Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel 167/2007 účinný od 15.04.2007 do 23.11.2009

Platnosť od: 31.03.2007
Účinnosť od: 15.04.2007
Účinnosť do: 23.11.2009
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel 167/2007 účinný od 15.04.2007 do 23.11.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 167/2007 s účinnosťou od 15.04.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2006 Z. z. o technických ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systém čelnej ...

1.

V § 3 ods. 1 sa za slová „smernica Rady 70/156/EHS“ vkladajú slová „v znení smernice Rady ...

2.

§ 7 znie:

„§ 7 Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“. ...

3.

V prílohe sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore