Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania platieb na opatrenie životné podmienky zvierat 155/2008 účinný od 01.12.2008 do 04.12.2008

Platnosť od: 30.04.2008
Účinnosť od: 01.12.2008
Účinnosť do: 04.12.2008
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Chovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 155/2008 s účinnosťou od 01.12.2008 na základe 350/2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o podmienkach poskytovania platieb na opatrenie životné podmienky zvierat

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády podľa osobitného predpisu1) upravuje podmienky poskytovania platieb na opatrenie ...

(2)

Platba sa poskytuje na podopatrenia zlepšenia životných podmienok v chove

a)

hydiny,

b)

hovädzieho dobytka

1.

zlepšenie prirodzeného správania zvierat

1.1 voľným chovom ustajnených dojníc,

1.2 maštaľným výkrmom dobytka,

2.

zlepšenie prirodzeného materského správania kráv,

c)

ošípaných,

d)

oviec.

(3)

Podopatrenie v odseku 2 písm. b) bode 1.1 nemožno kombinovať na tých istých zvieratách s podopatrením ...

§ 2
Podmienky poskytovania platby
(1)

Žiadosť o platbu môže podať osoba2a) (ďalej len „žiadateľ“) ktorá

a)

má zaradenú žiadosť do opatrenia podľa osobitného predpisu,3)

b)

vykonáva poľnohospodársku činnosť.4)

(2)

Platbu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý

a)

dodržiava dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky5) a základné požiadavky hospodárenia,6) ...

b)

sa zaviaže čestným vyhlásením dodržiavať záväzok,7)

c)

má evidované zvieratá podľa § 1 ods. 2 písm. b) až d) v centrálnej evidencii hospodárskych ...

d)

zabezpečí najneskôr do konca druhého roku záväzku vyškolenie zamestnanca, ktorý absolvuje akreditovaný ...

(3)

Žiadateľ predkladá žiadosť o platbu spolu s identifikačným listom9) Pôdohospodárskej platobnej ...

(4)

Žiadosť o platbu obsahuje

a)

počet dobytčích jednotiek10) vymedzených podľa § 1 ods. 2, na ktoré sa požaduje platba,

b)

registračné číslo chovu, na ktorý sa požaduje platba, ak ide o žiadosť podľa § 1 ods. 2 písm. ...

c)

overenú kópiu dokladu o zaevidovaní chovu v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, ak ide ...

d)

čestné vyhlásenie podľa odseku 2 písm. b), ktoré predkladá žiadateľ pri podávaní prvej žiadosti ...

(5)

Zviera uvedené v zozname podľa odseku 4 písm. b) je možné nahradiť iným zvieraťom, ktoré je ...

(6)

Žiadateľ podáva žiadosť o platbu podľa odseku 4 každoročne počas trvania záväzku na obdobie, ...

(7)

Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadosti záväzok zaniká a žiadateľ ...

§ 3
Zlepšenie životných podmienok v chove hydiny
(1)

Platbu podľa § 1 ods. 2 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi, ak pri výkrme kurčiat zabezpečí ...

a)

naskladnenie chovného priestoru zvieratami do 24 hodín jednorazovo,

b)

hlbokú podstielku vysokú najmenej 10 cm na začiatku turnusu,

c)

hlásenie o naskladnení a vyskladnení chovných priestorov za každý turnus,

d)

dvakrát denne kontrolu chovného priestoru a hydiny s vyplnením halovej karty po ukončení kontroly ...

e)

zaťaženie podlahovej plochy do 30 kg živej hmotnosti na m2 chovného priestoru,

f)

kŕmne zariadenie, ktoré umožní prístup pre najmenej 70 % zvierat naraz a sprístupnenie krmiva ...

g)

sprístupnenie vody počas celého dňa a napájacie zariadenie, ktoré umožní prístup pre najmenej ...

h)

dĺžku výkrmu najmenej 40 dní od naskladnenia chovného priestoru,

i)

teplotu vzduchu v hale, nie vyššiu o viac ako 2 C teploty vzduchu vo vonkajšom prostredí, ak je ...

(2)

Hlásenie o naskladnení chovného priestoru podľa odseku 1 písm. c) obsahuje dátum naskladnenia, ...

(3)

Hlásenie o vyskladnení chovného priestoru podľa odseku 1 písm. c) obsahuje dátum vyskladnenia, ...

§ 4
Zlepšenie životných podmienok v chove hovädzieho dobytka
(1)

Platbu podľa § 1 ods. 2 písm. b) bodu 1.1 možno poskytnúť žiadateľovi, ak zabezpečí

a)

minimálne rozmery plochy ležiska a celkovej plochy koterca podľa prílohy č. 2,

b)

zvieratám počas celého dňa nepretržitý prístup ku krmivu a čistej vode,

c)

vytvorenie optimálnych skupín kráv v laktácii v počte do 40 kusov na základe štádia laktácie, ...

d)

voľný chov kráv s výbehom mimo ustajňovacieho priestoru alebo pastevný spôsob chovu kráv,

e)

voľný pohyb zvierat.

(2)

Platbu podľa § 1 ods. 2 písm. b) bodu 1.2 možno poskytnúť žiadateľovi, ak pri maštaľnom výkrme ...

a)

minimálne rozmery plochy ležiska, minimálnu dĺžku kŕmneho miesta alebo minimálne rozmery na plochu ...

b)

vytvorenie optimálnej skupiny ustajnených býkov a volov v počte do 15 kusov na základe fyziologického ...

c)

pevný výbeh,

d)

voľný pohyb zvierat.

(3)

Platbu podľa § 1 ods. 2 písm. b) bodu 2 možno poskytnúť žiadateľovi, ak zabezpečí

a)

najmenej dvakrát denne toaletu vemena dojčiacich kráv a dodájanie kráv v čase nadprodukcie mlieka, ...

b)

odchovanie najmenej troch jalovičiek v troch trojmesačných cykloch od jednej kravy za laktáciu, ...

c)

prístup jalovičiek k jednej krave po dobu dvoch mesiacov permanentne a v treťom mesiaci obmedzenie ...

d)

denné vedenie evidencie dojčiacich kráv podľa prílohy č. 4 a uchovanie tejto evidencie počas ...

e)

potrebné ošetrenie jalovičiek a kráv.

(4)

Žiadateľ poberajúci platbu podľa § 1 ods. 2 písm. b) bodu 2 zabezpečí na činnosti podľa odseku ...

§ 5
Zlepšenie životných podmienok v chove ošípaných
(1)

Platbu podľa § 1 ods. 2 písm. c) možno poskytnúť žiadateľovi, ak pri chove prasníc v kategórii ...

a)

naskladnenie prasníc do pôrodne najmenej sedem dní pred plánovaným termínom pôrodu,

b)

čistotu koterca a prasnice,

c)

pomoc pri prasení,

d)

zvýšené nároky na teplotu v priestore pre ciciaky,

e)

ak je potrebné prikladanie ciciakov k ceckom, ukladanie ciciakov do chovného priestoru,

f)

vytváranie návyku u ciciakov prijímať krmivo a piť vodu od piateho dňa,

g)

aby nedošlo k vyštikávaniu očných zubov po siedmom dni veku ciciakov okrem prípadov, ak dochádza ...

h)

kontrolu zdravotného stavu prasnice a ciciakov,

i)

odstav ciciakov v priemere najmenej 32 dní od narodenia,

j)

denné vedenie evidencie v chove ošípaných podľa prílohy č. 5.

(2)

Žiadateľ zabezpečí na činnosti podľa odseku 1 zamestnanca, pričom na každých 50 kusov prasníc ...

§ 6
Zlepšenie životných podmienok v chove oviec
(1)

Platbu podľa § 1 ods. 2 písm. d) možno poskytnúť žiadateľovi, ak pri chove oviec starších ...

a)

optimálne skupiny ustajnených

1.

gravidných a rodiacich bahníc do 110 kusov,

2.

dojčiacich bahníc s jahňatami do veku troch týždňov do 22 kusov,

3.

bahníc s jahňatami od troch týždňov do odstavu do 44 kusov,

podľa telesnej hmotnosti, veku a plemena,

b)

včasné naskladnenie oviec do pôrodne,

c)

čistotu koterca a oviec,

d)

pomoc pri pôrode a ošetrovanie jahniat a oviec,

e)

učenie jahniat piť prikladaním k ceckom ihneď po narodení,

f)

učenie jahniat prijímať krmivo a piť vodu od piateho dňa,

g)

sledovanie zdravotného stavu bahníc a jahniat,

h)

denné vedenie evidencie v chove ustajnených dojčiacich bahníc s jahňatami podľa prílohy č. 6, ...

(2)

Žiadateľ zabezpečí na činnosti podľa odseku 1 zamestnanca, pričom na každých 70 kusov oviec ...

§ 7
Výška platby

Výška platieb je uvedená v prílohe č. 7.

§ 8
Prevod záväzku
(1)

Ak počas trvania záväzku dôjde k prevodu podniku11) a predmetom prevodu je aj záväzok,7) zmluva ...

a)

obdobie, na ktoré sa prevádza záväzok,

b)

počet dobytčích jednotiek, ktoré sú predmetom prevodu,

c)

úradne osvedčený podpis fyzickej osoby konajúcej za prevodcu a nadobúdateľa,

d)

dátum podpisu.

(2)

Prevodca a nadobúdateľ predkladajú agentúre originálne vyhotovenie zmluvy o prevode záväzku podľa ...

(3)

Ak sa prevod podniku uskutoční v priebehu piateho roka bez prevodu záväzku, žiadateľ nemusí poskytnutú ...

(4)

Záväzok7) nemožno meniť.12)

§ 9
Zníženie platby a vrátenie platby
(1)

Ak sa pri kontrole žiadosti o platbu podľa § 3 alebo 5 zistí rozdiel medzi počtom dobytčích jednotiek ...

a)

percento zisteného rozdielu, ak rozdiel nie je väčší ako 10 %,

b)

dvojnásobok percenta zisteného rozdielu, ak rozdiel je nad 10 % do 20 %,

c)

100 %, ak sa zistí rozdiel nad 20 %.

(2)

Ak sa pri kontrole žiadosti o platbu podľa § 4 alebo 6 zistí rozdiel medzi počtom zvierat uvedených ...

(3)

Zvieratá, pri ktorých neboli dodržané požiadavky na identifikáciu a registráciu podľa osobitného ...

(4)

Ak sa pri kontrole žiadosti o platbu zistí porušenie podmienok podľa § 2 ods. 2 písm. a), platba ...

(5)

Platba na príslušné podopatrenia sa zníži za príslušný rok o 20 % za nedodržanie každej z ...

a)

§ 3 ods. 1 písm. a), b), d), f) až i),

b)

§ 4 ods. 1 písm. b) až e), ods. 2 písm. b) a c), ods. 3 písm. a), c) a e),

c)

§ 5 ods. 1 písm. b) a d),

d)

§ 6 ods. 1 písm. b) a c).

(6)

Ak došlo v prvom až štvrtom roku záväzku k prevodu celého podniku15) a predmetom prevodu je aj ...

(7)

Ak žiadateľ v priebehu záväzku nedodrží počet dobytčích jednotiek zaradených do opatrenia, ...

(8)

Ak žiadateľ preukáže, že podmienky záväzku neboli splnené z dôvodu vyššej moci,19) nemožno ...

§ 10
Neposkytnutie platby v príslušnom roku
a)

§ 3 ods. 1 písm. c) alebo e),

b)

§ 4 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) alebo d), ods. 3 písm. b) alebo d) alebo ods. 4,

c) § 5 ods. 1 písm. a), c), e) až j) alebo ods. 2,

d)

§ 6 ods. 1 písm. a), d) až h) alebo ods. 2.

§ 11
Vykonávané právne akty

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe ...

§ 11a
Prechodné ustanovenie
(1)

Do žiadosti o platbu podanej v roku 2008 možno doplniť počet dobytčích jednotiek hydiny podľa ...

(2)

V období od 1. decembra 2008 do 31. decembra 2008 sa sumy v eurách uvedené v prílohe č. 7 považujú ...

§ 12
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho ...
 • 2)  Čl. 36 písm. a) bod V nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom ...
 • 2a)  § 2 ods. 2 písm. a) a d) Obchodného zákonníka.
 • 3)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 245/2007 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie ...
 • 4)  Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné ...
 • 5)  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania ...
 • 6)  Čl. 4 a príloha III nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. ...
 • 7)  § 3 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2007 Z. z.
 • 8)  § 19 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
 • 9)  § 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z.
 • 10)  Príloha V k nariadeniu Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné ...
 • 11)  Čl. 44 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.
 • 12)  Čl. 27 ods. 11 a 12 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom ...
 • 13)  Čl. 17 nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania ...
 • 14)  § 19 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z.
 • 15)  Čl. 23 nariadenia Komisie (ES) 1975/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.
 • 16)  § 31 ods. 7 druhá veta zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ...
 • 17)  Čl. 2 ods. 23 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné ...
 • 18)  Čl. 73 ods. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 51) ...
 • 19)  Čl. 47 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.
Načítavam znenie...
MENU
Hore