Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh 155/2010 účinný od 30.09.2012 do 31.12.2016

Platnosť od: 13.04.2010
Účinnosť od: 30.09.2012
Účinnosť do: 31.12.2016
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 155/2010 s účinnosťou od 30.09.2012 na základe 280/2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a)
požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ...
b)
rody, druhy a ich hybridy, na ktoré sa požiadavky uplatňujú.
(2)

Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády sa vzťahujú aj na podpníky a iné časti rastlín iných rodov, ...

(3)

Požiadavky sa neuplatňujú, ak množiteľský materiál a ovocné dreviny sú preukázateľne určené na vývoz ...

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)

množiteľským materiálom osivo, časť rastliny a všetok rastlinný materiál vrátane podpníkov, ktoré sú ...

b)

ovocnými drevinami dreviny určené na výsadbu alebo presádzanie po uvedení na trh,

c)

predzákladným materiálom množiteľský materiál, ktorý

1.

je vyrobený podľa všeobecne zaužívaných spôsobov šľachtenia na uchovanie pravosti odrody vrátane dôležitých ...

2.

je určený na výrobu základného materiálu alebo certifikovaného materiálu iného ako ovocné dreviny,

3.

spĺňa osobitné požiadavky ustanovené pre predzákladný materiál podľa § 3,

4.

spĺňa podľa úradnej kontroly podmienky bodov 1 až 3,

d)

základným materiálom množiteľský materiál, ktorý

1.

je vyrobený priamo alebo v priebehu známeho počtu generácií vegetatívnym spôsobom množenia z predzákladného ...

2.

je určený na výrobu certifikovaného materiálu,

3.

spĺňa osobitné požiadavky ustanovené pre základný materiál podľa § 3,

4.

spĺňa podľa úradnej kontroly podmienky bodov 1 až 3,

e)

certifikovaným materiálom

1.

množiteľský materiál, ktorý

a)

je vyrobený priamo vegetatívnym spôsobom množenia zo základného materiálu alebo predzákladného materiálu, ...

b)

je určený na výrobu ovocných drevín,

c)

spĺňa osobitné požiadavky ustanovené pre certifikovaný materiál podľa § 3,

d)

spĺňa podľa úradnej kontroly podmienky ustanovené v písmenách a) až c),

2.

ovocné dreviny, ktoré

a)

sú vyrobené priamo z certifikovaného, základného alebo predzákladného materiálu,

b)

sú určené na výrobu ovocia,

c)

spĺňajú osobitné požiadavky ustanovené pre certifikovaný materiál podľa § 3,

d)

spĺňajú podľa úradnej kontroly podmienky ustanovené v písmenách a) až c),

f)

komfortným množiteľským materiálom (ďalej len „CAC materiál“) množiteľský materiál a ovocné dreviny, ...

1.

sú odrodovo pravé a majú dostatočnú odrodovú čistotu,

2.

sú určené na výrobu

a)

množiteľského materiálu,

b)

ovocných drevín, alebo

c)

výrobu ovocia,

3.

spĺňajú osobitné podmienky ustanovené pre CAC materiál,

g)

dodávateľom fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva množenie, výrobu, uchovávanie, ...

h)

uvádzaním na trh predaj, skladovanie s úmyslom predaja, ponuky na predaj a nakladanie, dodávanie alebo ...

i)

úradnou kontrolou je kontrola vykonávaná Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym ...

j)

dávkou počet jednotiek jednej komodity, ktorá je identifikovaná homogenitou zloženia a pôvodom,

k)

odrodou je skupina rastlín v rámci jedného botanického triedenia najnižšieho známeho radu, ktorá

1.

je definovaná výskytom vlastností vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov,

2.

sa odlišuje od ostatných skupín rastlín výskytom aspoň jednej z uvedených vlastností,

3.

sa považuje za jeden celok vzhľadom na jej schopnosť množenia v nezmenenom stave,

l)

klonom geneticky zhodný vegetatívny potomok jednej rastliny.

§ 3
Požiadavky na uvádzanie na trh
(1)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny rodov a druhov uvedený v prílohe č. 1 možno uvádzať na trh, ak

a)
bol uznaný kontrolným ústavom1) alebo iným orgánom ako predzákladný materiál, základný materiál, certifikovaný ...
b)
boli ovocné dreviny uznané kontrolným ústavom alebo iným orgánom ako certifikovaný materiál, alebo spĺňajú ...
(2)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré pozostávajú z geneticky modifikovaného organizmu, sa môžu ...

(3)

Ak sa produkty ovocných drevín pochádzajúce z množiteľského materiálu alebo ovocných drevín podľa odseku ...

§ 4
Evidencia dodávateľov
(1)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny možno vyrábať alebo uvádzať na trh dodávateľom, ktorý je evidovaný ...

(2)

Ak množiteľský materiál a ovocné dreviny sú určené konečným spotrebiteľom nepodnikajúcim v tejto oblasti ...

§ 5
Osobitné požiadavky
(1)

Ak sa v priestoroch dodávateľa podľa § 2 písm. g) vyskytne škodlivý organizmus podľa osobitných predpisov5) ...

(2)

Počas výroby predzákladného, základného, certifikovaného množiteľského materiálu, ako aj CAC materiálu ...

a)
počas pestovania identifikovali a monitorovali kritické body, ktoré ovplyvňujú kvalitu množiteľského ...
b)
uchovávali informácie o monitorovaní a predkladali na vyzvanie kontrolnému ústavu,
c)
odoberala vzorka na laboratórny rozbor, ak je to potrebné, a
d)
každá dávka množiteľského materiálu a ovocných drevín počas výroby uchovávala osobitne identifikovaná. ...
(3)

Pri uvádzaní množiteľského materiálu a ovocných drevín na trh je dodávateľ povinný viesť záznamy o ich ...

(4)

Záznamy o predaji alebo nákupe podľa odseku 3 dodávateľ nemusí uchovávať, ak množiteľský materiál a ...

§ 6
Určovanie odrody
(1)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny sa musia uvádzať na trh s označením odrody, ku ktorej patria. ...

(2)

Odrody podľa odseku 1 sú

a)
chránené podľa osobitných predpisov,6)
b)
zaregistrované podľa odseku 6, alebo
c)
všeobecne známe.
(3)

Odroda sa považuje za všeobecne známu, ak

a)
je zaregistrovaná v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“),
b)
je predmetom žiadosti o úradnú registráciu v ktoromkoľvek členskom štáte alebo žiadosti o právnu ochranu ...
c)
je uvedená do obehu pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády na území Slovenskej republiky ...
(4)

Označovať odrodu podľa odseku 1 je možné, aj ak ide o odrodu bez významnej hospodárskej hodnoty pre ...

(5)

Ak je to možné, použije sa rovnaký názov odrody podľa osobitného predpisu.8)

(6)

Odrodu možno zaregistrovať,9) ak spĺňa úradne schválené podmienky10) a má úradne uznaný opis. Môže sa ...

(7)

Geneticky modifikovanú odrodu možno zaregistrovať len vtedy, ak geneticky modifikovaný organizmus, z ...

(8)

Ak sa majú produkty pochádzajúce z množiteľského materiálu a ovocných drevín použiť ako potraviny alebo ...

§ 7
Zloženie a identifikácia dávky
(1)

Počas pestovania a počas vyberania alebo odoberania z rodičovského materiálu sa množiteľský materiál ...

(2)

Ak sa počas balenia, skladovania, prepravy alebo dodávky združí alebo zmieša množiteľský materiál a ...

§ 8
Označovanie
(1)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny sa môžu uvádzať na trh iba v homogénnych dávkach s

a)
dokladom vyhotoveným dodávateľom, ak sú kvalifikované ako CAC materiál, alebo
b)
osvedčením od kontrolného ústavu alebo iného orgánu, ak sú kvalifikované ako predzákladný, základný ...
(2)

Ak množiteľský materiál a ovocné dreviny sú z geneticky modifikovanej odrody, vo všetkých dokladoch ...

(3)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny nemusia spĺňať požiadavky podľa odseku 1, ak sú vyrábané malovýrobcom, ...

§ 9
Úradná kontrola
(1)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny podliehajú úradnej kontrole počas výroby a uvádzania na trh, ktorá ...

(2)

Dodávateľ umožní kontrolnému ústavu na tento účel voľný prístup do všetkých svojich priestorov, kde ...

(3)

Úradnej kontrole nepodlieha množiteľský materiál a ovocné dreviny vyrábané malovýrobcom, ktorého výroba ...

§ 10
Opatrenia kontrolného ústavu
(1)

Kontrolný ústav prijme opatrenia podľa osobitného predpisu,12) ak množiteľský materiál a ovocné dreviny ...

(2)

Ak kontrolný ústav zakáže dodávateľovi uvádzať na trh množiteľský materiál a ovocné dreviny, oznámi ...

§ 11
Doložka o voľnom pohybe
(1)

Ak množiteľský materiál a ovocné dreviny pri uvádzaní na trh spĺňajú ustanovené požiadavky a podmienky ...

(2)

Ak ide o množiteľský materiál a ovocné dreviny rodov a druhov uvedených v prílohe č. 1, nesmú sa pri ...

§ 12
Prechodné ustanovenia
(1)

Do 31. decembra 2018 možno uvádzať na trh množiteľský materiál a ovocné dreviny získané z rodičovských ...

(2)

Množiteľský materiál a ovocné dreviny uvádzané na trh podľa odseku 1 sa označia odkazom na toto ustanovenie ...

§ 13
Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 14
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 48/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ...

§ 15
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. septembra 2012.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 155/2010 Z. z.

  ZOZNAM RODOV A DRUHOV

  Castanea sativa Mill. Gaštan jedlý Citrus L. Citrónovník Corylus avelana L. Lieska obyčajná Cydonia ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 155/2010 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Rady 2008/90/ES z 29. septembra 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných ...

Poznámky

 • 1)  § 4 písm. j) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd ...
 • 2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných ...
 • 3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 v platnom znení.
 • 4)  § 6 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2007 Z. z. o vykonávaní uvádzania ...
 • 5)  Zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Nariadenie ...
 • 6)  Zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín. Nariadenie Rady (ES) č. 2100/1994 z 27. júla ...
 • 7)  § 2 písm. s) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných ...
 • 8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 930/2000 zo 4. mája 2000, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce ...
 • 9)  § 4 písm. c) a d) zákona č. 597/2006 Z. z. v znení zákona č. 467/2008 Z. z.
 • 10)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.
 • 11)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na ...
 • 12)  § 7 zákona č. 597/2006 Z. z. v znení zákona č. 467/2008 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore