Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá 140/2009 účinný od 01.09.2019 do 31.08.2020

Platnosť od: 10.04.2009
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 31.08.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá 140/2009 účinný od 01.09.2019 do 31.08.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 140/2009 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 186/2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a)
požiadavky na schvaľovací postup a všeobecné technické požiadavky na typové schvaľovanie nových ...
b)
opatrenia na predaj a uvedenie do prevádzky častí a vybavenia určených pre vozidlá schválené ...
(2)

Osobitné technické požiadavky na konštrukciu a fungovanie vozidiel sú ustanovené v nariadeniach ...

§ 2
Rozsah pôsobnosti
(1)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na typové schvaľovanie vozidiel navrhnutých a vyrobených v jednom ...

(2)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na typové schvaľovanie alebo na schválenie jednotlivého vozidla ...

a)
poľnohospodárske traktory alebo lesné traktory, ich prípojné vozidlá a ťahané vymeniteľné ...
b)
štvorkolky,3)
c)
pásové vozidlá.
(3)

Toto nariadenie vlády sa na žiadosť výrobcu môže vzťahovať na

a)
typové schvaľovanie vozidiel alebo na schválenie jednotlivých vozidiel
1.
navrhnutých a vyrobených na použitie na staveniskách, v kameňolomoch, prístavoch alebo letiskových ...
2.
navrhnutých a vyrobených na použitie v ozbrojených silách, civilnej obrane, požiarnej službe ...
3.
pracovných strojov samohybných,
b)
schválenie jednotlivého vozidla
1.
určeného výlučne na cestné preteky a
2.
prototypu vozidla používaného na pozemných komunikáciách na výkon skúšobného programu, za ...
(4)

Schválenie vozidiel uvedených v odseku 3 písm. a) bodoch 1 až 3 nezbavuje výrobcu povinnosti spĺňať ...

§ 3
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)

regulačným aktom nariadenie Európskych spoločenstiev alebo osobitný technický predpis preberajúci ...

b)

typovým schvaľovaním postup, ktorým typový schvaľovací orgán5) členského štátu Európskych ...

c)

schválením jednotlivého vozidla postup, ktorým schvaľovací orgán členského štátu6) osvedčuje, ...

d)

postupným typovým schvaľovaním postup pozostávajúci z postupného zhromažďovania celého súboru ...

e)

jednorazovým typovým schvaľovaním postup pozostávajúci zo schválenia celého vozidla pomocou ...

f)

zmiešaným typovým schvaľovaním postup postupného typového schvaľovania, pri ktorom sa počas ...

g)

motorovým vozidlom motorom poháňané vozidlo pohybujúce sa vlastným pohonom, najmenej so štyrmi ...

h)

prípojným vozidlom vozidlo bez vlastného pohonu projektované a vyrobené tak, aby mohlo byť ťahané ...

i)

hybridným motorovým vozidlom vozidlo, ktoré má na účely pohonu vozidla najmenej dva rôzne meniče ...

j)

hybridným elektrickým vozidlom hybridné vozidlo využívajúce mechanický pohon energie z obidvoch ...

1.

prevádzkového paliva,

2.

elektrického energetického zásobníkového zariadenia, napríklad batérie, kondenzátora, generátora, ...

k)

pracovným strojom samohybným vozidlo s vlastným pohonom navrhnuté a vyrobené na vykonávanie práce, ...

l)

typom vozidla vozidlá určitej kategórie, ktoré sa nelíšia v hlavných znakoch uvedených v prílohe ...

m)

základným vozidlom vozidlo, ktoré sa používa v úvodnom stupni postupu viacstupňového typového ...

n)

nedokončeným vozidlom vozidlo vyžadujúce dokončenie ešte minimálne v jednom stupni, aby spĺňalo ...

o)

dokončovaným vozidlom vozidlo, ktoré prešlo postupom viacstupňového typového schvaľovania a ...

p)

dokončeným vozidlom vozidlo, ktoré sa nemusí dokončovať, aby spĺňalo technické požiadavky ...

q)

vozidlom končiacej sa série vozidlo tvoriace súčasť parku vozidiel, ktoré sa nemôžu evidovať ...

r)

systémom zostava zariadení skombinovaných na vykonávanie jednej alebo viacerých špecifických ...

s)

komponentom zariadenie, na ktoré sa vzťahujú požiadavky podľa regulačného aktu, ktoré má byť ...

t)

samostatnou technickou jednotkou zariadenie, na ktoré sa vzťahujú požiadavky podľa regulačného ...

u)

pôvodnou časťou alebo vybavením časť alebo vybavenie vyrobené podľa špecifikácií a výrobných ...

v)

technickou službou organizácia alebo orgán určený typovým schvaľovacím orgánom členského ...

w)

virtuálnou skúšobnou metódou počítačová simulácia vrátane výpočtov, ktoré preukazujú, ...

x)

informačným dokumentom dokument uvedený v prílohách I alebo III smernice alebo v zodpovedajúcej ...

y)

informačnou zložkou úplná zložka vrátane informačného dokumentu, spisu, údajov, výkresov, ...

z)

informačným zväzkom informačná zložka so všetkými protokolmi o skúške alebo s inými dokladmi, ...

aa)

súpisom informačného zväzku dokument uvádzajúci obsah informačného zväzku podľa vhodného ...

§ 4
Osobitné ustanovenia pre výrobcu a zástupcu výrobcu
(1)

Výrobcom na účely tohto nariadenia vlády je podnikateľ, ktorý zodpovedá typovému schvaľovaciemu ...

(2)

Zástupcom výrobcu na účely tohto nariadenia vlády je podnikateľ so sídlom na území Slovenskej ...

(3)

V procese viacstupňového typového schvaľovania zodpovedá každý výrobca za schválenie a zhodu ...

(4)

Na účely tohto nariadenia vlády výrobca so sídlom mimo členských štátov musí mať v konaní ...

Typové schválenie ES
§ 5
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla
(1)

Výrobca si môže zvoliť jeden z týchto postupov typového schválenia ES vozidla:

a)
postupné typové schválenie ES vozidla,
b)
jednorazové typové schválenie ES vozidla,
c)
zmiešané typové schválenie ES vozidla.
(2)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla podľa odseku 1 písm. a) až c) predkladá výrobca ...

(3)

Žiadosť o udelenie postupného typového schválenia ES vozidla sa skladá z informačnej zložky ...

(4)

Žiadosť o udelenie jednorazového typového schválenia ES vozidla sa skladá z informačnej zložky ...

(5)

Na účely zmiešaného typového schválenia ES vozidla typový schvaľovací orgán môže výrobcu ...

(6)

Na účely viacstupňového typového schválenia ES vozidla sa okrem dokladov uvedených v odsekoch ...

a)
v prvom stupni časti informačnej zložky a osvedčení o typovom schválení ES požadované pre dokončené ...
b)
v druhom stupni a ďalších stupňoch časti informačnej zložky a osvedčení o typovom schválení ...
(7)

Informácie uvedené v odseku 6 písm. a) alebo b) možno poskytovať na účely zmiešaného typového ...

(8)

Výrobca je povinný na vyžiadanie poskytnúť doplňujúce informácie potrebné na rozhodnutie, aké ...

(9)

Výrobca poskytne toľko vozidiel, koľko je potrebných na uspokojivé vykonanie postupu typového ...

§ 6
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ...
(1)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ...

(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačná zložka, ktorej obsah je ustanovený v osobitných ...

(3)

Výrobca je povinný na vyžiadanie poskytnúť doplňujúce informácie potrebné na rozhodnutie, aké ...

(4)

Výrobca poskytne vozidlá, komponenty alebo samostatné technické jednotky v počte, aký vyžadujú ...

Udeľovanie typového schválenia ES
§ 7
Spoločné ustanovenia
(1)

Typový schvaľovací orgán udeľuje typové schválenie ES v súlade s postupom uvedeným v § 8 až ...

(2)

Na účely tohto nariadenia sú technickými požiadavkami na typové schválenie ES požiadavky podľa ...

(3)

Ak typový schvaľovací orgán zistí, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej ...

(4)

Osvedčením o typovom schválení ES na účely tohto nariadenia vlády je osvedčenie uvedené v prílohe ...

(5)

Typový schvaľovací orgán

a)
do 20 pracovných dní zasiela typovým schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov kópiu ...
b)
bezodkladne informuje typové schvaľovacie orgány ostatných členských štátov o zamietnutí žiadosti ...
c)
raz za tri mesiace zasiela typovým schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov zoznam typových ...
d)
do 20 pracovných dní od doručenia žiadosti typového schvaľovacieho orgánu iného členského ...
§ 8
Osobitné ustanovenia pre vozidlá
(1)

Typové schválenie ES možno udeliť

a)
typom vozidiel, ktoré zodpovedajú údajom podľa informačnej zložky a spĺňajú technické požiadavky ...
b)
typom špeciálnych vozidiel, ktoré zodpovedajú údajom podľa informačnej zložky a spĺňajú technické ...
(2)

Viacstupňové typové schválenie ES možno udeliť nedokončenému alebo dokončovanému typu vozidla, ...

(3)

Pri udeľovaní typového schválenia ES vozidla podľa odseku 1 sa uplatňuje postup uvedený v § ...

(4)

Typový schvaľovací orgán pre každý typ vozidla

a)
vyplní všetky časti osvedčenia o typovom schválení ES vrátane priloženého listu s výsledkami ...
b)
zostaví alebo overí obsah súpisu informačného zväzku,
c)
bezodkladne vydá žiadateľovi vyplnené osvedčenie o typovom schválení ES s prílohami.
(5)

V prípade typového schválenia ES vozidla, ktoré má v súlade s § 24, 25 alebo s prílohou XI smernice ...

(6)

Ak údaje v informačnej zložke obsahujú špecifické ustanovenia pre špeciálne vozidlá uvedené ...

(7)

Ak sa výrobca rozhodne uplatniť postup zmiešaného typového schválenia ES vozidla, typový schvaľovací ...

(8)

Ak sa výrobca rozhodne uplatniť postup jednorazového typového schválenia ES vozidla, typový schvaľovací ...

(9)

Protokol o skúške ustanovený pre príslušný regulačný akt uvedený v časti I prílohy IV smernice ...

a)
identifikáciu vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré sú podrobené skúške, ...
b)
podrobný opis charakteristík vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v súvislosti ...
c)
výsledky meraní ustanovených v príslušných regulačných aktoch a podľa požiadavky aj limity ...
d)
hodnotenie, či meranie vykonané podľa písmena c) vyhovuje alebo nevyhovuje ustanoveným limitom,
e)
vyhlásenie o zhode s ustanoveniami, pri ktorých sa nevyžaduje meranie,
f)
opis skúšobnej metódy použitej pri výkone skúšky, ak sú okrem skúšobných metód ustanovených ...
g)
fotografie vyhotovené počas skúšky; pri virtuálnych skúškach sa môžu fotografie nahradiť snímkami ...
h)
vypracované závery,
i)
stanoviská, ak boli vypracované, musia byť zdokumentované a označené,
j)
informácie uvedené v bode 5.10.2 technickej normy,8a)
k)
údaj o tom, akým spôsobom výrobca vykonal výber po dohode s typovým schvaľovacím orgánom, ak ...
(10)

Vzor protokolu o skúške podľa odseku 9 určuje typový schvaľovací orgán. Protokol o skúške ...

§ 9
Postupy pri typovom schválení ES dokončeného vozidla
(1)

Ak ide o žiadosť o typové schválenie ES dokončeného vozidla, typový schvaľovací orgán

a)
overí, či sa všetky typové schválenia ES udelené podľa regulačných aktov uplatniteľných na ...
b)
sa ubezpečí podľa dokumentácie, že špecifikácia vozidla a údaje obsiahnuté v časti I informačného ...
c)
na vybranej vzorke schvaľovaného typu vozidiel vykoná alebo nechá vykonať kontroly samostatných ...
d)
podľa potreby vykoná alebo nechá vykonať kontroly montáže samostatných technických jednotiek, ...
e)
podľa potreby vykoná alebo nechá vykonať nevyhnutné kontroly prítomnosti zariadení uvedených ...
f)
podľa potreby vykoná alebo nechá vykonať nevyhnutné kontroly splnenia požiadaviek ustanovených ...
(2)

Počet vozidiel kontrolovaných na účely odseku 1 písm. c) musí byť dostatočný na to, aby umožňoval ...

(3)

Ak nie je k dispozícii žiadne osvedčenie o typovom schválení ES udelené podľa zodpovedajúcich ...

a)
zabezpečí potrebné skúšky a kontroly podľa požiadaviek každého zo zodpovedajúcich regulačných ...
b)
overí, či vozidlo zodpovedá údajom v informačnej zložke vozidla a či spĺňa technické požiadavky ...
c)
podľa potreby vykoná alebo nechá vykonať kontroly montáže samostatných technických jednotiek, ...
d)
podľa potreby vykoná alebo nechá vykonať nevyhnutné kontroly prítomnosti zariadení uvedených ...
e)
vykoná alebo nechá vykonať nevyhnutné kontroly splnenia požiadaviek ustanovených v poznámke pod ...
§ 10
Postupy pri viacstupňovom typovom schválení ES vozidla
(1)

Typový schvaľovací orgán pred udelením prvého a ďalšieho stupňa typového schválenia ES zabezpečí, ...

(2)

V procese viacstupňového typového schválenia ES každý výrobca zodpovedá za schválenie a zhodu ...

(3)

Jediný výrobca môže použiť viacstupňový postup. Viacstupňový postup sa nesmie použiť na ...

(4)

Typový schvaľovací orgán

a)
overí, či sa všetky osvedčenia typového schválenia ES vydali podľa regulačných aktov, ktoré ...
b)
zabezpečí, aby sa všetky relevantné údaje zahrnuli do informačnej zložky pri zohľadnení stavu ...
c)
sa ubezpečí odkazom na dokumentáciu, že špecifikácie vozidla a údaje obsiahnuté v časti I informačného ...
d)
vykoná alebo zariadi vykonanie kontroly časti vozidiel a systémov na vybranej vzorke vozidiel typu, ...
e)
vykoná alebo zariadi vykonanie príslušnej kontroly montáže samostatných technických jednotiek, ...
(5)

Počet vozidiel kontrolovaných na účely odseku 4 písm. d) musí byť dostatočný na primeranú ...

a)
motor,
b)
prevodovka,
c)
počet, umiestnenie, prepojenie hnacích náprav,
d)
počet a umiestnenie riadených náprav,
e)
typ karosérie,
f)
počet dverí,
g)
riadenie ľavostranné alebo pravostranné,
h)
počet sedadiel,
i)
úroveň vybavenia.
(6)

Typový schvaľovací orgán udeľuje typové schválenie ES na základe aktuálneho stavu dokončenia ...

(7)

Ak ide o typové schválenie celého vozidla, právne predpisy, najmä požiadavky ustanovené v prílohe ...

(8)

Ak výrobca neupravil systém vozidla alebo komponent, typové schválenie ES systému alebo komponentu ...

(9)

Ak výrobca upravil systém vozidla v nasledujúcom stupni v rozsahu, ktorý si vyžaduje preskúšanie ...

(10)

Ak došlo k úprave systému vozidla alebo typu celého vozidla iným výrobcom v nasledujúcom stupni ...

(11)

Ak sa zmení kategória vozidla, musia byť splnené požiadavky na novú kategóriu. Osvedčenia o ...

(12)

Typové schválenie celého vozidla udelené výrobcovi nasledujúceho stupňa so súhlasom typového ...

(13)

Ak iný výrobca upraví nákladový priestor dokončeného alebo dokončovaného vozidla kategórie ...

a)
úpravy neovplyvňujú typové schválenie vozidla, okrem zvýšenia skutočnej hmotnosti vozidla, a
b)
pridané príslušenstvo možno odstrániť bez použitia osobitných nástrojov.
(14)

Výrobca v ďalších stupňoch výroby vozidla musí zabezpečiť identifikáciu vozidla a upevniť ...

§ 11
Osobitné ustanovenia pre systémy, komponenty a samostatné technické jednotky
(1)

Typové schválenie ES možno udeliť, ak

a)
typ systému zodpovedá údajom podľa informačnej zložky a spĺňa technické požiadavky podľa ...
b)
typ komponentu alebo samostatnej technickej jednotky zodpovedá údajom podľa informačnej zložky ...
(2)

Ak sa na komponenty alebo samostatné technické jednotky bez ohľadu na to, či sú určené ako náhradné ...

(3)

Ak komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa svoju funkciu alebo má špecifické vlastnosti ...

§ 12
Skúšky požadované na typové schválenie ES
(1)

Zhoda s technickými predpismi ustanovenými podľa tohto nariadenia vlády a regulačných aktov uvedených ...

(2)

Skúšky sa vykonávajú na vozidlách, komponentoch a samostatných technických jednotkách predstavujúcich ...

(3)

Ako náhradu skúšobných postupov uvedených v odseku 1 možno po dohode s typovým schvaľovacím ...

(4)

Všeobecné podmienky, ktoré musia spĺňať virtuálne skúšobné metódy, sú ustanovené v doplnku ...

Zabezpečenie zhody výroby vozidla, systému, komponentu alebosamostatnej technickej jednotk y
§ 13
(1)

Typový schvaľovací orgán pred udelením typového schválenia ES prijme, ak je to potrebné v spolupráci ...

(2)

Po udelení typového schválenia ES typový schvaľovací orgán overuje, ak je to potrebné v spolupráci ...

(3)

Overovanie na účely zabezpečenia zhody výroby so schváleným typom sa obmedzí na postupy podľa ...

(4)

Ak typový schvaľovací orgán po udelení typového schválenia ES zistí, že opatrenia uvedené ...

§ 14
Počiatočné posúdenie a opatrenia na zabezpečenie zhody výroby
(1)

Na účely kontroly, či vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky sa vyrábajú ...

a)
postupy na počiatočné posúdenie uvedené v odsekoch 2 až 8, zahŕňajúce posudzovanie systémov ...
b)
opatrenia na zabezpečenie zhody výroby uvedené v § 15 a 16, zahŕňajúce overovanie kontrol predmetov ...
(2)

Typový schvaľovací orgán pred udelením typového schválenia ES overuje, či existujú uspokojivé ...

(3)

Typový schvaľovací orgán musí vyjadriť spokojnosť s počiatočným posúdením a počiatočnými ...

(4)

Počiatočné posúdenie alebo overovanie opatrení na zabezpečenie zhody výroby vykoná typový schvaľovací ...

(5)

Pri určovaní rozsahu počiatočného posúdenia môže typový schvaľovací orgán brať do úvahy: ...

a)
dostupné informácie o certifikácii výrobcu,12) ktorá nebola posúdená alebo uznaná podľa odseku ...
b)
pokiaľ ide o typové schválenie ES komponentov alebo samostatných technických jednotiek, dostupné ...
(6)

Typový schvaľovací orgán alebo technická služba vykoná počiatočné posúdenie alebo overovanie ...

(7)

Typový schvaľovací orgán uzná riadnu certifikáciu výrobcu udelenú certifikačným orgánom podľa ...

(8)

Na účely typového schválenia ES dokončeného vozidla sa nemusia opakovať počiatočné posúdenia ...

§ 15
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby
(1)

Každé vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka schválená podľa tohto nariadenia ...

(2)

Typový schvaľovací orgán v čase udeľovania typového schválenia ES overí existenciu primeraných ...

(3)

Držiteľ osvedčenia o typovom schválení ES musí

a)
zabezpečiť existenciu a používanie postupov účinnej kontroly zhody vozidiel, systémov, komponentov ...
b)
mať prístup ku skúšobnému alebo inému zariadeniu potrebnému na overenie zhody s každým schváleným ...
c)
zabezpečiť, aby boli zaznamenané výsledky skúšky alebo kontroly a aby pripojené dokumenty zostali ...
d)
analyzovať výsledky každého typu skúšky alebo kontroly s cieľom overiť a zabezpečiť stabilitu ...
e)
zabezpečiť, aby sa pre každý typ výrobku vykonávali minimálne kontroly ustanovené týmto nariadením ...
f)
zabezpečiť, aby každý odber vzoriek alebo skúšobných dielov vykazujúcich nezhodu s typom vyvolal ...
(4)

Ak ide o typové schválenie ES dokončeného vozidla, kontroly uvedené v odseku 3 písm. e) sa obmedzia ...

§ 16
Opatrenia na priebežné overovanie kontrolných postupov na zabezpečenie zhody výroby
(1)

Typový schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie ES, môže kedykoľvek priebežne overiť ...

(2)

Priebežným overovaním sa monitoruje trvalá účinnosť postupov na počiatočné posúdenie a zhodu ...

(3)

Na účely overenia zhody výroby sa akceptujú dozorné činnosti vykonávané certifikačným orgánom ...

(4)

Bežná frekvencia overení okrem overení podľa odseku 3 musí zabezpečiť opakovanie kontrol vykonávaných ...

(5)

Pri každom overovaní sa inšpektorovi predložia záznamy zo skúšok alebo kontrol a záznamy o výrobe, ...

(6)

Ak je to vzhľadom na povahu skúšky primerané, inšpektor môže náhodne vybrať vzorky, ktoré ...

(7)

Ak je kontrola neuspokojivá alebo je potrebné overiť platnosť skúšok vykonaných podľa odseku ...

(8)

Typový schvaľovací orgán môže na náklady výrobcu vykonať všetky skúšky alebo kontroly ustanovené ...

(9)

Ak sa počas kontroly zistia neuspokojivé výsledky, typový schvaľovací orgán zabezpečí, aby ...

Zmeny a platnosť typového schválenia ES
§ 17
Spoločné ustanovenia
(1)

Výrobca je povinný bezodkladne oznámiť typovému schvaľovaciemu orgánu, ktorý udelil typové ...

(2)

Žiadosť o zmenu udeleného osvedčenia o typovom schválení ES výrobca predkladá typovému schvaľovaciemu ...

(3)

Ak typový schvaľovací orgán zistí, že v dôsledku zmeny v informačnom zväzku je potrebné vykonať ...

§ 18
Osobitné ustanovenia pre vozidlá
(1)

Ak sa zmenili údaje uvedené v informačnom zväzku, zmena sa označí ako „revízia“. Typový ...

(2)

Ak sa vyžadujú ďalšie kontroly alebo nové skúšky alebo sa zmenili údaje v osvedčení o typovom ...

(3)

Pri vydaní revidovaných strán alebo konsolidovanej a aktualizovanej verzie sa zodpovedajúcim spôsobom ...

(4)

Zmena osvedčenia o typovom schválení ES sa nevyžaduje, ak nové požiadavky, ktoré nadobudnú platnosť ...

§ 19
Osobitné ustanovenia pre systémy, komponenty a samostatné technické jednotky
(1)

Ak sa zmenili údaje uvedené v informačnom zväzku, zmena sa označí ako „revízia“. Typový ...

(2)

Ak sa vyžadujú ďalšie kontroly alebo nové skúšky alebo sa zmenili údaje v osvedčení o typovom ...

(3)

Pri vydaní revidovaných strán alebo konsolidovanej a aktualizovanej verzie sa zodpovedajúcim spôsobom ...

§ 20
Vydávanie a oznamovanie zmien
(1)

V prípade rozšírenia typový schvaľovací orgán aktualizuje všetky zodpovedajúce časti osvedčenia ...

(2)

V prípade revízie typový schvaľovací orgán bezodkladne vydá žiadateľovi revidované doklady, ...

(3)

Typový schvaľovací orgán každú vykonanú zmenu oznamuje typovým schvaľovacím orgánom ostatných ...

§ 21
Platnosť typového schválenia ES vozidla
(1)

Platnosť typového schválenia ES vozidla sa skončí v týchto prípadoch:

a)
nové požiadavky podľa regulačného aktu uplatniteľného na schválené vozidlo sa stanú povinnými ...
b)
výroba schváleného vozidla sa s konečnou platnosťou dobrovoľne skončí,
c)
platnosť typového schválenia ES sa skončí na základe osobitného obmedzenia.
(2)

Ak sa skončí platnosť len jedného variantu v rámci typu alebo jednej verzie v rámci variantu, ...

(3)

Ak sa výroba určitého typu vozidla s konečnou platnosťou skončí, výrobca to oznámi typovému ...

(4)

Ustanovenia § 30 týkajúce sa uvedenia na trh vozidla končiacej série sa vzťahujú len na vozidlo, ...

(5)

Ak typové schválenie ES vozidla stratí platnosť, výrobca oznámi túto skutočnosť typovému schvaľovaciemu ...

Osvedčenie o zhode COC a značka typového schválenia ES
§ 22
Osvedčenie o zhode COC
(1)

Ku každému dokončenému, nedokončenému alebo dokončovanému vozidlu vyrobenému v zhode so schváleným ...

(2)

Osvedčenie o zhode COC sa vyhotovuje v jednom z úradných jazykov členských štátov. Ktorýkoľvek ...

(3)

Výrobca navrhuje osvedčenie o zhode COC tak, aby sa predišlo falšovaniu. Z tohto dôvodu sa použije ...

(4)

Osvedčenie o zhode COC sa vypĺňa v celom rozsahu a nesmie obsahovať iné obmedzenia týkajúce sa ...

(5)

Na osvedčení o zhode COC uvedenom v časti I prílohy IX smernice sa pre vozidlá, ktorých typ bol ...

(6)

Na osvedčení o zhode COC uvedenom v časti I prílohy IX smernice sa pre vozidlá, ktorých typ bol ...

(7)

Výrobca môže typovému schvaľovaciemu orgánu a orgánu policajného zboru ako evidenčnému orgánu ...

(8)

Duplikát osvedčenia o zhode COC môže vydať len výrobca. Na prednej strane každého duplikátu ...

§ 23
Značka typového schválenia ES
(1)

Výrobca komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, aj keď je súčasťou systému, umiestni ...

(2)

Ak sa nevyžaduje značka typového schválenia ES, výrobca umiestni aspoň svoj obchodný názov alebo ...

(3)

Značka typového schválenia ES sa zostavuje v súlade s doplnkom k prílohe VII smernice.

Nové technológie alebo koncepcie
§ 24
Výnimky pre nové technológie alebo koncepcie
(1)

Typový schvaľovací orgán môže na žiadosť výrobcu udeliť typové schválenie ES pre typ systému, ...

(2)

Typový schvaľovací orgán môže do rozhodnutia Komisie udeliť typu vozidla, na ktorý sa vzťahuje ...

a)
dôvody, pre ktoré dané technológie alebo koncepcie spôsobujú, že systém, komponent alebo samostatná ...
b)
opis bezpečnostných a environmentálnych požiadaviek, ktoré sú tým ovplyvnené, a opis prijatých ...
c)
opis skúšok spolu s ich výsledkami, ktoré porovnaním s požiadavkami, z ktorých sa žiada výnimka, ...
(3)

Ak je typový schvaľovací orgán informovaný o udelení predbežného typového schválenia typovým ...

(4)

Ak Komisia povolí udeliť typové schválenie ES, typový schvaľovací orgán udelí typové schválenie ...

(5)

Typový schvaľovací orgán po doručení rozhodnutia Komisie o zamietnutí povolenia udeliť typové ...

(6)

Ustanovenie odseku 5 sa primerane vzťahuje na predbežné typové schválenia podľa odseku 3, ktoré ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nepoužijú, ak systém, komponent alebo samostatná technická jednotka ...

Osobitné ustanovenia pre vozidlá vyrábané v malých sériách
§ 25
Typové schválenie ES vozidla vyrobeného v malej sérii
(1)

Na žiadosť výrobcu a v rámci množstvových limitov uvedených v oddiele 1 časti A prílohy XII ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na špeciálne vozidlá.

(3)

Osvedčenia o typovom schválení ES sa číslujú podľa systému ustanoveného v prílohe VII smernice. ...

§ 26
Typové schválenie vozidla vyrobeného v malej sérii
(1)

Ak ide o vozidlá vyrábané v malých sériách v rámci množstvových limitov uvedených v oddiele ...

(2)

Alternatívnymi požiadavkami podľa odseku 1 sa rozumejú opatrenia a technické požiadavky, ktorých ...

(3)

V prípade vozidiel uvedených v odseku 1 možno upustiť od dodržania jedného alebo viacerých ustanovení ...

(4)

Oslobodenie od dodržiavania ustanovených technických požiadaviek podľa odsekov 1 a 3 možno pripustiť ...

(5)

Na účely typového schválenia vozidla vyrobeného v malej sérii typový schvaľovací orgán uznáva ...

(6)

V osvedčení o typovom schválení vozidla vyrobeného v malej sérii sa presne uvedú dôvody týkajúce ...

(7)

Typový schvaľovací orgán obmedzí platnosť typového schválenia na územie Slovenskej republiky. ...

(8)

Na žiadosť výrobcu typový schvaľovací orgán zašle doporučenou zásielkou alebo elektronickou ...

(9)

Ak je typový schvaľovací orgán informovaný o udelení typového schválenia vozidla vyrobeného ...

(10)

Typový schvaľovací orgán poskytne kópiu osvedčenia o typovom schválení vrátane informačného ...

(11)

Ak technické požiadavky, podľa ktorých boli vozidlá vyrobené v malej sérii typovo schválené ...

Osobitné ustanovenia pre jednotlivé vozidlo
§ 27
Schválenie jednotlivého vozidla
(1)

Pre konkrétne vozidlo bez ohľadu na to, či je alebo nie je jedinečné, môže typový schvaľovací ...

(2)

Alternatívnymi požiadavkami podľa odseku 1 sa rozumejú opatrenia a technické požiadavky, ktorých ...

(3)

V rámci skúšok jednotlivého vozidla sa nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú sa všetky ...

(4)

Namiesto alternatívnych požiadaviek sa uznávajú typové schválenia ES systému, komponentu alebo ...

(5)

Žiadosť o schválenie jednotlivého vozidla predkladá výrobca alebo vlastník vozidla, alebo osoba, ...

(6)

Schvaľovací orgán14) schváli jednotlivé vozidlo, ak zodpovedá opisu pripojenému k žiadosti a ...

(7)

Formát osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla je založený na vzore osvedčenia o typovom ...

(8)

Schvaľovací orgán obmedzí platnosť schválenia jednotlivého vozidla na územie Slovenskej republiky. ...

(9)

Schvaľovací orgán poskytne žiadateľovi, ktorý chce uviesť na trh, prihlásiť do evidencie alebo ...

(10)

Ak technické požiadavky, podľa ktorých bolo vozidlo jednotlivo schválené v inom členskom štáte, ...

(11)

Na žiadosť výrobcu alebo vlastníka vozidla, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády ...

a)
schváli jednotlivé vozidlo alebo
b)
uzná schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z iného členského štátu; nemožno odmietnuť ani ...
(12)

Ustanovenia tohto paragrafu sa uplatňujú na vozidlá, ktoré boli schválené ako typ podľa tohto ...

§ 27a
Schválenie jednotlivého vozidla kategórie M1 a N1 vyrobeného vo veľkej sérii v tretej krajine ...
(1)

Žiadosť o schválenie jednotlivého nového vozidla sa predkladá schvaľovaciemu orgánu.14) Na konkrétne ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na vozidlo definované v bodoch 0 a 2.2 doplnku 2 prílohy IV smernice. ...

(3)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú technická dokumentácia a skúšobné protokoly ustanovené ...

(4)

Každé vozidlo musí byť zaradené do kategórie podľa bodu 1.1 doplnku 2 prílohy IV smernice a ...

(5)

Schvaľovací orgán

a)
schváli jednotlivé vozidlo, ak zodpovedá opisu pripojenému k žiadosti a spĺňa technické požiadavky ...
b)
vydá osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla podľa „Vzoru D“ ustanoveného v prílohe ...
c)
uchováva záznamy o všetkých schváleniach jednotlivého vozidla.
§ 28
Osobitné ustanovenia
(1)

Postup ustanovený v § 27 sa môže uplatňovať na konkrétne vozidlo počas po sebe nasledujúcich ...

(2)

Postup ustanovený v § 27 nemôže nahradiť medzistupeň v rámci bežného sledu postupu viacstupňového ...

Evidencia, uvedenie na trh a do prevádzky
§ 29
Osobitné ustanovenia pre vozidlá
(1)

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 33 a 34, typový schvaľovací orgán povolí evidenciu ...

(2)

Vozidlá, pre ktoré sa nevystavuje osvedčenie o zhode COC, možno prihlásiť do evidencie, uviesť ...

(3)

Počet vozidiel vyrábaných v malých sériách ročne evidovaných, uvedených na trh alebo do prevádzky ...

§ 30
Osobitné ustanovenia pre vozidlá končiacich sérií
(1)

Typový schvaľovací orgán môže na žiadosť výrobcu a v rámci limitov uvedených v časti B prílohy ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na vozidlá, ktoré sa nachádzali na území Európskych spoločenstiev ...

(3)

Výrobca podáva žiadosť pre jeden alebo viac typov vozidiel danej kategórie samostatne typovému ...

(4)

Typový schvaľovací orgán do troch mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku 3 rozhodne o tom, ...

(5)

Odseky 1 až 4 sa primerane vzťahujú na vozidlá, ktoré mali udelené typové schválenie, ale neboli ...

(6)

Maximálny počet dokončených alebo dokončovaných vozidiel uvedených do prevádzky v Slovenskej ...

a)
maximálny počet vozidiel jedného alebo viacerých typov v prípade kategórie M1 nesmie prekročiť ...
b)
počet vozidiel akéhokoľvek typu sa musí obmedziť na vozidlá, ktorým bolo vydané platné osvedčenie ...
(7)

Typový schvaľovací orgán a orgán policajného zboru ako evidenčný orgán zodpovedajú za to, ...

§ 31
Osobitné ustanovenia pre komponenty a samostatné technické jednotky
(1)

Typový schvaľovací orgán povolí uvedenie komponentov alebo samostatných technických jednotiek ...

(2)

Odsek 1 sa nevzťahuje na komponenty alebo samostatné technické jednotky osobitne skonštruované ...

(3)

Odchylne od odseku 1 môže typový schvaľovací orgán povoliť uvedenie na trh alebo do prevádzky ...

(4)

Odchylne od odseku 1, a ak regulačný akt neustanovuje inak, môže typový schvaľovací orgán povoliť ...

Ochranné doložky
§ 32
Osobitné ustanovenia pre vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky zhodné ...
(1)

Ak typový schvaľovací orgán zistí, že nové vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické ...

(2)

V prípade podľa odseku 1 typový schvaľovací orgán bezodkladne informuje výrobcu, typové schvaľovacie ...

§ 33
Osobitné ustanovenia pre vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky nezhodné ...
(1)

Ak typový schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie ES, zistí, že nové vozidlá, systémy, ...

(2)

Za nezhodu so schváleným typom sa považuje skutočnosť, že sú na vozidle zistené odchýlky od ...

(3)

Ak typový schvaľovací orgán preukáže, že nové vozidlá, komponenty alebo samostatné technické ...

(4)

V prípade typového schválenia ES vozidla, keď nezhoda vozidla vznikla výlučne z dôvodu nezhody ...

(5)

Typový schvaľovací orgán informuje typové schvaľovacie orgány ostatných členských štátov ...

(6)

Ak typový schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie ES, má námietky proti nezhode so ...

§ 34
Uvedenie na trh a do prevádzky častí alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo ...
(1)

Časti alebo vybavenie, ktoré môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie ...

(2)

Časti alebo vybavenie podliehajúce schváleniu budú zapísané do zoznamu, ktorý je uvedený v prílohe ...

(3)

Odsek 1 sa neuplatňuje na pôvodné časti alebo vybavenie, ktoré majú udelené schválenie typu ...

(4)

Požiadavky na postup schvaľovania častí alebo vybavenia podľa odseku 1 ustanovené Komisiou obsahujú ...

(5)

Na účely odseku 1 výrobca častí alebo vybavenia predkladá typovému schvaľovaciemu orgánu protokol ...

(6)

Ak typový schvaľovací orgán po zohľadnení protokolu o skúške a iných dokladov dospeje k záveru, ...

(7)

Každá časť alebo vybavenie sa vhodným spôsobom označí podľa vzoru ustanoveného Komisiou.

(8)

Výrobca bezodkladne informuje typový schvaľovací orgán, ktorý vydal osvedčenie, o každej zmene, ...

(9)

Pred vydaním každého osvedčenia typový schvaľovací orgán overí, či sú zabezpečené primerané ...

(10)

Ak typový schvaľovací orgán zistí, že podmienky na vydanie osvedčenia sa už neplnia, požiada ...

(11)

V prípade sporov s inými členskými štátmi v súvislosti s osvedčeniami podľa odseku 6 typový ...

(12)

Ustanovenia tohto paragrafu sa nevzťahujú na časť alebo vybavenie pred ich uvedením na zozname ...

§ 35
Stiahnutie vozidiel
(1)

Ak výrobca, ktorému bolo udelené typové schválenie ES, musí podľa regulačného aktu alebo osobitného ...

(2)

Výrobca navrhne typovému schvaľovaciemu orgánu súbor vhodných opatrení na odstránenie nebezpečenstva ...

(3)

Ak typový schvaľovací orgán považuje opatrenia podľa odseku 2 za nepostačujúce alebo sa domnieva, ...

(4)

Ak typový schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie ES, nie je spokojný s opatreniami ...

(5)

Ustanovenia tohto paragrafu sa rovnako uplatňujú na súčiastky, na ktoré sa nevzťahujú žiadne ...

Predpisy EHK
§ 36
(1)

Predpisy EHK, ku ktorým Európske spoločenstvo pristúpilo a sú uvedené v časti I prílohy IV smernice ...

(2)

Predpisy EHK uvedené v časti II prílohy IV smernice sa uznávajú za rovnocenné so zodpovedajúcimi ...

(3)

Na území Slovenskej republiky sa uznávajú schválenia a homologizačné značky udelené v súlade ...

Poskytovanie technických informácií
§ 37
Informácie pre užívateľov
(1)

Výrobca nesmie poskytnúť technické informácie o údajoch ustanovených týmto nariadením vlády ...

(2)

Ak to ustanovenia regulačného aktu umožňujú, výrobca sprístupní užívateľom napríklad formou ...

§ 38
Informácie pre výrobcov komponentov alebo samostatných technických jednotiek
(1)

Výrobca vozidla sprístupní výrobcom komponentov alebo samostatných technických jednotiek údaje ...

(2)

Výrobca vozidla môže s výrobcom komponentov alebo samostatných technických jednotiek uzavrieť ...

(3)

Výrobca komponentov alebo samostatných technických jednotiek ako držiteľ osvedčenia o typovom ...

Určenie technických služieb a ich oznamovanie
§ 39
Určenie technických služieb
(1)

Technická služba musí spĺňať požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády.

(2)

Technické služby samostatne vykonávajú skúšky potrebné na schválenie alebo kontroly uvedené ...

(3)

Technické služby podľa svojej pôsobnosti patria do jednej alebo do viacerých z týchto kategórií ...

a)
kategória A: technické služby, ktoré vo svojich vlastných zariadeniach vykonávajú skúšky uvedené ...
b)
kategória B: technické služby, ktoré dohliadajú na skúšky uvedené v tomto nariadení vlády ...
c)
kategória C: technické služby, ktoré pravidelne hodnotia a sledujú postupy výrobcu a kontrolujú ...
d)
kategória D: technické služby, ktoré dohliadajú na skúšky či kontroly alebo ich vykonávajú ...
(4)

Technické služby musia preukázať zodpovedajúcu kvalifikáciu, konkrétne technické znalosti a ...

(5)

Typový schvaľovací orgán môže pôsobiť ako technická služba pre jednu činnosť alebo viac ...

(6)

Výrobca alebo subdodávateľ konajúci v jeho mene sa môže určiť za technickú službu pre činnosti ...

(7)

Subjekty uvedené v odsekoch 5 a 6 musia spĺňať požiadavky uvedené v tomto paragrafe.

(8)

Iné technické služby z tretej krajiny než technické služby určené v súlade s odsekom 6 možno ...

§ 40
Posúdenie kvalifikácie technických služieb
(1)

Kvalifikácia uvedená v § 39 sa preukazuje osvedčením o akreditácii vydaným akreditujúcou osobou ...

(2)

Posúdenie sa vykonáva postupom uvedeným v prílohe č. 6, ak osobitný predpis neustanovuje inak.18) ...

(3)

Typový schvaľovací orgán na požiadanie zasiela Komisii správu o posúdení.

(4)

Typový schvaľovací orgán, ktorý vykonáva činnosť technickej služby, preukazuje zhodu prostredníctvom ...

(5)

Výrobca alebo subdodávateľ vykonávajúci činnosť v jeho mene určený ako technická služba musí ...

§ 41
Postup pri oznamovaní
(1)

Typový schvaľovací orgán oznamuje Komisii za každú určenú technickú službu meno, adresu vrátane ...

(2)

Technická služba môže vykonávať činnosti uvedené v § 39 na účely schválenia typu, iba ak ...

(3)

Rovnakú technickú službu môžu určiť a oznámiť viaceré členské štáty bez ohľadu na kategóriu ...

(4)

Ak je pri uplatňovaní regulačného aktu potrebné určiť osobitnú organizáciu alebo príslušný ...

TRINÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

§ 42
Typové schválenie vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
(1)

Na postup pri typovom schválení vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ...

(2)

Na postup pri zmene a platnosti typového schválenia vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej ...

(3)

Pri povolení evidencie, uvedenia na trh alebo do prevádzky nových vozidiel, ktorých typové schválenie ...

(4)

Pri typovom schválení vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa uplatňujú ...

Prechodné ustanovenia účinné od 29. apríla 2009
§ 43
(1)

Do uplynutia prechodných období podľa § 44 a do prijatia zmien smernice typový schvaľovací orgán ...

(2)

Na žiadosť výrobcu alebo na žiadosť majiteľa vozidla v prípade schválenia jednotlivého vozidla ...

(3)

Ak určité vozidlo, na ktoré sa vzťahuje schválenie jednotlivého vozidla, musí byť prihlásené ...

(4)

Do zosúladenia evidenčných a daňových systémov členských štátov vo vzťahu k vozidlám podľa ...

§ 43a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2013
(1)

Typový schvaľovací orgán odmietne udeliť typové schválenie ES vozidla vyrobeného v malej sérii, ...

(2)

Typové schválenia ES vozidiel vyrábaných v malej sérii udelené pred 1. novembrom 2012 strácajú ...

§ 44
Dátumy žiadostí pre typové schválenie ES
(1)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na typové schválenie ES pre nové typy vozidiel od dátumov uvedených ...

(2)

Na žiadosť výrobcu možno udeliť typové schválenie ES novým typom vozidiel odo dňa účinnosti ...

(3)

Do dátumov určených vo štvrtom stĺpci tabuľky uvedenej v prílohe č. 7 sa ustanovenie § 29 ods. ...

(4)

Na žiadosť výrobcu a do dátumov určených v riadkoch 6 a 9 stĺpca 3 tabuľky uvedenej v prílohe ...

(5)

Toto nariadenie vlády nemá vplyv na platnosť žiadneho typového schválenia ES udeleného vozidlám ...

(6)

Toto nariadenie vlády sa uplatňuje na typové schválenie ES pre nové typy systémov, komponentov ...

(7)

Typový schvaľovací orgán do 29. apríla 2011 zašle Komisii informáciu o uplatňovaní postupov ...

Záverečné ustanovenia
§ 45

Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené ...

§ 46
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...

§ 47
Účinnosť
(1)

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 29. apríla 2009.

(2)

Toto nariadenie vlády stráca účinnosť 1. septembra 2020.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 140/2009 Z. z.

  KATEGORIZÁCIA VOZIDIEL

  Na účely typového schválenia ES vozidla, typového schválenia vozidla a schválenia jednotlivého ...

  Časť A

  I.

  Kategórie vozidiel

  1.

  Kategória M: Motorové vozidlá projektované a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny. ...

  a)

  Kategória M1:

  Vozidlá kategórie M s najviac s ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča. Vozidlá ...

  b)

  Kategória M2:

  Vozidlá kategórie M s viac ako ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie a s najväčšou ...

  c)

  Kategória M3:

  Vozidlá kategórie M s viac ako ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča a s najväčšou ...

  2.

  Kategória N: Motorové vozidlá projektované a konštruované na prepravu nákladu. Kritériá na ...

  a)

  Kategória N1:

  Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg. ...

  b)

  Kategória N2:

  Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, ale neprevyšujúcou ...

  c)

  Kategória N3:

  Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg. ...

  3.

  Kategória O: Prípojné vozidlá projektované a konštruované na prepravu nákladu alebo osôb ako ...

  a)

  Kategória O1:

  Vozidlá kategórie O s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg.

  b)

  Kategória O2:

  Vozidlá kategórie O s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg, ale neprevyšujúcou ...

  c)

  Kategória O3:

  Vozidlá kategórie O s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, ale neprevyšujúcou ...

  d)

  Kategória O4:

  Vozidlá kategórie O s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 10 000 kg. ...

  II.

  Subkategórie vozidiel

  a)

  Terénne vozidlá:

  Vozidlo patriace do kategórie M alebo N so špecifickými technickými vlastnosťami, ktoré umožňujú ...

  b)

  Vozidlo na špeciálne účely:

  Vozidlo kategórie M, N alebo O so špecifickými technickými vlastnosťami, ktoré umožňujú vykonávanie ...

  c)

  Terénne vozidlo na špeciálne účely:

  Vozidlo patriace do kategórie M alebo N so špecifickými technickými vlastnosťami uvedenými v písmenách ...

  Pri neúplných vozidlách, ktoré majú patriť do subkategórie vozidiel na špeciálne účely, sa ...

  III.

  Typové schválenie sa neudeľuje

  a)

  podvozku pod náves uvedenému v oddiele 5 časti A prílohy II smernice,

  b)

  prípojným vozidlám s pevným ojom uvedeným v oddiele 4 časti C prílohy II smernice,

  c)

  prípojným vozidlám, v ktorých možno pri jazde na pozemných komunikáciách prevážať osoby. ...

  Ustanoveniami písmen a) až c) nie sú dotknuté ustanovenia § 26 tohto nariadenia vlády o typovom ...

  Časť B

  Kritériá pre typ vozidla, varianty typu vozidla a verzie variantu typu vozidla sú ustanovené v časti ...

  Časť C

  Typ karosérie uvedený v oddiele 9 prílohy I smernice a v časti 1 prílohy III smernice a kód karosérie ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 140/2009 Z. z.

  KRITÉRIÁ NA ÚČELY TYPOVÉHO SCHVAĽOVANIA ES(k § 9 ods. 2 nariadenia vlády)

  KRITÉRIÁ KATEGÓRIA VOZIDLA M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 MOTOR X X X X X X – – – – PREVODOVKA ...

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 140/2009 Z. z.

  IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA A VZOR DOPLNKOVÉHO ŠTÍTKU VÝROBCU

  A. IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA

  (1)

  Identifikačné číslo základného vozidla VIN podľa osobitného predpisu19) sa zachová počas každého ...

  (2)

  Každý výrobca musí dodatočne k povinnému štítku podľa osobitného predpisu19) v druhom stupni ...

  a)

  názov výrobcu,

  b)

  časti 1, 3 a 4 čísla typového schválenia ES,

  c)

  stupeň schválenia,

  d)

  identifikačné číslo vozidla základného vozidla,

  e)

  najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť naloženého vozidla, ak sa táto hodnota zmenila v priebehu ...

  f)

  najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť jazdnej súpravy, ak sa táto hodnota zmenila v priebehu ...

  g)

  najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť pripadajúcu na každú nápravu uvedenú v poradí spredu ...

  h)

  najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť v bode spojenia, ak sa táto hodnota zmenila v priebehu ...

  (3)

  Ak v odsekoch 1 a 2 nie je ustanovené inak, doplnkový štítok musí spĺňať technické požiadavky ...

  NÁZOV VÝROBCU (stupeň 3) e2*2007/46*2609 Stupeň 3 WD9VD58D98D234560 1 500 kg 2 500 kg 1 – 700 ...

  Príklad:

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 140/2009 Z. z.

  POTVRDENIE O ZHODE VÝROBY

  Skupina alebo spoločnosť: (napríklad automobilový závod XYZ) Príslušná organizácia: (napríklad ...

  Potvrdenie o zhode výroby musí obsahovať minimálne tieto údaje:

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 140/2009 Z. z.

  TECHNICKÉ NORMY, KTORÉ MUSIA SPĹŇAŤ TECHNICKÉ SLUŽBY PRI VYKONÁVANÍ SVOJEJ ČINNOSTI

  1.

  Činnosti týkajúce sa skúšok schválenia typu, ktoré sa majú vykonať v súlade s regulačnými ...

  1.1.

  Kategória A (skúšky vykonané vo vlastných zariadeniach):

  Technická služba musí byť akreditovaná podľa technickej normy.8a)

  Technická služba určená pre činnosti kategórie A môže vykonávať skúšky alebo mať dohľad ...

  1.2.

  Kategória B (dohľad nad skúškami vykonávanými v zariadeniach výrobcu alebo v zariadeniach tretej ...

  Technická služba musí byť akreditovaná podľa technickej normy.22)

  Pred vykonaním akejkoľvek skúšky alebo dohľadom nad ňou technická služba skontroluje v zariadeniach ...

  2.

  Činnosti týkajúce sa zhody výroby

  2.1.

  Kategória C (postup počiatočného posúdenia a dozorných auditov systému riadenia kvality výrobcu): ...

  Technická služba musí byť akreditovaná podľa technickej normy.23)

  2.2.

  Kategória D (kontrola alebo skúšanie vzoriek z výroby alebo dohľad nad nimi):

  Technická služba musí byť akreditovaná podľa technickej normy.22)

  Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 140/2009 Z. z.

  POSTUP PRI POSUDZOVANÍ TECHNICKÝCH SLUŽIEB

  1.

  ÚČEL PRÍLOHY

  1.1

  Táto príloha ustanovuje podmienky, podľa ktorých príslušný orgán vykonáva posúdenie technických ...

  1.2

  Tieto požiadavky sa obdobne uplatňujú na všetky technické služby bez ohľadu na ich právne postavenie ...

  1.3

  Príslušný orgán na účely tejto prílohy je akreditujúca osoba alebo typový schvaľovací orgán. ...

  2.

  ZÁSADY POSÚDENIA

  Posúdenie vychádza z týchto zásad:

  Inšpektori musia preukázať dôveryhodnosť a bezúhonnosť a musia dodržiavať dôvernosť a diskrétnosť. ...

  3.

  KVALIFIKÁCIA POŽADOVANÁ OD INŠPEKTOROV

  3.1.

  Posúdenia môžu vykonávať len inšpektori, ktorí majú technické a administratívne znalosti potrebné ...

  3.2.

  Inšpektori musia byť odborne vyškolení na činnosti využívané pri posudzovaní. Okrem toho musia ...

  3.3.

  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bodov 3.1 a 3.2, musia posúdenia uvedené v § 39 ods. 4 vykonávať ...

  4.

  ŽIADOS TECHNICKEJ SLUŽBY O VYKONANIE POSÚDENIA

  4.1.

  Oprávnený zástupca žiadajúcej technickej služby predloží príslušnému orgánu žiadosť, ktorá ...

  a)

  základné údaje o technickej službe vrátane obchodnej firmy, názvu, adresy, právneho postavenia, ...

  b)

  podrobný opis kvalifikácie zamestnancov zodpovedných za skúšky a vedúcich zamestnancov vrátane ...

  c)

  dôkaz, napríklad softvérové vybavenie o schopnosti využívať pri virtuálnych skúškach podporu ...

  d)

  všeobecné informácie o technickej službe, ako sú jej činnosti, prípadne vzťah v rámci väčšej ...

  e)

  dohodu o plnení požiadaviek na určenie technickej služby a ostatných povinností technickej služby ...

  f)

  opis služieb pri posudzovaní zhody, ktoré technická služba vykonáva v rámci uplatniteľných ...

  g)

  kópiu príručky kvality technickej služby.

  4.2.

  Príslušný orgán preskúma primeranosť informácií poskytnutých technickou službou.

  5.

  PRESKÚMANIE ZDROJOV

  Príslušný orgán preskúma svoju schopnosť vykonať posúdenie technickej služby v rámci jej vlastnej ...

  6.

  SUBDODÁVATEĽSTVO POSÚDENIA

  6.1.

  Príslušný orgán môže časti posúdenia zadať ako subdodávateľovi inému orgánu na určenie ...

  6.2.

  Príslušný orgán pri vykonávaní posúdenia zohľadňuje akreditačné osvedčenia so zodpovedajúcou ...

  7.

  PRÍPRAVA NA POSÚDENIE

  7.1.

  Príslušný orgán oficiálne určí posudzujúci tím. Príslušný orgán zabezpečí, aby každá ...

  a)

  zodpovedajúce znalosti v danej oblasti pôsobnosti, pre ktorú sa žiada určenie, a

  b)

  dostatočné znalosti na to, aby mohol spoľahlivo posúdiť spôsobilosť technickej služby vykonávať ...

  7.2.

  Príslušný orgán jasne vymedzí poverenie udelené posudzujúcemu tímu. Úlohou posudzujúceho tímu ...

  7.3.

  Príslušný orgán sa spolu s technickou službou a povereným posudzujúcim tímom dohodne na dátume ...

  7.4.

  Príslušný orgán zabezpečí, aby sa posudzujúcemu tímu poskytla dokumentácia podľa daných kritérií, ...

  8.

  POSÚDENIE NA MIESTE

  Posudzujúci tím vykoná posúdenie technickej služby v jej zariadeniach, v ktorých sa vykonáva ...

  9.

  ANALÝZA ZISTENÍ A SPRÁVA O POSÚDENÍ

  9.1.

  Posudzujúci tím analyzuje všetky relevantné informácie a dôkazy získané počas skúmania dokumentov ...

  9.2.

  Postupy podávania správy príslušného orgánu zabezpečia splnenie týchto požiadaviek:

  9.2.1.

  Pred odchodom z miesta sa posudzujúci tím stretne so zástupcami technickej služby. Na tomto stretnutí ...

  9.2.2.

  Technickej službe sa bezodkladne odovzdá písomná správa o výsledku posúdenia. Správa o posúdení ...

  9.2.3.

  Musí sa vyzvať technická služba, aby reagovala na správu o posúdení a opísala konkrétne činnosti, ...

  9.3.

  Príslušný orgán zabezpečí, aby sa preskúmali reakcie technickej služby vo veci odstránenia ...

  9.4.

  Správa o posúdení obsahuje aspoň tieto časti:

  a)

  jednoznačnú identifikáciu technickej služby,

  b)

  dátum (dátumy) posúdenia na mieste,

  c)

  mená inšpektorov alebo odborníkov zapojených do posúdenia,

  d)

  jednoznačnú identifikáciu všetkých posúdených priestorov,

  e)

  navrhovaný rozsah určenia, ktorý sa posudzoval,

  f)

  vyhlásenie o primeranosti vnútornej organizácie a postupov prijatých technickou službou na účely ...

  g)

  informácie o odstránení všetkých prípadov nezhody,

  h)

  odporúčanie, či by žiadateľ mal byť určený alebo potvrdený ako technická služba, ak áno, ...

  10.

  UDELENIE POVERENIA A POTVRDENIE URČENIA TECHNICKEJ SLUŽBY

  10.1.

  Typový schvaľovací orgán na základe správy (správ) o posúdení a splnenia ďalších požiadaviek ...

  10.2.

  Poverenie na vykonávanie činnosti technickej služby musí obsahovať

  a)

  označenie typového schvaľovacieho orgánu,

  b)

  jednoznačnú identifikáciu určenej technickej služby,

  c)

  dátum platnosti udelenia poverenia a dátum ukončenia jeho platnosti,

  d)

  stručné informácie o rozsahu určenia alebo odkaz na tento rozsah (použiteľné právne akty Európskych ...

  e)

  vyhlásenie o zhode a odkaz na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES.

  11.

  OPÄTOVNÉ POSÚDENIE A DOHĽAD

  11.1.

  Opätovné posúdenie je podobné ako počiatočné posúdenie s výnimkou, že sa musia zohľadniť ...

  11.2.

  Príslušný orgán navrhne plán opätovného posúdenia a dohľadu pre každú určenú technickú ...

  Frekvencia posúdení na mieste, či už ide o opätovné posúdenie alebo dohľad, závisí od preukázanej ...

  11.3.

  Ak sa počas dohľadu alebo opätovných posúdení zistia prípady nezhody, príslušný orgán určí ...

  11.4.

  Ak nápravné alebo zlepšovacie opatrenia neboli prijaté v dohodnutom časovom rámci alebo sa považujú ...

  11.5.

  Ak sa príslušný orgán rozhodne pozastaviť alebo odobrať určenie technickej služby, musí ju ...

  12.

  ZÁZNAMY O URČENÝCH TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH

  12.1.

  Typový schvaľovací orgán vedie záznamy o technických službách na preukázanie, že boli účinne ...

  12.2.

  Typový schvaľovací orgán musí záznamy o technických službách uchovávať bezpečne, aby sa ...

  12.3.

  Záznamy o technických službách musia obsahovať aspoň

  a)

  zodpovedajúcu korešpondenciu,

  b)

  záznamy a správy o posúdení,

  c)

  kópie poverení na vykonávanie technickej služby (kópie osvedčení o určení).

  Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 140/2009 Z. z.

  HARMONOGRAM UPLATOVANIA TOHTO NARIADENIA VLÁDY, POKIAĽ IDE O TYPOVÉ SCHVÁLENIE ES

  Dotknuté kategórie Dátumy uplatňovania Nové typy vozidiel nepovinné Nové typy vozidiel povinné ...

  Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 140/2009 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre ...

  2.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní ...

  3.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní ...

  4.

  Nariadenie Komisie (ES) č. 385/2009 zo 7. mája 2009, ktorým sa nahrádza príloha IX k smernici Európskeho ...

  5.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní ...

  6.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového ...

  7.

  Smernica Komisie 2010/19/EÚ z 9. marca 2010, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku ...

  8.

  Nariadenie Komisie č. 371/2010/EÚ zo 16. apríla 2010, ktorým sa nahrádzajú prílohy V, X, XV a ...

  9.

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 183/2011 z 22. februára 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy ...

  10.

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie ...

  11.

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 678/2011 zo 14. júla 2011, ktorým sa nahrádza príloha II a menia a ...

  12.

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2012 z 24. januára 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho ...

  13.

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1229/2012 z 10. decembra 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy ...

  14.

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho ...

  15.

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 143/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho ...

  16.

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 195/2013 zo 7. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho ...

  17.

  Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky ...

  18.

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 133/2014 z 31. januára 2014, ktorým sa na účely prispôsobenia sa technickému ...

  19.

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 136/2014 z 11. februára 2014, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu ...

  20.

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 214/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa menia prílohy II, IV, XI, XII ...

  21.

  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o hladine zvuku motorových ...

  22.

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1171/2014 z 31. októbra 2014, ktorým sa menia a opravujú prílohy I, ...

  23.

  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/45 zo 14. januára 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu ...

  24.

  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/166 z 3. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho ...

  25.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového ...

  26.

  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu ...

  27.

  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1154 zo 7. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1151, ktorým ...

  28.

  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1347 z 13. júla 2017, ktorým sa opravuje smernica Európskeho parlamentu ...

  29.

  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2400 z 12. decembra 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho ...

  30.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových ...

  31.

  Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1832 z 5. novembra 2018, ktorým sa mení smernica 2007/46/ES, nariadenie ...

  32.

  Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/318 z 19. februára 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2400 ...

  33.

  Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/543 z 3. apríla 2019, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho ...

Poznámky

 • 1)  Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní ...
 • 2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych ...
 • 3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade ...
 • 4)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 5)  § 2 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení ...
 • 6)  § 2 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 7)  § 2 ods. 17 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 8)  § 136 ods. 2 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 8a)  STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií ...
 • 8b)  Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ...
 • 10)  § 70 ods. 3 a § 73 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 11)  STN EN ISO 19011 Návod na auditovanie systému manažérstva kvality a/alebo systému environmentálneho ...
 • 12)  STN EN ISO 9001 (01 0320) Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001 : 2008) (01 0320). ...
 • 13)  STN EN ISO/IEC 17021 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu ...
 • 14)  § 138 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 15)  § 39 ods. 16 zákona č. 106/2018 Z. z.
 • 16)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. ...
 • 17)  Napríklad § 22 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní ...
 • 18)  Napríklad STN EN ISO/IEC 17011:2005 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na akreditačné orgány ...
 • 19)  Nariadenie (EÚ) č. 19/2011 z 11. januára 2011 týkajúce sa požiadaviek na typové schválenie povinného ...
 • 20)  Prílohy I a II nariadenia (EÚ) č. 19/2011 v platnom znení.
 • 22)  STN EN ISO/IEC 17020 Všeobecné kritériá činnosti orgánov rozličných typov vykonávajúcich inšpekciu ...
 • 23)  STN EN ISO/IEC 17021 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu ...
 • 24)  § 71 zákona č. 106/2018 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore