Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71085
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2017-43 z 25. apríla 2018 vo veci nesúladu zákona č. 340/2016 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky 90/2019 účinný od 12.04.2019


Platnosť od: 12.04.2019
Účinnosť od: 12.04.2019
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Odmena za prácu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2017-43 z 25. apríla 2018 vo veci nesúladu zákona č. 340/2016 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky 90/2019 účinný od 12.04.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nález 90/2019 s účinnosťou od 12.04.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ústavného súdu Slovenskej republiky

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 25. apríla 2018 v pléne zloženom z predsedníčky ...

r o z h o d o l :

1.

Ustanovenie § 29o ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových ...

2.

Zastavuje konanie v časti týkajúcej sa ustanovenia § 140f zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej ...

3.

Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.

O d ô v o d n e n i e :

I. Navrhovateľova argumentácia

1.

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) uznesením č. k. PL. ÚS 8/2017-11 ...

2.

Navrhovateľ uviedol, že napadnutým zákonom bola na obdobie roka 2017 pozastavená účinnosť ustanovení ...

3.

V zmysle navrhovateľovej argumentácie je napadnutý zákon v rozpore s princípom legality vyplývajúcim ...

4.

Navrhovateľ ďalej namietal nesúlad napadnutého zákona s princípom právneho štátu zakotveným ...

5.

Podľa navrhovateľa však v prípade napadnutého zákona absentuje už samotný cieľ tohto obmedzenia, ...

6.

Z uvedených dôvodov preto navrhovateľ žiadal, aby ústavný súd vydal tento nález:

„Ustanovenia zákona č. 340/2016 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...

II. Vyjadrenie Národnej rady Slovenskej republiky

7.

Na základe výzvy ústavného súdu sa podaním doručeným 8. septembra 2017 ako účastník konania ...

8.

Národná rada k svojmu vyjadreniu priložila aj vládny návrh napadnutého zákona spolu s dôvodovou ...

III. Vyjadrenie vlády Slovenskej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky

9.

Ústavný súd v súlade s ustanoveniami § 37 ods. 2 zákona o ústavnom súde vyzval na podanie vyjadrenia ...

10.

Ústavný súd však na podanie vyjadrenia vyzval aj Ministerstvo financií Slovenskej republiky (§ ...

IV. K formálnej stránke návrhu na začatie konania, k zastaveniu konania v časti týkajúcej sa ...

11.

Navrhovateľom napadnutý zákon č. 340/2016 Z. z. je podľa svojho obsahu výlučne novelizáciou ...

12.

Jedným z viacerých novelizovaných predpisov bol aj zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe ...

13.

S prijatím zákona č. 55/2017 Z. z. tiež súvisí otázka rozsahu prieskumu ústavného súdu vo ...

14.

Zákon č. 55/2017 Z. z. už od svojho prijatia obsahuje prechodné ustanovenie § 186 ods. 3, podľa ...

15.

Vychádzajúc z oboch zákonných ustanovení (§ 140f zákona č. 400/2009 Z. z. a § 186 ods. 3 zákona ...

16.

Uvedený postup nemožno uplatniť pre ďalších adresátov dotknutej právnej úpravy, ktorými sú ...

17.

Ako už bolo uvedené, navrhovateľ napadol spornú právnu úpravu aj vo vzťahu k prezidentovi Slovenskej ...

18.

Na tomto mieste treba pripomenúť skutočnosť, že plat poslanca národnej rady je základom aj pre ...

19.

K predchádzajúcim bodom je potrebné tiež dodať, že opačný výklad ustanovení týkajúcich sa ...

20.

Pokiaľ ide o rozsah prieskumu ústavného súdu, je dôležité poukázať aj na skutočnosť, že ...

21.

Neprehľadnosť napadnutej právnej úpravy, ktorú už ústavný súd spomenul, je zvýraznená, aj ...

22.

Pozoruhodným spôsobom sa napadnutá právna úprava dotýka aj paušálnych náhrad predsedu a podpredsedov ...

23.

Pokiaľ ide o paušálne náhrady poslancov národnej rady, verejného ochrancu práv, komisára pre ...

V. Relevantná právna úprava

24.

V tejto časti odôvodnenia ústavný súd uvádza napadnutú právnu úpravu tak, ako je obsiahnutá ...

V.1 Zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky ...

25.

Pre pochopenie účinkov napadnutej právnej úpravy vo vzťahu k zákonu č. 120/1993 Z. z. je nevyhnutné ...

Ǥ 2
Platové pomery poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
(1)

Poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) patrí plat vo výške trojnásobku ...

(2)

Zníženie podľa odseku 1 sa rovná

a)
0,15 násobku trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej ...
b)
0,1 násobku trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej ...
c)
0,05 násobku trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej ...
§ 4
(1)

Poslancovi patria diéty a náhrady ďalších výdavkov spojených s výkonom jeho funkcie (ďalej ...

26.

Dôležité je aj ustanovenie § 4a zákona č. 120/1993 Z. z., ktoré (okrem iného) upravuje odmenu ...

„(1)

Na zabezpečenie výkonu poslaneckého mandátu poskytne kancelária národnej rady poslancovi primerane ...

(2)

Na výkon odborných a administratívnych prác spojených s činnosťou poslaneckej kancelárie poskytne ...

(3)

Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie podľa odseku 1 druhej vety ...

27.

Platové pomery prezidenta Slovenskej republiky počas výkonu funkcie sú upravené v § 10 ods. 1 ...

«Prezidentovi Slovenskej republiky (ďalej len ,,prezident“) patrí plat vo výške 4-násobku platu ...

28.

Pokiaľ ide výšku platu a paušálnych náhrad členov vlády Slovenskej republiky, platí § 12 prvá ...

«Členovi vlády Slovenskej republiky (ďalej len ,,člen vlády“) patrí plat vo výške 1,5-násobku ...

...

Členovi vlády patria paušálne náhrady vo výške, ktorú určí vláda Slovenskej republiky (ďalej ...

29.

Výška platu predsedu a podpredsedov NKÚ je určená § 20 prvou a druhou vetou zákona č. 120/1993 ...

«Predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len ,,predseda kontrolného ...

30.

Samotným navrhovateľom napadnutým ustanovením obsiahnutým v právnom predpise, ktorým je zákon ...

„(1)

Poslancovi, prezidentovi, členovi vlády, predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného ...

(2)

Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej podľa § 4a ods. ...

31.

S týmto sporným ustanovením úzko súvisí aj § 29g zákona č. 120/1993 Z. z., ktorého relevantné ...

„(1)

V roku 2011 zníženie podľa § 2 ods. 2 je 15 %.

(2)

V roku 2011 patrí mesačne prezidentovi plat vo výške 4-násobku platu poslanca.

(3)

V roku 2011 patrí mesačne členovi vlády plat vo výške 1,5-násobku platu poslanca zníženého ...

(5)

V roku 2011 patrí mesačne predsedovi kontrolného úradu plat vo výške 1,5-násobku platu poslanca ...

(6)

V roku 2011 patrí mesačne podpredsedovi kontrolného úradu plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca ...

V.2 Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (ďalej len ...

32.

Ako relevantnú právnu úpravu z hľadiska predmetu konania pred ústavným súdom je vo vzťahu k ...

„Platové pomery verejného ochrancu práv, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov súvisiacich ...

Po slovách „osobitným predpisom“ nasleduje poznámka pod čiarou, ktorá odkazuje na celý zákon ...

33.

Napadnutým ustanovením odkladajúcim účinnosť už uvedenej právnej úpravy je § 28e zákona č. ...

„V roku 2017 sú platové pomery verejného ochrancu práv, paušálne náhrady a náhrady ďalších ...

V tomto zákonnom ustanovení po slovách „osobitným predpisom“ nasleduje poznámka pod čiarou ...

V.3 Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...

34.

Zákon č. 215/2004 Z. z. vo svojom § 71a ods. 1 a 3 upravuje mechanizmus určenia platu a paušálnych ...

„Riaditeľovi úradu patrí mesačne funkčný plat vo výške platu poslanca Národnej rady Slovenskej ...

Riaditeľovi úradu patrí na pokrytie nevyhnutných výdavkov za služby a iných osobných výdavkov ...

Po slovách „poslanca Národnej rady Slovenskej republiky“ nasleduje poznámka pod čiarou, ktorá ...

35.

Takto stanovený mechanizmus určenia platu bol na rok 2017 pozastavený napadnutým § 84f zákona ...

„Riaditeľovi úradu v roku 2017 patrí mesačne funkčný plat vo výške platu poslanca Národnej ...

Po slovách osobitným predpisom nasleduje poznámka pod čiarou odkazujúca na § 29o zákona č. 120/1993 ...

V.4 Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

36.

Vychádzajúc z argumentácie obsiahnutej v časti III bodoch 11 až 15 odôvodnenia tohto nálezu, ...

„Funkčný plat na účely tohto zákona je aj plat vo výške platu poslanca národnej rady, ktorý ...

37.

Právnou úpravou, ktorá je predmetom prieskumu ústavného súdu, je § 186 ods. 3 zákona č. 55/2017 ...

„Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, vedúcemu ...

Po slovách „osobitným predpisom“ nasleduje poznámka pod čiarou odkazujúca na § 29o zákona ...

V.5 Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím ...

38.

Výška platov komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím je upravená spoločne ...

„Komisárovi patrí plat v rovnakej sume ako poslancovi národnej rady a paušálne náhrady súvisiace ...

39.

Napadnutým ustanovením zákona č. 176/2015 Z. z. je § 32 tohto zákona (čl. V zákona č. 340/2016 ...

„V roku 2017 patrí komisárovi plat v rovnakej sume ako poslancovi národnej rady a paušálne náhrady ...

Poznámka pod čiarou k tomuto zákonnému ustanoveniu odkazuje na § 29o zákona č. 120/1993 Z. z.

VI. Faktické dôsledky napadnutej právnej úpravy

40.

Vychádzajúc z informácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky ústavný súd ...

41.

Pokiaľ ide o paušálne náhrady poslancov národnej rady, platí, že ak by sa ich výška riadila ...

VII. Referenčné a súvisiace články ústavy

42.

Navrhovateľ označil ako referenčné normy tieto články ústavy:

Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ...

Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ...

Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia ...

Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný ...

43.

Okrem referenčných noriem však ústavný súd považuje za potrebné uviesť aj súvisiacu ústavnú ...

VIII. K legitímnym očakávaniam

44.

Návrh na začatie konania vo svojom odôvodnení obsahuje závažný argumentačný problém. Ak totiž ...

45.

V tejto judikatúre možno rozoznať dva druhy alebo dve línie rozhodnutí týkajúcich sa legitímnych ...

46.

Pri rozhodnutí Pressos Compania Naviera S. A. je dôležité si pripomenúť, že čl. 1 ods. 1 dodatkového ...

47.

Vo veci Pine Valley Developments Ltd. bola sťažovateľom spoločnosť, ktorá (okrem iného) do svojho ...

48.

Pri oboch líniách rozhodnutí možno konštatovať, že definujú pojem majetok podľa čl. 1 ods. ...

49.

V rámci analýzy judikatúry ESĽP vo veciach týkajúcich sa platov verejných funkcionárov, resp. ...

50.

Koncept legitímnych očakávaní sa totiž okrem samotnej definície majetku podľa dodatkového protokolu ...

51.

Príkladom už uvedeného postupu môže byť rozhodnutie vo veci Kjartan Ásmudsson proti Islandu, ...

52.

V tejto súvislosti možno pripomenúť časovo predchádzajúcu judikatúru ústavného súdu vo veci ...

53.

Dôvodom, pre ktorý sa ústavný súd venoval otázke legitímnych očakávaní ešte pred samotným ...

IX. K zásahu do práva na majetok v zmysle judikatúry ESĽP

54.

V už spomenutom rozhodnutí vo veci Panfile proti Rumunsku (pozri bod 49 odôvodnenia tohto nálezu) ...

55.

Skutočnosti, že uvedené závery judikatúry ESĽP sa vzťahujú tiež na platy štátnych zamestnancov, ...

56.

Z judikatúry ESĽP je pritom zrejmé, že možnosti súdnej kontroly rozhodnutí zákonodarcu v oblasti ...

X. K súladu napadnutej právnej úpravy s čl. 20 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 13 ods. 4 ústavy ...

X.1 Asistenti poslancov Národnej rady Slovenskej republiky

57.

Ako už bolo uvedené, navrhovateľ do skupiny osôb, ktorých právo na majetok malo byť napadnutým ...

58.

Podľa ústavného súdu je odpoveď záporná; ak totiž poslanec nemusí príspevok na odmenu pre ...

59.

Z uvedených dôvodov ústavný súd nevyhovel návrhu v časti týkajúcej sa ustanovenia § 29o ods. ...

X.2 Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, členovia vlády Slovenskej republiky a prezident ...

60.

Pri posudzovaní ústavnej súladnosti napadnutej právnej úpravy nie je možné obísť osobitné ...

61.

Vo vzťahu k prezidentovi Slovenskej republiky ide o situáciu podobnú, nie však úplne rovnakú. ...

62.

Vo vzťahu k poslancom národnej rady, členom vlády a prezidentovi Slovenskej republiky treba poukázať ...

63.

Ústavný súd preto nevyhovel návrhu v časti napadnutej právnej úpravy týkajúcej sa platov a ...

X.3 Ostatní adresáti napadnutej právnej úpravy

64.

Ostatní adresáti právnej úpravy netvoria jednoliatu skupinu, spoločné však majú to, že na rozdiel ...

65.

Ústavný súd považuje závery uvedené v bodoch 54 až 56 odôvodnenia tohto nálezu za aplikovateľné ...

66.

Uvedený test proporcionality je vo svojej podstate zhodný s tzv. „fair balance“ testom používaným ...

67.

Ústavný súd konštatuje, že napadnutá právna úprava je problematická už v prvom kroku testu ...

68.

Napriek vyjadreným pochybnostiam sa však ústavný súd v tomto prípade priklonil k rešpektovaniu ...

„Pretože účel preskúmavanej normy nebýva obvykle explicitne stanovený, jeho identifikácia nemusí ...

V posudzovanom prípade ústavný súd už... formuloval predbežný záver, že aj keď vláda ako ...

69.

V okolnostiach tohto prípadu možno povedať, že hoci ani zákonodarca, ani vláda v podstate vôbec ...

70.

Je však potrebné povedať, že napriek veľmi širokému chápaniu pojmu „verejný záujem“ by ...

71.

V rámci prvého kroku toho testu musí ešte ústavný súd zisťovať, či bola právna norma vytvorená ...

72.

Druhý krok testu „má preveriť, či zákonné obmedzenie... je naozaj nevyhnutné, teda či na dosiahnutie ...

73.

V treťom kroku testu proporcionality ústavný súd posudzuje sporný zásah najmä z hľadiska jeho ...

74.

Pri hodnotení dopadu prijatého opatrenia na verejné výdavky musí ústavný súd súhlasiť s navrhovateľom ...

75.

Uvedený záver sa ešte zvýrazní, ak sa vezmú do úvahy ďalšie relevantné ukazovatele, za ktoré ...

76.

Všetky uvedené kritériá vychádzajú z veľkosti HDP Slovenskej republiky, ktorý v roku 2016 dosiahol ...

77.

K šetreniu ako k dočasnému, a teda mimoriadnemu opatreniu navyše zákonodarca siahol v období, ...

„Deficit verejnej správy dosiahol v roku 2016 úroveň 1,68 % HDP, čím sa na rozdiel od rokov 2014 ...

Rozpočet v čase schvaľovania obsahoval riziká s pozitívnym aj negatívnym vplyvom. Zníženie deficitu ...

78.

Z tohto trochu dlhšieho citátu je zrejmé, že v roku 2016 došlo k zlepšeniu podstatných referenčných ...

79.

Tiež treba pripomenúť, že priemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky sa pravidelne ...

80.

Zo všetkých uvedených skutočností vyplýva, že skutočný dopad dočasného zníženia platu verejných ...

81.

Ústavný súd taktiež dodáva, že zákonodarca s výnimkou členov rady podľa zákona č. 55/2017 ...

82.

Je potrebné pripomenúť, že zákonodarca totožne, ako to je upravené napadnutým zákonom, zasiahol ...

XI. K súladu napadnutej judikatúry s čl. 1 ods. 1 ústavy

83.

Z uvedených zistení týkajúcich sa napadnutej právnej úpravy vyplýva, že touto úpravou sa narušuje ...

„O dočasný reštrikčný zásah do platov sudcov by išlo v takom prípade, ak by bola jednoznačným ...

Ak by ústavný súd navrhovateľkou napadnutý postup zákonodarcu akceptoval, tak by mu vo svojej ...

84.

Na základe uvedených záverov ústavný súd nemôže tolerovať porušovanie právnej istoty, ktoré ...

85.

Ústavný súd rovnako ako vo veci sp. zn. PL. ÚS 27/2015 nevyužil možnosť vyplývajúcu z ustanovenia ...

XII. K súladu napadnutej právnej úpravy s čl. 2 ods. 2 ústavy

86.

Pokiaľ ide o súlad napadnutej právnej úpravy s čl. 2 ods. 2 ústavy, nie je dôvod meniť argumentáciu, ...

«Ústavný súd... konštatuje, že považuje za prekonané judikatórne prístupy, ktoré uplatňoval ...

87.

Navrhovateľ má síce pravdu v tom, že porušením čl. 2 ods. 2 ústavy nie je samotná skutočnosť, ...

88.

V závere sa ústavný súd musí venovať dôsledkom výroku tohto nálezu, ktorý je koncipovaný ...

89.

Odlišná a zložitejšia je situácia týkajúca sa predsedu a podpredsedov NKÚ, u ktorých je napadnutá ...

90.

V stručnosti je potrebné poukázať aj na účinky tohto nálezu vo vzťahu k verejným funkcionárom, ...

91.

Svojou záverečnou poznámkou ústavný súd len zdôrazňuje, že celý tento nález je založený ...

92.

Podľa čl. 125 ods. 3 ústavy ak ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, že medzi právnymi ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~22.odsek-1Podľa § 32 ods. 1 zákona o ústavnom súde k rozhodnutiu pripájajú odlišné stanovisko sudcovia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~22.odsek-1~1P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

Jana Baricová v. r.sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republikyvykonávajúca úlohy predseduÚstavného ...

Prílohy

    Prevziať prílohu - odlišné stanovisko sudcu Petra Brňáka

    Prevziať prílohu - odlišné stanovisko sudcu Milana Ľalíka

    Prevziať prílohu - odlišné stanovisko sudcu Lajosa Mészárosa

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore