Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka 121/2009 účinný od 01.04.2009 do 14.04.2015

Platnosť od: 31.03.2009
Účinnosť od: 01.04.2009
Účinnosť do: 14.04.2015
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka 121/2009 účinný od 01.04.2009 do 14.04.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 121/2009 s účinnosťou od 01.04.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa ...

1.

V § 9 ods. 1 písm. a) sa za slovo „podmienky“ vkladajú slová „a podmienky“.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa za slovo „Čl.“ vkladá číslo „16,“.

3.

V § 18 ods. 3 sa slovo „podporu“ nahrádza slovami „zaradenie do opatrenia“.

4.

V § 18 ods. 4 sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „o zaradenie do opatrenia“.

5.

V § 18 ods. 4 písm. e) sa slovo „pozemkov“ nahrádza slovami „k pozemkom“ a slovo „a)“ ...

6.

V § 18 odsek 5 znie:

„(5) Ak ide o lesné pozemky podľa § 17, na ktorých žiadateľ hospodári podľa schváleného ...

7.

V § 21 písmeno e) znie:

„e) nepoškodzovať a neodstraňovať hniezdne a dutinové stromy vyznačené štátnou ochranou prírody ...

8.

V § 21 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená f) až h).

9.

V § 21 písmeno h) znie:

„h) vylúčiť na území zaradenom do súvislej európskej sústavy chránených území ťažbu ...

10.

V § 23 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.

11.

V § 24 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.

12.

V § 25 ods. 4 písm. a) sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa slová „pre brojlery kurčiat ...

13.

V 27 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „prostredníctvom akreditovaného kurzu zameraného ...

14.

V § 27 ods. 5 sa za slovo „piatich“ vkladá slovo „pracovných“.

15.

V § 27 ods. 8 sa slová „je povinný predložiť“ nahrádzajú slovom „predloží“.

16.

§ 31 znie:

„§ 31 (1) Podporu podľa § 25 ods. 1 písm. d) možno poskytnúť žiadateľovi, ak pri chove oviec ...

17.

V § 33 ods. 5 sa vypúšťa slovo „kalendárny“.

18.

V § 33 ods. 5 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
§ 27 ods. 2 písm. f),“.

Doterajšie písmená a) až d) sa označujú ako písmená b) až e).

19.

V § 36 ods. 10 sa za slová „užívanej ploche“ vkladá slovo „dielu“.

20.

V § 37 ods. 4 sa slovo „opatrenie“ nahrádza slovom „zaradenie“.

21.

V § 37 ods. 5 písm. c) sa na konci pripájajú slová „alebo životné číslo koňa, ak ide o žiadosť ...

22.

V § 37 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Ak ide o transformáciu na ekologické poľnohospodárstvo a žiadateľ vykonáva agroenvironmentálne ...

Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 14.

23.

V § 37 odsek 9 znie:

„(9) Podmienky uvedené v § 35, 36 a 38 sa primerane vzťahujú aj na žiadosť o transformáciu ...

24.

V § 37 ods. 11 sa číslo „9“ nahrádza číslom „10“.

25.

V § 37 ods. 12 sa slovo „podporu“ nahrádza slovami „agroenvironmentálnu platbu“.

26.

V § 37 ods. 14 sa za slovo „piatich“ vkladá slovo „pracovných“ a na konci sa pripájajú ...

27.

V § 39 ods. 1 sa slovo „podporu“ nahrádza slovami „agroenvironmentálnu platbu“.

28.

V § 39 ods. 3 sa slová „je povinný predložiť“ nahrádzajú slovom „predloží“.

29.

V § 41 ods. 3 sa na konci vety pripájajú slová „a 5“.

30.

V § 43 ods. 1 písmená f) až h) znejú:

„f) viesť aktualizované záznamy o skutočnostiach uvedených v písmenách c) a d) v elektronickej ...

31.

V § 43 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) v prvých troch rokoch po výsadbe najmenej jedenkrát aplikovať zelené hnojenie vysiatím a ...

32.

Doterajší text § 54 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Žiadateľa, ktorý požiadal o vyradenie z registra ekologických výrobcov, nemožno zaradiť ...

33.

V § 59 ods. 2 písm. c) sa za slovo „likvidácie“ vkladá slovo „alebo“.

34.

Poznámka pod čiarou k odkazu 90 znie:

„90)
§ 69 a 476 až 488 Obchodného zákonníka.“.

35.

§ 60 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Zaradenie do opatrenia s viacročnými záväzkami oznámi agentúra žiadateľovi do 31. decembra ...

36.

Príloha č. 8 znie:

„Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z. Možné transformácie agroenvironmentálnych ...

37.

Príloha č. 15 znie:

„Príloha č. 15 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z. A. Najvyššie prípustné množstvo chemických ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore