Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb 488/2010 účinný od 01.03.2014 do 31.12.2014

Platnosť od: 18.12.2010
Účinnosť od: 01.03.2014
Účinnosť do: 31.12.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 488/2010 s účinnosťou od 01.03.2014 na základe 19/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb,1) ...

a)
jednotná platba na plochu,2)
b)
platba na dojnicu,3)
c)
osobitná platba na cukor,4)
d)
osobitná platba na ovocie a zeleninu.5)
(2)

Žiadosť o priamu platbu (ďalej len „žiadosť“) môže podať Pôdohospodárskej platobnej agentúre7) (ďalej ...

§ 2
Jednotná platba na plochu
(1)

Jednotnú platbu na plochu možno poskytnúť žiadateľovi, ak poľnohospodárska pôda

a)
je obhospodarovaná,
b)
dosahuje výmeru najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov ...
c)
má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničená,
d)
je pri pestovaní konopy osiata oprávnenými odrodami konopy siatej,10)
e)
je mu k dispozícii k 31. máju príslušného roka.
(2)

Jednotná platba na plochu sa poskytne na výmeru žiadateľom obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy, ...

§ 3
Platba na dojnicu

Platba na dojnicu sa poskytne žiadateľovi, ak

a)

hospodári v znevýhodnených oblastiach12) alebo hospodári v zraniteľných oblastiach,13)

b)

má v centrálnom registri zvierat14) registrovanú farmu na chov hovädzieho dobytka,

c)

dodrží retenčné obdobie chovu dojníc od 1. júna do 31. augusta príslušného roku.

§ 4
Osobitná platba na cukor
(1)

Osobitná platba na cukor sa poskytne na výmeru poľnohospodárskych pozemkov, na ktorej sa pestovala cukrová ...

(2)

Osobitná platba na cukor sa poskytne žiadateľovi, ktorý predloží zmluvu o dodávke cukrovej repy z hospodárskeho ...

§ 5
Osobitná platba na ovocie a zeleninu

Osobitná platba na ovocie a zeleninu sa poskytne na ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 1 na výmeru, ...

§ 7
Krížové plnenie
(1)

Na poskytnutie priamych platieb je žiadateľ povinný spĺňať podmienky krížového plnenia,21) ktorými sú ...

a)
dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2,
b)
požiadavky hospodárenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3, vrátane koeficientov pre výpočet množstva ...
(2)

Ak podmienky krížového plnenia nie sú dodržané, suma priamej platby sa upraví podľa osobitného predpisu.22) ...

(3)

Ak žiadateľ neumožní platobnej agentúre vykonať kontrolu na mieste v oblasti plnenia podmienok podľa ...

§ 8
Predkladanie žiadosti
(1)

Žiadosť podáva žiadateľ formou jednotnej žiadosti,23) ktorej prílohou sú:

a)
grafická príloha pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov,
b)
zoznam poľnohospodárskych pozemkov a spôsob ich využitia,
c)
zoznam obsahujúci ušné čísla dojníc a registračné číslo chovu hovädzieho dobytka, ak ide o žiadateľa ...
(2)

Ak žiadateľ má záujem pestovať konopu siatu, prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú aj:

a)
náveska certifikovaného osiva prvej alebo následnej generácie24) alebo jej úradne osvedčená kópia,
b)
údaj o množstve použitého osiva v kg/ha,25)
(3)

Žiadosť predkladá žiadateľ spolu s identifikačným listom v termíne určenom vo výzve zverejnenej platobnou ...

(4)

Identifikačný list žiadateľa obsahuje

a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu miesta podnikania, rodné číslo, identifikačné číslo ...
c)
obchodné meno právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, rodné číslo jej štatutára ...
d)
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
e)
zoznam častí poľnohospodárskeho podniku, ak ide o poľnohospodársky podnik,
(5)

Prílohou identifikačného listu žiadateľa je

a)
výpis z obchodného registra alebo z inej obdobnej evidencie nie starší ako 60 dní, ak ide o právnickú ...
b)
kópia dokladu o zaevidovaní chovu v centrálnom registri zvierat pri druhoch zvierat, pri ktorých je ...
(6)

Kontrola žiadostí sa vykonáva prostredníctvom integrovaného administratívneho a kontrolného systému.26) ...

§ 9
Zníženie priamych platieb
(1)

Suma priamej platby podľa § 2 a 3 sa upraví podľa osobitného predpisu,27) ak sa na základe vykonaných ...

(2)

Suma priamej platby podľa § 2 a 3 sa upraví podľa osobitného predpisu,27a) ak sa na základe vykonanej ...

a)
neobhospodaroval poľnohospodársku pôdu deklarovanú v žiadosti,
b)
deklaroval v žiadosti kultúru alebo plodinu, ktorá sa nezhoduje so zistenou kultúrou alebo zistenou ...
c)
na poľnohospodárskej pôde deklarovanej v žiadosti neplnil podmienky podľa § 2 ods. 1 písm. c) a e).
(3)

Suma priamej platby podľa § 2 a 3 sa upraví podľa osobitného predpisu,27c) ak sa na základe vykonanej ...

a)
umelo vytvoril predpoklady na dodržanie podmienky uvedenej v prílohe č. 2 pre oblasť Minimálna miera ...
b)
pozmenil potvrdenia, certifikáty a rozhodnutia orgánov príslušných na ich vydanie na účely získania ...
§ 10
Všeobecné podmienky
(1)

Žiadateľ o priamu platbu je povinný na požiadanie platobnej agentúry riadne preukázať vlastnícky vzťah, ...

(2)

Žiadateľ o priamu platbu je povinný na požiadanie platobnej agentúry predložiť doklady súvisiace s kontrolou ...

(3)

Ak žiadateľ neumožní platobnej agentúre vykonať kontrolu na mieste, priama platba sa žiadateľovi neposkytne. ...

(4)

Poskytnutie priamej platby podľa § 3 až 6 je podmienené podaním žiadosti a splnením podmienok pre poskytnutie ...

(5)

Nadobúdateľ podniku je povinný oznámiť platobnej agentúre prevod podniku28) od pôvodného žiadateľa do ...

(6)

Ak nastanú okolnosti ustanovené v osobitnom predpise,29) je žiadateľ povinný zaslať platobnej agentúre ...

(7)

Ak žiadateľ pestuje konopu siatu, je povinný

a)
najneskôr do troch dní oznámiť začiatok kvitnutia konopy siatej na príslušnom pôdnom bloku alebo na ...
b)
pestovať konopu siatu za bežných vegetačných podmienok podľa miestnej praxe najmenej desať dní po skončení ...
(8)

Ak žiadateľ nesplní povinnosti podľa § 8 ods. 2 a odseku 7, suma priamej platby sa upraví podľa § 9.

§ 11
Suma priamych platieb

Suma priamych platieb určená podľa osobitného predpisu31) sa oznamuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva ...

§ 12
Prechodné ustanovenie

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 31. decembra 2010 sa posudzujú ...

§ 12a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2014

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 28. februára 2014 sa posudzujú ...

Záverečné ustanovenia
§ 13

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 14

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory ...

§ 15
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 488/2010 Z. z.

  ZOZNAM OVOCIA A ZELENINY

  melóny,

  iné trvalé kultúry (drobné ovocie),

  kel kučeravý,

  kapusta,

  karfiol,

  kaleráb,

  ostatná zelenina rodu Brassica,

  hlávkový šalát,

  mrkva,

  okrúhlica,

  šalátová repa (cvikla),

  zeler,

  reďkev,

  hadí mor španielsky,

  koreňová zelenina (ostatná),

  cibuľa,

  šalotka,

  cesnak,

  pór,

  ostatná cesnakovitá zelenina,

  tymian,

  bazalka,

  medovka,

  mäta,

  pamajorán obyčajný (oregano),

  rozmarín,

  šalvia,

  rajčiaky,

  uhorky,

  poľná zelenina,

  strukoviny pre potravinárske využitie,

  zelenina a iné záhradné plodiny voľne pestované,

  zelenina a iné záhradné plodiny pod sklom alebo fóliou,

  ovocné sady – registrovaná plocha sadov.

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 488/2010 Z. z.

  Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky Oblasť Štandardy Podmienky Pôdna erózia Ochrániť ...

  a)

  Výpočet veľkej dobytčej jednotky pre túto podmienku je nasledujúci: teľatá do šesť mesiacov – 0,4 VDJ/ks; ...

  b)

  Siláže, siláže s vyšším objemom sušiny (napr.: kukuričná siláž, miešanky, obilné siláže) a zelené krmoviny ...

  c)

  Ak je splnená podmienka najnižšieho zaťaženia v štandarde „Minimálna miera intenzity chovu“, je možné ...

  d)

  Ak dôjde k zníženiu pomeru pôdy využívanej ako trvalé trávne porasty vo vzťahu k celkovej poľnohospodárskej ...

  e)

  Ak dôjde k narušeniu krajinných prvkov, ktoré je súčasne aj porušením podmienok ustanovených v oblasti ...

  f)

  Ak dôjde k porušeniu štandardu Nárazníkové zóny pozdĺž útvarov povrchových vodných plôch, ktoré je súčasne ...

  g)

  A) Obzvlášť škodlivé látky

  Obzvlášť škodlivé látky sú látky vybrané hlavne na základe ich toxicity, rozložiteľnosti a bioakumulácie ...

  Skupina obzvlášť škodlivých látok:

  1.

  organohalogénové zlúčeniny a látky, ktoré môžu vytvárať takéto zlúčeniny vo vodnom prostredí,

  2.

  organické zlúčeniny fosforu,

  3.

  organické zlúčeniny cínu,

  4.

  látky a prípravky alebo produkty ich rozkladu, ktoré majú dokázateľné karcinogénne alebo mutagénne vlastnosti ...

  5.

  ortuť a jej zlúčeniny,

  6.

  kadmium a jeho zlúčeniny,

  7.

  perzistentné minerálne oleje a uhľovodíky ropného pôvodu,

  8.

  kyanidy,

  9.

  perzistentné syntetické látky, ktoré môžu plávať na hladine, zostávať v suspenzii alebo klesať ku dnu ...

  Obzvlášť škodlivé látky sú uvedené v osobitnom predpise.36) Ostatné látky, ktoré nie sú uvedené v osobitnom ...

  B)

  1. Zinok 11. Cín 2. Meď 12. Bárium 3. Nikel 13. Berýlium 4. Chróm 14. Bór 5. Olovo 15. Urán ...

  Škodlivé látky sú jednotlivé látky a skupiny látok, ktoré majú škodlivý vplyv na vodné prostredie, ktorý ...

  1.

  Polokovy, kovy a ich zlúčeniny

  2.

  Biocídy a ich deriváty, ktoré nie sú uvedené medzi obzvlášť škodlivými látkami a im príbuznými látkami. ...

  3.

  Látky, ktoré majú škodlivý vplyv na chuť alebo pach vody, a zlúčeniny spôsobujúce vznik takýchto látok ...

  4.

  Toxické alebo perzistentné organické zlúčeniny kremíka a látky, ktoré môžu spôsobiť vznik takýchto látok ...

  5.

  Rozložiteľné minerálne oleje a uhľovodíky ropného pôvodu.

  6.

  Fluoridy.

  7.

  Látky, ktoré majú nepriaznivý vplyv na rovnováhu kyslíka vo vode (merané ako ukazovatele BSK5 a CHSK), ...

  8.

  Silážne šťavy, priemyselné a organické hnojivá a ich tekuté zložky.

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 488/2010 Z. z.

  Požiadavky hospodárenia Oblasť Podmienky OBLASŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 1. Ochrana voľne žijúcich vtákov ...

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 488/2010 Z. z.

  KOEFICIENTY NA VÝPOČET MNOŽSTVA VYPRODUKOVANÉHO DUSÍKA V KG NA KS

  Počet chovaných hospodárskych zvierat Ročná produkcia dusíka v kg(možno odpočítať straty dusíka do 30 ...

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 488/2010 Z. z.

  ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej ...

  2.

  Nariadenie Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie ...

  3.

  Nariadenie Komisie (ES) č. 1121/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania ...

  4.

  Nariadenie Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá ...
 • 2)  Čl. 122 a 124 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.
 • 3)  Čl. 68 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.
 • 4)  Čl. 126 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.
 • 5)  Čl. 127 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.
 • 7)  § 6 a 7 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve ...
 • 8)  Čl. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.
 • 9)  Čl. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.
 • 10)  Čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá ...
 • 11)  § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 543/2007 Z. z.
 • 12)  Čl. 18 až 20 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho ...
 • 13)  § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a ...
 • 14)  § 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
 • 15)  Nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (Mimoriadne ...
 • 21)  Čl. 4 až 6 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.
 • 22)  Časť II Hlava IV kapitola III nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú ...
 • 23)  Čl. 2 ods. 11, čl. 21 až 25 a Časť II Hlava II kapitola I nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení. ...
 • 24)  Zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných ...
 • 25)  Čl. 13 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení.
 • 26)  § 10 ods. 1 zákona č. 543/2007 Z. z.
 • 27)  Časť II Hlava IV kapitola I a II nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení.
 • 27a)  Čl. 60 nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení.
 • 27b)  Hlava III nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení.
 • 27c)  Čl. 30 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.
 • 28)  Čl. 82 nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení.
 • 29)  Čl. 31 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.
 • 30)  Čl. 75 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení.
 • 30a)  Čl. 40 ods. 4 druhý pododsek nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú ...
 • 31)  Napríklad nariadenie (ES) č. 73/2009 v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21 júna 2005 ...
 • 32)  § 35 písm. a), c), d) a e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania ...
 • 33)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z.
 • 34)  Čl. 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 30/16, 31. 1. 2009) v platnom znení.
 • 35)  § 21 ods. 1 písm. h) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. ...
 • 36)  Príloha č. 10 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky ...
 • 37)  Príloha č. 9 zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a ...
 • 38)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 199/2008 Z. z. ktorou ...
 • 39)  § 6 ods. 7 vyhlášky č. 199/2008 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2011 Z.z.
 • 40)  Príloha č. 8 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 338/2005 Z. z., ktorou ...
 • 41)  § 11 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z., ...
 • 42)  § 10 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ...
 • 43)  § 10 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z., ...
 • 44)  § 8 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 45)  Príloha č. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 609/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 46)  § 4 a 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 609/2008 Z. z.
 • 47)  Čl. 5 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 183/2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky ...
 • 48)  Čl. 5 ods. 5 nariadenia (ES) č. 183/2005 v platnom znení.
 • 49)  Čl. 18 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ...
 • 50)  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách ...
 • 51)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa ustanovujú pravidlá ...
 • 52)  § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ...
 • 53)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ...
 • 54)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely ...
 • 55)  Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej ...
 • 56)  Príloha č. 2 bod 19 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore