Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín 164/2004 účinný od 31.03.2004 do 30.04.2004

Platnosť od: 31.03.2004
Účinnosť od: 31.03.2004
Účinnosť do: 30.04.2004
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 164/2004 s účinnosťou od 31.03.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie ustanovuje

a)

druhy poľnohospodárskych plodín podľa § 3 ods. 1 zákona,

b)

druhy poľnohospodárskych plodín, pre ktoré podmienkou registrácie ich odrôd je overenie hospodárskej ...

c)

vykonávanie odrodových skúšok a poskytovanie množiteľského materiálu na vykonanie odrodových ...

d)

registráciu odrôd a predĺženie času ich registrácie,

e)

výkon udržiavacieho šľachtenia odrôd a vedenie dokumentácie podľa § 9 zákona,

f)

podmienky skúšania geneticky modifikovaných odrôd na účely ich registrácie a vedenie dokumentácie, ...

g)

registráciu krajových odrôd ako genetických zdrojov rastlín a ich využívanie,

h)

vykonávanie úloh pri registrácii odrôd.

(2)

Toto nariadenie sa nevzťahuje na odrody poľnohospodárskych plodín, ktorých množiteľský materiál ...

§ 3
Overovanie hospodárskej hodnoty
(1)

Hospodárska hodnota sa na účely registrácie odrody podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona overuje ...

a)

druhoch poľnohospodárskych plodín uvedených v prílohe č. 1 časti A,

b)

priemyselnej čakanke,

c)

viniči hroznorodom vrátane jeho klonov a podpníkov.

(3)

Overovanie hospodárskej hodnoty vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky ...

(4)

Odrody poľnohospodárskych plodín uvedené v odseku 1 musia mať uspokojivú hospodársku hodnotu. ...

(5)

Pri overovaní hospodárskej hodnoty odrody, ktorej biologický materiál môže byť určený na využitie ...

a)

nepredstavuje nebezpečenstvo pre spotrebiteľa,

b)

nezavádza spotrebiteľa, alebo

c)

nie je nevhodná na výživu spotrebiteľa.

§ 4
Odrodové skúšky
(1)

Odrodovými skúškami sa v konaní o registráciu odrody vykonávanom podľa § 3 zákona zisťuje, ...

(2)

Kontrolný ústav vykonáva skúšky DUS za podmienok ustanovených v prílohe č. 2 tak, aby sa nimi ...

(3)

Kontrolný ústav môže priebežné výsledky odrodových skúšok zverejniť len so súhlasom žiadateľa. ...

§ 5
Registrácia odrôd
(1)

Odrody druhov poľnohospodárskych plodín, ktoré nie sú uvedené v zozname druhov poľnohospodárskych ...

(2)

Registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín žiadateľov z členských štátov sa vykonáva za ...

(3)

Žiadateľ je v žiadosti o registráciu odrody povinný uviesť,

a)

či už podal žiadosť o registráciu odrody v zahraničí,

b)

v ktorom štáte takú žiadosť podal,

c)

ako bolo o nej rozhodnuté.

(7)

Kontrolný ústav môže informácie získané podľa odseku 6 poskytnúť tomu, kto preukáže právny ...

(8)

Kontrolný ústav môže zaregistrovať odrodu na základe odrodových skúšok vykonaných v tretej ...

a)

úradné skúšky odrody vykonané v tretej krajine poskytujú rovnaké záruky ako úradné odrodové ...

b)

schválené metodiky udržiavacieho šľachtenia odrôd v tretej krajine poskytujú rovnaké záruky ...

(9)

Kontrolný ústav môže rozhodnúť o registrácii odrody, ktorá spĺňa podmienky registrácie podľa ...

(10)

Ak kontrolný ústav zamietne registráciu odrody alebo vylúči odrodu z odrodových skúšok pred ...

(11)

Kontrolný ústav môže predĺžiť čas registrácie odrody podľa § 5 ods. 2 zákona, len ak sa ...

(12)

Ak po registrácii odrody vzniknú pochybnosti v súvislosti s hodnotením odlišnosti alebo názvu ...

(14)

Po registrácii odrody nesmie jej množiteľský materiál, ak spĺňa požiadavky ustanovené zákonom ...

(15)

Počas registrácie odrody môže kontrolný ústav kedykoľvek vykonať preskúšanie odrody s cieľom ...

(16)

Na preskúšanie odrody podľa odseku 15 žiadateľ poskytne kontrolnému ústavu bezplatne množiteľský ...

(17)

Ak sa zruší registrácia odrody v niektorom členskom štáte, kontrolný ústav môže túto odrodu ...

(18)

Všetky odrody registrované v Slovenskej republike sa zapisujú do listiny registrovaných odrôd, ...

(19)

Inbredné línie a hybridy, ktoré sa používajú len ako komponenty na výrobu hybridných odrôd, ...

(20)

Odrody druhov zelenín sa v listine registrovaných odrôd členia do dvoch podskupín odrôd, ktorých ...

a)

možno uznávať ako základný množiteľský materiál alebo certifikovaný množiteľský materiál, ...

b)

nemožno overiť inak ako štandardný množiteľský materiál, ak ide o odrody registrované podľa ...

(21)

Pri registrácii odrôd druhov zelenín podľa odseku 20 písm. b) sa môže prihliadať na výsledky ...

(24)

Ak je známe, že množiteľský materiál určitej odrody sa v niektorom členskom štáte uvádza ...

(25)

Odroda, ktorá nie je jasne odlíšená od odrody zapísanej v listine registrovaných odrôd, v spoločnom ...

(26)

Podľa odseku 25 sa nepostupuje, ak názov odrody prihlásenej na registráciu je pravdepodobne nesprávny ...

§ 6
Udržiavacie šľachtenie
(1)

Držiteľ registrácie odrody alebo jeho právny nástupca je povinný počas registrácie odrody vykonávať ...

(2)

Odroda, ktorá je zapísaná v listine registrovaných odrôd, môže byť udržiavaná len v tej tretej ...

(3)

Dokumentácia udržiavacieho šľachtenia odrôd, ktorú udržiavateľ odrody vedie podľa § 9 ods. ...

(4)

Kontrolný ústav je oprávnený, ak je to potrebné, vykonať u udržiavateľa odrody úradný odber ...

(5)

Ak žiadateľ zabezpečuje vykonávanie udržiavacieho šľachtenia odrody v zahraničí, musí túto ...

§ 7
Skúšky a dokumentácia pre geneticky modifikované odrody
(1)

Žiadateľ o registráciu geneticky modifikovanej odrody predloží kontrolnému ústavu okrem náležitostí ...

a)

havarijný plán,6)

b)

dokumentáciu o zavedení geneticky modifikovanej odrody do životného prostredia.

(2)

Dokumentácia o zavedení geneticky modifikovanej odrody do životného prostredia okrem náležitostí ...

a)

súhlas vlastníka pozemku s vykonaním odrodových skúšok s geneticky modifikovanými odrodami,

b)

súhlas obce, na ktorej území sa budú odrodové skúšky vykonávať.

(3)

Kontrolný ústav môže rozhodnúť o registrácii geneticky modifikovanej odrody, ktorá spĺňa podmienky ...

(4)

Dodávateľ, ktorý ponúka na predaj množiteľský materiál geneticky modifikovanej odrody, ktorá ...

§ 8
Genetické zdroje rastlín
(1)

Kontrolný ústav zapíše krajovú odrodu do listiny registrovaných odrôd podľa § 7 ods. 4 zákona ...

(2)

Ak rovnakú krajovú odrodu prihlási na zápis do listiny registrovaných odrôd viac jej udržiavateľov, ...

(3)

Krajová odroda sa po jej registrácii uvedie v listine registrovaných odrôd ako genetický zdroj ...

§ 10
Kontrolný ústav
(2)

Kontrolný ústav

a)

vedie o každej registrovanej odrode dokumentáciu v osobitnom spise, ktorý obsahuje najmä úradný ...

(4)

Kontrolný ústav môže poveriť výkonom skúšania odrôd podľa § 32 ods. 2 zákona na účely ...

§ 11
Konzultácie s výbormi komisie
(1)

Ministerstvo a kontrolný ústav konzultujú všetky záležitosti v rozsahu tohto nariadenia, ktoré ...

(2)

Slovenskú republiku zastupuje v poradnom výbore, riadiacom výbore a regulačnom výbore Európskeho ...

§ 12
Prechodné ustanovenia
(1)

Ak je v Štátnej odrodovej knihe registrovaná odroda poľnohospodárskej plodiny, pri ktorej registrácii ...

(2)

Ak pred účinnosťou tohto nariadenia bolo začaté konanie o registráciu odrody poľnohospodárskej ...

(3)

Skúšky DUS, ktoré boli začaté pred účinnosťou tohto nariadenia, sa dokončia podľa metodík ...

§ 13
Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky právne akty Európskych ...

§ 14
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou § 2, § 3 ods. 2, § 4 ods. 2 poslednej ...

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 4 ods. 9 zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat ...
 • 2)  § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 3)  Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo. ...
 • 4)  § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 5)  § 8 zákona č. 132/1989 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z.
 • 6)  § 6 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných ...
 • 7)  Zákon č. 151/2002 Z. z.
 • 8)  § 35 ods. 3 písm. f) zákona č. 151/2002 Z. z.
 • 9)  Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...
 • 10)  § 29 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a ...
 • 11)  Zákon č. 147/2001 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore