Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70515
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní 111/2002 účinný od 01.07.2003 do 31.05.2004


Platnosť od: 12.03.2002
Účinnosť od: 01.07.2003
Účinnosť do: 31.05.2004
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Odmena za prácu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní 111/2002 účinný od 01.07.2003 do 31.05.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 111/2002 s účinnosťou od 01.07.2003 na základe 173/2003

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 3 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe (ďalej ...

§ 1
(1)

Toto nariadenie ustanovuje

a)

katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce vo verejnej službe, ktorý tvorí prílohu ...

b)

katalóg pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej ...

(2)

Na účely automatizovaného spracovania sa jednotlivé pracovné činnosti označujú číselným kódom ...

a)

pre pracovné činnosti s prevahou duševnej práce vo verejnej službe je uvedená v prílohe č. 1, ...

b)

pre pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce vo verejnej ...

(3)

Pracovné činnosti s prevahou duševnej práce vo verejnej službe sa označujú osemmiestnym číselným ...

(4)

Pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce vo verejnej ...

(5)

V prípade postupu podľa § 16 ods. 5 zákona sa ako poradové číslo pracovnej činnosti použije ...

§ 2
(1)

Žiadosť o doplnenie katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce vo verejnej službe ...

a)

zamestnávateľ podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona,

b)

zriaďovateľ zamestnávateľa, ktorého zamestnanci vykonávajú verejnú službu, okrem zamestnávateľa ...

c)

zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú verejnú službu podľa § 1 ods. 1 písm. d) až ...

(2)

Súčasťou žiadosti podľa odseku 1 je analytický list, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3.

§ 3
Žiadateľ vyplní analytický list podľa predtlače, pričom opíše navrhovanú činnosť podľa
a)

odbornej prípravy a praxe, ktorými sú vzdelanie, osobitné kvalifikačné predpoklady, odborná prax, ...

b)

zložitosti, ktorou je zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zariadenia alebo zložitosť techniky ...

c)

zodpovednosti, ktorou je zodpovednosť za výsledky práce, zodpovednosť za bezpečnú prácu, zodpovednosť ...

d)

záťaže, ktorou je fyzická záťaž a psychická záťaž.

§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 2)  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na ...
 • 3)  Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ...
 • 5)  Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
 • 6)  Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 7)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti ...
 • 7a)  § 46 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. ...
 • 8)  Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, ...
 • 9)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
 • 9a)  Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.
 • 10)  Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 ...
 • 12)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o doplnení niektorých zákonov.
 • 13)  Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 14)  Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných ...
 • 15)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ...
 • 16)  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
 • 17)  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti ...
 • 18)  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu č. 101/2001 Z. z., ...
 • 19)  Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z.
 • 20)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 156/2002 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve.Nariadenie ...
 • 21)  Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona ...
 • 22)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave ...
 • 23)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného ...
 • 24)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 52/1994 Z. z. o odbornom lesnom ...
 • 25)  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti ...
 • 26)  Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 27)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/1992 Zb. o odbornej spôsobilosti pracovníkov obecnej ...
 • 28)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších ...
 • 29)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. ...
 • 30)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších ...
 • 31)  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 32)  Vyhláška Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a hodnotení ...
 • 33)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/1977 Z. z. o osobitných kvalifikačných predpokladoch ...
 • 34)  Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 95/1997 Z. z. o ...
 • 35)  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1985 Zb. o doplňujúcom ...
 • 35a)  Zákon č. 103/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní ...
 • 36)  Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).Vyhláška ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore