Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh 155/2010 účinný od 30.09.2012 do 31.12.2016

Platnosť od: 13.04.2010
Účinnosť od: 30.09.2012
Účinnosť do: 31.12.2016
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Príroda a krajina
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 155/2010 s účinnosťou od 30.09.2012 na základe 280/2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a)

požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia (ďalej len „množiteľský materiál a ovocné dreviny“) na trh,

b)

rody, druhy a ich hybridy, na ktoré sa požiadavky uplatňujú.

(2)

Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády sa vzťahujú aj na podpníky a iné časti rastlín iných rodov, druhov alebo ich hybridov, ak sa na ne navrúbľoval alebo sa má navrúbľovať materiál vymedzených rodov, druhov alebo ich hybridov.

(3)

Požiadavky sa neuplatňujú, ak množiteľský materiál a ovocné dreviny sú preukázateľne určené na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia krajina“) a sú riadne označené a uchovávajú sa dostatočne izolované.

§ 2 - Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)

množiteľským materiálom osivo, časť rastliny a všetok rastlinný materiál vrátane podpníkov, ktoré sú určené na množenie a výrobu ovocných drevín,

b)

ovocnými drevinami dreviny určené na výsadbu alebo presádzanie po uvedení na trh,

c)

predzákladným materiálom množiteľský materiál, ktorý

1.

je vyrobený podľa všeobecne zaužívaných spôsobov šľachtenia na uchovanie pravosti odrody vrátane dôležitých pomologických vlastností a požiadaviek na zdravotný stav,

2.

je určený na výrobu základného materiálu alebo certifikovaného materiálu iného ako ovocné dreviny,

3.

spĺňa osobitné požiadavky ustanovené pre predzákladný materiál podľa § 3,

4.

spĺňa podľa úradnej kontroly podmienky bodov 1 až 3,

d)

základným materiálom množiteľský materiál, ktorý

1.

je vyrobený priamo alebo v priebehu známeho počtu generácií vegetatívnym spôsobom množenia z predzákladného materiálu, podľa všeobecne zaužívaných metód na uchovanie pravosti odrody, vrátane dôležitých pomologických vlastností a požiadaviek na zdravotný stav,

2.

je určený na výrobu certifikovaného materiálu,

3.

spĺňa osobitné požiadavky ustanovené pre základný materiál podľa § 3,

4.

spĺňa podľa úradnej kontroly podmienky bodov 1 až 3,

e)

certifikovaným materiálom

1.

množiteľský materiál, ktorý

a)

je vyrobený priamo vegetatívnym spôsobom množenia zo základného materiálu alebo predzákladného materiálu, alebo ak je určený na výrobu podpníkov, pri certifikovaných semenách zo základného alebo certifikovaného materiálu podpníkov,

b)

je určený na výrobu ovocných drevín,

c)

spĺňa osobitné požiadavky ustanovené pre certifikovaný materiál podľa § 3,

d)

spĺňa podľa úradnej kontroly podmienky ustanovené v písmenách a) až c),

2.

ovocné dreviny, ktoré

a)

sú vyrobené priamo z certifikovaného, základného alebo predzákladného materiálu,

b)

sú určené na výrobu ovocia,

c)

spĺňajú osobitné požiadavky ustanovené pre certifikovaný materiál podľa § 3,

d)

spĺňajú podľa úradnej kontroly podmienky ustanovené v písmenách a) až c),

f)

komfortným množiteľským materiálom (ďalej len „CAC materiál“) množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré

1.

sú odrodovo pravé a majú dostatočnú odrodovú čistotu,

2.

sú určené na výrobu

a)

množiteľského materiálu,

b)

ovocných drevín, alebo

c)

výrobu ovocia,

3.

spĺňajú osobitné podmienky ustanovené pre CAC materiál,

g)

dodávateľom fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva množenie, výrobu, uchovávanie, ošetrovanie, dovoz alebo uvádzanie na trh množiteľského materiálu a ovocných drevín,

h)

uvádzaním na trh predaj, skladovanie s úmyslom predaja, ponuky na predaj a nakladanie, dodávanie alebo transfer na účely komerčného využitia množiteľského materiálu alebo ovocných drevín tretím stranám za úplatu alebo bezplatne,

i)

úradnou kontrolou je kontrola vykonávaná Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) alebo orgánom zriadeným alebo vymenovaným iným členským štátom Európskej únie (ďalej len „iný orgán“),

j)

dávkou počet jednotiek jednej komodity, ktorá je identifikovaná homogenitou zloženia a pôvodom,

k)

odrodou je skupina rastlín v rámci jedného botanického triedenia najnižšieho známeho radu, ktorá

1.

je definovaná výskytom vlastností vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov,

2.

sa odlišuje od ostatných skupín rastlín výskytom aspoň jednej z uvedených vlastností,

3.

sa považuje za jeden celok vzhľadom na jej schopnosť množenia v nezmenenom stave,

l)

klonom geneticky zhodný vegetatívny potomok jednej rastliny.

§ 3 - Požiadavky na uvádzanie na trh
(1)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny rodov a druhov uvedený v prílohe č. 1 možno uvádzať na trh, ak

a)

bol uznaný kontrolným ústavom1) alebo iným orgánom ako predzákladný materiál, základný materiál, certifikovaný materiál, alebo spĺňa podmienky na označenie ako materiál CAC,

b)

boli ovocné dreviny uznané kontrolným ústavom alebo iným orgánom ako certifikovaný materiál, alebo spĺňajú podmienky na označenie ako materiál CAC.

(2)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré pozostávajú z geneticky modifikovaného organizmu, sa môžu uviesť na trh, len ak bol tento geneticky modifikovaný organizmus povolený podľa osobitných predpisov.2)

(3)

Ak sa produkty ovocných drevín pochádzajúce z množiteľského materiálu alebo ovocných drevín podľa odseku 2 majú použiť v potravinách alebo krmovinách alebo ako potravina alebo krmovina, môže sa množiteľský materiál a ovocné dreviny uviesť na trh, len ak boli potraviny alebo krmivo pochádzajúce z tohto materiálu povolené podľa osobitného predpisu.3)

§ 4 - Evidencia dodávateľov
(1)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny možno vyrábať alebo uvádzať na trh dodávateľom, ktorý je evidovaný podľa osobitného predpisu.4)

(2)

Ak množiteľský materiál a ovocné dreviny sú určené konečným spotrebiteľom nepodnikajúcim v tejto oblasti (ďalej len „spotrebiteľ“), požiadavka podľa odseku 1 sa neuplatní.

§ 5 - Osobitné požiadavky
(1)

Ak sa v priestoroch dodávateľa podľa § 2 písm. g) vyskytne škodlivý organizmus podľa osobitných predpisov5) alebo v nadmernej miere škodlivý organizmus, ktorý znižuje úžitkovosť množiteľského materiálu a ovocných drevín, dodávateľ túto skutočnosť bezodkladne oznámi kontrolnému ústavu a vykoná opatrenia, ktoré určí kontrolný ústav.

(2)

Počas výroby predzákladného, základného, certifikovaného množiteľského materiálu, ako aj CAC materiálu dodávateľ zabezpečí, aby sa

a)

počas pestovania identifikovali a monitorovali kritické body, ktoré ovplyvňujú kvalitu množiteľského materiálu,

b)

uchovávali informácie o monitorovaní a predkladali na vyzvanie kontrolnému ústavu,

c)

odoberala vzorka na laboratórny rozbor, ak je to potrebné, a

d)

každá dávka množiteľského materiálu a ovocných drevín počas výroby uchovávala osobitne identifikovaná.

(3)

Pri uvádzaní množiteľského materiálu a ovocných drevín na trh je dodávateľ povinný viesť záznamy o ich predaji alebo nákupe. Záznamy je dodávateľ povinný uchovávať tri roky od uvedenia množiteľského materiálu a ovocných drevín na trh.

(4)

Záznamy o predaji alebo nákupe podľa odseku 3 dodávateľ nemusí uchovávať, ak množiteľský materiál a ovocné dreviny uvádzané na trh sú určené spotrebiteľovi.

§ 6 - Určovanie odrody
(1)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny sa musia uvádzať na trh s označením odrody, ku ktorej patria. Ak pri podpníkoch materiál nepatrí k odrode, označuje sa na druh alebo príslušný špecifický hybrid.

(2)

Odrody podľa odseku 1 sú

a)

chránené podľa osobitných predpisov,6)

b)

zaregistrované podľa odseku 6, alebo

c)

všeobecne známe.

(3)

Odroda sa považuje za všeobecne známu, ak

a)

je zaregistrovaná v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“),

b)

je predmetom žiadosti o úradnú registráciu v ktoromkoľvek členskom štáte alebo žiadosti o právnu ochranu odrody rastlín, alebo

c)

je uvedená do obehu pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, ak má úradne uznaný opis.7)

(4)

Označovať odrodu podľa odseku 1 je možné, aj ak ide o odrodu bez významnej hospodárskej hodnoty pre pestovanie, ktorá má úradne uznaný opis, a množiteľský materiál a ovocné dreviny sú uvedené na trh na území Slovenskej republiky ako CAC materiál. Na doklade vyhotovenom dodávateľom sa vyznačí takýto odkaz.

(5)

Ak je to možné, použije sa rovnaký názov odrody podľa osobitného predpisu.8)

(6)

Odrodu možno zaregistrovať,9) ak spĺňa úradne schválené podmienky10) a má úradne uznaný opis. Môže sa tiež zaregistrovať, ak sa jej materiál predával už pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády na území Slovenskej republiky, a to za predpokladu, že má úradne uznaný opis.

(7)

Geneticky modifikovanú odrodu možno zaregistrovať len vtedy, ak geneticky modifikovaný organizmus, z ktorého odroda pozostáva, je povolený podľa osobitného predpisu.2)

(8)

Ak sa majú produkty pochádzajúce z množiteľského materiálu a ovocných drevín použiť ako potraviny alebo v potravinách alebo ako krmivá alebo v krmivách podľa osobitného predpisu,3) dotknutá odroda sa úradne zaregistruje len vtedy, ak boli potraviny alebo krmivo pochádzajúce z tohto materiálu povolené podľa osobitného predpisu.3)

§ 7 - Zloženie a identifikácia dávky
(1)

Počas pestovania a počas vyberania alebo odoberania z rodičovského materiálu sa množiteľský materiál a ovocné dreviny uchovajú v oddelených dávkach.

(2)

Ak sa počas balenia, skladovania, prepravy alebo dodávky združí alebo zmieša množiteľský materiál a ovocné dreviny rôzneho pôvodu, dodávateľ vedie záznamy o zložení dávky a pôvode jednotlivých zložiek.

§ 8 - Označovanie
(1)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny sa môžu uvádzať na trh iba v homogénnych dávkach s

a)

dokladom vyhotoveným dodávateľom, ak sú kvalifikované ako CAC materiál, alebo

b)

osvedčením od kontrolného ústavu alebo iného orgánu, ak sú kvalifikované ako predzákladný, základný alebo certifikovaný materiál.

(2)

Ak množiteľský materiál a ovocné dreviny sú z geneticky modifikovanej odrody, vo všetkých dokladoch a v osvedčení sa uvedie, že odroda bola geneticky modifikovaná a uvedie sa geneticky modifikovaný organizmus.

(3)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny nemusia spĺňať požiadavky podľa odseku 1, ak sú vyrábané malovýrobcom, ktorý vyrába množiteľský materiál a ovocné dreviny určené na predaj na trhovom mieste11) alebo na predaj v maloobchode osobám nepodnikajúcim v rastlinnej výrobe, ale musia byť označené základnými informáciami o výrobku.

§ 9 - Úradná kontrola
(1)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny podliehajú úradnej kontrole počas výroby a uvádzania na trh, ktorá preveruje súlad s ustanovenými požiadavkami.

(2)

Dodávateľ umožní kontrolnému ústavu na tento účel voľný prístup do všetkých svojich priestorov, kde sa množiteľský materiál a ovocné dreviny množia, vyrábajú, uchovávajú, ošetrujú, importujú alebo uvádzajú na trh.

(3)

Úradnej kontrole nepodlieha množiteľský materiál a ovocné dreviny vyrábané malovýrobcom, ktorého výroba je určená na predaj na trhovom mieste11) osobám nepodnikajúcim v rastlinnej výrobe.

§ 10 - Opatrenia kontrolného ústavu
(1)

Kontrolný ústav prijme opatrenia podľa osobitného predpisu,12) ak množiteľský materiál a ovocné dreviny vyrábané a uvádzané na trh pri úradnej kontrole nespĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(2)

Ak kontrolný ústav zakáže dodávateľovi uvádzať na trh množiteľský materiál a ovocné dreviny, oznámi túto skutočnosť Európskej komisii a iným orgánom.

§ 11 - Doložka o voľnom pohybe
(1)

Ak množiteľský materiál a ovocné dreviny pri uvádzaní na trh spĺňajú ustanovené požiadavky a podmienky podľa tohto nariadenia, nepodliehajú obmedzeniam z hľadiska požiadaviek na dodávateľa, zdravotný stav rastlín, pestovateľský substrát a kontrolné opatrenia.

(2)

Ak ide o množiteľský materiál a ovocné dreviny rodov a druhov uvedených v prílohe č. 1, nesmú sa pri uvádzaní na trh uplatňovať prísnejšie podmienky alebo obmedzenia, ako sú ustanovené v tomto nariadení vlády.

§ 12 - Prechodné ustanovenia
(1)

Do 31. decembra 2018 možno uvádzať na trh množiteľský materiál a ovocné dreviny získané z rodičovských rastlín, ktoré existovali pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády a sú do 31. decembra 2018 úradne certifikované alebo spĺňajú podmienky na označenie ako CAC materiál.

(2)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny uvádzané na trh podľa odseku 1 sa označia odkazom na toto ustanovenie na doklade podľa § 8 ods. 1 písm. a) alebo osvedčení podľa § 8 ods. 1 písm. b).

§ 13 - Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 14 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 48/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh okrem § 4 ods. 2 až 7, § 5, § 8 ods. 9 písm. b), § 10, prílohy č. 2 a prílohy č. 3, ktoré strácajú účinnosť prijatím osobitných predpisov podľa článku 4 a článku 14 ods. 4 smernice Rady 2008/90/ES z 29. septembra 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu (prepracované znenie) v platnom znení.

§ 15 - Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. septembra 2012.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 155/2010 Z. z.

  ZOZNAM RODOV A DRUHOV

  Castanea sativa Mill. Gaštan jedlý
  Citrus L. Citrónovník
  Corylus avelana L. Lieska obyčajná
  Cydonia oblonga Mill. Dula podlhovastá
  Ficus carica L. Figovník obyčajný
  Fortunella Swingle Kumkvát
  Fragaria L. Jahoda
  Juglans regia L. Orech kráľovský
  Malus Mill. Jabloň
  Olea europea L. Oliva európska
  Pistacia vera L. Pistácia pravá
  Poncirus Raf. Citrónovníkovec
  Prunus amygdalus Batsch Mandľa
  Prunus armeniaca L. Marhuľa obyčajná
  Prunus avium (L.) L. Čerešňa vtáčia
  Prunus cerasus L. Višňa
  Prunus domestica L. Slivka domáca
  Prunus persica (L.) Broskyňa obyčajná
  Prunus salicina Lindley Slivka čínska (japonská)
  Pyrus L. Hruška
  Ribes L. Ríbezľa
  Rubus L. Černica
  Vaccinium L. Brusnica

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 155/2010 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Rady 2008/90/ES z 29. septembra 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 267, 8. 10. 2008).

Poznámky

 • 1)

  § 4 písm. j) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.

 • 2)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32) v platnom znení.§ 21 ods. 3 písm. b) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 v platnom znení.

 • 4)

  § 6 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2007 Z. z. o vykonávaní uvádzania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín.

 • 5)

  Zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  Zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín. Nariadenie Rady (ES) č. 2100/1994 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 16) v platnom znení.

 • 7)

  § 2 písm. s) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  Nariadenie Komisie (ES) č. 930/2000 zo 4. mája 2000, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce sa vhodnosti názvov odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín a zeleniny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 29) v platnom znení.

 • 9)

  § 4 písm. c) a d) zákona č. 597/2006 Z. z. v znení zákona č. 467/2008 Z. z.

 • 10)

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.

 • 11)

  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  § 7 zákona č. 597/2006 Z. z. v znení zákona č. 467/2008 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore