Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka 121/2009 účinný od 01.04.2009 do 14.04.2015


Platnosť od: 31.03.2009
Účinnosť od: 01.04.2009
Účinnosť do: 14.04.2015
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka 121/2009 účinný od 01.04.2009 do 14.04.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 121/2009 s účinnosťou od 01.04.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa ...

1.

V § 9 ods. 1 písm. a) sa za slovo „podmienky“ vkladajú slová „a podmienky“.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa za slovo „Čl.“ vkladá číslo „16,“.

3.

V § 18 ods. 3 sa slovo „podporu“ nahrádza slovami „zaradenie do opatrenia“.

4.

V § 18 ods. 4 sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „o zaradenie do opatrenia“.

5.

V § 18 ods. 4 písm. e) sa slovo „pozemkov“ nahrádza slovami „k pozemkom“ a slovo „a)“ ...

6.

V § 18 odsek 5 znie:

„(5) Ak ide o lesné pozemky podľa § 17, na ktorých žiadateľ hospodári podľa schváleného ...

7.

V § 21 písmeno e) znie:

„e) nepoškodzovať a neodstraňovať hniezdne a dutinové stromy vyznačené štátnou ochranou prírody ...

8.

V § 21 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená f) až h).

9.

V § 21 písmeno h) znie:

„h) vylúčiť na území zaradenom do súvislej európskej sústavy chránených území ťažbu ...

10.

V § 23 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.

11.

V § 24 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.

12.

V § 25 ods. 4 písm. a) sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa slová „pre brojlery kurčiat ...

13.

V 27 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „prostredníctvom akreditovaného kurzu zameraného ...

14.

V § 27 ods. 5 sa za slovo „piatich“ vkladá slovo „pracovných“.

15.

V § 27 ods. 8 sa slová „je povinný predložiť“ nahrádzajú slovom „predloží“.

16.

§ 31 znie:

„§ 31 (1) Podporu podľa § 25 ods. 1 písm. d) možno poskytnúť žiadateľovi, ak pri chove oviec ...

17.

V § 33 ods. 5 sa vypúšťa slovo „kalendárny“.

18.

V § 33 ods. 5 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
§ 27 ods. 2 písm. f),“.

Doterajšie písmená a) až d) sa označujú ako písmená b) až e).

19.

V § 36 ods. 10 sa za slová „užívanej ploche“ vkladá slovo „dielu“.

20.

V § 37 ods. 4 sa slovo „opatrenie“ nahrádza slovom „zaradenie“.

21.

V § 37 ods. 5 písm. c) sa na konci pripájajú slová „alebo životné číslo koňa, ak ide o žiadosť ...

22.

V § 37 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Ak ide o transformáciu na ekologické poľnohospodárstvo a žiadateľ vykonáva agroenvironmentálne ...

Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 14.

23.

V § 37 odsek 9 znie:

„(9) Podmienky uvedené v § 35, 36 a 38 sa primerane vzťahujú aj na žiadosť o transformáciu ...

24.

V § 37 ods. 11 sa číslo „9“ nahrádza číslom „10“.

25.

V § 37 ods. 12 sa slovo „podporu“ nahrádza slovami „agroenvironmentálnu platbu“.

26.

V § 37 ods. 14 sa za slovo „piatich“ vkladá slovo „pracovných“ a na konci sa pripájajú ...

27.

V § 39 ods. 1 sa slovo „podporu“ nahrádza slovami „agroenvironmentálnu platbu“.

28.

V § 39 ods. 3 sa slová „je povinný predložiť“ nahrádzajú slovom „predloží“.

29.

V § 41 ods. 3 sa na konci vety pripájajú slová „a 5“.

30.

V § 43 ods. 1 písmená f) až h) znejú:

„f) viesť aktualizované záznamy o skutočnostiach uvedených v písmenách c) a d) v elektronickej ...

31.

V § 43 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) v prvých troch rokoch po výsadbe najmenej jedenkrát aplikovať zelené hnojenie vysiatím a ...

32.

Doterajší text § 54 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Žiadateľa, ktorý požiadal o vyradenie z registra ekologických výrobcov, nemožno zaradiť ...

33.

V § 59 ods. 2 písm. c) sa za slovo „likvidácie“ vkladá slovo „alebo“.

34.

Poznámka pod čiarou k odkazu 90 znie:

„90)
§ 69 a 476 až 488 Obchodného zákonníka.“.

35.

§ 60 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Zaradenie do opatrenia s viacročnými záväzkami oznámi agentúra žiadateľovi do 31. decembra ...

36.

Príloha č. 8 znie:

„Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z. Možné transformácie agroenvironmentálnych ...

37.

Príloha č. 15 znie:

„Príloha č. 15 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z. A. Najvyššie prípustné množstvo chemických ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore