Nariadenie vlády Slovenskej republiky o pravidlách na hodnotenie doplnkových látok a niektorých kŕmnych surovín vo výžive zvierat 167/2004 účinný od 31.03.2004 do 30.09.2009

Platnosť od: 31.03.2004
Účinnosť od: 31.03.2004
Účinnosť do: 30.09.2009
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Veterinárna starostlivosť, Chovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o pravidlách na hodnotenie doplnkových látok a niektorých kŕmnych surovín vo výžive zvierat 167/2004 účinný od 31.03.2004 do 30.09.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 167/2004 s účinnosťou od 31.03.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o pravidlách na hodnotenie doplnkových látok a niektorých kŕmnych surovín vo výžive zvierat

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1

Toto nariadenie ustanovuje pravidlá hodnotenia doplnkových látok1) a niektorých kŕmnych surovín, ...

§ 2

Každá doplnková látka a niektoré kŕmne suroviny pred ich uvedením do obehu alebo pred ich používaním ...

§ 3
(1)

Každý, kto podáva žiadosť o povolenie novej doplnkovej látky alebo o povolenie nového používania, ...

(2)

Každý, kto podáva žiadosť o povolenie niektorých kŕmnych surovín alebo o zmenu používania ...

(3)

Dokumentácia podľa odsekov 1 a 2 sa predkladá Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu ...

(4)

Výnimku z použitia doplnkových látok alebo kŕmnych surovín v kŕmnych zmesiach alebo použitie ...

a)

pokusy sa vykonávajú podľa prílohy č. 1 alebo 2,

b)

je umožnená úradná kontrola pokusov,

c)

živočíšne produkty z pokusov sa nepoužívajú na obchodné účely.

§ 4

Týmto nariadením sa transponujú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 3. ...

§ 5

Zrušuje sa § 19 ods. 3 až 5 a príloha č. 2 časti B a C výnosu Ministerstva pôdohospodárstva ...

§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách v znení zákona č. 472/2003 ...
 • 1)  § 4 ods. 1 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ...
 • 2)  § 4 ods. 1 zákona 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných ...
 • 3)  § 24 zákona 151/2002 Z. z.
 • 4)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 252/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva ...
 • 5)  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 65/2002 Z. z. o podrobnostiach postupu ...
 • 6)  Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona ...
 • 7)  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 515/2001 Z. z. o podrobnostiach o obsahu ...
 • 8)  Príloha č. 5 výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 (oznámenie ...
 • 9)  Tretia hlava výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva ...
 • 10)  Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 (oznámenie č. 384/2002 ...
 • 1)  § 10 ods. 1 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997-100 ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore