Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 538/2006 Z. z. 108/2007 účinný od 15.03.2007 do 31.07.2014

Platnosť od: 15.03.2007
Účinnosť od: 15.03.2007
Účinnosť do: 31.07.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Ochrana spotrebiteľa, Zdravé životné podmienky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 538/2006 Z. z. 108/2007 účinný od 15.03.2007 do 31.07.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 108/2007 s účinnosťou od 15.03.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické ...

1.

V § 4 sa odsek 8 dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. uvádzať do obehu kozmetické výrobky, ak ich zložky, kombinácia zložiek alebo ich konečné ...

2.

V § 15 ods. 5 sa slová „na výrobu“ nahrádzajú slovami „zodpovedná za výrobu“.

3.

V § 15 ods. 6 sa slová „na dovoz“ nahrádzajú slovami „zodpovedná za dovoz“.

4.

V prílohe č. 2 referenčné číslo 419 znie:

„419. Materiál skupiny 1 a 2 uvedený v článkoch 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ...

5.

Príloha č. 10 sa dopĺňa kódmi 26 a 27, ktoré znejú:

„26 Bulharsko
27 Rumunsko“.

6.

V prílohe č. 12 šiestom bode sa slová „na výrobu“ nahrádzajú slovami „zodpovednej za výrobu“ ...

7.

Príloha č. 17 sa dopĺňa bodmi 51 a 52, ktoré znejú:

„51. Smernica Komisie 2006/78/ES z 29. septembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 76/768/EHS ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2007.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore