Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodnej platby na rajčiaky a osobitnej platby na ovocie a zeleninu 151/2008 účinný od 01.05.2008 do 31.01.2009

Platnosť od: 29.04.2008
Účinnosť od: 01.05.2008
Účinnosť do: 31.01.2009
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodnej platby na rajčiaky a osobitnej platby na ovocie a zeleninu 151/2008 účinný od 01.05.2008 do 31.01.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 151/2008 s účinnosťou od 01.05.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodnej platby na rajčiaky a osobitnej ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou
a)

prechodnej platby na rajčiaky1) (ďalej len „prechodná platba“),

b)

osobitnej platby na ovocie a zeleninu2) (ďalej len „osobitná platba“).

§ 2

Žiadosť o prechodnú platbu a žiadosť o osobitnú platbu môže podať osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku ...

§ 3
(1)

Prechodná platba sa poskytne na výmeru pestovaných rajčiakov v kalendárnom roku, najviac však ...

(2)

Zmluva podľa odseku 1 obsahuje okrem náležitostí uvedených v osobitnom predpise8) najmenšie množstvo ...

(3)

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „agentúra“) upraví sumu prechodnej platby podľa ...

a)

žiadateľ nedodrží dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky,11)

b)

na základe vykonaných kontrol zistí rozdiely medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ...

(4)

Žiadateľ je povinný dodať prvému spracovateľovi najmenej množstvo rajčiakov zodpovedajúce násobku ...

§ 4
(1)

Osobitná platba sa poskytne na výmeru, na ktorej sa pestuje ovocie a zelenina uvedená v prílohe ...

(2)

Agentúra upraví sumu osobitnej platby podľa osobitných predpisov,10) ak žiadateľ nedodrží dobré ...

§ 5
(1)

Žiadateľ predkladá žiadosť o prechodnú platbu a žiadosť o osobitnú platbu agentúre do 15. ...

(2)

Prílohou žiadosti o prechodnú platbu je overená kópia zmluvy podľa § 3 ods. 1.

(3)

Suma prechodnej platby a suma osobitnej platby určená podľa osobitných predpisov14) sa oznamuje ...

§ 6

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe ...

§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 143bc nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné ...
 • 2)  Čl. 143bb nariadenia (ES) č. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení. ...
 • 3)  Čl. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom ...
 • 4)  § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve ...
 • 5)  Čl. 171da nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúceho podrobné pravidlá ...
 • 6)  Čl. 171d písm. c) nariadenia (ES) č. 1973/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v platnom znení.
 • 7)  Čl. 171db ods. 4 nariadenia (ES) č. 1973/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v platnom znení.
 • 8)  Čl. 171da ods. 2 nariadenia (ES) č. 1973/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v platnom znení.
 • 9)  Hlava III nariadenia Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá ...
 • 10)  Napríklad čl. 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v ...
 • 11)  Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej ...
 • 12)  § 3 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z.
 • 13)  § 2 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z.
 • 14)  Napríklad čl. 45 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore