Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov 162/2002 účinný od 01.09.2003 do 30.04.2004

Platnosť od: 29.03.2002
Účinnosť od: 01.09.2003
Účinnosť do: 30.04.2004
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Stredné školstvo, Základné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov 162/2002 účinný od 01.09.2003 do 30.04.2004
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 162/2002 s účinnosťou od 01.09.2003 na základe 269/2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe nariaďuje: ...

§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na pedagogických zamestnancov1) základných škôl, špeciálnych ...

§ 2
(1)

Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov2) pozostáva z času, počas ktorého pedagogickí ...

(2)

Rozsah vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov pozostáva zo základného ...

(3)

Základný úväzok pedagogických zamestnancov v jednotlivých druhoch a typoch škôl a v školských ...

Pedagogický zamestnanec Základný úväzok a) učiteľ materskej školy, učiteľ špeciálnej materskej ...

(4)

Hodina vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti v predmetoch teoretického vyučovania, cvičení ...

(5)

Hodina vyučovacej činnosti alebo hodina výchovnej činnosti prevyšujúca základný úväzok (§ ...

(6)

Pedagogickí zamestnanci, ktorým sa ustanovuje základný úväzok v § 2 ods. 3 písm. a) až i), ...

(7)

Majstrovi odbornej výchovy uvedenému v § 2 ods. 3 písm. h) a i) a vychovávateľovi zariadenia sociálnych ...

§ 3
(1)

Základný úväzok učiteľa vykonávajúceho funkciu triedneho učiteľa v jednej triede sa znižuje ...

(2)

Základný úväzok učiteľa vykonávajúceho funkciu triedneho učiteľa v dvoch alebo vo viacerých ...

(3)

Základný úväzok učiteľa vykonávajúceho funkciu výchovného poradcu sa znižuje

a) v základnej škole a v strednej škole s počtom   do 300 žiakov o 1 hodinu, 301 - 600 ...

(4)

Pedagogickému zamestnancovi, ktorý je poverený pokusným overovaním,4) zníži riaditeľ školy ...

(5)

Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva vyučovaciu činnosť a výchovnú činnosť v triedach, ...

(6)

Hodiny praktického vyučovania v strednej škole, združenej strednej škole a v strednej špeciálnej ...

a) jedna hodina cvičenia ako 1 vyučovacia hodina, b) jedna hodina učebnej praxe ako 1 vyučovacia ...

§ 4
(1)

Ak vychovávateľ školského klubu detí, ktorý je súčasťou základnej školy alebo špeciálnej ...

(2)

Ak si učiteľ nenaplní základný úväzok vyučovacou činnosťou a výchovnou činnosťou v škole, ...

§ 5
(1)

Základný úväzok riaditeľa, zástupcu riaditeľa a ostatných vedúcich pedagogických zamestnancov ...

Funkcia a druh (typ) školy, školského zariadenia Pri počte tried alebo počte žiakov Základný ...

(2)

Na určenie základného úväzku v zariadeniach s počtom žiakov (denne) sa vychádza zo zisteného ...

(3)

Na určenie základného úväzku sa započítavajú

a)

riaditeľom a zástupcom riaditeľov základných škôl, spojených základných škôl a špeciálnych ...

b)

riaditeľom základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach z tried pre chodiace deti v plnom rozsahu ...

c)

riaditeľom a zástupcom riaditeľov, ktorým do pôsobnosti patrí riadenie výchovných skupín v ...

d)

riaditeľom a zástupcom riaditeľov stredných škôl a združených stredných škôl triedy denného ...

e)

riaditeľom a zástupcom riaditeľov základných umeleckých škôl za hudobný odbor 24 hodín vyučovacej ...

f)

riaditeľovi a zástupcovi riaditeľa v detskom integračnom centre 4 - 15 žiaci ako jedna trieda podľa ...

(4)

V združenej strednej škole6) sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku riaditeľovi ...

(5)

V spojenej základnej škole7) sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku riaditeľovi ...

(6)

V základnej škole s materskou školou8) sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného ...

(7)

V spojenej základnej umeleckej škole10) sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného ...

(8)

V spojenom predškolskom zariadení11) sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku ...

(9)

Základný úväzok riaditeľov uvedený v odseku 1 písm. j) sa znižuje za riadenie strednej školy, ...

a) zabezpečujú teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a súčasne riadia domov mládeže ...

(10)

Základný úväzok riaditeľov škôl uvedených v odseku 9 je najmenej tri hodiny vyučovacej činnosti. ...

§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2002 okrem § 5 ods. 6 až 8, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 50 a 50b zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v ...
 • 2)  § 12 ods. 1 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.
 • 2a)  § 11 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.
 • 3)  § 97 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 4)  § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 4a)  § 3a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 21 zákona č. 313/2001 Z. z.
 • 6)  § 2 ods. 2 a § 7 ods. 5 a 6 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 63 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 63 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 63 ods. 7 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 63 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore