Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 9/2018 zo 4. novembra 2020 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 82b ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 140/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 388/2020 účinný od 18.12.2020


Platnosť od: 18.12.2020
Účinnosť od: 18.12.2020
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Ústavné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 9/2018 zo 4. novembra 2020 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 82b ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 140/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 388/2020 účinný od 18.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nález 388/2020 s účinnosťou od 18.12.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ústavného súdu Slovenskej republiky

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. novembra 2020 v pléne zloženom z predsedu ...

r o z h o d o l :

Ustanovenie § 82b ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 140/2015 Z. ...

O d ô v o d n e n i e :

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i

I.
Odôvodnenie návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-1

1.

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 2. marca 2018 doručený návrh skupiny ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2

2.

Navrhovatelia uvádzajú, že Národná rada Slovenskej republiky (ďalej aj „národná rada“) vo svojom 6. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-3

3.

Navrhovatelia ďalej argumentujú: «Na základe spoločnej správy výborov č. CRD-460/2015 (ČPT 1424a) zo ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.odsek-1Navrhovatelia poukázali na odôvodnenie spoločnej správy výborov k napadnutému ustanoveniu, podľa ktorej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.odsek-1~1Predloženým pozmeňujúcim návrhom sa reaguje na možnosť vzniku morálneho hazardu v súvislosti so zavedením ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.odsek-1~2Navrhované zmeny prispievajú k posilneniu potreby aktívneho prístupu sporiteľa k svojim úsporám v II. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-4

4.

Podľa navrhovateľov právo na minimálny dôchodok sa stalo súčasťou základného práva na primerané hmotné ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.odsek-1~3Podľa názoru navrhovateľov napadnuté ustanovenie „... spôsobuje, že právo na minimálny dôchodok bude ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-5

5.

Navrhovatelia rozpor napadnutého ustanovenia s čl. 39 ods. 1 v spojení s čl. 12 ods. 1 a 2 ústavy odôvodnili ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6

6.

Dôvody rozporu napadnutého ustanovenia s čl. 12 ods. 1 a 2 ústavy navrhovatelia konkretizovali takto: ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odrazka(b) nárok na minimálny dôchodok závisí od počtu kvalifikovaných rokov trvania dôchodkového poistenia; ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6.odrazka~1(c) ak poistenec dosiahol potrebný počet kvalifikovaných rokov trvania dôchodkového poistenia, nárok ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6_1

6.1

K argumentu v bode „(a)“ navrhovatelia uviedli: „... doplatok nie je financovaný z fondu starobného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.odsek-1~4Povedané inak, na tvorbu zdrojov, z ktorých sa financuje inštitút minimálneho dôchodku (resp. doplatku) ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.odsek-1~5Keďže teda sporitelia podľa ZoSDS sa na tvorbe zdrojov používaných na financovanie minimálneho dôchodku ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.odsek-1~6Doplatok do výšky minimálneho dôchodku má teda charakter štátnej sociálnej dávky (podobne ako napríklad ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6_2

6.2

K dôvodu uvedenému v bode „(b)“ navrhovatelia uviedli, že filozofickou podstatou minimálneho dôchodku ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.odsek-1~7Znížená suma minimálneho dôchodku pre sporiteľov podľa ZoSDS totižto vedie aj k situáciám, že pri týchto ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6_3

6.3

V bode „(c)“ navrhovatelia dôvodia, že pokiaľ nárok na minimálny dôchodok nijakým spôsobom nezávisí ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-7

7.

V ďalšej časti návrhu navrhovatelia poukázali na dôvody, na ktorých založil prezident Slovenskej republiky ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.odsek-1~8Navrhovatelia súhlasne s prezidentom argumentujú, že „deklarovaným cieľom inštitútu minimálneho dôchodku ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-8

8.

Navrhovatelia ďalej poukázali na uznesenie ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 41/2015 z 15. februára 2017 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-9

9.

V súlade s uznesením ústavného súdu podrobili napadnuté ustanovenie tzv. diskriminačnému testu v súvislosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-10

10.

Vo vzťahu k rozporu napadnutého ustanovenia s čl. 39 ods. 1 v spojení s čl. 12 ods. 4 ústavy navrhovatelia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.odsek-1~9Ak sa teda občan rozhodne, že svoje základné právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe... uplatní ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.odsek-1~10Podľa názoru navrhovateľov „Napadnuté ustanovenie teda v rozpore s ústavným zákazom podľa čl. 12 ods. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-11

11.

V závere návrhu navrhovatelia žiadali pozastaviť účinnosť napadnutého ustanovenia a navrhli, aby ústavný ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-ii

II.
Priebeh konania
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-ii.bod-12

12.

Ústavný súd uznesením sp. zn. PL. ÚS 9/2018 zo 6. júna 2018 prijal návrh navrhovateľov na ďalšie konanie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-ii.bod-13

13.

Napadnuté ustanovenie a jeho súlad s čl. 39 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 12 ods. 1, 2 a 4 ústavy už ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-ii.bod-14

14.

V súlade s § 39 ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z. si ústavný súd vyžiadal písomné stanovisko od národnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii

III.
Vyjadrenia národnej rady, vlády, ministerstva a navrhovateľov
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.odsek-1III.1 Vyjadrenie Národnej rady Slovenskej republiky

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-15

15.

Podaním doručeným ústavnému súdu 18. októbra 2018 sa k návrhu skupiny poslancov prostredníctvom svojho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.odsek-1~1Národná rada súhlasila s upustením od ústneho pojednávania.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-16

16.

Predseda národnej rady vo svojom vyjadrení najskôr stručne zrekapituloval konanie pred ústavným súdom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-17

17.

Predseda národnej rady vo svojom vyjadrení uviedol: „Systém sociálneho poistenia je založený na viacerých ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.odsek-1~2Oproti tomu, starobné dôchodkové sporenie, je podľa § 2 zákona o starobnom dôchodkovom sporení sporením, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-18

18.

K tvrdeniu navrhovateľov o porušovaní zásady rovnosti konštatoval, že zavedenie minimálneho dôchodku ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-19

19.

Pokiaľ navrhovatelia uvádzajú, že doplatok (suma medzi minimálnym dôchodkom a dôchodkom, na ktorý vznikol ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-20

20.

K argumentu navrhovateľov o charaktere doplatku do sumy minimálneho dôchodku ako štátnej sociálnej dávky ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.odsek-1~3Predseda národnej rady poznamenal, že minimálny dôchodok má jeho poberateľovi zabezpečiť príjem nad ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-21

21.

V závere vyjadrenia zdôraznil podmienku vzniku nároku na minimálny dôchodok, a to získanie 30 kvalifikovaných ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.odsek-1~4III.2 Vyjadrenie vlády Slovenskej republiky

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-22

22.

Podaním doručeným ústavnému súdu 13. novembra 2018 (ďalej len „stanovisko vlády“) sa k návrhu navrhovateľov ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-23

23.

V úvode svojho stanoviska vláda vysvetlila svoj postoj k inštitútu minimálneho dôchodku vo vzťahu k ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.odsek-1~5Z uvedeného vyplýva, že primerané hmotné zabezpečenie v starobe nemusí nevyhnutne dosahovať štátom garantovanú ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.odsek-1~6Vláda ako podporný argument vo vzťahu k sledovanému cieľu minimálneho dôchodku uviedla práve spôsob ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.odsek-1~7Podľa názoru vlády „... je možné v právnom poriadku Slovenskej republiky zakotviť aj také právne normy ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-24

24.

V ďalšej časti stanoviska vláda pripúšťa „fikciu, že právny výklad navrhovateľov je správny, a že teda ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-25

25.

Vláda v stanovisku uviedla, že z dodatočných analýz vyplynulo, že v prípade nižšej príjmovej skupiny ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-26

26.

Zákonodarcom použité prostriedky považuje vláda aj za primerané, a to z týchto dôvodov:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-26.bod«1. rozhodnutie vstúpiť do II. piliera (a počas otvorenia aj vystúpiť) je výlučne na vôli poistenca,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-26.bod~12. napadnutým ustanovením nestrácajú poistenci sporitelia nárok na minimálny dôchodok ako taký, naopak, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-26.bod~23. dôchodkový príjem z II. piliera sa nezapočítava do úhrnu príjmov relevantných pre vznik nároku na ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-26.bod~34. spôsob krátenia sumy zvýšenia sumy starobného dôchodku do sumy minimálneho dôchodku je nastavený ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-26.bod~45. ak by sa poistenci – sporitelia ocitli v hmotnej núdzi, ich základné životné podmienky budú zabezpečené ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-27

27.

Argument navrhovateľov o zdroji financovania minimálneho dôchodku považuje vláda za irelevantný. Rovnako ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-28

28.

Vláda vo svojom stanovisku zdôraznila, že v rámci pozmeňovacieho návrhu boli schválené vyvažujúce podmienky ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.odsek-1~8Vláda tiež zdôraznila, že poistenci – sporitelia neprichádzajú o nárok na zvýšenie sumy starobného dôchodku ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-29

29.

Vláda sa vo svojom stanovisku tiež stručne vyjadrila aj k argumentom navrhovateľov, ktorými posudzovali ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.odsek-1~9V závere stanoviska vláda kritizovala výsledok diskriminačného testu, najmä v časti vyčlenenia porovnateľnej ...

III.3 Vyjadrenie navrhovateľov

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.bod-30

30.

Navrhovatelia elektronickým podaním doručili 30. januára 2019 vyjadrenie k stanovisku národnej rady ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.odsek-1Prípisom, ktorý bol ústavnému súdu doručený 29. októbra 2020, právny zástupca navrhovateľov oznámil, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.bod-31

31.

Navrhovatelia nesúhlasia s názorom národnej rady, že zníženie minimálneho dôchodku je ospravedlniteľné ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.odsek-1~1Podľa názoru navrhovateľov je dôležité, z akých zdrojov sa minimálny dôchodok financuje, a preto považujú ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.bod-32

32.

Navrhovatelia napriek postoju národnej rady tvrdia, že „doplatok“ má charakter štátnej sociálnej dávky, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.bod-33

33.

Ako reakciu na stanovisko národnej rady navrhovatelia tiež uviedli: „Protiústavnosť Napadnutého ustanovenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.bod-34

34.

Vo vzťahu k stanovisku vlády navrhovatelia na úvod predniesli nesúhlas s argumentom vlády o tom, že ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.odsek-1~2Navrhovatelia zopakovali, že rozpor napadnutého ustanovenia s čl. 39 ods. 1 ústavy nenamietajú izolovane, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.odsek-1~3Navrhovatelia kritizovali postoj vlády, ktorá v stanovisku uviedla, že cieľom zavedenia inštitútu minimálneho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.bod-35

35.

K argumentácii vlády o nutnosti zavedenia mechanizmu zníženia doplatku k minimálnemu dôchodku (vo vzťahu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.odsek-1~4Naproti tomu znižovanie doplatku do výšky minimálneho dôchodku pre dôchodcu – sporiteľa nemožno takto ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.bod-36

36.

Navrhovatelia, reagujúc na stanovisko vlády, zdôraznili negatívny politický postoj vlády k II. pilieru ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.bod-37

37.

V závere vyjadrenia navrhovatelia uviedli: „Právna úprava zníženia minimálneho dôchodku obsiahnutá v ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.bod-37.odrazka(a) zohľadňuje predošlé uplatnenie základného práva podľa čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.bod-37.odrazka~1(b) premieta túto skutočnosť do nadobúdania a uplatňovania práva na minimálny dôchodok, pričom to robí ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.odsek-1~5Napadnuté ustanovenie teda v rozpore s ústavným zákazom podľa čl. 12 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.odsek-1~6III.4 Stanovisko ministerstva

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.bod-38

38.

Ústavný súd si podľa § 86 ods. 2 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.odsek-1~7Ministerstvo doručilo ústavnému súdu svoje stanovisko 29. júna 2020.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.bod-39

39.

Ministerstvo predovšetkým zdôraznilo, že podaním stanoviska nemá ambíciu prezentovať postoj, či napadnuté ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.odsek-1~8Zavedenie inštitútu minimálneho dôchodku bolo prijaté ako sociálno-ekonomické opatrenie. Podľa ministerstva ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.bod-40

40.

V ďalšej časti stanoviska ministerstvo poukázalo na zákon č. 382/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon č. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.odsek-1~9V súvislosti s uvedenými novelami ministerstvo poukázalo na to, že ich prijatím došlo k úplnému popretiu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.odsek-1~10Posudzovanie hranice zárobku – kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia – bolo administratívnou ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.odsek-1~11III.5 Vyjadrenie navrhovateľov k stanovisku ministerstva

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1.bod-41

41.

Na stanovisko ministerstva reagoval právny zástupca navrhovateľov vyjadrením doručeným ústavnému súdu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv

IV.
Relevantná právna úprava
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-42

42.

Podľa čl. 124 ústavy ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-43

43.

Podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) ústavy ústavný súd rozhoduje o súlade zákonov s ústavou, s ústavnými zákonmi ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-44

44.

Podľa čl. 131 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 ústavy ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-45

45.

Podľa čl. 140 ústavy podrobnosti o organizácii ústavného súdu, o spôsobe konania pred ním a o postavení ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1Do 28. februára 2019 upravoval konanie pred ústavným súdom zákon č. 38/1993 Z. z. S účinnosťou od 1. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-46

46.

Podľa § 246 ods. 1 zákona o ústavnom súde ak nie je ďalej ustanovené inak, použije sa tento zákon aj ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~1Podľa § 246 ods. 2 zákona o ústavnom súde právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali do 28. februára ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-47

47.

Podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o ústavnom súde v konaní o súlade právnych predpisov ústavný súd rozhoduje ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-48

48.

Podľa § 88 ods. 2 zákona o ústavnom súde ak ústavný súd zistí nesúlad preskúmavaného právneho predpisu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~2Referenčné právne normy

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-49

49.

Podľa čl. 12 ods. 1 ústavy ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-50

50.

Podľa čl. 12 ods. 2 ústavy základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-51

51.

Podľa čl. 12 ods. 4 ústavy nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-52

52.

Podľa čl. 39 ods. 1 ústavy občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~3Navrhovateľmi napadnutá právna úprava

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-53

53.

Podľa § 82b ods. 2 zákona o sociálnom poistení suma minimálneho dôchodku poberateľa starobného dôchodku, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-54

54.

Pre úplnosť ústavný súd uvádza, že od podania návrhu navrhovateľov (2. marca 2018) boli východiská právnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.odsek-1~4Napadnuté ustanovenie novelami nebolo dotknuté, je stále platné a účinné, a teda podstata argumentácie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v

V.
Vlastný meritórny prieskum ústavného súdu
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-55

55.

Ťažiskom námietok navrhovateľov je, že napadnuté ustanovenie spôsobuje rozdielny prístup k dôchodcom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-56

56.

Ústavný súd vo svojej rozhodovacej činnosti opakovane uvádza, že hospodárske, sociálne a kultúrne práva ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.odsek-1V tejto súvislosti však už ústavný súd vyslovil právny názor, že priestor pre voľnú úvahu poskytnutý ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-57

57.

Navrhovatelia predovšetkým napadli spôsob výpočtu doplatku do sumy minimálneho dôchodku, resp. iba tú ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.odsek-1~1Pokiaľ zákonodarca zaviedol inštitút minimálneho dôchodku ako jeden z nástrojov sociálneho zabezpečenia, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-58

58.

Do účinnosti zákona č. 140/2015 Z. z., teda do zavedenia inštitútu minimálneho dôchodku do nášho právneho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-59

59.

Spôsob výpočtu starobného dôchodku odráža výrazné, presvedčivé, konzekventné a adresné uplatňovanie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-60

60.

Zákon o sociálnom poistení zohľadňuje predchádzajúcu účasť poberateľa starobného dôchodku v systéme ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-61

61.

Zavedením kategórie minimálneho dôchodku pomáha zákonodarca žiadateľom o starobný dôchodok, ktorým je ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-62

62.

Zároveň so zavedením minimálneho dôchodku zákonodarca zohľadnil pri určovaní jeho sumy (teda takej sumy, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-63

63.

Uplatňovaním účinnej právnej úpravy minimálneho dôchodku sa sformovali štyri skupiny dôchodcov, ktorí ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-64

64.

Prvú skupinu tvoria poberatelia starobného dôchodku, ktorí z I. piliera výpočtom podľa § 66 ods. 1 a ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-65

65.

Druhú skupinu predstavujú dôchodcovia, ktorým (rovnako ako prvej skupine) nevznikne nárok na zvýšenie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-66

66.

Treťou skupinou sú poberatelia, ktorí z I. piliera výpočtom podľa § 66 ods. 1 a 6 zákona o sociálnom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-67

67.

Napokon štvrtá skupina je tvorená poberateľmi, ktorí z I. piliera výpočtom podľa § 66 ods. 1 a 6 zákona ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-68

68.

Analýza relevantnej právnej úpravy teda vedie k záveru, že § 82b ods. 2 zákona o sociálnom poistení ...

V.1 Aplikovateľnosť čl. 39 ods. 1 ústavy

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~1.bod-69

69.

V rámci priestoru, ktorým zákonodarca disponuje pri regulácii zákonnej matérie stelesňujúcej tzv. sociálne ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~1.bod-70

70.

Na porovnanie, čl. 39 ods. 2 ústavy je konkretizovaný v zákone o pomoci v hmotnej núdzi, ktorý na posúdenie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~1.bod-71

71.

Právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe v zmysle čl. 39 ústavy zabezpečuje dôchodkový systém, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~1.odsek-1Dôchodkový systém založený na sociálnom poistení (I. pilier) sa spravuje všeobecnými zásadami, ktorými ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~1.odsek-1~1Oproti tomu v starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier) ide o vytváranie úspor ukladajúcich sa na osobnom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~1.bod-72

72.

Ústavný súd pri svojom rozhodovaní vychádzal z predpokladu, že právo na primerané hmotné zabezpečenie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~1.odsek-1~2Ústavný súd súhlasí s tvrdením navrhovateľov, že právo na minimálny dôchodok z hľadiska jeho vymedzenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~1.bod-73

73.

Z uvedených dôvodov však možno uzavrieť, že právny inštitút zvýšenia sumy starobného dôchodku a sumy ...

V.2 Nesúlad § 82b ods. 2 zákona o sociálnom poistení s čl. 39 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 12 ods. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-74

74.

Podľa čl. 12 ods. 1 ústavy sú ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-75

75.

Podľa čl. 12 ods. 2 ústavy základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-76

76.

V posudzovanom prípade nemožno interpretovať a uplatniť čl. 12 ods. 1 prvú vetu ústavy izolovane, t. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-77

77.

Prvou vetou čl. 12 ods. 2 ústavy sa určujú dôvody, pre ktoré nemožno diskriminovať (pohlavie, rasa, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-78

78.

V zásade pre všetky práva tzv. druhej generácie je podstatné, že sa ich podľa čl. 51 ods. 1 ústavy možno ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-79

79.

Z čl. 12 ods. 2 ústavy vyplýva subjektívne právo každého, aby nemohol byť diskriminovaný z dôvodov vymenovaných ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-79.pismeno-a

a)

či došlo k vyčleneniu porovnateľného jednotlivca alebo skupiny, hlavne vo väzbe alebo v spojitosti s ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-79.pismeno-b

b)

či sa tak udialo na základe kvalifikovaného kritéria alebo podobného neospravedlniteľného dôvodu,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-79.pismeno-c

c)

či vyčlenenie je na príťaž jednotlivcovi alebo skupine a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-79.pismeno-d

d)

uvedené vyčlenenie nemožno ospravedlniť, pretože buď absentuje dôvod ospravedlnenia (verejný, legitímny ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-79.odsek-1Testovanie týchto otázok pritom nemusí byť striktne kaskádovité ako pri klasickom teste proporcionality ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-80

80.

Kritizovaná úprava obsiahnutá v § 82b ods. 2 zákona o sociálnom poistení v množine všetkých poberateľov ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-81

81.

Aj keď sociálne práva patria do tzv. druhej generácie ľudských práv so všetkými z toho plynúcimi dôsledkami, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-82

82.

Starobným dôchodkom, ktorý predstavuje dávku dôchodkového zabezpečenia, zákonodarca aktívne vytvaroval ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-83

83.

Evidentná súvislosť medzi postojom ekonomicky produktívnej fyzickej osoby k zodpovednosti za svoju budúcnosť ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-84

84.

Aj druhý krok diskriminačného testu je v posudzovanej veci naplnený. K odlišnému zaobchádzaniu so skupinou ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-85

85.

Tretia úroveň diskriminačného testu sa zakladá na skúmaní, či posudzované vyčlenenie je na príťaž jednotlivcovi ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-86

86.

Právna norma obsiahnutá v § 82b ods. 2 zákona o sociálnom poistení vyčleňuje skupinu poberateľov starobných ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-87

87.

Napokon, posledná etapa diskriminačného testu sa koncentruje na ospravedlniteľnosť odlišného zaobchádzania. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-88

88.

Podľa názoru ústavného súdu stanovením v podstate akéhokoľvek rozlišovacieho kritéria dochádza k vytváraniu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-89

89.

Zavedenie inštitútu minimálneho dôchodku je v dôvodovej správe odôvodnené cieľom „zabezpečiť poistencovi, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-90

90.

Spojením oboch citovaných zdôvodnení možno uzavrieť, že v účinnej právnej úprave zákonodarca vyjadril ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-91

91.

Zákonodarcom zamýšľaný cieľ napadnutej právnej úpravy je nelegitímny a ako základ pre odlišné zaobchádzanie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-92

92.

Jedna vec je morálka, ústavný súd však musí prísne zotrvať na pozíciách skúmania predmetu prieskumu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~2.bod-93

93.

Ústavne nesúladným spôsobom sú pri minimálnom dôchodku diferencovaní tí, ktorí boli dôchodkovo poistení ...

V.3 Nesúlad § 82b ods. 2 zákona o sociálnom poistení s čl. 39 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 12 ods. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~3.bod-94

94.

Podľa čl. 12 ods. 4 ústavy nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~3.bod-95

95.

Ústavný súd judikoval (PL. ÚS 18/97), že čl. 12 ods. 4 ústavy vo všeobecnosti vylučuje možný dôsledok ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~3.bod-96

96.

Voľba, či byť dôchodkovo poistený iba v I. pilieri alebo si aj sporiť v II. pilieri, predstavuje uplatnenie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~3.bod-97

97.

Napriek konštatovanej rovnocennosti sa však zákonodarca po tom, ako ekonomicky aktívna osoba vstúpi ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.odsek-1~3.bod-98

98.

Na základe uvedených záverov ústavný súd konštatuje, že § 82b ods. 2 zákona o sociálnom poistení nie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi

VI.
Vyhlásenie a účinky nálezu ústavného súdu
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-99

99.

Podľa čl. 125 ods. 3 ústavy ak ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, že medzi právnymi predpismi uvedenými ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-100

100.

Podľa čl. 125 ods. 6 ústavy rozhodnutie ústavného súdu vydané podľa odsekov 1, 2 a 5 sa vyhlasuje spôsobom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-101

101.

Podľa § 68 ods. 2 zákona o ústavnom súde rozhodnutia ústavného súdu v konaní o súlade právnych predpisov, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-102

102.

Podľa § 91 ods. 1 zákona o ústavnom súde právny predpis, jeho časť alebo jeho ustanovenie, ktorých nesúlad ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-103

103.

Podľa § 91 ods. 2 zákona o ústavnom súde orgán verejnej moci, ktorý má uviesť právny predpis do súladu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-104

104.

Vychádzajúc z uvedených ustanovení ústavy a zákona o ústavnom súde, úlohou národnej rady bude do šiestich ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.odsek-1V tomto prípade je však náprava (uvedenie do súladu s ústavou) dosiahnutá samotnými účinkami vyhlásenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-105

105.

Napadnuté ustanovenie zákona o sociálnom poistení, ktorého nesúlad s predmetnými referenčnými normami ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.odsek-1~1Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.odsek-1~2V Košiciach 4. novembra 2020

Ivan Fiačan v. r.predseda pléna Ústavného súduSlovenskej republiky

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore