Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy 150/2008 účinný od 01.12.2008 do 04.12.2008

Platnosť od: 29.04.2008
Účinnosť od: 01.12.2008
Účinnosť do: 04.12.2008
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy 150/2008 účinný od 01.12.2008 do 04.12.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 150/2008 s účinnosťou od 01.12.2008 na základe 402/2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Toto nariadenie vlády upravuje podmienky
a)

zaradenia do opatrenia na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „prvé zalesnenie“), ...

b)

poskytovania platieb na prvé zalesnenie.

§ 2
(1)

Platbu na prvé zalesnenie možno poskytnúť podľa osobitného predpisu.1)

(2)

Platba na prvé zalesnenie sa poskytne na poľnohospodársku pôdu,

a)

ktorá je vedená v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov2) a posledné dva roky bola poľnohospodársky ...

b)

ktorej výmera je najviac 10 ha a najmenej 0,5 ha súvislej plochy, pričom jej kratšia strana musí ...

c)

ktorej kód bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky patrí s prevažujúcou výmerou do 6. až 9. skupiny.3) ...

(3)

Poľnohospodárska pôda navrhnutá na zalesnenie musí byť zalesnená najneskôr do 31. októbra nasledujúceho ...

(4)

Platby podľa odseku 1 nemožno poskytnúť na poľnohospodársku pôdu zaradenú do navrhovaných chránených ...

§ 3
(1)

Žiadosť o zaradenie môže podať len osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť8) na ploche ...

a)

vlastník poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie,

b)

nájomca poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie, za podmienky súhlasu jej vlastníka,

c)

združenie vlastníkov poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie s právnou subjektivitou,

d)

združenie nájomcov poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie s právnou subjektivitou, za ...

(2)

Žiadosť o zaradenie predkladá žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre9) (ďalej len „agentúra“) ...

(3)

Prílohou k žiadosti o zaradenie je

a)

zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu a výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú žiadateľ ...

b)

grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),

c)

vyjadrenie obvodného lesného úradu o vhodnosti navrhovaného drevinového zloženia a o pôvode reprodukčného ...

d)

vyjadrenie obvodného pozemkového úradu, že sa v čase podania žiadosti o zaradenie nevykonáva ...

(4)

Žiadosť o zaradenie agentúra zaradí do jednotlivých bodových pásiem.

(5)

Do prvého bodového pásma agentúra zaradí žiadosť o zaradenie na prvé zalesnenie poľnohospodárskej ...

(6)

Do druhého bodového pásma agentúra zaradí žiadosť o zaradenie na prvé zalesnenie poľnohospodárskej ...

(7)

Do tretieho bodového pásma agentúra zaradí žiadosť o zaradenie na prvé zalesnenie poľnohospodárskej ...

(8)

Do štvrtého bodového pásma agentúra zaradí žiadosť o zaradenie, ak ide o žiadosť, ktorá nie ...

(9)

Výber žiadostí zaradených do jednotlivých bodových pásiem sa vykoná postupne od prvého bodového ...

§ 4
(1)

Žiadosť o platbu13) na založenie lesného porastu na poľnohospodárskej pôde14) (ďalej len „žiadosť ...

(2)

Prílohou k žiadosti o platbu na založenie je rozhodnutie o zmene druhu pozemku,15) ktoré žiadateľ ...

(3)

Prílohou k prvej žiadosti o platbu na založenie podľa § 2 ods. 2 písm. a) sú doklady preukazujúce ...

(4)

Žiadosť o platbu na udržiavanie zalesneného pozemku17) (ďalej len „žiadosť o platbu na udržiavanie“) ...

(5)

Žiadosť o platbu na pokrytie straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti18) (ďalej ...

(6)

Žiadateľom o platbu na udržiavanie a na pokrytie straty nemôže byť subjekt podľa osobitného ...

(7)

Žiadosť o platbu podľa § 2 ods. 1 podanú po termíne uvedenom v § 4 ods. 1 agentúra odmietne ...

§ 5
(1)

Platby na prvé zalesnenie sa poskytnú v doloženej sume, najviac v sume uvedenej v prílohe č. 1, ...

a)

dodržiava výmeru zalesneného pozemku uvedenú v žiadosti podľa § 3 ods. 3 písm. a) 15 rokov,

b)

použije na založenie lesného porastu druh a počet lesných drevín podľa § 3 ods. 3 písm. a) ...

c)

zabezpečí, aby v jednotlivých rokoch neklesol počet lesných drevín na zalesnenom pozemku pod 80 ...

d)

zabezpečí, aby do konca päťročného záväzku bol lesný porast zabezpečený podľa osobitného ...

(2)

Ak žiadateľ súčasne obhospodaruje poľnohospodársku pôdu, musí plniť v celom poľnohospodárskom ...

§ 6

Sumy platieb na prvé zalesnenie sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 7
(1)

Agentúra zníži platbu, ak

a)

žiadateľ nesplní podmienku25) uvedenú v § 5 ods. 2,

b)

zistí na základe vykonaných kontrol rozdiely26) medzi skutočnou výmerou zalesneného pozemku a ...

(2)

Ak agentúra zistí rozdiel medzi výmerou zalesneného pozemku, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti, ...

(3)

Ak agentúra zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku uvedenú v § 5 ods. 1 písm. c) tak, že v prvom ...

a)

80 %, žiadateľ je povinný vrátiť29) 20 % poskytnutej platby na založenie,

b)

70 %, žiadateľ je povinný vrátiť 40 % poskytnutej platby na založenie,

c)

60 %, žiadateľovi platbu neposkytne alebo žiadateľ vráti už poskytnutú platbu na založenie.

(4)

Ak agentúra zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku uvedenú v § 5 ods. 1 písm. c) tak, že v druhom ...

a)

80 %, žiadateľ je povinný vrátiť 20 % poskytnutej platby na udržiavanie,

b)

70 %, žiadateľ je povinný vrátiť 40 % poskytnutej platby na udržiavanie,

c)

60 %, žiadateľ vráti už poskytnutú platbu na udržiavanie.

(5)

Ak agentúra zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku uvedenú v § 5 ods. 1 písm. d), žiadateľ ...

(6)

Ak agentúra zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku podľa § 5 ods. 1 písm. a) v šiestom až pätnástom ...

(7)

Agentúra nezníži platbu podľa § 5 ods. 1 písm. a) a nepožiada o vrátenie už poskytnutých platieb, ...

§ 7a

V období od 1. decembra 2008 do 31. decembra 2008 sa sumy v eurách uvedené v prílohe č. 1 považujú ...

§ 8

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe ...

§ 9

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 43 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom ...
 • 2)  § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní ...
 • 3)  § 2 písm. c) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene ...
 • 4)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory ...
 • 5)  § 26 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
 • 6)  § 27 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 7)  § 28 zákona č. 543/2002 Z. z.
 • 8)  Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné ...
 • 9)  § 6 zákona č. 543/2007 Z. z.
 • 10)  § 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z.
 • 11)  § 37 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
 • 12)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2007 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky ...
 • 13)  Čl. 3 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné ...
 • 14)  Čl. 43 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.
 • 15)  § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 220/2004 Z. z.
 • 16)  Čl. 31 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné ...
 • 17)  Čl. 43 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.
 • 18)  Čl. 43 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.
 • 19)  Čl. 43 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.
 • 20)  Čl. 7 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 v platnom znení.
 • 21)  § 20 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
 • 22)  Čl. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 v platnom znení.
 • 23)  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z.
 • 24)  Čl. 4 a príloha III nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003.
 • 25)  Čl. 51 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.Čl. 23 nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006.
 • 26)  Čl. 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006.
 • 27)  Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení ...
 • 28)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
 • 29)  § 31 ods. 7 druhá veta zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ...
 • 30)  Čl. 47 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006.
 • 31)  Čl. 44 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006.
 • 1)  Čl. 31 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.
Načítavam znenie...
MENU
Hore