Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel 150/2006 účinný od 15.03.2006 do 31.10.2014

Platnosť od: 15.03.2006
Účinnosť od: 15.03.2006
Účinnosť do: 31.10.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel 150/2006 účinný od 15.03.2006 do 31.10.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 150/2006 s účinnosťou od 15.03.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
(1)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie M1 uvedené v osobitnom predpise,1) určené ...

(2)

Účelom tohto nariadenia vlády je zabezpečiť dostatočný výhľad vodiča. Toto nariadenie vlády ...

(3)

Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa vzťahujú na vozidlá so sedadlom vodiča ...

§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumejú
a)

typom vozidla vzhľadom na výhľad vodiča vozidlá, ktoré sa vzájomne nelíšia v týchto základných ...

1.

vonkajšie tvary, vnútorné tvary a usporiadanie, ktoré by mohli ovplyvniť výhľad vodiča,

2.

tvar a rozmery predného okna a jeho montáž,

b)

plochou A plocha definovaná v osobitnom predpise.2)

§ 3

Výhľad vodiča vozidla musí spĺňať požiadavky na konštrukciu a skúšky (ďalej len „technické ...

§ 4
(1)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla3) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na výhľad ...

(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto dokumenty v troch vyhotoveniach:

a)

opis vozidla podľa § 2 spolu s rozmerovými výkresmi, fotografiou alebo rozloženým pohľadom na ...

b)

podrobné údaje o základných referenčných značkách tak, aby sa mohli ľahko identifikovať a ...

(3)

Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca alebo zástupca výrobcu ...

(4)

Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na výhľad vodiča sa nesmie ...

(5)

Štátny dopravný úrad4) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom ...

(6)

O akejkoľvek zmene časti vozidla alebo jeho charakteristiky uvedenej v § 2 je výrobca alebo zástupca ...

(7)

Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla6) ...

§ 5

Príslušný štátny orgán7) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, ...

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.

§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.

v z. Pál Csáky v. r.

Poznámky

  • 1)  Príloha č. 1 časť B druhý bod zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke ...
  • 2)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2006 Z. z. o technických požiadavkách na stierače ...
  • 3)  § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
  • 4)  § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
  • 5)  § 9 zákona č. 725/2004 Z. z.
  • 6)  § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
  • 7)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore