Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 13/2018 účinný od 01.07.2018

Platnosť od: 15.01.2018
Účinnosť od: 01.07.2018
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 13/2018 účinný od 01.07.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 13/2018 s účinnosťou od 01.07.2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov ...

1.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú ...

2.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Zubno-lekárska pohotovostná služba Verejná minimálna sieť poskytovateľov zubno-lekárskej ...

3.

Nariadenie vlády sa dopĺňa prílohou č. 8, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 8k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z. Tabuľka A: Pevná sieť poskytovateľov ústavnej ...

4.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Prechodné ustanovenie účinné od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018 Fakultná nemocnica ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. januára 2018 okrem bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť ...

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore