Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 168/2010 účinný od 01.07.2014 do 30.04.2018

Platnosť od: 29.04.2010
Účinnosť od: 01.07.2014
Účinnosť do: 30.04.2018
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 168/2010 účinný od 01.07.2014 do 30.04.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 168/2010 s účinnosťou od 01.07.2014 na základe 176/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a ...

(2)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na nové typy pneumatík určené pre terénne použitie a označené symbolom ...

(3)

Na postup pri udelení typového schválenia ES vozidla2) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na pneumatiky, ...

(4)

Na postup pri udelení typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na vonkajšie výčnelky, ...

§ 2
Rovnocennosť technických požiadaviek
(1)

Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády vzťahujúce sa na pneumatiky, zariadenia na osvetlenie ...

(2)

Na účely odseku 1 sa technické požiadavky na montáž pneumatík a bezpečnostných pásov podľa tohto nariadenia ...

DRUHÁ ČASŤ

PNEUMATIKY PRE VOZIDLÁ A ICH MONTÁŽ

§ 3
Úvodné ustanovenie

Na účely tejto časti nariadenia vlády sa rozumie

a)

typom pneumatiky pneumatiky, ktoré sa navzájom nelíšia v týchto základných znakoch:

1.

výrobná značka alebo obchodné označenie,

2.

označenie rozmerov pneumatiky,

3.

kategória použitia,

4.

konštrukcia,

5.

kategória rýchlosti,

6.

index nosnosti,

7.

rozmery prierezu pneumatiky, ak je montovaná na ráfiku,

b)

konštrukciou pneumatiky technická charakteristika kostry plášťa pneumatiky; rozlišujú sa najmä tieto ...

1.

diagonálna, bias-ply alebo cross-ply znamená konštrukciu pneumatiky, v ktorej kordové vrstvy siahajú ...

2.

bias-belted znamená konštrukciu typu cross-ply, v ktorej je kostra ohraničená pásom obsahujúcim dve ...

3.

radiálna znamená konštrukciu pneumatiky, v ktorej kordové vrstvy siahajú až na pätky a sú usporiadané ...

4.

zosilnená znamená konštrukciu pneumatiky, ktorej kostra je odolnejšia ako na zodpovedajúcej bežnej pneumatike, ...

c)

behúňom časť pneumatiky, ktorá prichádza do styku so zemou,

d)

označením rozmerov pneumatiky označenie, ktoré udáva

1.

menovitú šírku prierezu S1 vyjadrenú v milimetroch okrem niektorých typov pneumatík, pre ktoré je označenie ...

2.

menovité profilové číslo Ra okrem niektorých typov pneumatík, pre ktoré je označenie rozmeru ustanovené ...

3.

dohodnuté číslo d, ktoré udáva menovitý priemer ráfika a zodpovedá priemeru ráfika vyjadrenému v kódoch ...

e)

ráfikom nosný prvok pre pneumatiku s dušou alebo pre bezdušovú pneumatiku, na ktorom sú usadené pätky ...

f)

teoretickým ráfikom pomyselný ráfik, ktorého šírka sa rovná x-násobku menovitej šírky prierezu pneumatiky, ...

g)

meracím ráfikom ráfik, na ktorý sa montuje pneumatika pri meraní rozmerov,

h)

testovacím ráfikom ráfik, na ktorý sa montuje pneumatika pri testovaní,

i)

indexom nosnosti číslo udávajúce maximálne zaťaženie, ktoré pneumatika znesie pri rýchlosti zodpovedajúcej ...

j)

kategóriou rýchlosti rýchlosť vyjadrená symbolom kategórie rýchlosti uvedenej v časti B prílohy č.1,

k)

pneumatikou pre jazdu na snehu pneumatika, ktorej vzorka behúňa a konštrukcia sú projektované tak, aby ...

l)

triedou maximálneho zaťaženia najväčšia prípustná hmotnosť, ktorú má pneumatika uniesť,

m)

malým motocyklom malý motocykel s pedálmi s pomocným motorom s výkonom nepresahujúcim 1 kW a s najväčšou ...

§ 4
Technické požiadavky na pneumatiky

Pneumatiky musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.3 až 1.6, 1.8 až 1.15, 1.17, 1.22 ...

§ 5
Typové schválenie ES komponentu pre typ pneumatiky
(1)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ pneumatiky musí obsahovať podrobnosti o

a)
označení rozmeru pneumatiky podľa § 3 písm. d),
b)
výrobnej značke alebo obchodnom označení,
c)
kategórii použitia, napríklad bežné, špeciálne, pre jazdu na snehu alebo pre malý motocykel,
d)
konštrukcii pneumatiky,
e)
symbole kategórie rýchlosti,
f)
indexe nosnosti,
g)
údaji, či je pneumatika určená na používanie bez duše,
h)
údaji, či je pneumatika bežná alebo zosilnená,
i)
počte vrstiev pneumatiky pre vozidlá, ktorých konštrukcia je odvodená z motocyklov,
j)
vonkajších rozmeroch, a to celkovej šírke pneumatiky a celkovom priemere,
k)
ráfikoch, na ktoré sa môže pneumatika montovať,
l)
meracom ráfiku a testovacom ráfiku,
m)
testovacom a meracom tlaku,
n)
koeficiente X uvedenom v § 3 písm. f),
o)
najväčšej rýchlosti povolenej výrobcom pneumatiky a nosnosti prípustnej pre najväčšiu rýchlosť, a to ...
(2)

Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú:

a)
nákresy alebo fotografie v troch vyhotoveniach, ktoré znázorňujú vzorku behúňa a prierez nafúkanej pneumatiky ...
b)
protokoly o testoch vydané poverenou technickou službou overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) ...
c)
informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy I kapitoly 1 smernice.
(3)

Vzorky typu pneumatiky predložené na typové schválenie ES komponentu musia byť zreteľne, viditeľne a ...

(4)

Typové schválenie ES komponentu pre typ pneumatiky sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky podľa ...

(5)

Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ pneumatiky sa vydá6) podľa vzoru ustanoveného v ...

(6)

Na žiadosť výrobcu pneumatiky možno rozšíriť označenie typového schválenia ES komponentu aj na iné typy ...

(7)

Každá pneumatika zhodná s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády musí byť označená značkou typového ...

(8)

Ak sa zmení vzorka behúňa, nevyžaduje sa opakovanie testov ustanovených v prílohe II kapitoly 1 smernice. ...

§ 6
Technické požiadavky na montáž pneumatík
(1)

Montáž pneumatík na vozidlo musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.1 až 1.4.2 prílohy ...

(2)

Všetky pneumatiky namontované na vozidle vrátane náhradnej pneumatiky musia mať typové schválenie ES ...

(3)

Pneumatiky, ktorým bolo udelené typové schválenie ES podľa osobitného predpisu,8) sa môžu montovať aj ...

(4)

Pneumatiky pre motocykle sa môžu montovať aj na malé motocykle.

(5)

Ak ide o vozidlo vybavené pneumatikami, ktoré nie sú pneumatikami pre motocykle, osobné vozidlá alebo ...

(6)

Pneumatiky namontované na malé motocykle môžu byť odlišného typu od tých, na ktoré sa vzťahujú požiadavky ...

§ 7
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž pneumatík
(1)

Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž ...

a)
informačný dokument,
b)
zoznam príslušných verzií a variantov typu vozidla,
c)
vzorky typu pneumatiky zodpovedajúce každej verzii a variantu typu vozidla.
(2)

V informačnom dokumente podľa odseku 1 písm. a) žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 2.3 až 2.3.2, ...

a)
označenie rozmeru pneumatiky,
b)
kategóriu používania,
c)
symbol kategórie minimálnej rýchlosti kompatibilný s teoretickou najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vozidla, ...
d)
index minimálnej nosnosti kompatibilný s maximálnym zaťažením každej pneumatiky,
e)
kategórie používania kompatibilné s vozidlom.
(3)

Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž pneumatík sa udelí,2) ak sú splnené ...

(4)

Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na montáž pneumatík sa vydá ...

TRETIA ČASŤ

ZARIADENIA NA OSVETLENIE A SVETELNÚ SIGNALIZÁCIU VOZIDIEL

§ 8
Úvodné ustanovenie

Na účely tejto časti nariadenia vlády sa rozumie

a)

typom zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu zariadenie, ktoré sa nelíši v týchto základných ...

1.

výrobná značka alebo obchodné označenie,

2.

charakteristiky optických systémov,

3.

komponenty, ktorých pridanie alebo odobratie môže meniť optické účinky odrazom, lomom, absorpciou alebo ...

4.

určené používanie v pravostrannej premávke alebo ľavostrannej premávke alebo pre obidva druhy premávky, ...

5.

materiály rozptylového skla a prípadných krycích vrstiev,

b)

rozptylovým sklom najvzdialenejší komponent zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ktorý ...

c)

krycou vrstvou produkt alebo produkty použité v jednej alebo vo viacerých vrstvách na vonkajšom povrchu ...

d)

zariadeniami rôzneho typu zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ktoré sa odlišujú v týchto ...

1.

výrobná značka alebo obchodné označenie výrobcu,

2.

charakteristiky optického systému,

3.

komponenty, ktorých pridanie alebo odobratie môže meniť optické účinky odrazom, lomom alebo absorpciou, ...

4.

typ žiarovky,

5.

vhodnosť pre pravostrannú prevádzku alebo ľavostrannú prevádzku v premávke, alebo pre obojsmernú prevádzku ...

6.

materiály rozptylového skla a krycích vrstiev,

e)

svetlometom rôzneho typu svetlomety, ktoré sa odlišujú okrem znakov uvedených v písmene d) v týchto ...

1.

druh vytváraného svetla, napríklad stretávacie, diaľkové alebo oboje,

2.

objímka určená na uchytenie vláknovej žiarovky alebo žiaroviek jednej z príslušných kategórií.

§ 9
Všeobecné požiadavky na typové schválenie ES
(1)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu ...

a)
určenú funkciu zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu,
b)
ak ide o svetlomet, údaj o tom, či je konštruovaný na obojsmernú prevádzku v premávke alebo pre ľavostrannú ...
c)
ak ide o smerové svietidlá, ich kategóriu.
(2)

Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú tieto dokumenty:

a)
výkresy v troch vyhotoveniach, ktoré umožnia identifikáciu typu zariadenia na osvetlenie a svetelnú ...
b)
stručný technický popis s podrobnosťami najmä o kategórii žiaroviek okrem svietidiel s nevymeniteľnými ...
(3)

Výrobca predloží technickej službe dve vzorky zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ktoré ...

(4)

Pre test plastického materiálu, z ktorého sú vyrobené rozptylové sklá svetlometov uvedených v § 13 písm. ...

a)
trinásť rozptylových skiel, pričom
1.
šesť z týchto rozptylových skiel možno nahradiť šiestimi vzorkami materiálu minimálnej veľkosti 60 x ...
2.
každé takéto rozptylové sklo alebo vzorka materiálu musí byť vyrobené metódou používanou pri sériovej ...
b)
reflektor, do ktorého môžu byť krycie sklá namontované v súlade s pokynmi výrobcu.
(5)

Ak materiály, z ktorých sú vyrobené rozptylové sklá a krycie vrstvy, už boli testované, výrobca na účely ...

(6)

Pred udelením typového schválenia ES sa overuje existencia potrebných opatrení a postupov na zabezpečenie ...

(7)

Ak aspoň dve zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu tvoria časť rovnakého zariadenia, udelenie ...

(8)

Zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu musia byť zreteľne, čitateľne a neodstrániteľne označené ...

a)
výrobnou značkou alebo obchodným označením,
b)
uvedením určenej kategórie alebo kategórií vláknových žiaroviek okrem svietidiel s nevymeniteľnými svetelnými ...
c)
menovitým napätím a menovitým výkonom, ak ide o svietidlá s nevymeniteľnými svetelnými zdrojmi,
d)
značkou typového schválenia ES komponentu podľa osobitného predpisu;7) v prípade svetlometov musia byť ...
(9)

Vzory usporiadania značiek typového schválenia ES komponentu sú ustanovené v doplnku 2 prílohy I kapitoly ...

§ 10
Kontrola zhody výroby
(1)

Požiadavky na kontrolu zhody výroby sú ustanovené v bodoch 5.1.1 až 6 prílohy I a v doplnku 1 prílohy ...

(2)

Výrobca analyzuje výsledky testov a určí po dohode s typovým schvaľovacím úradom kritériá prijateľnosti ...

§ 11
Technické požiadavky na niektoré typy svietidiel
(1)

Predné bočné obrysové svietidlá, zadné bočné obrysové svietidlá, brzdové svietidlá, smerové svietidlá ...

(2)

Na predné svetlomety do hmly sa okrem tohto nariadenia vlády vzťahuje osobitný predpis.12)

(3)

Na zadné svietidlá do hmly sa okrem tohto nariadenia vlády vzťahuje osobitný predpis.13)

(4)

Na spätné svietidlá sa okrem tohto nariadenia vlády vzťahuje osobitný predpis.14)

(5)

Na pedálové odrazové sklá a iné odrazové sklá sa okrem tohto nariadenia vlády vzťahuje osobitný predpis.15) ...

§ 12
Typové schválenie ES komponentu pre typ svietidla
(1)

Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ predného bočného obrysového svietidla, ...

(2)

Typové schválenie ES komponentu pre typ predného bočného obrysového svietidla, zadného bočného obrysového ...

(3)

Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ predného bočného obrysového svietidla, zadného ...

§ 13
Kategórie svetlometov

Na účely tejto časti nariadenia vlády sa svetlomety rozdeľujú do nasledujúcich kategórií:

a)

svetlomety pre malé motocykle

1.

s jednovláknovou žiarovkou kategórie S3 – 15 W,

2.

s dvojvláknovou žiarovkou kategórie S4 – 15/15 W,

3.

s jednovláknovou halogénovou žiarovkou kategórie HS2 – 5 W,

b)

svetlomety pre motocykle a trojkolesové motorové vozidlá s vláknovými žiarovkami

1.

s dvojvláknovou žiarovkou kategórie S1 – 25/25 W,

2.

s dvojvláknovou žiarovkou kategórie S2 – 35/35 W,

3.

s dvojvláknovou halogénovou žiarovkou kategórie HS1 – 35/35 W,

4.

s dvojvláknovou žiarovkou kategórie R2 – 40/45 W,

c)

svetlomety pre motocykle a trojkolesové motorové vozidlá s halogénovými žiarovkami inými než HS1

1.

s jednovláknovou žiarovkou kategórie H1 – 55 W,

2.

s jednovláknovou žiarovkou kategórie H2 – 55 W,

3.

s jednovláknovou žiarovkou kategórie H3 – 55 W,

4.

s jednovláknovou žiarovkou kategórie HB3 – 60 W,

5.

s jednovláknovou žiarovkou kategórie HB4 – 51 W,

6.

s jednovláknovou žiarovkou kategórie H7 – 55 W,

7.

s dvojvláknovou žiarovkou kategórie H4 – 55/60 W.

§ 14
Technické požiadavky na svetlomety
(1)

Svetlomety podľa § 13 písm. a) musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe III-A a v doplnkoch ...

(2)

Svetlomety vyžarujúce symetrické stretávacie svetlo a diaľkové svetlo podľa § 13 písm. b) bodov 1 a ...

(3)

Svetlomety vyžarujúce asymetrické stretávacie svetlo a diaľkové svetlo podľa § 13 písm. b) bodov 3 a ...

(4)

Svetlomety vyžarujúce asymetrické stretávacie svetlo a diaľkové svetlo podľa § 13 písm. c) musia spĺňať ...

(5)

Na účely odsekov 1 až 4 sa použijú príslušné definície uvedené v osobitnom predpise.11)

§ 15
Typové schválenie ES komponentu pre typ svetlometu
(1)

Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ svetlometu okrem náležitostí ...

a)
pri svetlometoch podľa § 13 písm. a) požiadavky ustanovené v doplnku 3 prílohy III-A kapitoly 2 smernice, ...
b)
pri svetlometoch podľa § 13 písm. b) bodov 1 a 2 požiadavky ustanovené v doplnku 4 prílohy III-B kapitoly ...
c)
pri svetlometoch podľa § 13 písm. b) bodov 3 a 4 požiadavky ustanovené v doplnku 4 prílohy III-C kapitoly ...
d)
pri svetlometoch podľa § 13 písm. c) požiadavky ustanovené v doplnku prílohy III-D kapitoly 2 smernice, ...
(2)

Typové schválenie ES komponentu pre typ svetlometu sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky podľa ...

(3)

Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ svetlometu

a)
pri svetlometoch podľa § 13 písm. a) sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 4 prílohy III-A kapitoly ...
b)
pri svetlometoch podľa § 13 písm. b) bodov 1 a 2 sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 5 prílohy ...
c)
pri svetlometoch podľa § 13 písm. b) bodov 3 a 4 sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 5 prílohy ...
d)
pri svetlometoch podľa § 13 písm. c) sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 5 prílohy III-D kapitoly ...
§ 16
Technické požiadavky na vláknové žiarovky
(1)

Vláknové žiarovky musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v osobitnom predpise uvedenom v bode ...

(2)

Svetelný stred a tvary vlákien žiaroviek musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v doplnku 24 prílohy ...

(3)

Na účely odseku 1 pätica vláknovej žiarovky musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v STN EN 60061. ...

(4)

Na účely odseku 1 poloha a rozmery tienidla a vlákien žiaroviek kategórie R2 a H4 sa overujú metódou ...

§ 17
Typové schválenie ES komponentu pre typ vláknovej žiarovky
(1)

Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ vláknovej žiarovky okrem náležitostí ...

(2)

Ak ide o typ vláknovej žiarovky, ktorá sa odlišuje len výrobnou značkou alebo obchodným označením od ...

a)
vyhlásenie výrobcu vláknovej žiarovky, že predložený typ okrem výrobnej značky alebo obchodného označenia ...
b)
dve vzorky označené novou výrobnou značkou alebo obchodným označením.
(3)

Vláknové žiarovky predložené na typové schválenie ES musia byť na pätici alebo banke označené

a)
obchodným označením alebo názvom výrobcu,
b)
menovitým napätím,
c)
medzinárodným označením príslušnej kategórie,
d)
menovitým výkonom vo wattoch, v poradí hlavné vlákno, druhé vlákno pri dvojvláknových žiarovkách; ak ...
e)
dostatočným priestorom na umiestnenie značky typového schválenia ES, ktorý sa vyznačí na výkresoch pripojených ...
(4)

Označenia podľa odseku 3, ako aj iné označenia môžu byť použité za predpokladu, že nepriaznivo neovplyvňujú ...

(5)

Typové schválenie ES komponentu pre typ žiarovky sa udelí,3) ak všetky vzorky typu žiarovky predloženej ...

(6)

Značka typového schválenia ES komponentu musí byť umiestnená v súlade s osobitným predpisom7) v priestore ...

(7)

Každá žiarovka typovo schválená ES podľa tohto nariadenia vlády musí byť vyrobená tak, aby bola v zhode ...

(8)

Na overenie splnenia požiadaviek podľa odseku 7 sa vykonávajú kontroly výroby podľa osobitného predpisu ...

(9)

Ak sa zistí, že nie sú splnené požiadavky odsekov 7 a 8, alebo ak žiarovka označená značkou typového ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VONKAJŠIE VÝČNELKY VOZIDIEL

§ 18
Úvodné ustanovenie

Na účely tejto časti nariadenia vlády sa rozumie

a)

typom vozidla vzhľadom na vonkajšie výčnelky vozidlá, ktoré sa navzájom nelíšia v týchto základných ...

1.

tvar,

2.

rozmery,

3.

smer jazdy,

4.

tvrdosť vonkajších častí vozidla,

b)

vonkajším povrchom časť vozidla pred zadnou priečkou kabíny vrátane predného blatníka, predného nárazníka ...

c)

kabínou časť karosérie, ktorá tvorí priestor vyhradený pre vodiča a cestujúceho vrátane jej dverí,

d)

zadnou priečkou kabíny najzadnejšia časť vonkajšieho povrchu priestoru vyhradeného pre vodiča a cestujúceho. ...

§ 19
Technické požiadavky
(1)

Vonkajšie výčnelky dvojkolesových motorových vozidiel musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v ...

(2)

Vonkajšie výčnelky trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek určených na prepravu osôb musia ...

(3)

Vonkajšie výčnelky trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek určených na prepravu tovaru musia ...

(4)

Táto časť nariadenia vlády sa nevzťahuje na vonkajšie spätné zrkadlá vrátane ich úchytky alebo na doplnky, ...

§ 20
Typové schválenie ES
(1)

Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na vonkajšie ...

(2)

Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na vonkajšie výčnelky sa udelí,2) ak sú splnené ...

(3)

Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na vonkajšie výčnelky sa vydá ...

PIATA ČASŤ

SPÄTNÉ ZRKADLÁ PRE VOZIDLÁ A ICH MONTÁŽ

§ 21
Úvodné ustanovenie

Na účely tejto časti nariadenia vlády sa rozumie

a)

spätným zrkadlom zariadenie, ktorého účelom je poskytovať jasný výhľad smerom dozadu, iné, než sú zložité ...

b)

vnútorným spätným zrkadlom zariadenie podľa písmena a), ktoré je namontované v priestore pre cestujúcich ...

c)

vonkajším spätným zrkadlom zariadenie podľa písmena a), ktoré je namontované na vonkajšom povrchu vozidla, ...

d)

typom spätného zrkadla zariadenie, ktoré sa nelíši v týchto základných znakoch:

1.

rozmery a polomer zakrivenia odrazovej plochy spätného zrkadla,

2.

konštrukcia, tvar alebo materiály spätných zrkadiel vrátane ich pripevnenia na vozidlo,

e)

triedou spätných zrkadiel zariadenia, ktoré majú spoločné funkčné charakteristiky; vnútorné spätné zrkadlá ...

f)

typom vozidla vzhľadom na spätné zrkadlá vozidlá, ktoré sa navzájom nelíšia v týchto základných znakoch: ...

1.

charakteristiky vozidla, ktoré môžu znížiť výhľad a ovplyvniť montáž spätných zrkadiel,

2.

poloha a typ povinného a nepovinného spätného zrkadla a miesto, kde sa nepovinné spätné zrkadlo montuje. ...

§ 22
Technické požiadavky na spätné zrkadlá

Spätné zrkadlá musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 6 až 10, 12 až 15 prílohy I, v ...

§ 23
Typové schválenie ES komponentu pre typ spätného zrkadla
(1)

Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ spätného zrkadla sú:

a)
štyri vzorky spätného zrkadla; tri vzorky na testy a jednu vzorku si ponechá technická služba na ďalšie ...
b)
informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 3 prílohy II kapitoly 4 smernice.
(2)

Vzorky typu spätného zrkadla predloženého na typové schválenie ES komponentu musia byť zreteľne, čitateľne ...

(3)

Typové schválenie ES komponentu pre typ spätného zrkadla sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky ...

(4)

Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ spätného zrkadla sa vydá podľa vzoru ustanoveného ...

(5)

Každému schválenému typu spätného zrkadla sa pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;17) ...

(6)

Každé spätné zrkadlo zhodné s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády musí byť označené značkou ...

§ 24
Technické požiadavky na montáž spätného zrkadla
(1)

Montáž spätného zrkadla na vozidlo musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1 až 2.3 a 2.5 ...

(2)

Spätné zrkadlá triedy I a III, ktorým bolo udelené typové schválenie ES komponentu podľa osobitného ...

§ 25
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž spätného zrkadla
(1)

Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž ...

(2)

Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž spätného zrkadla sa udelí,2) ak ...

(3)

Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na montáž spätného zrkadla ...

ŠIESTA ČASŤ

ZARIADENIA PROTI ZNEČISŤOVANIU OVZDUŠIA SPÔSOBOVANÉMU VOZIDLAMI

§ 26
Úvodné ustanovenie

Na účely tejto časti nariadenia vlády sa rozumie

a)

typom vozidla vzhľadom na emisie plynných škodlivín z motora malé motocykle, motocykle a motorové trojkolesové ...

1.

ekvivalentná zotrvačná hmotnosť stanovená vo vzťahu k referenčnej hmotnosti podľa bodu 5.2 doplnku 1 ...

2.

charakteristiky motora a malého motocykla, motocykla alebo trojkolesového motorového vozidla uvedené ...

b)

typom vozidla motorové vozidlá so vznetovým motorom, ktoré sa nelíšia v základných znakoch týkajúcich ...

c)

katalyzátorom pôvodného zariadenia katalyzátor alebo zostava katalyzátorov zahrnutých v typovom schválení ...

d)

náhradným katalyzátorom katalyzátor alebo zostava katalyzátorov určených na nahradenie katalyzátora ...

e)

pôvodným náhradným katalyzátorom katalyzátor alebo zostava katalyzátorov, ktorých typy sú uvedené v ...

f)

typom katalyzátora katalyzátory, ktoré sa nelíšia v týchto základných znakoch:

1.

počet pokrytých substrátov, štruktúra a materiál,

2.

typ katalytickej činnosti, napríklad oxidačný katalyzátor, trojcestný katalyzátor,

3.

objem, pomer prednej oblasti a dĺžky substrátu,

4.

obsah materiálu katalyzátora,

5.

pomer materiálu katalyzátora,

6.

hustota článkov,

7.

rozmery a tvar,

8.

tepelná ochrana,

g)

hybridným elektrickým vozidlom motocykel, trojkolesové motorové vozidlo alebo štvorkolka, ktorá na účely ...

1.

spotrebovateľné palivo,

2.

zásobník elektrickej energie.

§ 27
Technické požiadavky na zariadenia proti znečisťovaniu ovzdušia spôsobovanému vozidlami
(1)

Zariadenia proti znečisťovaniu ovzdušia spôsobovanému malými motocyklami a ľahkými štvorkolkami musia ...

(2)

Zariadenia proti znečisťovaniu ovzdušia spôsobovanému motocyklami a trojkolesovými motorovými vozidlami ...

(3)

Výrobca môže použiť v prípade motocyklov postup testovania ustanovený osobitným predpisom19) ako alternatívu ...

(4)

Zariadenia proti viditeľnému znečisťovaniu ovzdušia spôsobovanému vozidlami so vznetovým motorom musia ...

§ 28
Referenčné palivo
(1)

Referenčné palivo – benzín je palivo uvedené v osobitnom predpise.20)

(2)

Referenčné palivo – motorová nafta je palivo uvedené v osobitnom predpise.20)

§ 29
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na zariadenia proti znečisťovaniu ovzdušia ...
(1)

Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na zariadenia ...

(2)

Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na zariadenia proti znečisťovaniu ovzdušia ...

(3)

Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na zariadenia proti znečisťovaniu ...

(4)

Výsledky testov sa zapíšu do príslušnej časti formulára uvedeného v osobitnom predpise.21)

(5)

Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa okrem tohto nariadenia vlády prijímajú podľa osobitného predpisu.10) ...

§ 30
Technické požiadavky na náhradné katalyzátory

Náhradný katalyzátor musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.6, 4.2 a 5 prílohy VII kapitoly ...

§ 31
Typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného katalyzátora
(1)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného katalyzátora ...

(2)

Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú:

a)
informačný dokument,
b)
pre každý typ katalyzátora tieto dokumenty v troch vyhotoveniach:
1.
popis typu vozidla, pre ktorý je náhradný katalyzátor určený, vzhľadom na charakteristiky uvedené v ...
2.
čísla a symboly špecifické pre daný typ motora a vozidla,
3.
popis náhradného katalyzátora znázorňujúci relatívnu polohu každého z jeho komponentov spolu s montážnymi ...
4.
výkresy každého komponentu a vyhlásenie o použitých materiáloch; výkresy musia znázorňovať plánované ...
(3)

V informačnom dokumente podľa odseku 2 písm. a) žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 2.1, 3, 3.0, ...

(4)

Výrobca alebo zástupca výrobcu predloží technickej službe

a)
typ vozidla, ktorý je typovo schválený ES podľa tohto nariadenia vlády a je vybavený novým katalyzátorom ...
b)
jednu vzorku typu náhradného katalyzátora, ktorá musí byť jasne a neodstrániteľne označená obchodnou ...
(5)

Typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného katalyzátora sa udelí,3) ak ...

(6)

Osvedčenie o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného katalyzátora sa ...

(7)

Každému schválenému typu náhradného katalyzátora sa pridelí číslo typového schválenia ES samostatnej ...

(8)

Každý náhradný katalyzátor zhodný s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády, nie však montážne ...

(9)

Vzory značky typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky sú ustanovené v doplnku 3 prílohy ...

(10)

Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.10)

(11)

Na účely overenia zhody výroby sa odoberie vzorka náhradného katalyzátora z výrobnej linky náhradného ...

(12)

Výroba sa považuje za zhodnú, ak sú splnené technické požiadavky uvedené v častiach 5.2 a 5.3 prílohy ...

(13)

Ku každému novému náhradnému katalyzátoru musia byť doložené informácie o

a)
názve výrobcu katalyzátora alebo obchodnej značke,
b)
vozidlách vrátane roku výroby, pre ktoré je schválený náhradný katalyzátor,
c)
montážnych pokynoch, ak je to potrebné.
(14)

Informácie podľa odseku 13 musia byť uvedené na letáku sprevádzajúcom pôvodný náhradný katalyzátor alebo ...

SIEDMA ČASŤ

PALIVOVÉ NÁDRŽE VOZIDIEL A ICH MONTÁŽ

§ 32
Úvodné ustanovenie

Na účely tejto časti nariadenia vlády sa rozumejú typom palivovej nádrže palivové nádrže vyrábané tým ...

§ 33
Technické požiadavky na palivové nádrže

Palivová nádrž musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.1 až 2 prílohy I a v doplnku 1 ...

§ 34
Typové schválenie ES komponentu pre typ palivovej nádrže
(1)

Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ palivovej nádrže nepredkladá spolu ...

(2)

Typové schválenie ES komponentu pre typ palivovej nádrže sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky ...

(3)

Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ palivovej nádrže sa vydá podľa vzoru ustanoveného ...

§ 35
Technické požiadavky na montáž palivových nádrží a systémov dodávky paliva

Montáž palivových nádrží a systémov dodávky paliva musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe ...

§ 36
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž palivovej nádrže
(1)

Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž ...

(2)

Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž palivovej nádrže sa udelí,2) ak ...

(3)

Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na montáž palivovej nádrže ...

ÔSMA ČASŤ

OPATRENIA PROTI NEOPRÁVNENÝM ÚPRAVÁM MALÝCH MOTOCYKLOV A MOTOCYKLOV

§ 37
Technické požiadavky
(1)

Opatrenia proti neoprávneným úpravám malých motocyklov a motocyklov musia spĺňať technické požiadavky ...

(2)

Na účely odseku 1 sa rozumie hmotnosťou vozidla v pohotovostnom stave hmotnosť nezaťaženého vozidla, ...

1.

palivo v nádrži naplnenej aspoň na 90 % objemu uvádzaného výrobcom,

2.

doplnkové vybavenie bežne dodávané výrobcom navyše k vybaveniu potrebnému na bežnú prevádzku, napríklad ...

§ 38
Typové schválenie ES
(1)

Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na opatrenia ...

(2)

Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na opatrenia proti neoprávneným úpravám malých ...

(3)

Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na opatrenia proti neoprávneným ...

DEVIATA ČASŤ

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA VOZIDIEL A ELEKTRICKÉ ALEBO ELEKTRONICKÉ SAMOSTATNÉ TECHNICKÉ JEDNOTKY ...

§ 39
Úvodné ustanovenie

Na účely tejto časti nariadenia vlády sa rozumie

a)

elektromagnetickou kompatibilitou schopnosť vozidla alebo jedného z jeho elektrických alebo elektromagnetických ...

b)

širokopásmovými emisiami emisie, ktoré majú šírku pásma väčšiu, než je šírka pásma špecifického prijímača ...

c)

úzkopásmovými emisiami emisie, ktoré majú šírku pásma menšiu, než je šírka pásma špecifického prijímača ...

d)

elektrickou alebo elektronickou samostatnou technickou jednotkou elektrický alebo elektronický komponent ...

e)

typom vozidla vzhľadom na elektromagnetickú kompatibilitu vozidlá, ktoré sa nelíšia v týchto základných ...

1.

celkové usporiadanie elektrických alebo elektronických komponentov,

2.

celkový rozmer, usporiadanie a tvar priestoru motora a usporiadanie vysokonapäťového elektrického vedenia, ...

3.

suroviny, z ktorých je konštruovaný podvozok a karoséria vozidla, napríklad podvozok alebo karoséria ...

f)

typom samostatnej technickej jednotky vo vzťahu k elektromagnetickej kompatibilite samostatná technická ...

1.

funkcia vykonávaná samostatnou technickou jednotkou,

2.

celkové usporiadanie elektrických alebo elektronických komponentov,

g)

priamym ovládaním vozidla ovládanie vozidla vodičom pôsobiacim na riadenie, brzdy a ovládač akcelerátora. ...

§ 40
Technické požiadavky
(1)

Elektromagnetická kompatibilita vozidla a elektrické alebo elektronické samostatné technické jednotky ...

(2)

Zložené komponenty a subjednotky, napríklad elektrické motory, termostaty, elektronické obvodové panely, ...

§ 41
Typové schválenie ES
(1)

Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na elektromagnetickú ...

a)
zoznam popisujúci všetky špecifické kombinácie elektrických alebo elektronických systémov alebo samostatných ...
b)
samostatná technická jednotka, ktorá reprezentuje z hľadiska testu kompatibility, vybraná z rôznych ...
c)
informačný dokument.
(2)

V informačnom dokumente podľa odseku 1 písm. c) žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 1.1 až 1.4, ...

(3)

Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu sa udelí2) ...

a)
v prípade úplnej montáže na vozidlo priamo na základe úspešného absolvovania testov vykonaných v súlade ...
b)
na základe testov jednotlivých samostatných technických jednotiek, ak výrobca preukáže, že všetky príslušné ...
(4)

Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu, ktoré ...

(5)

Technická služba zodpovedná za testy typového schválenia ES nemusí vykonať testy odolnosti uvedené v ...

(6)

Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na elektromagnetickú kompatibilitu ...

(7)

Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky 3) vzťahujúceho ...

a)
informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,23)
b)
dokumenty popisujúce technické charakteristiky samostatnej technickej jednotky,
c)
samostatná technická jednotka predstavujúca typ, ktorý má byť schválený; typový schvaľovací úrad môže ...
(8)

Typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky vzťahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu ...

(9)

Typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky vzťahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu ...

(10)

Osvedčenie o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky vzťahujúcom sa na elektromagnetickú ...

(11)

Samostatné technické jednotky okrem káblov iných, než sú spojovacie káble zapaľovania, musia byť zreteľne ...

(12)

Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.10)

DESIATA ČASŤ

PRÍPUSTNÁ HLADINA ZVUKU A VÝFUKOVÝ SYSTÉM VOZIDIEL

§ 42
Úvodné ustanovenie

Na účely tejto časti nariadenia vlády sa rozumie

a)

typom malého motocykla alebo motocykla vzhľadom na jeho hladinu zvuku a výfukový systém malé motocykle ...

1.

typ motora; za objem motorov s rotujúcim piestom sa považuje dvojnásobok objemu jeho spaľovacej komory, ...

2.

prevodový systém, najmä počet prevodových stupňov a prevodové pomery,

3.

počet, typ a usporiadanie výfukových systémov,

b)

typom malého trojkolesového motorového vozidla alebo trojkolesového motorového vozidla vzhľadom na jeho ...

1.

tvar karosérie alebo materiály,

2.

dĺžka a šírka vozidla,

c)

výfukovým systémom alebo tlmičom úplný súbor komponentov nevyhnutných na obmedzenie hluku spôsobeného ...

d)

pôvodným výfukovým systémom alebo tlmičom systém typu, ktorý bol namontovaný vo vozidle v čase typového ...

e)

nepôvodným výfukovým systémom alebo tlmičom systém typu iného, než bol typ namontovaný vo vozidle v ...

f)

výfukovým systémom rôznych typov systémy, ktoré sa líšia v jednom z nasledujúcich znakov:

1.

systémy, ktorých komponenty sa líšia rôznymi továrenskými značkami alebo obchodnými značkami,

2.

systémy, ktorých komponenty sú vyrobené z materiálov s odlišnými charakteristikami alebo ktorých komponenty ...

3.

systémy, pri ktorých sa líšia funkčné princípy najmenej jedného komponentu,

4.

systémy, ktorých komponenty sú rôzne kombinované,

g)

komponentom výfukového systému jeden z jednotlivých komponentov, ktoré spolu tvoria výfukový systém ...

h)

nepôvodným náhradným výfukovým systémom alebo jeho komponentom akýkoľvek komponent výfukového systému ...

i)

hybridným elektrickým vozidlom vozidlo, ktoré na účely mechanického pohonu čerpá energiu z oboch týchto ...

1.

spotrebovateľné palivo,

2.

zásobník elektrickej energie, napríklad batéria, kondenzátor, zotrvačník alebo generátor.

§ 43
Limity hladiny zvuku

Na účely typového schválenia ES vozidla sú limity hladiny zvuku ustanovené v prílohe I kapitoly 9 smernice. ...

§ 44
Technické požiadavky na hladinu zvuku a výfukové systémy malého motocykla
(1)

Hladina zvuku malého motocykla a jeho výfukové systémy alebo komponenty musia spĺňať technické požiadavky ...

(2)

Na účely odseku 1 z vláknitého absorpčného materiálu po ohrievaní v peci počas 1 hodiny pri teplote ...

§ 45
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na prípustnú hladinu zvuku a pôvodný výfukový ...
(1)

Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na prípustnú ...

(2)

Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na prípustnú hladinu zvuku a pôvodný výfukový ...

(3)

Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na prípustnú hladinu zvuku ...

§ 46
Typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky vzťahujúce sa na prípustnú hladinu zvuku pre náhradný ...
(1)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového ...

(2)

Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného ...

a)
informačný dokument,
b)
tieto dokumenty v troch vyhotoveniach:
1.
popis typu malého motocykla, pre ktorý je systém alebo jeho komponent určený, a to z hľadiska charakteristík ...
2.
popis náhradného výfukového systému určujúci vzájomnú polohu každého z jeho komponentov spolu s pokynmi ...
3.
výkresy každého komponentu a údaje o použitých materiáloch; výkresy musia označovať zamýšľané umiestnenie ...
(3)

V informačnom dokumente podľa odseku 2 písm. a) žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 2.1, 3, 3.0, ...

(4)

Výrobca alebo zástupca výrobcu predloží na požiadanie technickej služby

a)
dve vzorky systému, ktorý má byť schválený,
b)
výfukový systém zhodný so systémom pôvodne montovaným na malý motocykel v čase vydania osvedčenia o ...
c)
malý motocykel predstavujúci typ, na ktorý má byť náhradný výfukový systém montovaný, a to v takom stave, ...
1.
ak ide o typ malého motocykla, ktorý bol typovo schválený ES podľa tohto nariadenia vlády,
1a.
počas testu za pohybu nesmie prekročiť limitnú hodnotu podľa § 43 viac než o 1 dB(A),
1b.
počas testu stojaceho malého motocykla nesmie prekročiť viac než o 3 dB(A) hodnotu zaznamenanú pri typovom ...
2.
ak malý motocykel nie je typom malého motocykla, ktorý bol typovo schválený ES podľa tohto nariadenia ...
d)
samostatný motor zhodný s motorom montovaným na malý motocykel, ak je to potrebné.
(5)

Typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho ...

(6)

Osvedčenie o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému ...

(7)

Výfukový systém, ktorému bolo udelené typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky, sa považuje ...

(8)

Náhradný výfukový systém alebo jeho komponent musí byť označený v súlade s požiadavkami podľa § 54.

Hladina zvuku motocykla

§ 47
Technické požiadavky na hladinu zvuku a výfukové systémy motocykla
(1)

Hladina zvuku motocykla a jeho výfukové systémy alebo komponenty musia spĺňať technické požiadavky ustanovené ...

(2)

Na účely odseku 1 z vláknitého absorpčného materiálu po ohrievaní v peci počas 1 hodiny pri teplote ...

§ 48
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na prípustnú hladinu zvuku a pôvodný výfukový ...
(1)

Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na prípustnú ...

(2)

Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na prípustnú hladinu zvuku a pôvodný výfukový ...

(3)

Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na prípustnú hladinu zvuku ...

§ 49
Typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky vzťahujúce sa na prípustnú hladinu zvuku pre náhradný ...
(1)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového ...

(2)

Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného ...

a)
informačný dokument,
b)
tieto dokumenty v troch vyhotoveniach:
1.
popis typu motocykla, pre ktorý je systém alebo jeho komponent určený, a to z hľadiska charakteristík ...
2.
popis náhradného výfukového systému určujúci vzájomnú polohu každého z jeho komponentov spolu s pokynmi ...
3.
výkresy každého komponentu a údaje o použitých materiáloch; výkresy musia označovať zamýšľané umiestnenie ...
(3)

V informačnom dokumente podľa odseku 2 písm. a) žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 2.1, 3, 3.0, ...

(4)

Výrobca alebo zástupca výrobcu predloží na požiadanie technickej služby

a)
dve vzorky systému, ktorý má byť schválený,
b)
výfukový systém zhodný so systémom pôvodne montovaným na motocykel v čase vydania osvedčenia o typovom ...
c)
motocykel predstavujúci typ, na ktorý má byť náhradný výfukový systém montovaný, a to v takom stave, ...
1.
ak ide o typ motocykla, ktorý bol typovo schválený ES podľa tejto časti nariadenia vlády,
1a.
počas testu za pohybu nesmie prekročiť viac než o 1 dB(A) limitnú hodnotu ustanovenú v § 43,
1b.
počas testu stojaceho motocykla nesmie prekročiť viac než o 3 dB(A) hodnotu zaznamenanú pri typovom ...
2.
ak motocykel nie je typom motocykla, ktorý bol typovo schválený ES podľa tejto časti nariadenia vlády, ...
d)
samostatný motor zhodný s motorom montovaným na motocykel, ak je to potrebné.
(5)

Typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho ...

(6)

Osvedčenie o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému ...

(7)

Výfukový systém, ktorému bolo udelené typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky, sa považuje ...

(8)

Náhradný výfukový systém alebo jeho komponenty musia byť označené v súlade s požiadavkami podľa § 54. ...

§ 50
Technické požiadavky na hladinu zvuku a výfukové systémy malého trojkolesového motorového vozidla a ...
(1)

Hladina zvuku malého trojkolesového motorového vozidla alebo trojkolesového motorového vozidla a ich ...

(2)

Na účely odseku 1 z vláknitého absorpčného materiálu po ohrievaní v peci počas 1 hodiny pri teplote ...

§ 51
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce na prípustnú hladinu zvuku a pôvodný výfukový ...
(1)

Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na prípustnú ...

(2)

Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na prípustnú hladinu zvuku a pôvodný výfukový ...

(3)

Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na prípustnú hladinu zvuku ...

§ 52
Typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky vzťahujúce sa na prípustnú hladinu zvuku pre náhradný ...
(1)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového ...

(2)

Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného ...

a)
informačný dokument,
b)
tieto dokumenty v troch vyhotoveniach:
1.
popis typu vozidla, pre ktorý je systém alebo jeho komponent určený, a to z hľadiska charakteristík ...
2.
popis náhradného výfukového systému určujúci vzájomnú polohu každého z jeho komponentov spolu s pokynmi ...
3.
výkresy každého komponentu a údaje o použitých materiáloch; výkresy musia označovať zamýšľané umiestnenie ...
(3)

V informačnom dokumente podľa odseku 2 písm. a) žiadateľ vyplní body 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 2.1, 3, 3.0, ...

(4)

Výrobca alebo zástupca výrobcu predloží na požiadanie technickej služby

a)
dve vzorky systému, ktorý má byť schválený,
b)
výfukový systém zhodný so systémom pôvodne montovaným na vozidle v čase vydania osvedčenia o typovom ...
c)
vozidlo predstavujúce typ, na ktorý má byť náhradný výfukový systém montovaný, a to v takom stave, aby ...
1.
ak ide o typ vozidla, ktorému bolo udelené typové schválenie ES podľa tejto časti nariadenia vlády,
1a.
počas testu za pohybu nesmie prekročiť viac než o 1 dB(A) limitnú hodnotu podľa § 44,
1b.
počas testu stojaceho malého trojkolesového motorového vozidla a trojkolesového motorového vozidla nesmie ...
2.
ak vozidlo nie je typom vozidla, ktorý bol typovo schválený ES podľa tejto časti nariadenia vlády, nesmie ...
d)
samostatný motor zhodný s motorom montovaným na malé trojkolesové motorové vozidlo alebo trojkolesové ...
(5)

Typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho ...

(6)

Osvedčenie o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému ...

(7)

Výfukový systém, ktorému bolo udelené typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky, sa považuje ...

(8)

Náhradný výfukový systém alebo jeho komponent musí byť označený v súlade s požiadavkami podľa § 54.

§ 53
Zhoda výroby

Požiadavky na zhodu výroby sú ustanovené v prílohe V kapitoly 9 smernice.

§ 54
Požiadavky na označenie
(1)

Náhradný výfukový systém alebo jeho komponent musí byť okrem upevňovacích dielov a potrubí označený

a)
obchodným názvom alebo obchodnou značkou výrobcu výfukového systému a jeho komponentov,
b)
továrenskou značkou výrobcu,
c)
značkou typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky zostavenej a pripevnenej podľa osobitného ...
(2)

Značky uvedené v odseku 1 musia byť vyznačené zreteľne čitateľným a neodstrániteľným spôsobom, a to ...

(3)

Náhradný výfukový systém alebo jeho komponent môže mať niekoľko čísel typového schválenia ES, ak bol ...

(4)

Náhradný výfukový systém sa musí dodať s obalom alebo popisom, na ktorom je uvedený

a)
obchodný názov alebo obchodná značka výrobcu náhradného tlmiča a jeho komponentov,
b)
adresa výrobcu alebo zástupcu výrobcu,
c)
zoznam modelov motocyklov, na ktoré má byť náhradný tlmič montovaný.
(5)

Výrobca musí dodať

a)
pokyny podrobne popisujúce správne metódy montáže na vozidlo,
b)
pokyny týkajúce sa údržby, ktoré sa majú dodržiavať,
c)
zoznam dielov komponentov, ktoré zodpovedajú číslam dielov, okrem montážnych dielov.
(6)

Náhradný výfukový systém alebo jeho komponent okrem montážnych súčiastok a rúr musí mať v značke typového ...

(7)

Ak ide o náhradný výfukový systém, ktorý pozostáva z jedinej časti spájajúcej tlmič a katalyzátor, za ...

(8)

Ak ide o náhradný výfukový systém oddelený od katalyzátora, za značkou typového schválenia ES samostatnej ...

(9)

Ak ide o náhradný výfukový systém, ktorý pozostáva z jedinej časti, napríklad tlmič pre vozidlá, ktoré ...

(10)

Vzory značiek typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky sú ustanovené v dodatku prílohy ...

§ 55
Testovacia dráha
(1)

Testovacia dráha musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe VII kapitoly 9 smernice.

(2)

Na účely odseku 1 sa koeficient absorpcie zvuku meria metódou impedančného zvukovodu postupom podľa ...

JEDENÁSTA ČASŤ

SPOJOVACIE ZARIADENIA VOZIDIEL

§ 56
Úvodné ustanovenie

Na účely tejto časti nariadenia vlády sa rozumie

a)

spojovacím zariadením vozidla všetky časti a zariadenia na rámoch, nosných častiach karosérie a podvozku ...

b)

spojovacou guľou a konzolou mechanické spojovacie zariadenia využívajúce guľovité zariadenie a konzoly ...

c)

spojovacou hlavicou mechanické spojovacie zariadenia na oji prívesov slúžiace na pripojenie k spojovacej ...

§ 57
Technické požiadavky
(1)

Táto časť nariadenia vlády ustanovuje technické požiadavky, ktoré musia spojovacie zariadenia vozidla ...

a)
kompatibilitu pri spájaní vozidiel s rôznymi typmi prípojných vozidiel,
b)
bezpečné spojenie vozidiel za všetkých podmienok používania,
c)
bezpečný postup pri spájaní a rozpájaní.
(2)

Spojovacie zariadenia vozidla a ich pripevnenie k týmto vozidlám musia spĺňať technické požiadavky ustanovené ...

(3)

Test konzol, ktoré sa môžu použiť s rôznymi guľami, sa vykoná podľa osobitného predpisu.24)

(4)

Ak sa použije iné spojovacie zariadenie ako guľové, ak je to potrebné, spojovacia hlavica sa testuje ...

(5)

Spojovacie zariadenia vozidla a ich pripevnenie k týmto vozidlám musia spĺňať technické požiadavky na ...

(6)

Na účely odseku 1 sa číslo drsnosti N9 pri spojovacích guliach vzťahuje na hodnotu Ra 6,3 μm podľa STN ...

§ 58
Typové schválenie ES
(1)

Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na spojovacie ...

(2)

Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na spojovacie zariadenia vozidla a ich pripevnenie ...

(3)

Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na spojovacie zariadenia vozidla ...

DVANÁSTA ČASŤ

KOTVOVÉ ÚCHYTKY BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV A BEZPEČNOSTNÉ PÁSY TROJKOLESOVÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL A ŠTVORKOLIEK ...

§ 59
Úvodné ustanovenie

Na účely tejto časti nariadenia vlády sa rozumie

a)

typom vozidla vzhľadom na kotvové úchytky bezpečnostných pásov kategória vozidiel, ktoré sa navzájom ...

b)

kotvovými úchytkami bezpečnostných pásov časti konštrukcie vozidla, sedadla alebo iné časti vozidla, ...

c)

sedadlom konštrukcia, ktorá môže alebo nemusí byť integrálnou časťou konštrukcie vozidla, patrí do jeho ...

d)

sedlom miesto na sedenie, na ktorom vodič alebo cestujúci sedí obkročmo.

§ 60
Technické požiadavky na kotvové úchytky bezpečnostných pásov
(1)

Kotvové úchytky bezpečnostných pásov vozidiel s karosériou musia spĺňať technické požiadavky ustanovené ...

(2)

Na testy vykonávané na vozidle s hmotnosťou v nezaťaženom stave väčšou ako 400 kg alebo 550 kg, ak je ...

(3)

Na účely odseku 1 sa pre predné sedadlá musia zabezpečiť dve dolné kotvové úchytky a jedna horná kotvová ...

(4)

Závitové otvory kotvových úchytiek musia byť typu 7/16-20 UNF 2B podľa ISO TR 1417.

§ 61
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na kotvové úchytky bezpečnostných pásov
(1)

Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na kotvové ...

(2)

Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na kotvové úchytky bezpečnostných pásov sa ...

(3)

Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na kotvové úchytky bezpečnostných ...

§ 62
Technické požiadavky na bezpečnostné pásy
(1)

Bezpečnostné pásy vozidla s karosériou musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bode 2 prílohy ...

(2)

Bezpečnostné pásy vozidla s karosériou musia spĺňať technické požiadavky vzťahujúce sa na vozidlá kategórie ...

§ 63
Typové schválenie ES komponentu pre typ bezpečnostných pásov
(1)

Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ bezpečnostných pásov nepredkladá ...

(2)

Typové schválenie ES komponentu pre typ bezpečnostných pásov sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky ...

(3)

Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ bezpečnostných pásov sa vydá podľa vzoru ustanoveného ...

§ 64
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž bezpečnostných pásov
(1)

Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž ...

(2)

Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž bezpečnostných pásov sa udelí,2) ...

(3)

Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na montáž bezpečnostných pásov ...

TRINÁSTA ČASŤ

ZASKLENIE, STIERAČE A OSTREKOVAČE PREDNÝCH OKIEN, ZARIADENIA NA ODMRAZOVANIE A ODHMLIEVANIE VOZIDIEL ...

§ 65
Úvodné ustanovenie

Na účely tejto časti nariadenia vlády sa rozumie

a)

typom vozidla vzhľadom na stierače predného okna, ostrekovače, odmrazovače a odhmlievače vozidlá, ktoré ...

1.

vonkajšie tvary, vnútorné tvary a usporiadanie vo vnútri oblasti, ktorej špecifikácia je ustanovená ...

2.

tvar, rozmery a charakteristiky predného okna a jeho príslušenstva,

3.

charakteristiky stieračov predného okna, ostrekovačov a vykurovacieho systému kabíny,

b)

stieračom predného okna zostava skladajúca sa zo zariadenia na stieranie vonkajšej plochy predného okna ...

c)

ostrekovačom predného okna zariadenie na uloženie a striekanie kvapaliny na vonkajšiu plochu predného ...

d)

zariadením na odmrazovanie zariadenie určené na roztopenie námrazy na povrchu predného okna, a teda ...

e)

zariadením na odhmlievanie zariadenie určené na odstránenie zahmlenej povrchovej vrstvy z vnútorného ...

f)

vozidlom s karosériou vozidlo, v ktorom je priestor pre cestujúcich ohraničený alebo môže byť ohraničený ...

1.

čelné sklo,

2.

podlaha,

3.

strecha,

4.

postranné a zadné steny,

5.

dvere.

§ 66
Technické požiadavky na zasklenie
(1)

Zasklenie vozidla s karosériou s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km.h-1 a jeho montáž ...

(2)

Zasklenie vozidla s karosériou s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km.h-1 musí spĺňať technické ...

(3)

Montáž zasklenia vozidla uvedeného v odseku 2 musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v osobitnom ...

§ 67
Typové schválenie ES komponentu pre typ zasklenia
(1)

Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ zasklenia nepredkladá spolu so žiadosťou ...

(2)

Typové schválenie ES komponentu pre typ zasklenia sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky podľa ...

(3)

Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ zasklenia určenom pre vozidlá s karosériou sa vydá ...

§ 68
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž zasklenia
(1)

Prílohou žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž ...

(2)

Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž zasklenia sa udelí,2) ak sú splnené ...

(3)

Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na montáž zasklenia sa vydá ...

§ 69
Technické požiadavky na stierače a ostrekovače predných okien a zariadenia na odmrazovanie a odhmlievanie ...

Stierače a ostrekovače predného okna a zariadenia na odmrazovanie a odhmlievanie vozidla s karosériou ...

§ 70
Typové schválenie ES komponentu pre typ stierača predného okna
(1)

Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ stierača predného okna nepredkladá ...

(2)

Typové schválenie ES komponentu pre typ stierača predného okna sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky ...

(3)

Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ stierača predného okna sa vydá podľa vzoru ustanoveného ...

§ 71
Typové schválenie ES komponentu pre typ ostrekovača predného okna
(1)

Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ ostrekovača predného okna nepredkladá ...

(2)

Typové schválenie ES komponentu pre typ ostrekovača predného okna sa udelí,3) ak sú splnené technické ...

(3)

Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ ostrekovača predného okna vozidla s karosériou ...

§ 72
Typové schválenie ES komponentu pre typ zariadenia na odmrazovanie a odhmlievanie
(1)

Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ zariadenia na odmrazovanie a odhmlievanie ...

(2)

Typové schválenie ES komponentu pre typ zariadenia na odmrazovanie a odhmlievanie sa udelí,3) ak sú ...

(3)

Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ zariadenia na odmrazovanie a odhmlievanie sa vydá ...

ŠTRNÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 73
Nemožno odmietnuť ani zakázať
a)

uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách ...

b)

uvedenie typu pneumatík, zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, spätných zrkadiel, náhradných ...

§ 74

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla pre nový typ vozidla, dvojkolesového motorového vozidla ...

Záverečné ustanovenia

§ 75

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 76

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 372/2006 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré ...

§ 77

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2010.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 168/2010 Z. z.

  URČITÉ CHARAKTERISTIKY PNEUMATÍK

  A)

  Kód „d“ vyjadrený jedným alebo dvoma číslami symbolizujúcimi menovitý priemer ráfika Ekvivalent v ...

  B)

  Symbol kategórie rýchlosti Zodpovedajúca rýchlosť (km/h) B 50 F 80 G 90 J 100 K 110 ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 168/2010 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES zo 17. júna 1997 o niektorých komponentoch a charakteristikách ...

  2.

  Smernica Komisie 2013/60/EÚ z 27. novembra 2013, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku ...

Poznámky

 • 1)  § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom ...
 • 2)  § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky ...
 • 3)  § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 4)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky ...
 • 5)  Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní ...
 • 6)  § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 307/2009 Z. z.
 • 7)  § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
 • 8)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2006 Z. z. o technických požiadavkách na pneumatiky motorových ...
 • 9)  § 3 ods. 2 písm. a) prvý bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
 • 10)  § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
 • 11)  § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení ...
 • 12)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné hmlové ...
 • 13)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.304/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zadné svietidlá ...
 • 14)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2006 Z. z. o technických požiadavkách na spätné svietidlá ...
 • 15)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2006 Z. z. o technických požiadavkách na odrazové sklá ...
 • 16)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 141/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky ...
 • 17)  § 6 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
 • 18)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia pre ...
 • 19)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 415/2003 Z. z. o prijatí Dohody týkajúcej ...
 • 20)  Príloha IX časť A nariadenia Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa ...
 • 21)  § 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
 • 22)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia ...
 • 23)  § 3 ods. 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
 • 24)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.205/2006 Z. z. o technických požiadavkách na mechanické spojovacie ...
 • 25)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 204/2006 Z. z. o technických požiadavkách na kotvové úchytky ...
 • 26)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vnútorné zariadenie ...
 • 27)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy ...
 • 28)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 295/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné zasklievacie ...
 • 29)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore