Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71935
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu 165/2004 účinný od 01.10.2005 do 31.12.2006


Platnosť od: 31.03.2004
Účinnosť od: 01.10.2005
Účinnosť do: 31.12.2006
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu 165/2004 účinný od 01.10.2005 do 31.12.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 165/2004 s účinnosťou od 01.10.2005 na základe 436/2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie ustanovuje

a)

druhy olejnín a priadnych rastlín, ktorých odrody povinne podliehajú konaniu o registrácii odrody ...

b)

požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva olejnín a priadnych rastlín,

c)

požiadavky na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín,

d)

podmienky uvádzania osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu,

e)

podmienky výkonu kontroly osiva olejnín a priadnych rastlín dovezeného podľa § 11,

f)

podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní osiva olejnín a priadnych rastlín,

g)

spôsob a rozsah výkonu kontroly kvality osiva olejnín a priadnych rastlín uvádzaných do obehu.

(2)

Toto nariadenie sa nevzťahuje na osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré je preukázateľne určené ...

a)

na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia krajina“), ...

b)

na výrobu rastlín na okrasné účely.

§ 2
Druhy olejnín a priadnych rastlín

Požiadavky ustanovené týmto nariadením na výrobu, spracovanie a uvádzanie osiva olejnín a priadnych ...

§ 3
Vymedzenie pojmov
a)

uvádzaním osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka ...

1.

Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“) ...

2.

na účely jeho úpravy fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré ako dodávatelia služieb ...

3.

na účely výroby určitých poľnohospodárskych surovín určených na priemyselné spracovanie alebo ...

b)

základným osivom odrôd olejnín a priadnych rastlín okrem hybridov osivo, ktoré

1.

bolo vyrobené v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie odrody ustanovenými v § 9 ods. ...

2.

je určené na výrobu osiva kategórie množiteľského materiálu podľa § 2 ods. 22 zákona certifikované ...

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre ...

4.

pri úradnej skúške, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške vykonanej ...

c)

základným osivom hybridov

ca) základné osivo inbredných línií, ktoré

1.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre ...

2.

pri úradnej skúške, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške vykonanej ...

cb) základné osivo jednoduchých hybridov, ktoré

1.

je určené na výrobu trojlíniových alebo štvorlíniových hybridov,

2.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre ...

3.

pri úradnej skúške, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 2, pri skúške vykonanej ...

d)

certifikovaným osivom odrôd druhov repica olejnatá, kapusta sitinová, repka olejka, konopa siata, ...

1.

bolo vyrobené priamo zo základného osiva alebo, ak to požaduje šľachtiteľ, z osiva predstupňov ...

2.

je určené na iné účely ako na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre ...

4.

pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené ...

e)

certifikovaným osivom prvej generácie druhov podzemnica olejná, konopa siata, ľan siaty, sója fazuľová ...

1.

bolo vyrobené priamo zo základného osiva alebo, ak to požaduje šľachtiteľ, z osiva predstupňov, ...

2.

je určené na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín kategórie certifikované osivo druhej generácie ...

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre ...

4.

pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené ...

f)

certifikovaným osivom druhej generácie druhov podzemnica olejná, ľan siaty, sója fazuľová a bavlník ...

1.

bolo vyrobené priamo zo základného osiva, certifikovaného osiva prvej generácie alebo, ak to požaduje ...

2.

je určené na iné účely ako na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín alebo, ak je to vhodné, ...

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre ...

4.

pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené ...

g)

certifikovaným osivom druhej generácie druhu konopa siata osivo, ktoré

1.

bolo vyrobené priamo z certifikovaného osiva prvej generácie, ak kontrolný ústav na základe vykonaných ...

2.

je určené na výrobu konope siatej zberanej v čase kvitnutia,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre ...

4.

pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené ...

h)

certifikovaným osivom tretej generácie druhu ľan siaty osivo, ktoré

1.

bolo vyrobené priamo zo základného osiva, certifikovaného osiva prvej generácie alebo druhej generácie ...

2.

je určené na iné účely ako na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín,

3.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre ...

4.

pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené ...

i)

obchodným osivom olejnín a priadnych rastlín osivo, ktoré

1.

spĺňa požiadavky pre druhovú pravosť ustanovené v prílohách č. 1 a 2,

2.

spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre ...

3.

pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené ...

j)

združenou odrodou združenie uznaného certifikovaného osiva špecifického hybridu závislého od ...

k)

špecifickým hybridom závislým od opeľovača samčí sterilný komponent v rámci združenej odrody ...

l)

opeľovačom komponent prášiaci peľ v rámci združenej odrody (ďalej len „samčí komponent“). ...

§ 4
Všeobecné požiadavky na osivo olejnín a priadnych rastlín
(1)

Osivo olejnín a priadnych rastlín, ktorého odroda sa neregistrovala podľa § 4 zákona, sa nesmie ...

(2)

Na osivo olejnín a priadnych rastlín odrôd zapísaných v listine registrovaných odrôd podľa § ...

§ 5
Požiadavky na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)

Kontrolný ústav uznáva podľa § 15 zákona množiteľské porasty olejnín a priadnych rastlín ...

(2)

Požiadavky na uznanie množiteľských porastov olejnín a priadnych rastlín určených na výrobu ...

(3)

Osivo predstupňov všetkých druhov olejnín a priadnych rastlín sa môže vyrábať iba v generácii ...

(4)

Ak Európska komisia (ďalej len „Komisia") prijme opatrenie, ktorým ustanoví podrobné podmienky ...

§ 6
Požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)

Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav osiva olejnín a priadnych rastlín sú ustanovené ...

(2)

Požiadavky podľa odseku 1 musí spĺňať osivo olejnín a priadnych rastlín v kategóriách osivo ...

(3)

Vzorky osiva na účely kontroly odrodovej pravosti a na uznanie osiva olejnín a priadnych rastlín ...

(4)

Pri odbere vzoriek osiva pod úradným dohľadom podľa odseku 3 sa musia splniť tieto požiadavky:

a)

odber vzoriek osiva vykonáva vzorkovateľ, ktorý je na to poverený kontrolným ústavom,

b)

vzorkovateľom osiva je

1.

fyzická osoba – podnikateľ,

2.

zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo nevyrába, nepestuje, nespracúva ani ...

3.

zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo vyrába, pestuje, spracúva alebo do ...

c)

odber vzoriek osiva sa vykonáva pod dohľadom kontrolného ústavu a vykonáva sa v súlade so schválenými ...

(5)

Pri dohľade podľa odseku 4 písm. c) pomernú časť dávok predložených na uznanie osiva odoberá ...

§ 7
Uznávanie osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)

Kontrolný ústav uznáva podľa § 15 zákona osivo olejnín a priadnych rastlín v kategóriách osivo ...

(2)

Na účel uznania osiva olejnín a priadnych rastlín podľa odseku 1 sa odoberú vzorky osiva olejnín ...

(3)

Pri skúške vykonávanej pod úradným dohľadom pri uznávaní osiva podľa § 3 písm. b) štvrtého ...

(4)

Pri poľnej prehliadke sa musia splniť tieto požiadavky:

a)

inšpektor

1.

nesmie mať v súvislosti s vykonávaním inšpekcie žiadny prospech,

2.

je poverený kontrolným ústavom a

3.

vykonáva inšpekciu pod úradným dohľadom,

b)

množiteľské porasty, ktoré podliehajú prehliadke, sú vypestované z osiva, ktoré prešlo kontrolou ...

c)

úradný inšpektor skontroluje pomernú časť množiteľských porastov, ktorá je najmenej 5 %, a

d)

pomerná časť vzoriek osiva z dávok osív zozbieraných z množiteľských porastov sa odoberie na ...

(5)

Pri skúšaní osiva sa musia splniť tieto požiadavky:

a)

skúšanie osiva vykonáva kontrolným ústavom poverené laboratórium na skúšanie osív (ďalej ...

b)

laboratórium je umiestnené vo vyhovujúcich priestoroch a má zariadenia, ktoré posúdil kontrolný ...

c)

laboratóriom je

1.

laboratórium, ktoré je podnikateľom, alebo

2.

laboratórium, ktoré patrí semenárskej spoločnosti, ak vykonáva skúšanie osiva len z osiva vyrobeného ...

d)

skúšanie osiva sa vykonáva pod dohľadom kontrolného ústavu a vykonáva sa v súlade s platnými ...

(6)

Pri dohľade uvedenom v odseku 5 písm. d) sa pomerná časť dávok predložených na uznanie osiva ...

Výnimky z požiadaviek na vlastnosti a kvalitu osiva olejnín a priadnych rastlín
§ 8
(1)

Ak je ohrozené zásobovanie trhu základným osivom olejnín a priadnych rastlín, ktoré spĺňa požiadavky ...

(2)

Osivo olejnín a priadnych rastlín sa môže v kategóriách základné osivo, certifikované osivo ...

a)

dodávateľ požiada kontrolný ústav o uznanie osiva olejnín a priadnych rastlín na základe správy ...

b)

dodávateľ v žiadosti uvedie obchodné meno a sídlo prvého kupujúceho osiva olejnín a priadnych ...

c)

dodávateľ prvému kupujúcemu osiva olejnín a priad- nych rastlín zaručí aj klíčivosť stanovenú ...

d)

na osobitnej náveske uvedie aj klíčivosť stanovenú predbežnou analýzou spolu so svojím obchodným ...

e)

kontrolný ústav povolí úradné uznanie osiva olejnín a priadnych rastlín.

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú pre osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré bolo dovezené ...

§ 9
(1)

Ak je ohrozené zásobovanie trhu základným osivom, certifikovaným osivom alebo obchodným osivom ...

(2)

Osivá podľa odseku 1 môžu byť uvádzané do obehu len v množstve potrebnom na prekonanie dočasných ...

(3)

Dodávateľ je povinný použiť úradnú návesku s označením kategórie osiva. Pri dodávke osiva ...

§ 10
Uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu
(1)

Dodávateľ nesmie uvádzať do obehu osivo olejnín a priadnych rastlín, ak ho kontrolný ústav neuznal ...

a)

osivo predstupňov, základné osivo alebo certifikované osivo druhov repka olejka, repica olejnatá, ...

b)

osivo predstupňov, základné osivo, certifikované osivo alebo obchodné osivo druhov, ktoré nie ...

(2)

Ak komisia rozhodne, že od určitého času nemožno osivo niektorých druhov olejnín a priadnych ...

(3)

Dodávateľ môže uvádzať do obehu osivo predstupňov, základné osivo, certifikované osivo alebo ...

(4)

Dodávateľ môže do obehu uvádzať aj

a)

šľachtiteľské osivo olejnín a priadnych rastlín podľa § 2 ods. 19 zákona, ak spĺňa podmienky ...

b)

ním vyrobené osivo olejnín a priadnych rastlín na spracovanie za podmienky, že zabezpečí jeho ...

c)

malé množstvá osiva olejnín a priadnych rastlín na vedecké alebo šľachtiteľské účely,

d)

prijateľné množstvá osiva olejnín a priadnych rastlín neregistrovanej odrody na iné skúšky ...

aj keď toto osivo nebolo uznané v niektorej z kategórií uvedených v odseku 1.

(5)

Dodávateľ môže uvádzať do obehu osivo geneticky modifikovanej odrody olejnín alebo priadnych ...

(6)

Šľachtiteľské osivo olejnín a priadnych rastlín sa môže podľa odseku 5 písm. a) uvádzať ...

a)

ho úradne prehliadol kontrolný ústav, pričom sa zistilo, že spĺňa požiadavky pre certifikáciu ...

b)

je zabalené podľa § 12,

c)

každý obal musí byť označený úradnou náveskou podľa § 13 ods. 1, ktorá musí obsahovať najmä ...

1.

označenie zodpovedného orgánu a členského štátu alebo ich rozlišovací kód,

2.

výrobné číslo alebo číslo dávky,

3.

mesiac a rok balenia alebo

4.

mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie,

5.

botanický názov druhu olejniny alebo priadnej rastliny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme ...

6.

názov odrody,

7.

údaj „osivo vyššej generácie množenia“,

8.

počet generácií predchádzajúcich kategórií certifikované osivo alebo certifikované osivo prvej ...

(7)

Dodávateľ môže uvádzať do obehu osivo združenej odrody, len ak osivo samičieho komponentu bude ...

§ 11
Dovoz osiva olejnín a priadnych rastlín z tretích krajín
(1)

Dodávateľ môže z tretej krajiny dovážať a následne uvádzať do obehu len osivo olejnín a priadnych ...

(2)

Dodávateľ môže dovážať osivo olejnín a priadnych rastlín z tretej krajiny, iba ak Rada Európskej ...

(3)

Každý dodávateľ bez toho, aby sa narušil voľný pohyb osiva olejnín a priadnych rastlín v Európskom ...

a)

druh olejnín alebo priadnych rastlín,

b)

odrodu,

c)

kategóriu množiteľského materiálu,

d)

krajinu výroby osiva a zodpovedný orgán,

e)

krajinu vývozu,

f)

dovozcu,

g)

množstvo dovezeného osiva olejnín a priadnych rastlín.

(4)

Dodávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 3 uviesť v písomnom oznámení, ktoré kontrolnému ...

(5)

Ak komisia prijme opatrenie na uvádzanie údajov podľa odseku 3, ministerstvo bude postupovať podľa ...

§ 12
Balenie osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)

Obaly s osivom predstupňov, základným osivom, certifikovaným osivom a obchodným osivom olejnín ...

(2)

Dodávateľ nemusí uzatvárať obaly podľa odseku 1, ak použije pečatný systém s jednorazovým ...

(3)

Ak komisia prijme opatrenie o používaní pečatného systému pri balení osiva olejnín a priadnych ...

(4)

Obaly, ktoré už boli úradne uzatvorené, nemožno po druhý raz uzatvoriť, ibaže by tak urobil ...

(5)

Ministerstvo môže požiadať komisiu o výnimku z odseku 1 a o ustanovenie podmienok na uvádzanie ...

§ 13
Označovanie osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)

Pri uvádzaní osiva predstupňov, základného osiva, certifikovaného osiva a obchodného osiva olejnín ...

a)

pre osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo

1.

označenie „kvalita ES“,

2.

označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

3.

mesiac a rok balenia vyjadrený ako: „balené (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného úradného ...

4.

číslo dávky,

5.

botanický názov druhu olejniny alebo priadnej rastliny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme ...

6.

názov odrody,

7.

kategóriu osiva a generáciu množenia,

8.

krajinu výroby,

9.

deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,

10.

ak sa použili granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto ...

11.

v prípade hybridov alebo inbredných línií

11.1 pri dodávke základného osiva názov tohto komponentu spolu s údajom „komponent“,

11.2 pri dodávke certifikovaného osiva názov odrody spolu s údajom „hybrid“,

12.

ak sa skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj „preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením ...

b)

pre obchodné osivo

1.

označenie „kvalita ES“,

2.

označenie „Obchodné osivo (necertifikované ako odroda)“,

3.

označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

4.

mesiac a rok balenia vyjadrený ako: „balené (mesiac a rok)“,

5.

číslo dávky,

6.

botanický názov druhu olejniny alebo priadnej rastliny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme ...

7.

krajinu výroby,

8.

deklarovanú hmotnosť čistú alebo celkovú,

9.

ak sa použili granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto ...

10.

ak sa skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj „preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením ...

c)

pre certifikované osivo združenej odrody

1.

označenie „kvalita ES“,

2.

označenie „certifikované osivo združenej odrody“,

3.

označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

4.

mesiac a rok balenia vyjadrený ako: „balené (mesiac a rok)“,

5.

číslo dávky,

6.

botanický názov druhu olejniny alebo priadnej rastliny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme ...

7.

názov združenej odrody,

8.

krajinu výroby,

9.

deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,

10.

percento hmotnosti samičieho komponentu a samčieho komponentu v osive združenej odrody,

11.

farbu moridla samičieho komponentu, farbu moridla samčieho komponentu a jeho účinnú látku.

(2)

Úradná náveska sa nesmie použiť viackrát a údaje podľa odseku 1 musia byť na nej čitateľne ...

(3)

Úradné návesky na obaloch s osivom olejnín a priadnych rastlín musia byť farebne odlíšené podľa ...

a)

biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre šľachtiteľské osivo a pre osivo predstupňov,

b)

biela pre základné osivo,

c)

modrá pre certifikované osivo prvej generácie množenia,

d)

červená pre certifikované osivo následných generácií množenia,

e)

hnedá pre obchodné osivo,

f)

sivá pre ešte necertifikované osivo zberané v členskom štáte,

g)

modrá s uhlopriečnym zeleným pásom pre osivo združenej odrody.

(4)

Dodávateľ je povinný do každého obalu vložiť kópiu úradného dokladu vzťahujúceho sa na tovar ...

(5)

Ak dodávateľ uvádza do obehu osivo olejnín a priadnych rastlín s nižšou klíčivosťou podľa ...

(6)

Ak dodávateľ dodáva osivo olejnín a priadnych rastlín na iné účely ako účely poľnohospodárskej ...

(7)

Ak sa do obehu uvádza osivo geneticky modifikovanej odrody podľa § 2 ods. 10 zákona, dodávateľ ...

(8)

Ak dodávané osivo predstupňov, základné osivo alebo certifikované osivo olejnín a priadnych rastlín ...

(9)

Pri uvádzaní osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu a najmä osiva, na ktoré sa nevzťahuje ...

§ 14
Dočasné pokusy
(1)

Komisia je oprávnená rozhodnúť, že na účel overovania vhodnejších podmienok a požiadaviek ...

(2)

Po prijatí rozhodnutia komisie o vykonaní dočasných pokusov podľa odseku 1 ministerstvo prijme ...

(3)

Doba trvania dočasného pokusu nesmie byť dlhšia ako sedem rokov.

§ 15
Porovnávacie skúšky a pokusy
(1)

Komisia je oprávnená rozhodnúť, že prostredníctvom svojich zástupcov a zástupcov členských ...

(2)

Ak komisia rozhodne o vykonaní porovnávacích skúšok alebo pokusov, tie sa budú vykonávať na ...

a)

vyrobené v tretích krajinách,

b)

určené pre ekologické poľnohospodárstvo,

c)

uvádzané do obehu na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.

(3)

Výsledky pokusov alebo porovnávacích skúšok vykonaných podľa odsekov 1 a 2 sa použijú na zosúladenie ...

(4)

Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov zabezpečuje kontrolný ústav v spolupráci so ...

§ 16
Spôsob a rozsah výkonu kontroly
(1)

Kontrolný ústav je oprávnený kedykoľvek počas výroby osiva olejnín a priadnych rastlín a jeho ...

(2)

Pri dodávkach osiva olejnín a priadnych rastlín kontrolný ústav môže vykonávať kontrolu druhovej ...

(3)

Kontrolný ústav je oprávnený na účely výkonu kontroly odoberať potrebné množstvo úradných ...

§ 17
Osobitné ustanovenia o uznávaní osiva olejnín a priadnych rastlín
(1)

Osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré sa

a)

vyrobilo zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva prvej generácie, ktoré bolo úradne ...

b)

zberalo v inom členskom štáte,

sa môže kontrolným ústavom uznávať podľa § 15 zákona, ak sa množiteľské porasty tohto osiva ...

(2)

Ak osivo olejnín a priadnych rastlín podľa odseku 1 bolo vyrobené priamo z úradne uznaného certifikovaného ...

(3)

Osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré bolo vyrobené a uznané podľa odsekov 1, 2 a 4, sa bude ...

a)

označené úradnou náveskou sivej farby, ktorá obsahuje tieto údaje:

1.

označenie členského štátu a orgánu zodpovedného za poľné prehliadky alebo ich rozlišovací ...

2.

botanický názov druhu olejniny alebo priadnej rastliny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme ...

3.

názov odrody; v prípade odrôd (inbredných línií a hybridov), ktoré sú určené výlučne ako ...

4.

kategóriu osiva,

5.

v prípade hybridných odrôd sa uvedie údaj „hybrid“,

6.

označenie poľa s množiteľským porastom alebo číslo dávky,

7.

deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,

8.

údaj „osivo necertifikované“,

b)

sprevádzané sprievodným dokladom, ktorý obsahuje tieto údaje:

1.

označenie zodpovedného orgánu, ktorý doklad vydáva,

2.

botanický názov druhu olejniny alebo priadnej rastliny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme ...

3.

názov odrody,

4.

kategóriu osiva,

5.

výrobné číslo alebo číslo dávky s označením poľa a názvom krajiny alebo krajín, ktoré osivo ...

6.

pole alebo číslo dávky, na ktorú sa doklad vzťahuje,

7.

oblasť výroby dávky, na ktorú sa doklad vzťahuje,

8.

hmotnosť zberaného osiva a počet balení,

9.

v prípade certifikovaného osiva počet generácií množenia nasledujúcich po základnom osive,

10.

vyhlásenie, že podmienky, ktoré sa vyžadujú od olejniny alebo priadnej rastliny, z ktorej osivo ...

11.

výsledky rozborov osiva.

(4)

Kontrolný ústav môže uznávať aj osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré sa

a)

vyrobilo zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva prvej generácie, ktoré bolo úradne ...

b)

zberalo v tretej krajine,

ak množiteľské porasty založené v tretej krajine sa úradne prehliadli na účely uznávania osiva ...

§ 18
Zodpovedný orgán
(1)

Zodpovedným orgánom za uznávanie množiteľských porastov v kategórii osivo predstupňov, základné ...

(2)

Kontrolný ústav môže poveriť vykonávaním činnosti fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú ...

(3)

Kontrolný ústav na účel zabezpečenia súladu skutočného stavu s požiadavkami ustanovenými v ...

(4)

Kontrolný ústav, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak bola na to poverená podľa ...

a)

vydáva osvedčenia o prehliadke množiteľského porastu olejnín a priadnych rastlín podľa § 5 ...

b)

vydáva osvedčenia o uznaní množiteľského materiálu (osiva) olejnín a priadnych rastlín,

c)

vydáva posudky úradnej vzorky množiteľského materiálu (osiva) olejnín a priadnych rastlín,

d)

vyhotovuje zápisnice o kontrole kvality uznaného osiva olejnín a priadnych rastlín podľa § 16,

e)

vydáva osvedčenia o vegetačnej skúške,

f)

vydáva iné úradné stanoviská súvisiace s výrobou, spracúvaním a uvádzaním osiva olejnín ...

§ 19
Zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich z opatrení komisie
a)

informuje komisiu o uvedení právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich osivo olejnín a ...

b)

informuje komisiu o každom zodpovednom orgáne Slovenskej republiky podľa § 18,

c)

môže požiadať komisiu o udelenie výnimky podľa § 12 ods. 5 a § 13 ods. 5,

d)

môže požiadať komisiu o udelenie súhlasu s dočasným alebo s časovým obmedzením tohto nariadenia ...

§ 20
Konzultácie s výbormi komisie
(1)

Ministerstvo a kontrolný ústav konzultujú s poradným výborom, riadiacim výborom a s regulačným ...

(2)

Slovenskú republiku zastupuje v poradnom výbore, riadiacom výbore a v regulačnom výbore Európskeho ...

§ 21
Splnomocňovacie ustanovenie
a)

o podmienkach dodávok osiva olejnín a priadnych rastlín, ktoré sa nepovažujú za uvádzanie osiva ...

b)

o podmienkach uznávania množiteľských porastov a osív olejnín a priadnych rastlín pod osobitným ...

c)

o podmienkach dodávok osiva olejnín a priadnych rastlín podľa § 10 ods. 5 písm. d), najmä o ich ...

d)

o uvádzaní údajov o osive olejnín a priadnych rastlín dovážaného z tretích krajín podľa § ...

e)

o používaní pečatného systému pri balení osiva olejnín a priadnych rastlín podľa § 12 ods. ...

f)

o používaní návesky dodávateľa pri uvádzaní osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu podľa ...

g)

o osive olejnín a priadnych rastlín určenom na zachovanie genetických zdrojov rastlín4) v mieste ...

h)

o uvádzaní do obehu chemicky ošetreného osiva olejnín a priadnych rastlín a osiva olejnín a priadnych ...

§ 22
Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe ...

§ 23
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 2 ods. 2, § 4, § 5 ods. 6, § 8 ods. ...

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia ...
  • 2)  § 21 a 22 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných ...
  • 3)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
  • 4)  Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo. ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore