Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 573/2003 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník 152/2004 účinný od 20.03.2004 do 30.04.2004

Platnosť od: 20.03.2004
Účinnosť od: 20.03.2004
Účinnosť do: 30.04.2004
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Technické normy, Colné právo, Colná správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 573/2003 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník 152/2004 účinný od 20.03.2004 do 30.04.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 152/2004 s účinnosťou od 20.03.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 573/2003 Z. z., ktorým sa vydáva ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 573/2003 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník sa mení ...

1.

V prílohe č. 1 druhej časti I. triede 2. kapitole v Doplnkových poznámkach bod 7 znie:

„7. Na účely položky 0210 termín "mäso a jedlé droby, solené alebo v slanom náleve" znamená ...

2.

V prílohe č. 1 druhej časti III. triede 15. kapitole v Doplnkových poznámkach bode 2.A tabuľka ...

„Tabuľka 1Zloženie mastných kyselín v percentách z celkových mastných kyselín Mastné kyseliny ...

3.

V prílohe č. 1 druhej časti III. triede 15. kapitole v Doplnkových poznámkach body 2.B až 2.E ...

„2.B. Podpoložka 1509 10 zahŕňa len olivové oleje definované v I. a II. triede, získané iba ...

4.

V prílohe č. 1 druhej časti III. triede 15. kapitole v stĺpci Opis tovaru pri číselnom znaku 1509 ...

5.

V prílohe č. 1 druhej časti IV. triede 21. kapitole v Doplnkových poznámkach sa vypúšťa bod ...

Doterajšie body 2 až 6 sa označujú ako body 1 až 5.

6.

V prílohe č. 1 druhej časti v tabuľke stĺpci Merné jedn. sa mení označenie merných jednotiek ...

Číselné znaky Merné jedn. 2005 70 10 KNE 2005 70 90 KNE 8901 20 - 8901 20 10 GTO 8901 ...

7.

V prílohe č. 10 časti A v tabuľke stĺpci HU sa pri číselných znakoch 2005 10 00, 2005 20 10, ...

8.

V prílohe č. 11 v časti tabuľky označenej HU pri poradovom čísle 111 sa stĺpec Číselné znaky ...

9.

Slová „paradajka" alebo „paradajkový" vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády ...

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. marca 2004.

v z. Pál Csáky v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore