Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb 160/2008 účinný od 15.10.2008 do 04.12.2008

Platnosť od: 30.04.2008
Účinnosť od: 15.10.2008
Účinnosť do: 04.12.2008
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb 160/2008 účinný od 15.10.2008 do 04.12.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 160/2008 s účinnosťou od 15.10.2008 na základe 386/2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Toto nariadenie vlády upravuje podmienky
a)

výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia1) na agroenvironmentálne platby (ďalej len „agroenvironmentálne ...

b)

poskytovania agroenvironmentálnych platieb.

§ 2
Agroenvironmentálne opatrenie zahŕňa tieto podopatrenia:
a)

základnú podporu pre

1.

ornú pôdu,

2.

trvalé trávne porasty,

b)

integrovanú produkciu

1.

vo vinohradníctve,

2.

v ovocinárstve,

3.

v zeleninárstve,

c)

ekologické poľnohospodárstvo

1.

na ornej pôde,

2.

pri pestovaní zeleniny, liečivých, koreninových a aromatických rastlín,

3.

v ovocných sadoch a vo vinohradoch,

4.

na trvalých trávnych porastoch,

d)

ochranu proti erózii

1.

na ornej pôde stabilizačným osevným postupom,

2.

na ornej pôde vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou,

3.

vo vinohradoch,

4.

v ovocných sadoch,

e)

zatrávňovanie ornej pôdy,

f)

ochranu vybraných biotopov trávnych porastov,

g)

ochranu biotopov vybraných druhov vtákov,

h)

chov a udržanie ohrozených druhov zvierat.

§ 3
(1)

Podopatrenia podľa § 2 písm. a) až g) možno vykonávať na poľnohospodársky využívanej pôde ...

(2)

Integrovanú produkciu vo vinohradoch, v ovocných sadoch a v zeleninárstve možno vykonávať len ...

(3)

Ochranu proti erózii na ornej pôde možno vykonať na dieloch pôdnych blokov, ktorých priemerná ...

(4)

Ochranu proti erózii vo vinohradoch a v ovocných sadoch možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov, ...

(5)

Zatrávňovanie ornej pôdy možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov, ktoré sa nachádzajú nad ...

(6)

Ochranu vybraných biotopov trávnych porastov možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov vedených ...

a)

teplomilné a suchomilné trvalé trávne porasty,

b)

mezofilné trvalé trávne porasty,

c)

horské lúky na kosenie,

d)

vlhkomilné porasty nižších polôh,

e)

nížinné aluviálne lúky,

f)

vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky,

g)

vysokohorské trávne porasty.

(7)

Ochranu biotopov vybraných druhov vtákov možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov, ktoré sa ...

a)

haja tmavá, haja červená, orol kráľovský, sokol rároh, sokol červenonohý,

b)

drop fúzatý,

c)

chrapkáč poľný, jarabica poľná, prepelica poľná, ľabtuška poľná, kalužiak červenonohý, ...

(8)

Podopatrenie podľa § 2 písm. d) bodu 1 alebo 2 je povinne kombinovateľné s podopatrením uvedeným ...

(9)

Podopatrenie podľa § 2 písm. h) možno vykonávať pri týchto plemenách jednotlivých druhov hospodárskych ...

a)

hovädzí dobytok - slovenský pinzgauský dobytok,

b)

ovce – valaška pôvodná,

c)

kozy – biela krátkosrstá koza,

d)

kone – slovenský teplokrvník, Hucul, Furioso, Nonius, slovenský športový pony, Lipican, Shagya-arab ...

e)

hydina

1.

sliepky – Oravka, Plymutka, Rodajlenka, Hampshirka, Vlaška a Sussexka,

2.

husi – slovenská biela hus a suchovská hus.

(10)

Jednotlivé podopatrenia podľa § 2 písm. a) až e) možno vykonávať len na celej užívanej ploche ...

Žiadosť o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia
§ 4
(1)

Žiadosť o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia (ďalej len „žiadosť o zaradenie“) môže ...

a)

vykonáva poľnohospodársku činnosť7) na ploche najmenej 1 ha poľnohospodárskej pôdy, alebo najmenej ...

b)

chová vybrané plemená jednotlivých druhov hospodárskych zvierat podľa § 3 ods. 9.

(2)

Žiadosť o zaradenie do podopatrenia sa predkladá spolu s identifikačným listom8)

a)

ako súčasť jednotnej žiadosti9) Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“), ...

b)

samostatnou žiadosťou, ak ide o žiadateľa na podopatrenie podľa § 2 písm. h).

(3)

Žiadosť o zaradenie do podopatrenia podľa odseku 2 sa podáva na obdobie piatich kalendárnych rokov ...

(4)

Prílohou k žiadosti o zaradenie, ak ide o žiadateľa o zaradenie do podopatrenia podľa § 2 písm. ...

a)

zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu pozemku a výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú ...

b)

grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),

c)

čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá agroenvironmentálne záväzky podľa osobitných predpisov,12) ...

d)

potvrdenie o registrovaní žiadateľa v registri ovocných sadov alebo vinohradov, ak žiadateľ chce ...

e)

rozhodnutie o registrácii,13) ak žiadateľ chce vykonávať podopatrenie uvedené v § 2 písm. c), ...

f)

čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá záväzky vo vzťahu k štátnemu rozpočtu.

(5)

Prílohou k žiadosti o zaradenie, ak ide o žiadateľa o zaradenie do podopatrenia podľa § 2 písm. ...

a)

počet dobytčích jednotiek14) vybraných plemien jednotlivých druhov hospodárskych zvierat,

b)

potvrdenie príslušnej chovateľskej organizácie15) o zápise zvierat do plemennej knihy16) alebo ...

c)

registračné číslo chovu, na ktorý sa požaduje platba, ak ide o žiadosť podľa § 3 ods. 9 písm. ...

d)

osvedčenú kópiu dokladu o zaevidovaní chovu v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, ak ide ...

e)

čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá agroenvironmentálne záväzky podľa osobitných predpisov,12) ...

f)

čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá záväzky vo vzťahu k štátnemu rozpočtu.

(6)

Žiadosť o transformáciu18) a zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia na nové päťročné ...

(7)

Žiadosť podľa odseku 6 obsahuje prílohy podľa odseku 4 písm. a), b), d), e) a f), ak sa transformácia ...

(8)

Podmienky uvedené v § 2, 3 a 5 sa primerane vzťahujú aj na žiadosť o transformáciu a zaradenie ...

(9)

Žiadosť podľa odseku 6 sa podáva na obdobie piatich rokov, ktoré začína plynúť od 1. januára ...

(10)

Počas obdobia uvedeného v odsekoch 3 a 9 žiadateľ každoročne predkladá žiadosť o agroenvironmentálnu ...

(11)

Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadostí záväzok zaniká a žiadateľ ...

(12)

Za posledný rok konverzie sa považuje kalendárny rok, počas ktorého sa konverzia vykonávala najneskôr ...

(13)

Jednotlivé hospodárske zvieratá uvedené v zozname zvierat podľa odseku 5 písm. c) je možné nahradiť ...

§ 5
(1)

Žiadosť o zaradenie do podopatrenia podľa § 2 písm. a) až g) agentúra zaradí do jednotlivých ...

(2)

Do prvého bodového pásma agentúra zaradí žiadosť o zaradenie do podopatrenia podľa § 2 písm. ...

(3)

Do druhého bodového pásma agentúra zaradí žiadosť o zaradenie do podopatrenia podľa § 2 písm. ...

(4)

Do tretieho bodového pásma agentúra zaradí žiadosť o zaradenie do podopatrenia podľa § 2 písm. ...

(5)

Do štvrtého bodového pásma agentúra zaradí žiadosť o zaradenie do podopatrenia podľa § 2 písm. ...

(6)

Do piateho bodového pásma agentúra zaradí žiadosť o zaradenie do podopatrenia podľa § 2 písm. ...

(7)

Žiadosti o zaradenie do podopatrenia podľa § 2 písm. d) bodov 1 a 2 budú zaradené do bodového ...

(8)

Výber žiadostí zaradených do jednotlivých bodových pásiem sa vykoná postupne od prvého bodového ...

(9)

Výber žiadostí podľa § 2 písm. h) sa vykoná vzostupne od najmenšieho počtu dobytčích jednotiek. ...

(10)

Žiadateľ, ktorého žiadosť bola vybraná podľa odsekov 8 a 9, predloží čestné vyhlásenie o ...

§ 6
Poskytnutie agroenvironmentálnej platby
(1)

Žiadateľovi o agroenvironmentálnu platbu možno platbu poskytnúť, ak má zaradené plochy alebo ...

a)

hospodári na celej výmere pôdy poľnohospodárskeho podniku22) v súlade s dobrými poľnohospodárskymi ...

b)

absolvuje školiaci kurz zameraný na správne plnenie a realizáciu záväzkov opatrenia do konca druhého ...

c)

dodržiava určené zaťaženie najviac 1,6 dobytčej jednotky14) na 1 ha obhospodarovanej plochy poľnohospodárskeho ...

d)

dodržiava požiadavky týkajúce sa používania hnojív, vedenia a uchovávania evidencie o množstve, ...

e)

dodržiava pri používaní hnojív a hospodárskych hnojív podmienky ochrany vôd pred znečistením ...

f)

dodržiava požiadavky týkajúce sa používania prípravkov na ochranu rastlín vrátane vedenia podrobnej ...

g)

nepoužíva kaly z čistiarní odpadových vôd a dnové sedimenty na celej výmere pôdy, s ktorou ...

h)

hospodári v súlade s určenými požiadavkami na hospodárenie26) na celej výmere poľnohospodárskeho ...

i)

vedie záznamy pre monitorovanie a hodnotenie,26a) ktoré na požiadanie predkladá agentúre v požadovanej ...

(2)

Ak žiadateľ požiada o vyradenie z agroenvironmentálneho opatrenia, agentúra ho vyradí, ale povinnosť ...

§ 7
Prevod alebo prechod záväzkov
(1)

Ak žiadateľ počas trvania záväzku nedodrží výmeru zaradenú do opatrenia alebo počet dobytčích ...

(2)

Ak počas trvania záväzku v priebehu piateho roka dôjde k prevodu podniku bez prevodu záväzku, ...

(3)

Ak dôjde k nedodržaniu výmery alebo počtu dobytčích jednotiek podľa odseku 1 z dôvodu vyššej ...

§ 8
Zmena vo výmere plochy záväzku
(1)

Ak žiadateľ v priebehu trvania záväzku rozšíri plochu poľnohospodárskeho podniku, môže najneskôr ...

(2)

Agentúra rozšírenie záväzku a zaradenie plochy do záväzku povolí19) podľa podmienok podľa ...

(3)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje prílohy uvedené v § 4 ods. 4.

Postupy šetrné k životnému prostrediu
§ 9
(1)

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na základnú podporu pre ornú pôdu musí na ...

a)

nesiať a nesadiť žiadne obilniny, olejniny, okopaniny na viac ako 50 % ornej pôdy; kukurica na zrno ...

b)

hnojiť dusíkatými hnojivami37) najviac v takom množstve, aby celkový obsah dusíka neprevýšil ...

c)

nepoužívať zakázané prípravky na ochranu rastlín38) pre základnú podporu určené podľa osobitného ...

(2)

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na základnú podporu pre trvalé trávne porasty ...

a)

nepoužívať minerálne hnojivá s obsahom dusíka,

b)

nepoužívať zakázané prípravky na ochranu rastlín pre základnú podporu určené podľa osobitného ...

c)

zabezpečiť, aby pôdne bloky alebo ich diely s výmerou viac ako 0,5 ha boli kosené od stredu ku ...

§ 10
(1)

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na integrovanú produkciu vo vinohradníctve musí ...

a)

byť vedený v registri vinohradov,40)

b)

aplikovať len povolené biologické a chemické prípravky na ochranu rastlín zverejnené podľa osobitného ...

c)

aplikovať chemické a biologické prípravky na ochranu rastlín s obsahom katiónov medi v celkovej ...

d)

aplikovať najviac 50 kg/ha dusíka ročne vrátane maštaľného hnoja, hnojenie fosforom a draslíkom ...

e)

dodržať každoročne najviac

1.

šesť aplikácií prípravkov na ochranu rastlín okrem biologických prípravkov proti perenospóre, ...

2.

šesť aplikácií prípravkov na ochranu rastlín okrem biologických prípravkov proti múčnatke,

3.

dve aplikácie prípravkov na ochranu rastlín okrem biologických prípravkov proti plesni sivej,

f)

zabezpečiť najmenej v každom druhom medziradí súvislý bylinný porast zatrávnením alebo zazelenaním, ...

g)

zabezpečiť, aby počet životaschopných koreňov viniča neklesol pod 2 000 ks/ha,

h)

viesť aktualizované záznamy uvedené v písmenách c) a d) v elektronickej forme alebo písomnej ...

(2)

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na integrovanú produkciu v ovocinárstve musí ...

a)

byť vedený v registri ovocných sadov, ktorý vedie kontrolný ústav,

b)

aplikovať len povolené biologické a chemické prípravky na ochranu rastlín zverejnené podľa osobitného ...

c)

zabezpečiť každoročne pravidelný rez a tvarovanie stromov podľa ovocných druhov v rozsahu zodpovedajúcom ...

d)

zabezpečiť sledovanie vývoja vlhkosti a teploty vzduchu najmä počas vegetačného obdobia a využívať ...

e)

zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov podľa prílohy č. 5 a rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou ...

f)

zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov podľa prílohy č. 5 a dodržanie limitných hodnôt ...

g)

zabezpečiť rozbory vzoriek plodov každého pestovaného ovocného druhu akreditovanou inštitúciou ...

h)

zabezpečiť minimálny počet životaschopných jedincov na 1 ha ovocného sadu podľa prílohy č. ...

i)

oznámiť kontrolnému ústavu každú zmenu využitia sadu, najmä preštepenie, vyklčovanie, dosádzanie, ...

j)

viesť aktualizované záznamy uvedené v písmenách b) až i) v elektronickej podobe alebo písomnej ...

(3)

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na integrovanú produkciu zeleniny podľa prílohy ...

a)

aplikovať len povolené biologické a chemické prípravky na ochranu rastlín zverejnené podľa osobitného ...

b)

sledovať vývoj vlhkosti a teploty vzduchu najmä počas vegetačného obdobia a využívať dostupné ...

c)

zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov podľa prílohy č. 5 a rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou ...

d)

zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov podľa prílohy č. 9, odber vzoriek a analytický ...

e)

používať osivo, ktoré má osvedčenie o pôvode a kvalite štandardného osiva,41)

f)

viesť aktualizované záznamy uvedené v písmenách a) až e) v elektronickej podobe alebo v písomnej ...

(4)

Kritériá výberu prípravkov na ochranu rastlín povolených pre hospodárenie podľa § 2 písm. ...

§ 11
Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ekologické poľnohospodárstvo musí na ploche ...
a)

byť registrovaný v registri ekologických výrobcov,42) pričom v prvom roku obdobia záväzku musí ...

b)

evidovať dokumentáciu43) a viesť záznam o vykonanej kontrole,44) pričom dohodu o výkone kontroly ...

c)

mať po skončení konverzného obdobia certifikovanú bioprodukciu podľa zamerania výroby,

d)

dodržiavať podmienky podľa osobitného predpisu.45)

Pôdoochranné opatrenia
§ 12
Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu proti erózii na ornej pôde musí ...
a)

zabezpečiť stabilizačný osevný postup tak, že

1.

pestuje v osevnom postupe najmenej šesť plodín, z toho štyri hlavné plodiny, pričom podiel ozimín ...

2.

pestuje aspoň 10 % medziplodín z pestovaných plodín,

3.

zabezpečí aspoň 70 % pokryvnosť ornej pôdy od 15. októbra do 1. marca, alebo

b)

zabezpečiť prijateľnú veľkosť pozemku tak, že

1.

rozdelí v prvom roku obhospodarovanú plochu na menšie pozemky, ktoré sú oddelené aspoň desať ...

2.

kosí zatrávnené plochy stabilizujúcich pásov aspoň raz ročne a pokosenú hmotu odstráni,

3.

neaplikuje herbicídy na zatrávnených stabilizujúcich pásoch počas prvých dvoch rokov trvania ...

§ 13
(1)

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu proti erózii vo vinohradoch musí ...

a)

pokryť pôdu zatrávnením alebo mulčovaním slamou, senom alebo kôrou v každej druhej uličke vinohradu ...

b)

nahlásiť vopred kontrolnému ústavu obnovnú výsadbu viniča alebo zúrodňovanie vinohradu.

(2)

Podopatrenie podľa § 2 písm. d) bodu 3 nie je možné vykonávať na tom pôdnom bloku alebo jeho ...

§ 14
Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu proti erózii v ovocných sadoch musí ...
a)

pokryť pôdu zatrávnením alebo mulčovaním slamou, senom alebo kôrou v každej druhej uličke ovocného ...

b)

nahlásiť vopred kontrolnému ústavu obnovnú výsadbu ovocného sadu alebo zúrodňovanie ovocného ...

§ 15
Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na zatrávňovanie ornej pôdy musí na ploche ...
a)

zatrávniť ornú pôdu uznaným osivom trávnych zmesí46) najneskôr do 31. mája prvého roku trvania ...

b)

pokosiť zatrávnenú plochu aspoň raz a pokosenú hmotu zberať a nepásť na zatrávnenej ploche ...

c)

zabezpečiť, aby zatrávnená plocha v druhom až piatom roku trvania záväzku bola kosená dvakrát ...

d)

neaplikovať herbicídy na zatrávnených plochách v prvom a druhom roku trvania záväzku, ak príslušný ...

Zachovanie biodiverzity
§ 16
Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu biotopov trávnych porastov musí na ...
a)

pásť hospodárske zvieratá takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu biotopu a so zaťažením ...

b)

neaplikovať minerálne hnojivá a hnojovicu,

c)

hnojiť plochy uvedené v § 3 ods. 6 písm. b) a c) organickými hnojivami najviac v takom množstve, ...

d)

neaplikovať prípravky na ochranu rastlín, ak príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti47) ...

e)

kosiť trávne porasty na plochách uvedených v § 3 ods. 6

1.

písm. b) až f) najviac dvakrát ročne,

2.

písm. a) a g) najviac jedenkrát ročne,

3.

písm. f) ručne alebo s využitím ľahkej mechanizácie,

f)

zabezpečiť kosenie plochy od stredu ku krajom alebo od jednej strany pozemku k druhej strane pozemku, ...

g)

pásť hospodárske zvieratá pod dozorom pastiera,

h)

košarovať najviac jednu dobytčiu jednotku na 10 m2 košiara a denne košiar prekladať len na plochách ...

i)

nepásť hospodárske zvieratá na plochách uvedených v § 3 ods. 6 písm. c), e) a f),

j)

dopásať mládze hospodárskymi zvieratami možno po prvej kosbe na plochách uvedených v § 3 ods. ...

k)

na plochách trávnych porastov

1.

nevykonávať prísev,

2.

nerealizovať odvodňovacie opatrenia,

3.

nemulčovať.

§ 17
Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov
(1)

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu biotopov vybraných druhov vtákov ...

a)

nepoužívať zakázané prípravky na ochranu rastlín38) pre chránené vtáčie územia určené ...

b)

zabezpečiť, aby kosba a žatevné práce na pôdnych blokoch alebo na ich dieloch boli vykonávané ...

c)

vylúčiť akúkoľvek hospodársku činnosť v termínoch od 1. marca do 31. júla v okruhu 150 m od ...

d)

zabezpečiť najmenej 70 % podiel ozimných obilnín, repky olejnej, viacročných krmovín, tráv na ...

(2)

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu biotopov vybraných druhov vtákov ...

a)

nepoužívať zakázané prípravky na ochranu rastlín38) pre chránené vtáčie územia určené ...

b)

nepoužívať priemyselné hnojivá,

c)

kosiť existujúce trvalé trávne porasty smerom od stredu ku krajom alebo od jednej strany pozemku ...

d)

vylúčiť akúkoľvek hospodársku činnosť v termínoch od 1. marca do 31. júla v okruhu 150 m od ...

e)

zabezpečiť, aby prvá kosba trvalých trávnych porastov bola vykonaná v termíne od 15. augusta ...

§ 18

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na chov a udržanie ohrozených druhov hospodárskych ...

§ 19

Sumy agroenvironmentálnych platieb sú uvedené v prílohe č. 11.

§ 20
(1)

Agentúra zníži49) agroenvironmentálne platby na podopatrenie podľa § 2 písm. a) až g) za príslušný ...

a)

§ 6 písm. b),

b)

§ 9 ods. 1 písm. a) alebo ods. 2 písm. c),

c)

§ 10 ods. 1 písm. e) až h) alebo ods. 2 písm. c) až e), h) až j), alebo ods. 3 písm. b), c) a ...

d)

§ 11 písm. c) alebo d),

e)

§ 12 písm. a) alebo b),

f)

§ 13 ods. 1,

g)

§ 14,

h)

§ 15 písm. b) alebo c),

i)

§ 16 písm. e) až j),

j)

§ 17 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 písm. b), c) alebo e).

(2)

Zníženie agroenvironmentálnej platby podľa odseku 1 sa sčíta za každé podopatrenie podľa § ...

(3)

Ak žiadateľ nedodrží niektorú z podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo h), agentúra platbu ...

§ 21
Neposkytnutie platieb
a)

§ 6 ods. 1 písm. c) až g),

b)

§ 9 ods. 1 písm. b) alebo c) alebo ods. 2 písm. a) alebo b),

c)

§ 10 ods. 1 písm. a) až d) alebo ods. 2 písm. a), b) alebo f), g), alebo ods. 3 písm. a), d) a ...

d)

§ 11 písm. b),

e)

§ 15 písm. a) alebo d),

f)

§ 16 písm. a) až d) alebo k),

g)

§ 17 ods. 1 písm. a), c) alebo d) alebo ods. 2 písm. a) alebo d),

h)

§ 18.

§ 22
Vyradenie z agroenvironmentálneho opatrenia a vrátenie agroenvironmentálnych platieb

Agentúra neposkytne agroenvironmentálnu platbu za podopatrenie podľa § 2 písm. c) a súčasne vyradí ...

§ 23
Zníženie platby
(1)

Ak agentúra zistí pri kontrole žiadosti o agroenvironmentálnu platbu na podopatrenie na plochu podľa ...

(2)

Ak agentúra zistí pri kontrole žiadosti o agroenvironmentálnu platbu na podopatrenie na zvieratá ...

(3)

Ak agentúra zistí pri kontrole žiadosti o agroenvironmentálnu platbu podľa § 3 ods. 9 písm. d) ...

a)

percentá zisteného rozdielu, ak rozdiel nie je väčší ako 10 %,

b)

dvojnásobok percent zisteného rozdielu, ak rozdiel je nad 10 % do 20 %,

c)

100 %, ak zistí rozdiel viac ako 20 %.

(4)

Jednotlivé hospodárske zvieratá uvedené v zozname zvierat podľa § 4 ods. 5 písm. c), pri ktorých ...

§ 24
Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe ...

§ 25
Prechodné ustanovenie

Žiadosti o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia predložené agentúre podľa doterajšieho ...

§ 25a
Prechodné ustanovenie od 15. októbra 2008

Ak sa platba poskytne v slovenských korunách, celková výška platby sa prepočíta kurzom podľa ...

§ 26
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 239/2007 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí ...

§ 27
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 36 písm. a) bod IV nariadenia (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka ...
 • 2)  § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní ...
 • 3)  § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti ...
 • 4)  § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 213/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v ...
 • 5)  § 26 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. ...
 • 6)  § 2 ods. 2 písm. a) a d) Obchodného zákonníka.
 • 7)  Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné ...
 • 8)  § 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory ...
 • 9)  Čl. 12 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá ...
 • 10)  § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z.
 • 11)  Príloha I ods. 1.1 nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych ...
 • 12)  Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho ...
 • 13)  § 5 ods. 2 zákona č. 421/2004 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve.
 • 14)  Príloha V nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné ...
 • 15)  § 6 ods. 1 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene ...
 • 16)  § 2 ods. 14 zákona č. 194/1998 Z. z.
 • 17)  § 2 ods. 16 zákona č. 194/1998 Z. z.
 • 18)  Čl. 11 nariadenia Komisie (ES) č. 1320/2006 z 5. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá ...
 • 19)  § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2007 Z. z.
 • 20)  Čl. 3 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné ...
 • 21)  Čl. 39 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.
 • 22)  Čl. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom ...
 • 23)  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. a čl. 5 a príloha IV nariadenia ...
 • 24)  § 10 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z.
 • 25)  § 3, 15 a 16 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 ...
 • 26)  Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení. ...
 • 26a)  Čl. 62 ods. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení. ...
 • 27)  Čl. 2 ods. 22 nariadenia (ES) č. 796/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v platnom ...
 • 28)  Čl. 2 ods. 23 nariadenia (ES) č. 796/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v platnom ...
 • 29)  § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 30)  Čl. 73 ods. 8 nariadenia (ES) č. 796/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v platnom ...
 • 31)  Čl. 44 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.
 • 32)  Čl. 47 nariadenia (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.
 • 33)  Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení ...
 • 34)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
 • 35)  Čl. 45 ods. 2 nariadenia komisie (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení. ...
 • 36)  Čl. 45 ods. 1 nariadenia komisie (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení. ...
 • 37)  § 2 ods. 2 zákona č. 136/2000 Z. z.
 • 38)  § 17 zákona č. 193/2005 Z. z.
 • 39)  § 17 ods. 2 zákona č. 193/2005 Z. z.
 • 40)  § 11 zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 41)  § 6 a 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky ...
 • 42)  Zákon č. 421/2004 Z. z.
 • 43)  Príloha III bod 6 nariadenia (EHS) č. 2092/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v platnom ...
 • 44)  Príloha III bod 5 nariadenia (EHS) č. 2092/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v platnom ...
 • 45)  Čl. 5 ods. 1 a 5, čl. 6 ods. 1, 2 a 3 písm. a), príloha I A ods. 1.1, 2.1 až 4, ods. 5.1 až 5.5, ...
 • 46)  Zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných ...
 • 47)  § 23 písm. a) zákona č. 193/2005 Z. z.
 • 48)  § 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 49)  Čl. 18 nariadenia (ES) č. 1975/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.
 • 49a)  Čl. 23 nariadenia (ES) č. 1975/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.
 • 50)  Čl. 16 nariadenia (ES) č. 1975/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.
 • 51)  Čl. 17 nariadenia (ES) č. 1975/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.
 • 52)  § 19 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
 • 53)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 239/2007 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie ...
 • 54)  Čl. 7 a 11 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné ...
 • 1)  § 17 písm. c) zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z.
 • 1)  Potravinový kódex Slovenskej republiky, druhá časť, 10. hlava, príloha č. 2 „Najvyššie prípustné ...
 • 1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv.40) v platnom znení.
Načítavam znenie...
MENU
Hore