Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný štatút Sväzu československých novinárov 21/1951 účinný od 22.03.1951 do 24.07.1958


Platnosť od: 22.03.1951
Účinnosť od: 22.03.1951
Účinnosť do: 24.07.1958
Autor: Minister informácií a osvety
Oblasť: Informácie a informačný systém, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie 21/1951 s účinnosťou od 22.03.1951

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ministra informácií a osvety

ktorým sa vydáva organizačný štatút Sväzu československých novinárov.

Minister informácií a osvety nariaďuje podľa § 8 ods. 2 zákona č. 184/1950 Sb., o vydávaní ...

Úvodné ustanovenia.

§ 1.

Sväz československých novinárov (ďalej len Sväz) sdružuje československých novinárov z povolania; ...

§ 2.
(1)

Úlohou Sväzu je zabezpečiť, aby novinári spolupôsobili tvorivou činnosťou v časopisoch a v ...

a)

starať sa o pravdivé, spoľahlivé a pohotové zpravodajstvo,

b)

dbať o vytvorenie vhodných podmienok pre riadne vykonávanie novinárskej činnosti,

c)

starať sa o trvalý rast ideovej a odbornej úrovne svojich členov, predovšetkým sústavným školením, ...

d)

starať sa, aby členovia Sväzu riadne a svedomite plnili ostatné povinnosti ľudovodemokratického ...

e)

uľahčovať svojim členom stály styk s pracujúcimi, aby sa od nich učili poznávať problémy výstavby ...

f)

zastupovať členov v styku so zahraničnými novinárskymi organizáciami.

(2)

Na splnenie úloh, uvedených v odseku 1, vydá Sväz smernice, ktorými jeho členovia budú povinní ...

Členstvo.
§ 3.
(1)

Členom Sväzu sa stáva, koho prijalo Predsedníctvo Sväzu.

(2)

Za členov Sväzu možno prijať len tých, ktorí

a)

sú československými občanmi,

b)

dosiahli 18. rok veku,

c)

sú presvedčenými stúpencami ľudovodemokratického zriadenia a aktívne sa zúčastňujú na budovaní ...

d)

vyhovujú svojou odbornou a mravnou kvalifikáciou vysokým požiadavkám kladeným na novinárov,

e)

sú v pracovnom pomere ako novinári.

(3)

So súhlasom Ministerstva informácií a osvety môžu byť členmi Sväzu aj osoby, u ktorých nie ...

§ 4.
Členstvo vo Sväze zaniká:
a)

vystúpením,

b)

uplynutím 3 mesiacov po zániku novinárskeho pracovného pomeru, pokiaľ Predsedníctvo Sväzu nepovolí ...

c)

vyčiarknutím,

d)

vylúčením.

§ 5.
(1)

Každý je povinný podať členskú prihlášku, kto tri mesiace vykonáva v pracovnom pomere novinársku ...

(2)

Vznik, zánik a zmenu pracovného pomeru, pokiaľ nejde o zmenu vnútri jednej redakcie, je člen povinný ...

(3)

Novinári dôchodcovia môžu zostať členmi Sväzu.

Novinári.
§ 6.
Novinármi sú:
a)

redaktori čakatelia,

b)

redaktori,

c)

starší redaktori.

§ 7.
(1)

Redaktorom čakateľom je ten, kto je v pracovnom pomere jako novinár, bol prijatý za člena Sväzu, ...

(2)

Redaktorom môže byť, kto po uplynutí jednoročnej čakateľskej doby s úspechom vykonal pred Predsedníctvom ...

(3)

Ak nevykoná redaktor čakateľ kvalifikačnú skúšku s úspechom, môže mu Predsedníctvo Sväzu ...

(4)

Predsedníctvo Sväzu môže však zo závažných dôvodov skrátiť alebo odpustiť čakateľskú ...

(5)

Skúšobný poriadok pre kvalifikačné skúšky vydá Sväz.

§ 8.
(1)

Starším redaktorom môže byť len redaktor, ktorý vykonáva samostatnú tvorivú novinársku činnosť ...

(2)

O tom, kto má spôsobilosť byť starším redaktorom, rozhoduje Predsedníctvo Sväzu. Predsedníctvo ...

(3)

Ak nevyhovuje starší redaktor vo svojej činnosti požiadavkám určeným v odseku 1, môže Predsedníctvo ...

§ 9.

Redaktor, poverený vedením redakcie denného časopisu alebo vedením redakčnej práce v Československom ...

Práva a povinnosti členov.
§ 10.

Členovia Sväzu sú vo svojej činnosti zodpovední pracujúcemu ľudu. Sú povinní verne slúžiť ...

§ 11.
(1)

Členovia Sväzu sú najmä povinní:

a)

svedomite plniť sverené úlohy,

b)

byť spoluorganizátormi socialistického budovania, propagátormi nových pracovných metód a nových ...

c)

byť bdelými strážcami revolučných vymožeností nášho ľudu, odhaľovať jeho vonkajších a ...

d)

zodpovednou vecnou kritikou pomáhať odstraňovať nedostatky a prekážky, ktoré brzdia budovateľské ...

e)

obetavou prácou, hlbokou a bezvýhradnou pravdivosťou hájiť životné záujmy pracujúceho ľudu ...

f)

byť v práci v najužšom a pravidelnom styku s pracujúcimi, učiť sa od nich a čerpať z ich bohatých ...

g)

byť učiteľmi a radcami pracujúceho ľudu a pomáhať mu pri výchove k socializmu,

h)

zúčastniť sa na sjazdoch, výročných členských schôdzkach a členských schôdzkach Sväzu.

(2)

Novinár musí sa pri výkone svojho povolania spravovať zásadou súdružskej spolupráce.

(3)

Členovia Sväzu majú právo rokovať na sjazde, výročných členských schôdzkach a členských ...

Orgány Sväzu.
§ 12.
Orgány Sväzu sú:
a)

sjazd,

b)

výročná členská schôdzka,

c)

členská schôdzka,

d)

výbor,

e)

predsedníctvo,

f)

predseda,

g)

revízori hospodárenia,

h)

disciplinárna rada.

§ 13.
Sjazd.
(1)

Sjazd Sväzu je najvyšším orgánom Sväzu. Sjazd svoláva výbor Sväzu najmenej raz za štyri roky. ...

(2)

Sjazd

a)

dáva ideové smernice pre prácu novinárov a činnosť Sväzu,

b)

volí výbor, predsedu a ostatných členov predsedníctva, revízorov hospodárenia a predsedu a ostatných ...

c)

schvaľuje a mení spravovací poriadok Sväzu.

§ 14.
Výročná členská schôdzka.
(1)

Výročná členská schôdzka Sväzu sa koná každý rok s výnimkou roku, v ktorom sa koná sjazd. ...

(2)

Výročnej členskej schôdzke prislúcha:

a)

urobiť kritiku a rozbor vykonávania ideových smerníc a inej činnosti Sväzu,

b)

potvrdiť náhradníkov, ktorí nastúpili na uprázdnené miesta a doplniť ich počet,

c)

schvaľovať rozpočet a účtovnú závierku,

d)

rozhodovať o odvolaní odbočiek a odborných klubov proti rozhodnutiam orgánov Sväzu (§ 21),

e)

rozhodovať o návrhoch výboru Sväzu, Národného sväzu slovenských novinárov, odbočiek, klubov ...

(3)

Prvá výročná členská schôdzka má právomoc sjazdu.

§ 15.
Členská schôdzka.
(1)

Členskú schôdzku Sväzu svoláva predsedníctvo alebo výbor Sväzu.

(2)

Na členskej schôdzke podáva Predsedníctvo Sväzu zprávu o svojej činnosti a dôležitých časových ...

§ 16.
Výbor.
(1)

Výbor Sväzu sa skladá z predsedu, 30 ďalších členov a 30 náhradníkov.

(2)

Výboru prislúcha:

a)

určovať a kontrolovať činnosť Sväzu a viesť v tomto smysle prácu predsedníctva,

b)

spravovať imanie a fondy Sväzu a rozhodovať o výdavkoch presahujúcich v jednotlivom prípade sumu ...

c)

navrhovať výročnej členskej schôdzke rozpočet a účtovnú závierku Sväzu,

d)

vykonávať usnesenia sjazdu, výročnej členskej schôdzky a členskej schôdzky,

e)

rozhodovať o všetkých veciach, ktoré nie sú organizačným štatútom vyhradené iným orgánom ...

§ 17.
Predsedníctvo.
(1)

Predsedníctvo Sväzu sa skladá z predsedu a 12 ďalších členov výboru; týmito členmi sú prvý ...

(2)

Predsedníctvo koná riadne schôdzky najmenej raz za mesiac; svoláva ich predseda.

(3)

Ak nemožno predsedníctvo svolať, robí neodkladné opatrenia predseda alebo úradujúci podpredseda. ...

(4)

Predsedníctvu prislúcha:

a)

prijímať členov,

b)

zriaďovať pomocné komisie,

c)

rozhodovať o výdavkoch nepresahujúcich v jednotlivom prípade sumu 100.000.- Kčs,

d)

ustanovovať disciplinárneho zástupcu, jeho námestníka a náhradníkov oboch a dávať im pokyny, ...

e)

ukladať poriadkový trest,

f)

vykonávať právoplatné výmery disciplinárnej rady,

g)

určovať delegátov pre medzinárodné inštitúcie, organizácie a konferencie,

h)

vysielať delegátov do inštitúcií a organizácií v Československu,

i)

zriaďovať podľa druhov novinárskej činnosti odborné kluby a v jednotlivých krajoch odbočky, ...

j)

povoľovať študijné podpory členom Sväzu,

k)

prijímať a prepúšťať zamestnancov Sväzu, určovať ich činnosť a dozerať na ňu,

l)

vykonávať usnesenia výboru,

m)

zavádzať proti členom Sväzu disciplinárne konanie,

n)

robiť neodkladné opatrenia, ktoré schváli výbor.

§ 18.
Predseda.

Predseda Sväzu vedie schôdzky jeho orgánov a svoláva schôdzky výboru a predsedníctva. Bdie nad ...

§ 19.
Revízori hospodárenia.
(1)

Sjazd volí vždy troch revízorov hospodárenia a troch ich náhradníkov na čas funkčného obdobia ...

(2)

Revízori hospodárenia sú povinní sústavne kontrolovať hospodárenie Sväzu, vykonať aspoň raz ...

(3)

Revízori hospodárenia podávajú zprávy výročnej členskej schôdzke o hospodárení Sväzu, o ...

§ 20.
Národný sväz slovenských novinárov.
(1)

Úlohy Sväzu plní na Slovensku Národný sväz slovenských novinárov.

(2)

Národnému sväzu slovenských novinárov prislúcha najmä:

a)

viesť ideovú i organizačnú činnosť sväzových složiek na Slovensku,

b)

navrhovať Sväzu prijatie uchádzača za člena,

c)

rozhodovať o finančných veciach Národného sväzu slovenských novinárov podľa rozpočtu.

(3)

Orgány Národného sväzu slovenských novinárov sú:

a)

výročná členská schôdzka,

b)

členská schôdzka,

c)

výbor,

d)

predsedníctvo,

e)

predseda,

f)

revízori hospodárenia.

(4)

Výročná členská schôdzka volí predsedu, podpredsedu, tajomníka, pokladníka a 3 ďalších členov ...

(5)

O ostatných orgánoch Národného sväzu slovenských novinárov platia obdobne ustanovenia o orgánoch ...

§ 21.
Kluby a odbočky Sväzu.
(1)

Na uľahčenie svojich zodpovedných úloh môže Sväz zriadiť v jednotlivých krajoch odbočky, poprípade ...

(2)

Orgány odbočiek a klubov sú: výročná členská schôdzka, členská schôdzka, výbor, predseda ...

(3)

Predsedníctvo Sväzu môže pozbaviť orgány odbočiek alebo klubov funkcií a poveriť ich výkonom ...

(4)

Spôsob hospodárenia odbočiek upraví spravovací poriadok Sväzu.

Poriadkové a disciplinárne ustanovenia.
§ 22.

Člen Sväzu, ktorý poruší povinnosti určené týmto organizačným poriadkom, potresce sa disciplinárnym ...

Poriadkové tresty.
§ 23.
Poriadkové tresty sú:
a)

napomenutie,

b)

pokuta do výšky 1.000.- Kčs.

§ 24.

Poriadkový trest ukladá Predsedníctvo Sväzu; proti jeho uloženiu nemožno sa odvolať.

§ 25.
Disciplinárne tresty.
(1)

Disciplinárne tresty sú:

a)

pokarhanie,

b)

pokuta do výšky 50.000.- Kčs,

c)

zákaz vykonávať novinársku činnosť po určitý čas,

d)

vylúčenie zo Sväzu.

(2)

Disciplinárne tresty možno podľa rozhodnutia disciplinárnej rady uverejniť v časopise Sväzu alebo ...

Disciplinárne konanie.
§ 26.
Disciplinárny zástupca a obhajca.
(1)

Predsedníctvo Sväzu ustanovuje z členov Sväzu disciplinárneho zástupcu a na návrh Predsedníctva ...

(2)

Disciplinárny zástupca vykonáva predbežné vyšetrovanie, podáva disciplinárnej rade návrh na ...

(3)

Obvinený môže si zvoliť z členov Sväzu obhajcu.

§ 27.
Svedecká povinnosť.

Členovia Sväzu sú povinní vypovedať v disciplinárnom konaní ako svedkovia a poskytnúť potrebné ...

§ 28.
Disciplinárna rada.
(1)

Disciplinárny trest ukladá disciplinárna rada.

(2)

Disciplinárna rada sa skladá z predsedu, 12 ďalších členov a 6 náhradníkov. Rozhoduje v trojčlenných ...

(3)

Disciplinárna rada rozhoduje po svedomitom uvážení všetkých okolností prípadu a bedlivom zhodnotení ...

(4)

Disciplinárna rada rozhoduje po ústnom pojednávaní výmerom.

§ 29.
Opravné prostriedky.
(1)

Proti výmeru môže sa obvinený i disciplinárny zástupca odvolať na výbor Sväzu.

(2)

Lehota na podanie odvolania je 15dňová a počíta sa odo dňa vyhlásenia výmeru alebo, ak nebol ...

(3)

Odvolanie má odkladný účinok, ak nebolo podané proti výmeru, ktorým bol vyslovený zákaz výkonu ...

§ 30.
Obnova.

Disciplinárne konanie, skončené právoplatným výmerom, môže sa na návrh osoby, ktorej bol trest ...

§ 31.

Podrobné predpisy o disciplinárnom konaní určí spravovací poriadok Sväzu.

§ 32.
Záverečné ustanovenie.

Tento organizačný štatút nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zápotocký v. r.

Kopecký v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore