Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 159/2022 účinný od 20.05.2022

Platnosť od: 14.05.2022
Účinnosť od: 20.05.2022
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 159/2022 účinný od 20.05.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 159/2022 s účinnosťou od 20.05.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych ...

1.

Za § 1b sa vkladá § 1c ktorý znie:

„§ 1c (1) Suma opakovaného príspevku náhradnému rodičovi podľa osobitného predpisu3) sa za máj 2022 ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 5 znejú:

„3) § 6 ods. 4 a 6 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa ...

2.

§ 11 sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 sa vypúšťajú.

3.

V § 11a ods. 3 sa vypúšťajú slová „práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“)“.

4.

Za § 11a sa vkladajú § 11b a 11c, ktoré znejú:

„§ 11b Suma pomoci v hmotnej núdzi16) sa za máj 2022 zvýši o 100 eur. § 11c Za príjem sa na účely poskytovania ...

5.

V § 14 odsek 1 znie:

„(1) Za príjem sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.

6.

V § 17 sa vypúšťa písmeno g).

7.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

„§ 17a Suma peňažného príspevku na opatrovanie38) sa za máj 2022 zvýši o 100 eur. Písomné rozhodnutie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:

„38) § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

8.

§ 18, 19 a 23 sa vypúšťajú.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 sa vypúšťa.

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 43 znie:

„43) Napríklad § 5 zákona č. 238/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 9 a § 14 ods. 1 písm. b) ...

10.

Za § 26c sa vkladá § 26d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 26d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. mája 2022 Prehodnotenie príjmu pri opakovaných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:

„47) § 18 ods. 8 druhá veta zákona č. 447/2008 Z. z.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. mája 2022.

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore