Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2005 Z. z. o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách 141/2007 účinný od 15.04.2007 do 31.10.2014

Platnosť od: 24.03.2007
Účinnosť od: 15.04.2007
Účinnosť do: 31.10.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2005 Z. z. o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách 141/2007 účinný od 15.04.2007 do 31.10.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 141/2007 s účinnosťou od 15.04.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2005 Z. z. o technických ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2005 Z. z. o technických požiadavkách na povinné ...

1.

V § 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES ...

2.

V § 2 sa slová „(ďalej len „smernica 76/114/EHS") v platnom znení“ nahrádzajú slovami „v ...

3.

V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „76/114/EHS v platnom znení“.

4.

§ 6 znie:

„§ 6 Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“. ...

5.

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k nariadeniu vlády č. 394/2005 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 1. ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore