Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na predné svetlomety motorových vozidiel, ktoré vykonávajú funkciu hlavných diaľkových svetlometov alebo stretávacích svetlometov, a na svetelné zdroje pre tieto svetlomety 307/2006 účinný od 01.09.2013 do 31.10.2014

Platnosť od: 25.05.2006
Účinnosť od: 01.09.2013
Účinnosť do: 31.10.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na predné svetlomety motorových vozidiel, ktoré vykonávajú funkciu hlavných diaľkových svetlometov alebo stretávacích svetlometov, a na svetelné zdroje pre tieto svetlomety 307/2006 účinný od 01.09.2013 do 31.10.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 307/2006 s účinnosťou od 01.09.2013 na základe 266/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o technických požiadavkách na predné svetlomety motorových vozidiel, ktoré vykonávajú funkciu hlavných ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, ...

§ 2

Svetlomety a svetelné zdroje ustanovené v bode 1 prílohy I smernice Rady 76/761/EHS z 27. júla 1976 ...

§ 3
(1)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu1) pre typ svetlometu predkladá výrobca.

(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku ...

(3)

Výrobca predloží poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) vzorky ...

(4)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ svetelného zdroja predkladá výrobca.

(5)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku ...

(6)

Výrobca predloží technickej službe vzorky svetelného zdroja a dokumenty ustanovené v bode 2.2.2 prílohy ...

(7)

Zariadenia predložené na typové schválenie ES komponentu pre typ svetlometu a svetelného zdroja musia ...

(8)

Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ svetlometu alebo svetelného zdroja sa nesmie zamietnuť, ...

(9)

Štátny dopravný úrad2) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ svetlometu podľa vzoru ...

(10)

Každému schválenému typu svetlometu štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES komponentu ...

(11)

Ak sa žiada o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ zariadenia na osvetlenie a svetelnú ...

(12)

Každému schválenému typu svetelného zdroja štátny dopravný úrad pridelí schvaľovací kód podľa vzoru ...

(13)

Okrem označenia uvedeného v bode 3.1 prílohy I smernice každý svetlomet zhodný s typom schváleným podľa ...

(14)

Okrem označenia uvedeného v bode 3.1.2 alebo 3.1.3 prílohy I smernice každý svetelný zdroj zhodný s ...

(15)

Štátny dopravný úrad prijme potrebné opatrenia4) na zabránenie používania značiek typového schválenia ...

(16)

Štátny dopravný úrad vykoná po udelení typového schválenia ES komponentu pre typ svetlometu alebo svetelného ...

(17)

Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES komponentu pre svetlomety alebo svetelné zdroje určené ...

(18)

Štátny dopravný úrad zasiela každý mesiac typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov zoznam ...

(19)

Ak štátny dopravný úrad zistí, že svetlomety alebo svetelné zdroje označené rovnakou značkou typového ...

(20)

Udelenie typového schválenia ES vozidla6) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na svetlomety alebo svetelné ...

(21)

Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na ...

(22)

Ak sa zmení typ svetlometu alebo svetelného zdroja schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje ...

(23)

Opatrenia na zabezpečenie zhody výrobných modelov svetlometov alebo svetelných zdrojov sa vo všeobecnosti ...

(24)

Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla10) ...

§ 4
(1)

Príslušný štátny orgán12) nesmie odmietnuť ani zakázať

a)
uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných ...
b)
uvedenie typu svetlometov a svetelných zdrojov na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ...
(2)

Nemožno uvádzať na trh svetlomety ani svetelné zdroje označené značkou typového schválenia ES komponentu, ...

§ 5

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k nariadeniu vlády č. 307/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 76/761/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o predných ...

  2.

  Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú ...

  3.

  Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú ...

Poznámky

 • 1)  § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...
 • 2)  § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 3)  § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 4)  Napríklad § 13 a 106 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 5)  Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní ...
 • 6)  § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10, § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 7)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 144/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení ...
 • 8)  § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
 • 9)  § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
 • 10)  § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 11)  § 8 ods. 5 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 12)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore