Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 115/2020 účinný od 24.06.2020


Platnosť od: 08.05.2020
Účinnosť od: 24.06.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 115/2020 s účinnosťou od 24.06.2020 na základe 171/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 96d ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí ...

§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného ...

§ 2
Plynutie lehôt
(1)

V čase mimoriadnej situácie lehota podľa § 14 ods. 2, § 35 ods. 5 písm. d), § 40 ods. 1, § 41 ods. 2 ...

(2)

Ak bolo dieťa, ktoré podľa § 51 ods. 6 zákona musí byť najneskôr do štyroch týždňov od prijatia do centra ...

§ 3
Preukazovanie psychickej spôsobilosti záujemcu o zamestnanie

Psychickú spôsobilosť záujemcu o zamestnanie podľa § 58 ods. 2 písm. a) zákona možno v čase mimoriadnej ...

§ 4
Predĺženie pobytu v centre
(1)

V čase mimoriadnej situácie centrum vytvorí podmienky na predĺženie pobytu plnoletej fyzickej osoby, ...

a)
podľa § 46 ods. 8 zákona,
b)
podľa § 55 ods. 1 a 4 zákona; podmienky predĺženia pobytu centrum dohodne podľa § 55 ods. 5 zákona.
(2)

V čase mimoriadnej situácie centrum na odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

(3)

Predĺžiť pobyt podľa odsekov 1 a 2 možno najdlhšie do 30 dní od skončenia mimoriadnej situácie.

§ 5
Zmena štruktúry centra a podmienky pre vykonávanie opatrení pobytovou formou v centre v rozsahu nevyhnutnom ...
(1)

V čase mimoriadnej situácie je možné v rozsahu nevyhnutnom na ochranu zdravia detí a plnoletých fyzických ...

a)
vytvoriť v centre podmienky na dočasné umiestnenie detí z dôvodu predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19 ...
b)
na nevyhnutne potrebný čas umiestniť dieťa staršie ako tri roky veku, ktoré má byť prijaté do centra ...
1.
dieťa nemá byť po umiestnení do centra zaradené do špecializovanej skupiny pre maloletých bez sprievodu, ...
2.
dôvodom prijatia dieťaťa do centra nie je vykonávanie opatrení podľa § 57 zákona alebo
3.
dieťa nie je prijaté do centra po predchádzajúcom poskytnutí zdravotnej starostlivosti v ústavnom zdravotníckom ...
c)
vytvoriť v centre oddelený priestor určený na preventívnu karanténu detí v skupine podľa § 48 ods. 1 ...
d)
na nevyhnutne potrebný čas dočasne premiestniť dieťa, ktoré je prijaté do centra podľa § 49 ods. 1 zákona, ...
e)
na nevyhnutne potrebný čas, najdlhšie do 30 dní od skončenia mimoriadnej situácie, dočasne umiestniť ...
(2)

V čase mimoriadnej situácie môže centrum

a)
vyžadovať potvrdenie o bezinfekčnosti alebo iné potvrdenie preukazujúce zdravotný stav, ak má byť dieťa ...
b)
ukončiť pobyt zo strany centra, ak dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, ktoré boli do centra prijaté ...
(3)

Dieťaťu umiestnenému v dočasnej preventívno-karanténnej skupine podľa odseku 1 písm. b) a d) centrum ...

a)
vykonávajú pre dieťa opatrenia finančného charakteru v rozsahu ustanovenom zákonom,
b)
vypracováva individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa,
c)
plnia úlohy smerom k súdu a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(4)

V čase mimoriadnej situácie sa za účel vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa na základe dohody ...

a)
opatrení pobytovou formou podľa zákona, ustanovenia zákona o vypracovaní plánu vykonávania opatrení ...
b)
opatrení podľa zákona, ustanovenia zákona o určení miery ohrozenia dieťaťa sa vo vzťahu k tomuto dieťaťu ...
(5)

V čase mimoriadnej situácie a v období dvoch mesiacov od skončenia mimoriadnej situácie sa neurčuje ...

(6)

Opatrenie podľa

a)
odseku 1 písm. b) uvedie orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v návrhu na súd na ...
b)
odseku 1 písm. c) a d) oznámi centrum súdu a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; ...
(7)

Zoznam centier podľa odseku 1 sa zverejní na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

§ 6
Podmienky overenia odbornej spôsobilosti v konaní o akreditácii
(1)

V čase mimoriadnej situácie akreditačná komisia podľa § 81 ods. 2 zákona overuje odbornú spôsobilosť ...

(2)

Odsek 1 sa vzťahuje aj na overenie znalostí fyzických osôb podľa § 82 ods. 5 zákona.

§ 7
Preukazovanie splnenia podmienok v konaní o akreditácii
(1)

Žiadateľ o udelenie akreditácie, predĺženie platnosti akreditácie alebo o zmenu akreditácie, ktorý v ...

a)
odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) zákona aj
1.
čestným vyhlásením, ktorého súčasťou je písomný prehľad praxe podľa § 79 ods. 5 písm. a) a b) zákona, ...
2.
kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní podľa § 79 ods. 5 písm. a) a b) zákona,
b)
podľa § 79 ods. 1 písm. j) zákona dokladom preukazujúcim podanie žiadosti príslušnému regionálnemu úradu ...
(2)

Žiadateľ, ktorému bola v čase mimoriadnej situácie udelená, predĺžená alebo zmenená akreditácia a splnenie ...

(3)

Zmeny podmienok podľa § 79 zákona, za ktorých bola udelená akreditácia, ku ktorým došlo v dôsledku mimoriadnej ...

§ 8
Podmienky vykonávania opatrení, metód, techníka postupov v čase mimoriadnej situácie
(1)

V čase mimoriadnej situácie centrum môže v rozsahu nevyhnutnom na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID-19 ...

a)
osobné stretnutie dieťaťa s rodičom alebo inou blízkou osobou vo vnútorných priestoroch centra,
b)
pobyt dieťaťa mimo centra; to sa nevzťahuje na pobyt dieťaťa mimo centra podľa § 53 ods. 8 zákona,
c)
pobyt fyzickej osoby v centre podľa § 46 ods. 11 a 12 zákona.
(2)

Na účely ochrany života a zdravia dieťaťa centrum

a)
pred osobným stretnutím dieťaťa s rodičom alebo inou blízkou osobou v priestoroch centra alebo pred ...
b)
pred pobytom dieťaťa mimo centra poučí rodiča alebo inú blízku osobu o príznakoch ochorenia COVID-19, ...
c)
zabezpečí možnosť pravidelného kontaktu s rodičom a inou blízkou osobou prostredníctvom informačných ...
d)
postupuje podľa § 53 ods. 2 písm. a) zákona, ak nie je možné osobné stretnutie dieťaťa s rodičom alebo ...
(3)

Ak z dôvodu mimoriadnej situácie nie je možný osobný kontakt dieťaťa so zamestnancom orgánu sociálnoprávnej ...

(4)

Ak sú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávané skupinovou formou alebo ...

(5)

Ak je uložené výchovné opatrenie podľa § 12 ods. 1 písm. d) zákona, účasť na výchovnom programe alebo ...

(6)

Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť podľa § 38 ods. 3 písm. b) zákona môže byť v čase mimoriadnej ...

(7)

(8)

Ak centrum dočasne zmenilo podmienky vykonávania opatrení z dôvodu predchádzania alebo znižovania rizika ...

(9)

Ak v čase mimoriadnej situácie nie je možné plniť plán vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa ...

a)
rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...
b)
orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý v centre zabezpečuje vykonávanie výchovného ...
§ 9
Prechodné ustanovenie

§ 10

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Igor Matovič v. r.

Poznámky

  • 1)  § 20 ods. 1 písm. d) až f) vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ...
  • 2)  § 5 ods. 8 zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore