Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 143/2006 účinný od 01.09.2013 do 31.10.2014

Platnosť od: 15.03.2006
Účinnosť od: 01.09.2013
Účinnosť do: 31.10.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 143/2006 účinný od 01.09.2013 do 31.10.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 143/2006 s účinnosťou od 01.09.2013 na základe 246/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
(1)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M a N uvedené v osobitnom predpise,1) ...

(2)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje aj na vozidlá určené na cestnú prepravu nebezpečných vecí1a) pre typ ...

§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)

vykurovacím systémom zariadenie určené na zvýšenie teploty interiéru vozidla vrátane priestoru pre náklad, ...

b)

spaľovacím vykurovacím zariadením zariadenie, ktoré používa kvapalné alebo plynné palivo a ktoré nevyužíva ...

c)

typom vozidla vzhľadom na vykurovací systém vozidlá, ktoré sa nelíšia v týchto základných znakoch:

1.

funkčný princíp vykurovacieho systému,

2.

typ spaľovacieho vykurovacieho zariadenia, ak existuje,

d)

typom spaľovacieho vykurovacieho zariadenia zariadenia, ktoré sa nelíšia v týchto základných znakoch: ...

1.

typ paliva, napríklad kvapalné alebo plynné,

2.

prenosové médium, napríklad vzduch alebo voda,

3.

umiestnenie vo vozidle, napríklad v priestore určenom na prepravu osôb alebo nákladu,

e)

vykurovacím systémom využívajúcim odpadové teplo typ zariadenia, ktoré využíva odpadové teplo z hnacieho ...

f)

interiérom vnútorný priestor vozidla, ktorý je určený na prepravu osôb alebo nákladu, alebo osôb a nákladu, ...

g)

vykurovacím systémom priestoru určeného na prepravu osôb typ zariadenia určeného na zvýšenie teploty ...

h)

vykurovacím systémom priestoru pre náklad typ zariadenia určeného na zvýšenie teploty priestoru pre ...

i)

priestorom určeným na prepravu osôb časť interiéru vozidla, ktorá je určená pre vodiča a prepravované ...

j)

plynným palivom palivá, ktoré sú pri normálnej teplote 288,2 K a tlaku 101,33 kPa plynmi, ako sú skvapalnený ...

k)

prehriatím stav, ktorý nastane vtedy, keď je úplne zablokovaný prívod vzduchu pre vykurovací vzduch ...

§ 3
(1)

Vykurovací systém namontovaný vo vozidle musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe II okrem ...

(2)

Spaľovacie vykurovacie zariadenie musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe II okrem bodov ...

§ 4
(1)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla2) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na vykurovací systém ...

(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku ...

(3)

Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý sa má schváliť, poskytne výrobca vozidla poverenej technickej ...

(4)

Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na vykurovací systém sa nesmie ...

(5)

Štátny dopravný úrad3) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa ...

(6)

Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného ...

(7)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu5) pre typ spaľovacieho vykurovacieho zariadenia ...

(8)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 7 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku ...

(9)

Technickej službe sa poskytne vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktoré sa v prípade potreby určí na ...

(10)

Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ spaľovacieho vykurovacieho zariadenia sa nesmie zamietnuť, ...

(11)

Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ spaľovacieho vykurovacieho ...

(12)

Každému schválenému typu spaľovacieho vykurovacieho zariadenia štátny dopravný úrad pridelí číslo typového ...

(13)

Každé spaľovacie vykurovacie zariadenie zhodné s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády musí ...

(14)

Ak sa zmení typ vozidla alebo typ spaľovacieho vykurovacieho zariadenia schváleného podľa tohto nariadenia ...

(15)

Opatrenia na zabezpečenie zhody sa prijímajú podľa osobitného predpisu.7)

(16)

Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla8) ...

§ 5
(1)

Príslušný štátny orgán10) nesmie odmietnuť ani zakázať

a)
uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných ...
b)
uvedenie typu spaľovacieho vykurovacieho zariadenia na trh, do prevádzky alebo používanie v premávke ...
(2)

Osvedčenia o zhode vozidla COC,11) ktoré majú vystavené nové vozidlá, sa považujú za neplatné, ak ich ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 písm. a) neplatí pre typy vozidiel vybavené vykurovacím systémom na odpadové teplo, ...

§ 6
(1)

Osvedčenia o zhode vozidla COC, ktoré majú vystavené nové vozidlá, sa považujú za neplatné, ak typ spaľovacieho ...

(2)

Nemožno uvádzať na trh typ spaľovacieho vykurovacieho zariadenia na plynné palivo LPG, ak nespĺňa technické ...

§ 6a
(1)

Štátny dopravný úrad3) od 1. októbra 2007 nesmie zamietnuť žiadosť o udelenie

a)
typového schválenia ES vozidla2) alebo typového schválenia vozidla8) pre typ vozidla z dôvodov vzťahujúcich ...
b)
typového schválenia ES komponentu5) alebo typového schválenia komponentu9) pre typ spaľovacieho vykurovacieho ...
(2)

Príslušný štátny orgán10) od 1. októbra 2007 nesmie zamietnuť ani zakázať

a)
uvedenie typu vozidla vybaveného vykurovacím systémom na plynné palivo LPG na trh, jeho evidenciu alebo ...
b)
uvedenie typu spaľovacieho vykurovacieho zariadenia na plynné palivo LPG na trh alebo do prevádzky v ...
§ 6b
Štátny dopravný úrad3) od 1. apríla 2008 zamietne žiadosť o udelenie
a)

typového schválenia ES vozidla2) alebo typového schválenia vozidla8) pre typ vozidla z dôvodov vzťahujúcich ...

b)

typového schválenia ES komponentu5) alebo typového schválenia komponentu9) pre typ spaľovacieho vykurovacieho ...

§ 7

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 8

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006 okrem § 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...

v z. Pál Csáky v. r.

Prílohy

  Príloha k nariadeniu vlády č. 143/2006 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE ...

Poznámky

 • 1)  Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...
 • 1a)  Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) publikovaná vo vyhláške ministra ...
 • 1b)  Bod 9.1 prílohy B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) publikovanej ...
 • 2)  § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 3)  § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 4)  § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 5)  § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 6)  § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
 • 7)  § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
 • 8)  § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 9)  § 8 ods. 5 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 10)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o ...
 • 11)  § 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore