Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín 158/2007 účinný od 14.12.2007 do 31.01.2009

Platnosť od: 30.03.2007
Účinnosť od: 14.12.2007
Účinnosť do: 31.01.2009
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Štátna hospodárska politika, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín 158/2007 účinný od 14.12.2007 do 31.01.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 158/2007 s účinnosťou od 14.12.2007 na základe 580/2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1

Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na ...

§ 2
(1)

Platba na pestovanie energetických plodín sa poskytne na plochu energetických plodín2) s výmerou ...

(2)

Žiadosť o platbu na pestovanie energetických plodín4) (ďalej len „žiadosť“) môže podať ...

(3)

Energetickými plodinami sú akékoľvek plodiny, ktoré sa použijú na výrobu produktov na energetické ...

a)

má žiadateľ uzavretú zmluvu8) s prvým spracovateľom energetických plodín9) (ďalej len „prvý ...

b)

poskytol žiadateľ písomné vyhlásenie, že ich sám použije v súlade s osobitným predpisom11) ...

(4)

Zmluva podľa odseku 3 písm. a) vyhotovená v štátnom jazyku okrem náležitostí uvedených v osobitnom ...

a)

rok zberu energetickej plodiny,

b)

názov a adresu príslušného orgánu členského štátu Európskej únie, nákupcu alebo prvého ...

(5)

Platba na pestovanie energetických plodín sa žiadateľovi poskytne, ak

a)

dodá prvému spracovateľovi alebo nákupcovi požadovaný objem energetických plodín uvedených ...

b)

sám použije požadovaný objem energetických plodín uvedených vo vyhlásení na energetické účely.13) ...

(6)

Požadovaným objemom energetických plodín podľa odseku 5 je objem zodpovedajúci najmenej reprezentatívnemu ...

(7)

Ak žiadateľ žiada o platbu na výmeru dvojročných a viacročných energetických plodín, platba ...

(8)

Žiadateľ je povinný informovať Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len „agentúra“) ...

(9)

Suma platby na pestovanie energetických plodín určená podľa osobitných predpisov15) sa oznamuje ...

(10)

Suma platby na pestovanie energetických plodín sa upraví podľa osobitných predpisov,16) ak žiadateľ ...

§ 3
(1)

Prvý spracovateľ alebo nákupca môže požiadať o zapísanie do zoznamu na nasledujúci kalendárny ...

(2)

Prvý spracovateľ alebo nákupca je povinný

a)

do 15. mája príslušného kalendárneho roka predložiť zmluvu so žiadateľom agentúre,

b)

do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka oznamovať agentúre raz mesačne od prvého dodania ...

(3)

Prvý spracovateľ a nákupca sú povinní viesť záznamy v rozsahu podľa osobitného predpisu20) ...

(4)

Ak prvý spracovateľ alebo nákupca poruší povinnosti,20a) postupuje agentúra podľa osobitného ...

§ 4
(1)

Žiadateľ predkladá žiadosť agentúre do 15. mája príslušného kalendárneho roka spolu so žiadosťou ...

(2)

Prílohou k žiadosti sú:

a)

zmluva s prvým spracovateľom alebo nákupcom alebo vyhlásenie,

b)

potvrdenie o dodaní energetických plodín podľa § 2 ods. 5 písm. a), ak žiadateľ priložil k ...

c)

vyhlásenie o zbere požadovaného množstva energetických plodín (ďalej len „vyhlásenie o zbere“), ...

d)

prílohy podľa osobitného predpisu,22) v ktorých žiadateľ vyznačí poľnohospodársku pôdu uplatňovanú ...

(3)

Potvrdenie o dodaní energetických plodín podľa odseku 2 písm. b) obsahuje

a)

dátum dodania,

b)

dodané množstvo energetických plodín osobitne za každú plodinu, ak žiadateľ dodal viacero druhov ...

c)

podpis žiadateľa a označenie a podpis osoby, ktorá koná za prvého spracovateľa alebo nákupcu. ...

(4)

Potvrdenie o dodaní energetických plodín žiadateľ predkladá najneskôr do 28. februára nasledujúceho ...

(5)

Vyhlásenie o zbere osobitne za každú plodinu obsahuje

a)

termín zberu plodín,

b)

zozberané množstvo plodiny.

(6)

Vyhlásenie o zbere žiadateľ predkladá agentúre do 15 pracovných dní odo dňa ukončenia zberu ...

§ 5

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe. ...

§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k nariadeniu vlády č. 158/2007 Z. z.

  Zoznam vykonávaných právnych aktov Európskych spoločenstiev

  1. Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá ...

  2. Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie ...

  3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 88 až 92 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné ...
 • 2)  Čl. 24 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.
 • 3)  § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
 • 4)  Čl. 12, 13 a čl. 19 až 22 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje ...
 • 5)  Čl. 23 písm. a) nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.
 • 6)  Čl. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1782/2003 v platnom znení.
 • 7)  Čl. 88 nariadenia (ES) č. 1782/2003 v platnom znení.
 • 8)  Čl. 26 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.
 • 9)  Čl. 23 písm. d) nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.
 • 10)  Čl. 23 písm. e) nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.
 • 10a)  Čl. 37 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.
 • 11)  Čl. 33 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.
 • 12)  Čl. 26 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.
 • 13)  Čl. 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.
 • 14)  Čl. 27 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.
 • 15)  Napríklad § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 274/2006 Z. z., čl. 45 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. ...
 • 16)  Nariadenie (ES) č. 1782/2003 v platnom znení.Nariadenie (ES) č. 796/2004 v platnom znení.Nariadenie ...
 • 17)  Napríklad čl. 31 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 796/2004 v platnom ...
 • 18)  Čl. 37 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.
 • 18a)  Napríklad § 7 ods. 1 písm. p) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy ...
 • 19)  Čl. 34 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.
 • 20)  Čl. 39 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.
 • 20a)  Čl. 32 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.
 • 20b)  Čl. 37 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1973/2004 v platnom znení.§ 7 ods. 1 písm. p) zákona č. ...
 • 21)  § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory ...
 • 22)  § 3 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore