseku 1 alebo odseku 2, ...

§ 11
Uvádzanie osiva zelenín do obehu
(1)

Dodávateľ nesmie uvádzať do obehu osivo zelenín, ak nebolo kontrolným ústavom uznané ako osivo ...

(2)

Osivo priemyselnej čakanky dodávateľ môže uvádzať do obehu len v kategóriách základné osivo ...

(4)

Dodávateľ môže uvádzať do obehu osivo predstupňov, základné osivo, certifikované osivo alebo ...

(5)

Ak dodávateľ dodáva konečnému spotrebiteľovi osivo zelenín v malom množstve, osivo nemusí byť ...

(6)

Dodávateľ do obehu môže uvádzať aj

a)

šľachtiteľské osivo zelenín, ak spĺňa podmienky podľa odseku 7,

b)

ním vyrobené osivo zelenín na spracovanie za podmienky, že zabezpečí jeho identitu,

c)

malé množstvá osiva na vedecké účely alebo šľachtiteľské účely,

(7)

Šľachtiteľské osivo zelenín podľa odseku 6 písm. a) možno uvádzať do obehu, len ak

a)

bolo úradne prehliadnuté kontrolným ústavom, pričom sa zistilo, že spĺňa požiadavky pre certifikáciu ...

b)

je zabalené podľa § 14,

c)

každý obal je označený náveskou podľa § 16 ods. 5 písm. b), ktorá musí obsahovať najmä tieto ...

1.

označenie príslušného zodpovedného orgánu a členského štátu alebo ich rozlišovací kód,

2.

výrobné číslo alebo číslo dávky,

3.

mesiac a rok balenia, alebo

4.

mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie,

5.

botanický názov druhu zeleniny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,

6.

názov odrody,

7.

údaj „osivo vyššej generácie množenia“,

8.

počet generácií predchádzajúcich kategórií certifikované osivo.

§ 14
Balenie osiva zelenín
(1)

Obaly s osivom predstupňov, základným osivom, certifikovaným osivom alebo štandardným osivom zelenín ...

(2)

Dodávateľ nemusí uzatvárať obaly podľa odseku 1, ak použije pečatný systém s jednorazovým ...

(3)

Obaly, ktoré už boli úradne uzatvorené, nemožno po druhý raz uzatvoriť, ibaže by tak urobil ...

(4)

Osobou zodpovednou za pripevňovanie návesiek a uzatváranie obalov podľa odsekov 1 a 3 je fyzická ...

§ 15
Malé balenie osiva zelenín
(1)

Malé balenie ES osiva zelenín kategórie certifikované osivo musí byť uzavreté takým spôsobom, ...

(2)

Dodávateľ je povinný umožniť kontrolnému ústavu, aby mohol skontrolovať identitu osiva v čase ...

§ 16
Označovanie osiva zelenín
(1)

Pri uvádzaní osiva predstupňov, základného osiva a certifikovaného osiva zelenín do obehu okrem ...

c)

mesiac a rok balenia vyjadrený ako „balené (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného úradného ...

d)

výrobné číslo alebo číslo dávky,

e)

botanický názov druhu zeleniny, ktorý možno uviesť v skrátenej forme bez mien autorov,

f)

názov odrody,

g)

kategóriu osiva,

h)

krajinu výroby,

i)

deklarovanú čistú hmotnosť alebo počet semien,

j)

ak ide o použitie granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných častíc, uviesť pôvod ...

k)

ak ide o odrody, ktoré sú hybridmi alebo inbrednými líniami

1.

pre základné osivo, ak hybrid alebo inbredná línia, z ktorých osivo pochádza, boli registrované ...

2.

pre základné osivo v iných prípadoch názov komponentu, z ktorého osivo pochádza, spolu so slovom ...

3.

pre certifikované osivo názov odrody, z ktorej osivo pochádza, spolu so slovom „hybrid“,

l)

ak ide o opakované skúšanie klíčivosti údaj „opakovane skúšaná klíčivosť (mesiac a rok)“. ...

(2)

Ak dodávateľ do obehu uvádza osivo s nižšou klíčivosťou podľa § 9 ods. 1, s úradne nepreskúšanou ...

(3)

Náveska sa nesmie použiť viackrát a musí byť vyhotovená z neroztrhateľného materiálu. Údaje ...

(4)

Na základe žiadosti ministerstva môže komisia udeliť súhlas, aby dodávatelia pod dozorom kontrolného ...

(5)

Návesky na obaloch s osivom zelenín musia byť farebne odlíšené podľa kategórie osiva. Náveska ...

a)

biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre šľachtiteľské osivo [§ 11 ods. 7 písm. c)] a pre osivo ...

b)

biela pre základné osivo [§ 3 písm. c)],

c)

modrá pre certifikované osivo [§ 3 písm. d)],

d)

tmavožltá pre štandardné osivo [§ 3 písm. e)],

e)

sivá pre osivo vyrobené a uznané podľa § 17 ods. 1 a 2.

(6)

Dodávateľ je povinný do každého obalu vložiť osvedčenú kópiu úradného dokladu vzťahujúceho ...

(7)

Označovanie osív zelenín podľa odsekov 1 až 6 sa vzťahuje aj na malé balenia ES základného ...

(8)

Balenia štandardného osiva a malé balenie ES osiva kategórie certifikované osivo musia byť označené ...

c)

obchodný rok balenia alebo rok opakovaného skúšania klíčivosti, prípadne koniec obchodného roka, ...

d)

botanický názov druhu zeleniny,

e)

názov odrody,

f)

kategóriu osiva; pri malých baleniach ES možno certifikované osivo označiť písmenom „C“ alebo ...

g)

referenčné číslo dávky uvedené osobou zodpovednou za pripevňovanie návesiek, ak ide o štandardné ...

h)

výrobné číslo alebo číslo dávky, ak ide o certifikované osivo,

i)

deklarovanú čistú hmotnosť alebo počet semien okrem malých balení do 500 g,

j)

pri použití granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných častíc uviesť pôvod týchto ...

(9)

Dodávateľ nemusí označovať malé balenie ES osiva kategórie certifikované osivo náveskou podľa ...

(10)

Ak dodávateľ dodáva štandardné osivo zelenín v malom balení ES, musí zabezpečiť, aby údaje ...

(11)

Ak sa do obehu uvádza osivo geneticky modifikovanej odrody, dodávateľ je povinný na náveske, obale ...

(12)

Ak dodávané osivo bolo chemicky ošetrené, dodávateľ je povinný na náveske, obale a v sprievodnom ...

(13)

Ak dodávateľ zamýšľa na náveske dodávateľa pri uvádzaní do obehu štandardného osiva uviesť ...

§ 18
Zodpovedný orgán
(1)

Zodpovedným orgánom za vykonávanie kontroly hodnotenia množiteľských porastov a skúšania štandardného ...

(2)

Odborne spôsobilá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba môže na základe poverenia ...

(3)

Kontrolný ústav môže poveriť vykonávaním činností podľa odseku 2 fyzickú osobu alebo právnickú ...

(4)

Kontrolný ústav na účely zabezpečenia súladu skutočného stavu s požiadavkami ustanovenými ...

(5)

Kontrolný ústav

a)

vydáva osvedčenie o prehliadke množiteľského porastu zelenín podľa § 5 ods. 1,

b)

vydáva osvedčenia o uznaní množiteľského materiálu (osiva) zelenín,

c)

vydáva posudky úradnej vzorky množiteľského materiálu (osiva) zelenín o neuznaní množiteľského ...

d)

vyhotovuje zápisnice o kontrole kvality štandardného množiteľského materiálu (osiva) zelenín ...

e)

vydáva iné úradné stanoviská súvisiace s výrobou, spracúvaním a uvádzaním osiva zelenín ...

(6)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba uvedená v odseku 2 tieto doklady vydáva v mene ...

§ 22
Zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z opatrení komisie
a)

informuje komisiu o uvedení právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich osivo zelenín do ...

b)

informuje komisiu o každom zodpovednom úradnom orgáne Slovenskej republiky (§ 18) a o každej osobe ...

c)

do času, kým komisia nerozhodne o zákaze uvádzania štandardného osiva zelenín do obehu podľa ...

d)

môže požiadať komisiu o udelenie výnimky z § 15 ods. 1 a § 16 ods. 7,

e)

na základe žiadosti komisie prijme opatrenia na koordináciu, vykonávanie a kontrolu dočasných ...

f)

prijme úradné opatrenia, ktorými na základe rozhodnutia komisie ustanoví osobitné podmienky na ...

g)

spolupracuje so Stálym výborom pre osivo a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo ...

§ 23

Týmto nariadením sa transponujú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 4. ...

§ 24
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou § 2 ods. 2, § 4, § 9 ods. 3, ...

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 168/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie ...
  • 2)  Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia ...
  • 3)  § 2 písm. g) zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat. ...
  • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v ...
  • 5)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore