Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70532
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej plavbe 75/1953 účinný od 14.09.1953 do 31.12.2000


Platnosť od: 14.09.1953
Účinnosť od: 14.09.1953
Účinnosť do: 31.12.2000
Autor: Minister dopravy
Oblasť: Štátna správa, Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej plavbe 75/1953 účinný od 14.09.1953 do 31.12.2000
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie 75/1953 s účinnosťou od 14.09.1953

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej plavbe.

Minister dopravy nariaďuje po dohode so zúčastnenými členmi vlády podľa § 20, § 22 ods. 3 a ...

§ 1.
Úvodné ustanovenie.

Námornými loďami podľa zákona (ďalej len „lode“) sa rozumejú lode určené a pravidelne používané ...

Diel I.

§ 2.
(1)

Právo plávať pod československou vlajkou môže byť udelené len lodi, ktorá nie je zapísaná ...

(2)

Lodi, ktorá je v spoluvlastníctve československých a cudzích osôb, môže byť udelené právo ...

§ 3.
(1)

Československou vlajkou sa rozumie československá štátna vlajka.

(2)

Československé lode vztyčujú československú vlajku na vlajkovej žrdi na korme alebo na zadnom ...

(3)

Podrobné predpisy o používaní československej vlajky a iných vlajok určí Ministerstvo dopravy ...

§ 4.
(1)

Právo plávať pod československou vlajkou ukladá povinnosť niesť vlajku statočne a čestne, priznávať ...

(2)

Právo plávať pod československou vlajkou sa preukazuje platným lodným certifikátom alebo dočasným ...

(3)

Československé zastupiteľské úrady so sídlom v námorných prístavoch dohliadajú na zachovávanie ...

§ 5.
(1)

So žiadosťou o vydanie lodného certifikátu treba podať zároveň návrh na zápis lode do československého ...

(2)

Pri vydaní lodného certifikátu môže Ministerstvo dopravy určiť podmienky a výhrady, ktoré uzná ...

§ 6.
(1)

Dočasný sprievodný list môže byť vydaný len v prípadoch, keď loď, ktorá inak splňuje podmienky ...

(2)

O vydanie dočasného sprievodného listu a vyznačenie všetkých zmien skutočností v ňom uvedených ...

(3)

Československý zastupiteľský úrad vyžiada si pred vydaním dočasného sprievodného listu vyjadrenie ...

(4)

Ak dostane loď lodný certifikát, ak zanikne právo lode plávať pod československou vlajkou, alebo ...

§ 7.
(1)

Ministerstvo dopravy môže odňať právo plávať pod československou vlajkou, ak to vyžadujú dôvody ...

a)

nezachováva podmienky a výhrady určené pri vydaní lodného certifikátu alebo dočasného sprievodného ...

b)

prevádza plavbu lodí spôsobom, ktorý je v rozpore s platnými predpismi;

c)

neplní povinnosti vyplývajúce z práva plávať pod československou vlajkou (§ 4 ods. 1);

d)

urobil nesprávne údaje v žiadosti o vydanie lodného certifikátu alebo dočasného sprievodného ...

e)

prestal trvale používať loď na námornú plavbu.

(2)

Ak zanikne právo plávať pod československou vlajkou alebo ak bude toto právo lodi odňaté, je ...

Diel II.

§ 8.
Do registra môžu byť zapísané len lode, ktoré
a)

majú lodný certifikát;

b)

majú osvedčenie o spôsobilosti na námornú plavbu podľa § 13 zákona;

c)

sú ciachované a môžu svoje rozmery doložiť výmerným listom vydaným podľa § 14 zákona.

§ 9.

Od povinnosti zápisu do registra sú oslobodené lode, ktoré majú hrubú priestornosť najviac 20 ...

§ 10.
(1)

Register sa skladá z registrovej knihy a registrových spisov.

(2)

Registrové spisy obsahujú listiny, podľa ktorých boly alebo majú byť vykonané zápisy v registri. ...

(3)

Ministerstvo dopravy vydá smernice o složení a vedení registra.

§ 11.
(1)

V registri sa zapisujú tieto údaje o lodi:

a)

meno lode;

b)

rok, miesto a spôsob stavby;

c)

volacia značka vysielacej rádioelektrickej stanice;

d)

rozmery;

e)

hrubá priestornosť v registrových tonách a kubických metroch;

f)

spôsob pohonu;

g)

účel, ktorému loď slúži;

h)

vlastník (spoluvlastníci), a ak nie je loď prevádzaná vlastníkom, aj jej prevádzateľ, a to

1.

u fyzickej osoby jej meno a priezvisko, štátne občianstvo a bydlisko;

2.

u právnickej osoby jej názov a sídlo, ako aj meno, priezvisko a bydlisko osôb, ktoré sú oprávnené ...

i)

ak je loď v spoluvlastníctve, výška podielov jednotlivých spoluvlastníkov;

j)

právny dôvod nadobudnutia vlastníctva (spoluvlastníctva) k lodi;

k)

právny dôvod, na základe ktorého prevádzateľ používa loď, ktorá nie je v jeho výhradnom vlastníctve; ...

l)

právne závady (záložné práva) viaznúce na lodi alebo na jednotlivých podieloch na lodi;

m)

dátum zápisu;

n)

poradové číslo, pod ktorým je loď zapísaná v registri;

o)

dôvod a dátum výmazu lode z registra.

(2)

Okrem mena, ktoré má loď v deň zápisu, zapíše sa aj jej predošlé meno alebo označenie, pod ...

(3)

Volaciu značku vysielacej rádioelektrickej stanice určí Ministerstvo spojov a oznámi ju Ministerstvu ...

(4)

Rozmery (dĺžka, šírka a výška) lode a jej hrubá priestornosť sa zapisujú v registri na základe ...

(5)

Ministerstvo dopravy môže podľa svojho uváženia zapísať v registri i takú skutočnosť, ktorá ...

§ 12.
(1)

Každá loď, i keď nie je zapísaná v registri, musí mať na oboch bokoch čela svoje meno a na ...

(2)

Meno lode sa môže skladať z jedného alebo niekoľkých slov, ku ktorým môžu byť pripojené i ...

(3)

Nie je dovolené používať iné meno, než ktoré je zapísané v registri a v lodných listinách, ...

§ 13.
(1)

Loď zapísaná v registri musí byť z neho vymazaná:

a)

v prípade jej úplnej skazy;

b)

ak uznalo Ministerstvo dopravy jej opravu za neúčelnú;

c)

ak zaniklo jej právo plávať pod československou vlajkou alebo ak jej bolo toto právo odňaté.

(2)

Úplnej skaze lode kladie sa na roveň jej nezvestnosť trvajúca jeden rok.

(3)

Loď, ktorá nepodlieha povinnosti zápisu a bola zapísaná v registri na žiadosť prevádzateľa, ...

(4)

Prevádzateľ lode vymazanej z registra je povinný bez meškania vrátiť Ministerstvu dopravy lodný ...

§ 14.

Zmeny skutočnosti a právnych pomerov zapísané v registri sa vyznačia bez meškania aj v príslušných ...

§ 15.
(1)

Návrhy na zápis treba urobiť bez odkladu. Návrhy sa podávajú písomne a môžu sa týkať vždy ...

(2)

Ak má prevádzateľ lode svoje bydlisko v cudzine, je povinný ustanoviť splnomocnenca bývajúceho ...

(3)

Ak je viac osôb povinných na podanie návrhu, stačí, ak podá návrh jedna z nich.

§ 16.
(1)

Podania majú obsahovať presné údaje o všetkých skutočnostiach a právnych pomeroch, ktoré majú ...

a)

meno, priezvisko a bydlisko (názov a sídlo) navrhovateľa a ostatných účastníkov, poprípade ich ...

b)

stručný opis skutočností a označenie listín, na ktoré sa navrhovateľ odvoláva;

c)

určitý návrh;

d)

úradne overený podpis navrhovateľa.

(2)

Podania urobené telegraficky, ktoré nemaly náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku, musia ...

§ 17.
(1)

Skutočnosť navrhnutá na zápis musí byť preukázaná listinami. Podpisy strán na súkromných ...

(2)

Listiny treba predložiť v originále a v jednom úradne overenom odpise, a ak nemožno predložiť ...

§ 18.
(1)

Z úradnej povinnosti sa vykonáva zápis v registri v prípadoch, keď je to zvlášť určené.

(2)

Aby sa dosiahla shoda registrového stavu so skutočným stavom, môže Ministerstvo dopravy vykonať ...

§ 19.
(1)

Každý môže nazerať do registrovej knihy a žiadať z nej úradný odpis alebo potvrdenie. Nazerať ...

(2)

Nazretie do registra, ako i vydanie odpisov alebo potvrdení z neho môže byť odopreté, ak to vyžaduje ...

§ 20.

Pre konanie vo veciach registrových podľa zákona a tohto nariadenia platia, pokiaľ sa v nich neustanovuje ...

Diel III.

§ 21.
(1)

Pokiaľ zo zákona alebo z tohto nariadenia alebo z medzinárodných dohovorov nevyplýva inak, platia ...

(2)

Ustanovenie § 23 zákona sa vzťahuje na všetky lode, či sú už zapísané v registri či nie, ako ...

(3)

Ustanovenie § 24 zákona platí aj pre prechod vlastníckeho práva a zriadenie záložného práva ...

(4)

Ministerstvo dopravy môže odoprieť schválenie smluvy o prevode vlastníckeho práva alebo o zriadení ...

§ 22.
(1)

Za príslušenstvo lode, na ktoré sa vzťahuje záložné právo zriadené k lodi, sa v pochybnosti ...

(2)

Poradie záložných práv k lodi zapísanej v registri sa spravuje časom, keď Ministerstvu dopravy ...

(3)

Záložné právo zriadené pred zápisom lode do registra, poprípade pred vydaním dočasného sprievodného ...

(4)

Ak zanikne pohľadávka alebo ak prestane jej zabezpečenie záložným právom zapísaným do registra, ...

(5)

Záložné práva k lodi zapísanej v registri jej výmazom nezanikajú. O výmaze lode treba upovedomiť ...

§ 23.
(1)

Ak nezodpovedá zápis v registri, týkajúci sa vlastníckeho alebo záložného práva, skutočnému ...

(2)

Ak bolo zapísané záložné právo vymazané neprávom, môže sa podať proti správnosti registra ...

§ 24.
(1)

Pre záznam o prechode vlastníctva a o zriadení záložného práva k lodi, ktorá pláva s dočasným ...

(2)

Záložné práva, zaznamenané v dočasnom sprievodnom liste, prevedú sa pri zápise lode v rovnakom ...

Diel IV.

§ 25.

Lodné listiny, vydané vo veciach upravených týmto nariadením pred začiatkom jeho účinnosti podľa ...

§ 26.

Pri obstarávaní úloh vyplývajúcich zo zákona a z tohto nariadenia sa spravujú československé ...

§ 27.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Široký v. r.

A. Pospíšil v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore