Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 475/2000 Z. z. 161/2002 účinný od 01.04.2002 do 11.05.2004

Platnosť od: 28.03.2002
Účinnosť od: 01.04.2002
Účinnosť do: 11.05.2004
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Právo EÚ, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 475/2000 Z. z. 161/2002 účinný od 01.04.2002 do 11.05.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 161/2002 s účinnosťou od 01.04.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...

1.

V úvodnej vete sa slová „§ 12 ods. 5" nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 8" a slová „(ďalej ...

2.

V § 1 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky príslušná smernica ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Smernica Rady č. 98/37/ES z 22. júna 1998 v znení smernice č. 98/79/ES o aproximácii zákonov ...

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.

Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz a poznámka pod čiarou ...

3.

V § 1 ods. 2 písm. c) sa za slovo „vozidlu" vkladajú slová „alebo k traktoru".

4.

V § 2 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) dopravné prostriedky, t. j. vozidlá a ich prívesné zariadenia určené výhradne na leteckú ...

5.

V § 2 ods. 1 písm. l) sa slovo „lesnícke" nahrádza slovom „lesné".

6.

§ 3 znie:

„§ 3 (1) Výrobca alebo dovozca strojového zariadenia vykoná alebo nechá vykonať posúdenie zhody ...

7.

V § 4 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí preklad do štátneho jazyka nevyhnutnej časti ...

8.

V § 5 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „sa vypracúva v štátnom jazyku a".

9.

V § 5 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová „pri dovážaných výrobkoch, ktoré nemajú ...

10.

V § 5 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) potvrdenie výrobcu alebo dovozcu, že vlastnosti strojového zariadenia spĺňajú technické ...

11.

V § 5 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Vyhlásenie o zhode na bezpečnostnú časť podľa § 1 ods. 2 písm. d) uvádzanú na trh samostatne ...

12.

V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na výrobky, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

13.

V prílohe č. 1 Všeobecné požiadavky bode 1 sa za slová „strojovom zariadení" vkladajú slová ...

14.

V prílohe č. 1 bode 1.1.1 písm. b) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová "- osoba ...

15.

V prílohe č. 1 bode 1.1.2 písm. b) bod 3 znie:

„3. informuje používateľa o zostatkovom riziku vyplývajúcom zo zlyhania vykonaných bezpečnostných ...

16.

V prílohe č. 1 bode 1.1.2 písm. f) sa slová „ohrozenia personálu" nahrádzajú slovom „rizika". ...

17.

V prílohe č. 1 bode 1.1.3 sa slovo „vzniknuté" nahrádza slovom „vytvorené", slovo „príslušných" ...

18.

V prílohe č. 1 bode 1.1.5 písm. c) bode 1 sa na konci vypúšťa čiarka a pripája sa slovo „alebo". ...

19.

V prílohe č. 1. bode 1.1.5 písm. c) bode 2 sa slovo „nosenie" nahrádza slovom „zdvíhanie".

20.

V prílohe č. 1 bode 1.1.5 sa na konci pripája táto veta: „Osobitné opatrenia treba dodržať ...

21.

V prílohe č. 1 bode 1.2.2 neoznačený text za písmenom g) znie:

„Ak je ovládač navrhnutý a vyrobený na viaceré rôzne funkcie, t. j. jeho funkcia je viacúčelová ...

22.

V prílohe č. 1 bode 1.2.3 sa za slová „ohrozenie obsluhy" vkladajú slová „obsluhujúcej tieto ...

23.

V prílohe č. 1 bode 1.2.4 nadpis znie: „Zariadenie na zastavenie chodu, vypínacie zariadenie".

24.

V prílohe č. 1 bode 1.2.4 Núdzové zastavenie písm. b) bod 3 znie:

„3. ak je to potrebné, spustiť alebo zabrániť spusteniu určitých bezpečnostných pohybov.“. ...

25.

V prílohe č. 1 bode 1.2.5 sa slovo „uzamykateľným" nahrádza slovom „blokovateľným" a slová ...

26.

V prílohe č. 1 bode 1.2.5 písm. a) sa slová „riadiaceho systému" nahrádzajú slovami „ovládacieho ...

27.

V prílohe č. 1 bode 1.2.5 písm. b) sa slovo „kontinuálne" nahrádza slovom „nepretržite".

28.

V prílohe č. 1 bode 1.2.5 písm. d) sa slovo „senzory" nahrádza slovom „snímače".

29.

V prílohe č. 1 bode 1.3.3 sa v názve a texte slovo „odletujúcimi" nahrádza slovom „vymrštenými". ...

30.

V prílohe č. 1 bode 1.3.8 písm. a) bode 2 sa za číslo „1.4.2.2" dopĺňajú slová „písm. ...

31.

V prílohe č. 1 bode 1.3.8 písm. b) bode 2 sa za číslo „1.4.2.2" dopĺňajú slová „písm. ...

32.

V prílohe č. 1 bode 1.5.4 sa slová „musí obsahovať návod" nahrádzajú slovami „musia obsahovať ...

33.

V prílohe č. 1 bode 1.6.1 sa slová „za bezpečných podmienok (pozri najmä bod 1.2.5)" nahrádzajú ...

34.

V prílohe č. 1 bode 1.6.3 sa slová „Hlavný (centrálny) ovládač musí byť uzamykateľný" nahrádzajú ...

35.

V prílohe č. 1 bode 1.7 sa slovo „Oznamovacie" nahrádza slovom „Indikátory".

36.

V prílohe č. 1 bode 1.7.1 sa slovo „Oznamovače" nahrádza slovami „Indikátory".

37.

V prílohe č. 1 bode 1.7.3 sa slová „v štátnom jazyku" nahrádzajú slovami „v jazyku krajiny, ...

38.

V prílohe č. 1 bode 1.7.4 písm. b) sa vypúšťa slovo „slovenskou".

39.

V prílohe č. 1 bode 1.7.5 písmeno b) znie:

„b) Pri uvedení do prevádzky sa musí dodať návod na používanie v štátnom jazyku spolu so ...

40.

V prílohe č. 1 bode 1.7.5 písmeno e) znie:

„e) V návodoch sa tam, kde je to vhodné, musia uviesť požiadavky na inštaláciu a montáž strojového ...

41.

V prílohe č. 1 bode 2.1 písm. a) sa slová „sa dostávajú alebo sa môžu dostať" nahrádzajú ...

42.

V prílohe č. 1 bode 2.1 písm. c) sa čiarka na konci nahrádza bodkou a pripája sa veta „Skrutky, ...

43.

V prílohe č. 1 bode 2.2 písm. c) sa slovo „náhradné" nahrádza slovom „rovnocenné".

44.

V prílohe č. 1 bode 3 sa za slovo „výrobca" vkladajú slová „alebo jeho splnomocnenec".

45.

V prílohe č. 1 bode 3.1.3 sa slovo „pokynmi" nahrádza slovom „návodmi".

46.

V prílohe č. 1 bode 3.4.3 sa za slovo „výrobca" vkladajú slová „alebo jeho splnomocnenec".

47.

V prílohe č. 1 bode 3.4.4 sa za slovo „výrobca" vkladajú slová „alebo jeho splnomocnenec".

48.

V prílohe č. 1 bode 4 sa za slovo „vyhoveli" vkladajú slová „ďalej uvedeným".

49.

V prílohe č. 1 bode 4.1.2.1 sa za slovo „výrobca" vkladajú slová „alebo jeho splnomocnenec". ...

50.

V prílohe č. 1 bode 4.1.2.4 sa za slovo „výrobca" vkladajú slová „alebo jeho splnomocnenec". ...

51.

V prílohe č. 1 bode 4.1.2.5 písm. f) sa za slovo „výrobca" vkladajú slová „alebo jeho splnomocnenec" ...

52.

V prílohe č. 1 bode 4.2.4 sa za slovo „výrobca" vkladajú slová „alebo jeho splnomocnenec".

53.

V prílohe č. 1 bode 4.3.1 sa za slovo „výrobcu" vkladajú slová „alebo jeho splnomocnenca".

54.

V prílohe č. 1 bode 4.3.2 písm. c) sa slovo „menovitú" nahrádza slovami „najväčšiu pracovnú". ...

55.

V prílohe č. 1 bode 4.3.2 písm. d) sa vypúšťa slovo „slovenskou".

56.

Prílohy č. 2 a 3 znejú:

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore