Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov 151/2013 účinný od 01.07.2013

Platnosť od: 15.06.2013
Účinnosť od: 01.07.2013
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Integračné smernice

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov 151/2013 účinný od 01.07.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 151/2013 s účinnosťou od 01.07.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve ...

1.

V § 2 ods. 2 sa za slovo „výmeru“ vkladá slovo „žiadateľom“.

2.

V § 9 sa slová „§ 2, 3 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 2 a 3“ a doterajší text § 9 sa označuje ...

„(2) Suma priamej platby podľa § 2 a 3 sa upraví podľa osobitného predpisu,27a) ak sa na základe ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 27a až 27c znejú:

„27a) Čl. 60 nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení. 27b) Hlava III nariadenia (ES) č. ...

3.

Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 488/2010 Z. z. DOBRÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A ENVIRONMENTÁLNE ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 32 až 35 znejú:

„32) § 35 písm. a), c), d) a e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore