Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy do obehu 166/2004 účinný od 31.03.2004 do 30.04.2004

Platnosť od: 31.03.2004
Účinnosť od: 31.03.2004
Účinnosť do: 30.04.2004
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 166/2004 s účinnosťou od 31.03.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy do obehu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie ustanovuje

a)

druhy repy, ktorých odrody povinne podliehajú konaniu o registrácii odrody podľa § 3 ods. 1 zákona ...

b)

požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva repy,

c)

požiadavky na výrobu osiva repy a podmienky pre dodávateľov podľa § 13 ods. 1 zákona na sledovanie ...

d)

podmienky uvádzania osiva repy do obehu,

e)

podmienky výkonu kontroly osiva repy dovezeného podľa § 11,

f)

podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní osiva repy,

g)

spôsob a rozsah kontroly kvality osiva repy uvádzaného do obehu.

(2)

Toto nariadenie sa nevzťahuje na osivo repy, ktoré je preukázateľne určené na vývoz do krajín, ...

§ 2
Určenie druhov repy

Požiadavky ustanovené týmto nariadením na výrobu, spracovanie a uvádzanie osiva repy do obehu ...

§ 3
Vymedzenie pojmov
a)

uvádzaním osiva repy do obehu predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj, dovoz z tretích ...

1.

Ústrednému kontrolnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“) podľa § ...

2.

na účely jeho úpravy fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré ako dodávatelia služieb ...

3.

na účely výroby určitých poľnohospodárskych surovín určených na priemyselné spracovanie alebo ...

b)

základným osivom odrôd druhov repy osivo, ktoré

1.

bolo vyrobené v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie odrody ustanovenými v § 9 ods. ...

2.

je určené na výrobu osiva v kategórii množiteľského materiálu podľa § 2 ods. 22 zákona ako ...

3.

spĺňa minimálne požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. ...

4.

kontrolný ústav uznal podľa § 15 ods. 3 zákona,

c)

certifikovaným osivom odrôd druhov repy osivo, ktoré

1.

bolo vyrobené priamo zo základného osiva,

2.

je určené najmä na pestovanie repy,

3.

spĺňa minimálne požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohe č. 1 ...

4.

kontrolný ústav uznal podľa § 15 ods. 3 zákona alebo skúšaním vykonávaným pod osobitným dohľadom ...

d)

jednoklíčkovým osivom repy geneticky jednoklíčkové osivo,

e)

obrusovaným osivom repy mechanicky upravené osivo na použitie v sejačkách na presný výsev, ktoré ...

f)

malým balením ES osiva repy je balenie certifikovaného osiva,

1.

ktorého najvyššia čistá hmotnosť je 2,5 kg jednoklíčkového alebo obrusovaného osiva alebo ...

2.

ktorého najvyššia hmotnosť je 10 kg iného ako jednoklíčkového alebo obrusovaného osiva s výnimkou ...

§ 5
Požiadavky na výrobu osiva repy
(1)

Kontrolný ústav uznáva podľa § 15 zákona množiteľské porasty repy podľa § 2 ods. 18 zákona, ...

(2)

Požiadavky na uznanie množiteľských porastov repy určených na výrobu osiva repy v kategóriách ...

(3)

Základné osivo repy sa môže vyrábať v generácii množenia Elita alebo sa môže vyrábať ako ...

(4)

Pri uznávaní množiteľských porastov repy semenárskym inšpektorom podľa § 19 ods. 6 kontrolný ...

a)

10 % množiteľských porastov so samoopelivými rastlinami,

b)

20 % množiteľských porastov s cudzoopelivými rastlinami,

c)

5 % množiteľských porastov so samoopelivými rastlinami alebo 15 % množiteľských porastov s cudzoopelivými ...

(5)

Z dávok osív pozberaných z množiteľských porastov, ktoré boli uznávané semenárskymi inšpektormi ...

§ 6
Požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva repy
(1)

Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav osiva repy sú ustanovené v prílohe č. 2.

(2)

Požiadavky podľa odseku 1 musí spĺňať osivo repy v kategóriách základné osivo a certifikované ...

§ 7
Uznávanie osiva repy
(1)

Kontrolný ústav uznáva podľa § 15 zákona osivo repy v kategóriách základné osivo a certifikované ...

(2)

Kontrolný ústav je oprávnený na účely uznávania osiva repy podľa odseku 1 odoberať potrebné ...

Výnimky z požiadaviek na vlastnosti a kvalitu osiva repy
§ 8
(1)

Ak je ohrozené zásobovanie trhu osivom repy, ktoré spĺňa požiadavky na klíčivosť podľa prílohy ...

(2)

Osivo repy v kategóriách základné osivo a certifikované osivo sa môže uvádzať do obehu po prvého ...

a)

dodávateľ požiada kontrolný ústav o uznanie osiva repy na základe správy o predbežnej analýze ...

b)

dodávateľ v žiadosti uvedie obchodné meno a sídlo prvého kupujúceho osiva repy,

c)

dodávateľ sa prvému kupujúcemu osiva repy zaručí za klíčivosť stanovenú predbežnou analýzou, ...

d)

na osobitnej náveske uvedie aj klíčivosť stanovenú predbežnou analýzou spolu so svojím obchodným ...

e)

kontrolný ústav povolí úradné uznanie osiva repy.

(4)

Ak dodávateľ dodal osivo repy, na ktoré bola udelená výnimka podľa odseku 1 alebo 2 do niektorého ...

§ 9
(2)

Mimoriadne opatrenie podľa odseku 1 môže byť prijaté iba na množstvo osiva, ktoré je potrebné ...

(3)

Dodávateľ je povinný použiť úradnú návesku, ktorá zodpovedá príslušnej kategórii osiva. ...

§ 10
Uvádzanie osiva repy do obehu
(1)

Dodávateľ nesmie uvádzať do obehu osivo repy, ak nebolo kontrolným ústavom uznané ako základné ...

(2)

Dodávateľ môže uvádzať do obehu základné osivo repy a certifikované osivo repy, ktoré spĺňa ...

(3)

Ak dodávateľ dodáva konečnému spotrebiteľovi osivo repy v malom množstve, toto osivo nemusí ...

(4)

Dodávateľ do obehu môže uvádzať aj

a)

šľachtiteľské osivo repy podľa § 2 ods. 19 zákona, ak spĺňa podmienky podľa odseku 6,

b)

ním vyrobené prírodné osivo odrôd repy na spracovanie za podmienky, že zabezpečí jeho identitu, ...

c)

malé množstvá osiva repy na vedecké alebo šľachtiteľské účely,

d)

prijateľné množstvá osiva repy neregistrovanej odrody na iné skúšky alebo pokusné účely, ak ...

(5)

Dodávateľ môže uvádzať do obehu osivo geneticky modifikovanej odrody repy podľa odseku 4, len ...

(6)

Šľachtiteľské osivo odrôd repy sa môže podľa odseku 4 písm. a) uvádzať do obehu, iba ak

a)

bolo úradne prehliadnuté kontrolným ústavom, pričom bolo zistené, že spĺňa požiadavky pre ...

b)

je zabalené podľa § 12 alebo 14,

c)

každý obal musí byť označený úradnou náveskou podľa § 13 ods. 1, ktorá musí obsahovať najmä ...

2.

výrobné číslo alebo číslo dávky,

3.

mesiac a rok balenia a mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie,

4.

botanický názov druhu repy, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, alebo ...

5.

názov odrody,

6.

údaj „osivo vyššej generácie množenia“,

7.

počet generácií predchádzajúcich kategórií certifikované osivo.

§ 12
Balenie osiva repy
(1)

Obaly vrátane malospotrebiteľských obalov so základným osivom repy a certifikovaným osivom repy ...

(2)

Dodávateľ nemusí uzatvárať obaly podľa odseku 1, ak použije pečatný systém s jednorazovým ...

(4)

Obaly vrátane malospotrebiteľských obalov, ktoré už boli úradne uzatvorené, nemožno po druhý ...

§ 13
Označovanie osiva repy
(1)

Pri uvádzaní základného osiva repy a certifikovaného osiva repy do obehu v obaloch je dodávateľ ...

c)

číslo dávky,

d)

mesiac a rok balenia vyjadrené ako „balené (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného úradného ...

e)

botanický názov druhu repy, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, alebo ...

f)

názov odrody,

g)

kategória osiva a generácia množenia,

h)

krajina výroby,

i)

deklarovaná čistá hmotnosť alebo počet klbôčok a čistých semien,

j)

ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto ...

k)

pre jednoklíčkové osivo slovo „jednoklíčkové“,

l)

pre obrusované osivo slovo „obrusované“,

m)

ak sa opätovne skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj „opätovne preskúšané ... (mesiac a rok)“ ...

(2)

Úradná náveska nesmie byť použitá viackrát a údaje podľa odseku 1 musia byť na nej čitateľne ...

(4)

Úradné návesky na obaloch s osivom repy musia byť farebne odlíšené podľa kategórie osiva. Úradná ...

a)

biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre šľachtiteľské osivo podľa § 10 ods. 4 písm. a),

b)

biela pre základné osivo podľa § 3 písm. b),

c)

modrá pre certifikované osivo podľa § 3 písm. c),

d)

hnedá pre osivo odrôd, ktoré nie sú registrované v Štátnej odrodovej knihe, Spoločnom katalógu ...

e)

sivá pre ešte necertifikované osivo zberané v členskom štáte podľa § 18 ods. 1 až 3.

(5)

Dodávateľ je povinný do každého obalu vložiť kópiu úradného dokladu vzťahujúceho sa na tovar ...

(6)

Ak dodávateľ do obehu uvádza osivo repy s nižšou klíčivosťou podľa § 8 ods. 1, s úradne nepreskúšanou ...

(7)

Ak sa do obehu uvádza osivo geneticky modifikovanej odrody podľa § 2 ods. 10 zákona, dodávateľ ...

(8)

Ak dodávané základné osivo alebo certifikované osivo repy bolo morené, tak na úradnej náveske ...

§ 14
Malé balenia ES
(1)

Dodávateľ môže do obehu uvádzať základné osivo alebo certifikované osivo repy aj v malom balení ...

a)

ku každému malospotrebiteľskému obalu musí byť pripojená náveska dodávateľa, ktorá musí ...

2.

označenie dodávateľa zodpovedného za pripevňovanie návesiek alebo jeho identifikačné číslo, ...

3.

úradne pridelené sériové číslo malého balenia,

5.

číslo dávky, ak úradne pridelené sériové číslo malého balenia neumožňuje identifikáciu ...

6.

botanický názov druhu repy; označenie, či ide o cukrovú repu alebo kŕmnu repu,

7.

názov odrody,

8.

kategória osiva,

9.

čistá hmotnosť alebo počet klbôčok a čistých semien,

10.

ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto ...

11.

pre jednoklíčkové osivo slovo „jednoklíčkové“,

12.

pre obrusované osivo slovo „obrusované“,

b)

dodávateľ nemusí k malospotrebiteľským obalom pripojiť návesku dodávateľa, ak sú všetky údaje ...

c)

namiesto návesky dodávateľa môže dodávateľ použiť nalepovaciu úradnú návesku,

e)

každé malé balenie musí mať úradne pridelené sériové číslo, ktoré musí byť uvedené na ...

f)

náveska dodávateľa alebo nalepovacia úradná náveska musí byť bielej farby pre základné osivo ...

g)

ak malospotrebiteľský obal je z priehľadného materiálu, náveska dodávateľa môže byť umiestnená ...

(2)

Ak dodávateľ použije nalepovaciu úradnú návesku podľa odseku 1 písm. c) na označenie malospotrebiteľského ...

§ 17
Spôsob a rozsah výkonu kontroly
(1)

Kontrolný ústav je oprávnený kedykoľvek počas výroby osiva repy a jeho uvádzania do obehu náhodnými ...

(2)

Pri dodávkach osiva repy kontrolný ústav môže vykonávať kontrolu druhovej pravosti a druhovej ...

(3)

Kontrolný ústav je oprávnený kedykoľvek postupovať podľa odsekov 1 a 2, najmä však v čase ...

(4)

Kontrolný ústav je oprávnený na účely výkonu kontroly odoberať potrebné množstvo úradných ...

§ 19
Zodpovedný orgán
(1)

Zodpovedným orgánom za uznávanie množiteľských porastov v kategórii základné osivo a certifikované ...

(2)

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba môže na základe poverenia kontrolného ústavu ...

(3)

Fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba alebo jej zamestnanci nemôžu mať prospech na výsledku ...

(4)

Kontrolný ústav na účely zabezpečenia súladu skutočného stavu s požiadavkami ustanovenými ...

(5)

Kontrolný ústav

a)

vydáva osvedčenia o prehliadke množiteľského porastu repy podľa § 5 ods. 1,

b)

vydáva osvedčenia o uznaní množiteľského materiálu (osiva) repy,

c)

vydáva posudky úradnej vzorky množiteľského materiálu (osiva) repy o neuznaní množiteľského ...

d)

vyhotovuje zápisnice o kontrole kvality uznaného osiva repy podľa § 17,

e)

vydáva osvedčenia o vegetačnej skúške,

f)

vydáva iné úradné stanoviská súvisiace s výrobou, spracúvaním a uvádzaním osiva repy do obehu. ...

(6)

Osoby uvedené v odseku 2 vydávajú doklady v mene kontrolného ústavu, ak na to boli poverené podľa ...

(7)

Prehliadky množiteľských porastov repy vykonávané pod osobitným dohľadom podľa § 3 písm. c) ...

a)

je odborne spôsobilá na vykonávanie takejto činnosti,

b)

z tejto činnosti alebo z úradných opatrení vydaných podľa odsekov 4 a 5 nemá žiadny osobný ...

c)

podpísala čestné vyhlásenie, že činnosť semenárskeho inšpektora bude vykonávať riadne a svedomito ...

d)

na vykonávanie takejto činnosti má kontrolným ústavom udelené písomné poverenie s uvedením

1.

druhu činnosti,

2.

doby platnosti poverenia,

3.

evidenčného čísla semenárskeho inšpektora.

(8)

Ak semenársky inšpektor poruší niektorú z požiadaviek a povinností ustanovených v odseku 6, ...

a)

poverenie udelené podľa odseku 7 písm. d),

b)

úradné rozhodnutie semenárskeho inšpektora vydané v súvislosti s porušením jeho povinnosti, ...

§ 21
Konzultácie s výbormi komisie
(1)

Ministerstvo a kontrolný ústav konzultujú s poradným výborom, riadiacim výborom a regulačným ...

(2)

Slovenskú republiku zastupuje v poradnom výbore, riadiacom výbore a regulačnom výbore Európskeho ...

§ 22
Splnomocňovacie ustanovenie
a)

o podmienkach dodávok osiva repy, ktoré sa nepovažuje za uvádzanie osiva do obehu a za obchodné ...

b)

o podmienkach na vykonávanie kontrol množiteľských porastov repy pod osobitným dohľadom podľa ...

c)

o podmienkach dodávok osiva repy podľa § 10 ods. 4 písm. d), najmä o ich balení, označovaní, ...

d)

o uvádzaní údajov o osive repy dovážanom z tretích krajín podľa § 11 ods. 5,

e)

o používaní pečatného systému pri balení osiva repy podľa § 12 ods. 3,

f)

o používaní nezmazateľného označovania predpísaných údajov na obaloch s osivom repy podľa ...

g)

o spôsobe prideľovania sériového čísla pre malé ES balenia osiva repy podľa § 14 ods. 3,

h)

o používaní návesky dodávateľa pri uvádzaní osiva repy do obehu podľa § 13 ods. 9,

i)

o podmienkach obchodovania s chemicky ošetreným osivom podľa § 13 ods. 8,

j)

o podmienkach obchodovania s osivom repy určeným na zachovanie genetických zdrojov rastlín4) v mieste ...

k)

o podmienkach obchodovania s osivom vhodným na organické pestovanie

§ 23

Týmto nariadením sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky právne akty Rady Európskej ...

§ 24
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou § 2 ods. 2, § 4, § 5 ods. 6, ...

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia ...
  • 2)  § 21 a 22 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných ...
  • 3)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
  • 4)  Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore