Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vládní nařízení kterým se provádí zákon ze dne 13. července 1922, č. 235 Sb., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu. 158/1947 účinný od 20.09.1947


Platnosť od: 20.09.1947
Účinnosť od: 20.09.1947
Autor: Vláda republiky Československé
Oblasť: Medzinárodné právo, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vládní nařízení kterým se provádí zákon ze dne 13. července 1922, č. 235 Sb., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu. 158/1947 účinný od 20.09.1947
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 158/1947 s účinnosťou od 20.09.1947

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

kterým se provádí zákon ze dne 13. července 1922, č. 235 Sb., o nové úpravě statistiky zahraničního ...

Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 1, 2, 3, 5 a 7 zákona ze dne 13. července 1922, ...

I. Objem státní statistiky zahraničního obchodu.

§ 1.
(1)

Pro státní statistiku zahraničního obchodu musí osoby povinné ke statistickému hlášení podle ...

a)

předměty, které se dovážejí do volného oběhu v československém celním území a vyvážejí ...

b)

předměty celně zaznamenávané v dovozu a vývozu, pokud se dovážejí nebo vyvážejí k zušlechtění ...

(2)

Osoby k tomu povinné (§ 12) musí dále hlásiti podle druhů, množství, země původu a země určení ...

§ 2.
(1)

Statistickému hlášení nejsou za podmínek níže stanovených podrobeny tyto věci v dovozu, pokud ...

1.

věci dovážené nebo vyvážené pro hlavy cizích států a pro jejich družiny po dobu, po kterou ...

2.

věci, jež jsou určené pro vlastní potřebu přednostů diplomatických zastupitelstev cizích států ...

3.

věci k úřední potřebě (úřední štíty, vlajky, znaky, razítka, tiskopisy a kancelářské ...

4.

bohoslužebné věci pro chudé kostely a modlitebny a hmoty ke zbudování nebo k opravě takových ...

5.

věci, jež jsou předmětem řízení veřejných úřadů a soudů (na př. věci doličné a pod.); ...

6.

dary hlav států, udělené řády, čestné ceny, pamětní mince, výstavní medaile a pod.;

7.

spisy, listiny a dopisy;

8.

platidla, vyjma kovové mince;

9.

věci, jež s sebou vezou cestující osoby, zřízenci veřejných podniků dopravních, řidiči motorových ...

10.

špíže připlulých nebo vyjíždějících lodí, jakož i přiměřené zásoby pro železniční ...

11.

upotřebené svršky (též výrobní zařízení) přistěhovalců a vystěhovalců dovážené nebo ...

12.

svatební výbavy;

13.

potraviny, šatstvo, prádlo, domácí zařízení, nářadí a jiné věci, jež byly darovány osobám ...

14.

upotřebené věci darované nemajetným osobám k vlastnímu užívání nebo dobročinným ústavům ...

15.

upotřebené zděděné věci;

16.

úlovek československých rybářů v hraničních vodách;

17.

předměty dovážené nebo vyvážené v pohraničním styku a ve styku pohraničních hospodářství, ...

18.

umělecká díla československých umělců zdržujících se v cizině nebo cizích umělců zdržujících ...

19.

věci umělecké, vědecké, průmyslové a řemeslné, jež jsou určeny do veřejných sbírek nebo ...

20.

přístroje a nástroje, jež slouží přímo k léčení nemocných, jsou-li určeny pro veřejné ...

21.

učebné pomůcky pro veřejné školy, pokud nebyly v cizině zakoupeny nebo do ciziny prodány;

22.

rakve s lidskými mrtvolami, popelnice s popelem z lidských mrtvol a květinové ozdoby dovážené ...

23.

železniční a silniční vozidla, vodní plavidla a letadla, jež přestupují celní hranici jako ...

24.

stavivo, provozní prostředky a služební potřeby pro přípojové a krátké průběžné trati ...

25.

neprodejné obchodní vzorky zboží a jiné vzorky celně zaznamenávané;

26.

vracející se obaly a balivo, v nichž bylo dovezeno nebo vyvezeno zboží; též obaly a balivo dovážené ...

27.

tuzemské zásilky v přepravním styku z celního území přes celní cizinu do celního území.

(2)

Statistickému hlášení nejsou vůbec podrobeny tyto zásilky průvozní:

1.

veškeré zásilky poštovní;

2.

zásilky dopravované letadly;

3.

zásilky dopravované po mezinárodním toku Dunaje;

4.

zásilky dopravované v mezinárodní železniční přepravě jako spěšniny;

5.

zásilky, jež by podle některého ustanovení předcházejícího odstavce nebyly podrobeny statistickému ...

(3)

Statistickému hlášení nejsou podrobeny listovní zásilky při bezúplatném vývozu povoleném ...

§ 3.
(1)

Zboží se statisticky hlásí podle způsobu přepravy.

(2)

Způsoby přepravy jsou:

a)

přeprava po suchu, a to po železnici, poštou, po silnici (vozidly, dobytkem a pod.), čítajíc v ...

b)

přeprava po vodě, a to loďmi, čluny, vory, pramicemi a pod., čítajíc v to přepravu v cestovním ...

c)

přeprava vzduchem (letadly).

(3)

Přepravu zboží v cestovním styku zprostředkují osoby, jež sice přestupují celní hranici pouze ...

II. Druh, množství a hodnota zboží.

§ 4.

Druh předmětů se oznamuje podle seznamu zboží pro státní statistiku zahraničního obchodu vydávaného ...

§ 5.
(1)

Je-li v témže čísle (v témže odstavci téhož čísla) statistického seznamu uvedeno odděleně ...

(2)

Obsahuje-li zásilka několik druhů zboží téhož statistického čísla (odstavce), musí býti ...

(3)

Předpisuje-li statistický seznam pojmenování zboží podle názvu obvyklého v obchodě, buď hlášeno ...

(4)

Pojmenování všeobecné, jako ovoce, zelenina, zboží osadnické, rukodílné, střižní, léky ...

§ 6.
(1)

Druh předmětů vyvážených zpět po zušlechtění buď hlášen tím pojmenováním, které jim ...

(2)

Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro zpětný dovoz do československého celního území po ...

§ 7.
(1)

Množství předmětů buď hlášeno pro statistiku zahraničního obchodu při dovozu a vývozu u ...

(2)

U zboží, jež se účtuje v obchodě v jiné jednotce míry, nežli je váha, buď vedle hrubé váhy ...

(3)

Čistou váhou zboží (netto) ve statistice zahraničního obchodu rozumí se pravidelně vlastní ...

(4)

Při průvozu hlásí se množství zboží hrubou váhou.

§ 8.
(1)

Jako hodnotu zboží dováženého dlužno hlásiti, bylo-li zboží v celní cizině koupeno, skutečnou ...

(2)

Jako hodnotu zboží vyváženého dlužno hlásiti, bylo-li zboží do celní ciziny prodáno, skutečnou ...

(3)

Mimo hodnotu zboží na hranici, vyjádřenou v korunách československých, dlužno hlásiti jak při ...

(4)

Hodnotu nutno hlásiti v korunách československých. Je-li nákupní nebo prodejní cena smluvena ...

(5)

Státní úřad statistický je oprávněn ke kontrole údajů o hodnotě zboží žádati od odesílatelů ...

III. Země původu a země určení.

§ 9.
(1)

Jako země původu buď hlášena v dovozu vždy země zásilky (země obchodní); je-li osobě k hlášení ...

(2)

Zemí zásilky jest země, z níž bylo zboží s přímým určením do Československé republiky ...

(3)

Zemí výrobní jest země, v níž zboží jako přirozený produkt vzniklo nebo dalším zpracováním ...

(4)

Při vývozu cizozemského zboží a při průvozu stačí, není-li osobě k hlášení povinné známa ...

(5)

Při zpětném dovozu po zušlechtění nebo po opravě buď hlášena jako země původu země, v níž ...

§ 10.

Jako země určení buď hlášena země, která jest posledním známým cílem zásilky; bylo-li zboží ...

§ 11.

Seznam zemí, podle něhož dlužno hlásiti původ nebo určení zboží pro státní statistiku zahraničního ...

IV. Osoby povinné k statistickému hlášení, místo a způsob hlášení.

§ 12.
(1)

Ke statistickému hlášení jsou povinni: Při dovozu příjemce zboží nebo jeho zmocněnec nebo ...

(2)

Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na poštovní zásilky. Hodnotu těchto zásilek ohlásí zmocněnec ...

(3)

Při vývozu je ke statistickému hlášení povinen odesilatel nebo jeho zmocněnec nebo v jejich zastoupení ...

(4)

Při průvozu jest ke statistickému hlášení povinna osoba, která dala podnět k poukazu zásilky ...

(5)

Osoba, která statisticky ohlašuje, jest odpovědna za správnost a úplnost svého hlášení.

§ 13.
Statistické hlášení se děje:
a)

při dovozu u celního úřadu, který projednává zboží v dovozu;

b)

při vývozu u celního úřadu, který projednává zboží ve vývozu. Podává-li se zboží u železniční, ...

c)

při vývozu poštou (vyjma dopravu v celním záznamu) přímo u podacího poštovního úřadu;

d)

při průvozu u celního úřadu, který poukazuje zásilku k průvozu.

§ 14.

Při přepravě zboží po cestách vedlejších, pokud jest po nich podle celních předpisů dovolena, ...

§ 15.

Vyžadují-li to důležité hospodářské zájmy, může státní úřad statistický jednotlivým ...

§ 16.
(1)

Dovoz, vývoz a průvoz zboží se hlásí statisticky zpravidla písemně statistickou ohláškou (§ ...

(2)

Statisticky hlásiti zboží ústně je dovoleno:

1.

Při dovozu do volného oběhu

a)

zboží podrobené clu nebo jiným dávkám vybíraným se clem, prohlašuje-li se k vyclení ústně ...

b)

zboží prosté cla, pokud se nedováží po železnici, lodích, člunech, vorech a pod., plavením ...

2.

Při vývozu z volného oběhu, vyváží-li se zboží v cestovním styku a uvede-li strana hodnotu. ...

Je-li strana oprávněna hlásiti hodnotu státnímu úřadu statistickému přímo (§ 15), podá písemné ...

3.

Při průvozu na krátkých tratích silničních.

4.

Při dovozu nebo vývozu v celním záznamu, prohlašuje-li se zboží k záznamu ústně.

(3)

Při přepravě zboží po silnici vozidly jest nutno hlásiti ústně obsah každého vozidla.

V. Statistické ohlášky, jejich vyplňování a kontrola.

§ 17.
(1)

Statistické ohlášky vydává státní úřad statistický; osoby k statistickému hlášení povinné ...

(2)

President státního úřadu statistického v Praze ohlásí jejich vydání v Úředním listě republiky ...

(3)

Statistické ohlášky pro dovoz a vývoz jsou jednoduché (o listu A) nebo dvojité (o listech A-a, ...

a)

při dovozu, není-li zmocněnci příjemcovu nebo veřejnému dopravnímu podniku všeho druhu při ...

b)

při dovozu a vývozu podniky, jimž bylo podle § 15 dovoleno hlásiti hodnotu zboží státnímu úřadu ...

První list dvojité ohlášky jest označen A-a, druhý A-b. Při dovozu vydá celní úřad list A-a ...

Při vývozu zašle vývozce ihned po odeslání zásilky list A-a přímo státnímu úřadu statistickému, ...

(4)

K statistické ohlášce dovozu jsou připojeny jako její průpisové listy „Hlášení dovozního ...

§ 18.
(1)

Předmětem každé statistické ohlášky smí býti zpravidla obsah toliko jedné zásilky.

(2)

Za zásilku pokládá se množství zboží, které:

a)

při dovozu neb průvozu se dodá celnímu úřadu k celnímu projednání s jedním celním dokladem; ...

b)

při vývozu jen s jedním nákladním dokladem se odevzdá dopravnímu podniku k přepravě nebo dodá ...

c)

při přepravě po silnicích a cestách nepřesahuje náklad jednoho dopravního prostředku (vozu, ...

(3)

Několik zásilek smí býti statisticky hlášeno společně jednou ohláškou jen tehdy, obsahují-li ...

§ 19.
(1)

Při hlášení zboží jedné zásilky je dovoleno na jednom řádku ohlášky hlásiti souhrn zboží ...

(2)

Je-li v témže čísle nebo u dovozu v témže odstavci téhož statistického čísla statistického ...

(3)

Nestačí-li jedna ohláška na hlášení jedné zásilky, použije se pro zbytek ohlášky nové, ...

§ 20.
(1)

Statistickou ohlášku sepíší a podepíší osoby povinné k statistickému hlášení (§ 12). Zápisy ...

(2)

Při ústním statistickém hlášení je strana povinna oznámiti celnímu úřadu vše, co jest potřebné ...

§ 21.
Jakožto statistické číslo buď vždy uvedeno podle statistického seznamu:
a)

při dovozu zboží do volného oběhu číslo statistického seznamu pro dovoz,

b)

při dovozu a zpětném dovozu v záznamu pořadové číslo statistického seznamu pro dovoz,

c)

při vývozu z volného oběhu, při vývozu a zpětném vývozu v záznamu číslo statistického seznamu ...

d)

při pokračovacím řízení záznamním pořadové číslo statistického seznamu pro dovoz,

e)

při průvozu číslo statistického seznamu pro průvoz.

§ 22.
(1)

Podrobí-li se cizozemské zboží, hlášené původně k dovozu do volného oběhu, později na zvláštní ...

(2)

V každém takovém případě třeba na nově sepsané ohlášce o dovozu v záznamu výslovně uvésti ...

§ 23.
(1)

Poukáže-li se zboží statisticky hlášené v dovozním záznamu před svým výstupem do celní ...

(2)

Zboží znovu zaznamenané u poukázaného úřadu třeba zase řádně statisticky hlásiti ohláškami ...

(3)

Ohlášky uvedené v prvém a druhém odstavci nepodléhají statistickému poplatku.

§ 24.
(1)

Celní úřady jsou povinny zjistiti, zda ohlášky souhlasí co do statistického čísla, pojmenování ...

(2)

Je-li třeba, budiž statistická ohláška opravena. Nepatrné nesprávnosti opraví celní úřady ...

(3)

Statistické ohlášky, ve kterých bylo něco vyškrábáno, nutno vždy odmítnouti, statistické ...

§ 25.

Poštovní úřady jsou povinny ohlášky zkoumati a opraviti obdobně jako celní úřady (§ 24). ...

§ 26.

Osoby povinné ke statistickému hlášení jsou povinny podávati státnímu úřadu statistickému ...

VI. Povinnosti dopravních podniků.

§ 27.
(1)

Veřejné dopravní podniky (v tom podniky letecké) a osoby, jež po živnostensku přepravují zboží, ...

(2)

Ohláška doprovází zásilku zásadně až k výstupnímu celnímu úřadu. Výjimku činí vývoz ...

§ 28.

Aby bylo zabráněno opětnému použití statistických známek nalepených na statistických ohláškách, ...

VII. Obchodní rada cenová.

§ 29.

U státního úřadu statistického zřizuje se jako poradní sbor pro otázky statistiky zahraničního ...

§ 30.
(1)

Obchodní rada cenová se skládá z presidenta státního úřadu statistického jako předsedy, z ...

(2)

President státního úřadu statistického podává příslušný návrh v dohodě s ministrem zahraničního ...

§ 31.
(1)

Obchodní rada cenová jedná v odborných odděleních.

(2)

Počet odborných oddělení určuje president státního úřadu statistického, jenž přiděluje ...

(3)

Každé odborné oddělení rady si zvolí ze svého středu předsedu a jeho náměstka a má právo ...

§ 32.

President státního úřadu statistického zpraví o každé plenární schůzi odborného oddělení ...

§ 33.

Členství obchodní rady cenové jest úřadem čestným. Odborným členům obchodní rady cenové ...

§ 34.

Předseda vlády může člena obchodní rady cenové na návrh presidenta státního úřadu statistického ...

§ 35.

Vnitřní organisaci a činnost obchodní rady cenové určí jednací řád rady, který vydává president ...

§ 36.

Kancelářské práce obchodní rady cenové obstarává státní úřad statistický.

VIII. Statistické poplatky.

§ 37.
(1)

Při každém statistickém hlášení budiž zapraven statistický poplatek. Při sběrných a sdružených ...

(2)

Statistického poplatku jsou prosty:

a)

ohlášky o předmětech, jež nejsou určeny pro obchod a přepravují se přes hranici pohraničním ...

b)

ohlášky o dodatečném záznamním řízení (§ 22) a pokračovacím zušlechťovacím styku (§ ...

c)

ohlášky o předmětech státních monopolů, odebírá-li je monopolní správa.

§ 38.

Podle § 5 zákona stanoví se statistický poplatek takto:

1.

1 Kčs za každý kus velkého dobytka (volů, bůvolů, býků, krav, mladého skotu, koní, oslů, ...

2.

1 Kčs za každých pět kusů drobného dobytka (telat, hříbat, koz, ovcí, vepřů); počet nebo ...

1.

při přepravě po železnici, po vodě a vzduchem:

a)

z každé zásilky (§ 18) až do 10 tun hrubé váhy 1 Kčs za každých 100 kg hrubé váhy nebo jejich ...

b)

z každé zásilky (§ 18) těžší 10 tun hrubé váhy 10 Kčs za každých 10 tun hrubé váhy; ze ...

c)

ustanovení předchozích odstavců a) a b) se nevztahují na věci hromadné, jimiž se rozumí:

obilí (pořadové číslo statistického seznamu zboží 51-60);

mouka a jiné mlýnské výrobky (67-74/2);

ovoce čerstvé nebalené (alla rinfusa) (90/2, 91/2, 92/1);

brambory pozdní (97/2);

řepa cukrová, čerstvá (97/3);

řepa krmná (97/4);

sláma a stelivo (149);

seno (150);

řepný chrást čerstvý (ex 151) i kvašený (ex 2033);

dříví, uhlí, koks a rašelina (335-366);

veškeré nerosty XVII. třídy celního sazebníku (383-432/4);

surové minerální oleje (486/1-486/6);

bavlna surová a v odpadcích (493, 496/2);

len, konopí, juta a jiné rostlinné předivo (595/1-603);

vlna surová (též praná) a v odpadcích, zvířecí chlupy (665-666, 669-673);

dřevěná vlna (1000, 1001);

obyčejné cihly a dlaždice (1165);

surové železo a odpadky železa (1209-1215);

dusičňan amonný (1867);

dusikaté vápno (1888);

norský ledek vápenatý (1889);

superfosfáty (1946);

moučka kostní (2011);

saturační kal, vápno k hnojení (louh), sádra k mrvení (2012/2);

jiná umělá hnojiva (2012/3);

popel ze dříví a uhlí (2013);

kosti (odpadky) (2014);

popel z kostí, staré (využité) uhlí z kostí (2015);

mletá struska Thomasova a jiné strusky (2016, 2017);

otruby (2026-2028);

výpalky tekuté, pomeje, též odpadní louhy lihovarnické (2031/2);

řepné řízky vyloužené (2032);

odpadky z výroby skla, též nístějní sklo, skelné a hliněné střepy (2037);

hadry všeho druhu (2042).

Pro tyto věci se stanoví statistický poplatek na 5 Kčs za každých 10 tun zásilky (§ 18); ze ...

2.

při přepravě po silnicích a cestách:

a)

z každé zásilky (§ 18) hromadných věcí v předchozím odstavci c) vyjmenovaných 1 Kčs za každých ...

b)

z každé zásilky (§ 18) jiných věcí vybírá se statistický poplatek ve výměře určené pro ...

§ 39.

Státní úřad statistický jest oprávněn povolovati v dohodě s ministerstvy financí a zahraničního ...

§ 40.

Statistický poplatek se zapravuje zpravidla statistickými známkami. President státního úřadu ...

§ 41.
(1)

Statistické známky mají tvar obdélníku se zoubkovanými okraji, nápis „Statistická známka“, ...

(2)

Známky za 1 Kčs jsou šedomodré s malým státním znakem v barvě fialové, známky za 2 Kčs jsou ...

(3)

Prodirkování statistických známek malými písmenky nebo jinými značkami nebo vypouklým vtlačením ...

(4)

Známky, od kterých zoubky okrajní byly odříznuty, nebo které jsou poškozeny nebo byly již přilepeny, ...

§ 42.
(1)

Známky prodávají všechny celní úřady, podle potřeby i jiné úřady, nebo orgány zmocněné ...

(2)

Statistické známky, které jsou nalepeny na pokažené ohlášce, budou vyměněny za statistické ...

(3)

Výměna statistických známek, které byly přetisknuty některou železniční, plavební nebo leteckou ...

(4)

Statistické známky se vyměňují u všech celních úřadů.

§ 43.
(1)

Při písemném hlášení zapraví strany před odevzdáním ohlášky statistický poplatek nalepením ...

(2)

Ve všech ostatních případech strana dodá pouze potřebné statistické známky.

IX. Trestní řízení.

§ 44.
(1)

Přestupky uvedené v § 7 zákona zjistí celní úřad nebo finanční stráž nebo poštovní úřad, ...

(2)

Zápis sepsaný se zaměstnancem státního dopravního podniku se předloží i s doklady státnímu ...

(3)

Zápisy sepsané se stranami poštovními úřady se předloží i s doklady nadřízenému poštovnímu ...

(4)

Ve všech ostatních případech vydá nález celní úřad a uvede jej v zápise.

(5)

Od nálezu může celní úřad (ředitelství pošt) upustiti, vzdá-li se strana po zjištění přestupku ...

(6)

Má-li celní úřad (ředitelství pošt) za to, že byla hodnota zboží nesprávně hlášena, zašle ...

(7)

Shledal-li státní úřad statistický sám, že byla v určitém případě hodnota zboží nesprávně ...

§ 45.
(1)

Je-li strana přítomna, oznámí se nález s důvody ústně a požádá-li o to ihned po vynesení ...

(2)

V písemném nálezu budiž uvedeno: jméno a bydliště strany, skutková podstata spáchaného přestupku ...

§ 46.
(1)

Strana má právo podati proti nálezu stížnost ke státnímu úřadu statistickému. Stížnost dlužno ...

(2)

O stížnosti rozhoduje státní úřad statistický s konečnou platností, při čemž může pořádkovou ...

§ 47.

Zakládá-li přestupek podle § 7 zákona zároveň skutkovou podstatu činu trestného podle obecného ...

X. Důvěrnost statistických údajů.

§ 48.
(1)

Statistické ohlášky (§ 17) slouží jen účelům státní statistiky zahraničního obchodu. Všichni ...

(2)

Pokud by uveřejňováním statistických dat o zahraničním obchodě byl dotčen veřejný zájem, ...

XI. Ustanovení závěrečná.

§ 49.

Zvláštní služební předpisy upraví povinnosti uložené celním úřadům a veřejným dopravním ...

§ 50.

Zrušuje se vládní nařízení ze dne 9. listopadu 1922, č. 328 Sb., kterým se provádí zákon ...

§ 51.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ursíny v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r., též za náměstka předsedy vlády Dr. Šrámka

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r., tiež za ministra Masaryka

Lichner v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore