Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 14/2020 zo 4. novembra 2020 vo veci vyslovenia nesúladu § 102c ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 347/2020 účinný od 04.12.2020


Platnosť od: 04.12.2020
Účinnosť od: 04.12.2020
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotnícke zariadenia, Ústavné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 14/2020 zo 4. novembra 2020 vo veci vyslovenia nesúladu § 102c ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 347/2020 účinný od 04.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nález 347/2020 s účinnosťou od 04.12.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ústavného súdu Slovenskej republiky

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. novembra 2020 v pléne zloženom z predsedu ...

r o z h o d o l :

Ustanovenie § 102c ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...

O d ô v o d n e n i e :

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i

I.
Predmet konania a odôvodnenie návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-1

1.

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 7. mája 2020 doručený návrh generálneho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2

2.

Generálny prokurátor v odôvodnení návrhu na začatie konania uvádza:

„«Namietaná právna úprava je diskriminačná, znevýhodňuje časť veriteľov pri prístupe k súdnej ochrane ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-1

I.

Protiústavnosť vylúčenia pohľadávok vzniknutých v súvislosti so zabezpečovaním a s poskytovaním zdravotnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-1.odsek-1Do 6. decembra 2000 bolo účinné ustanovenie § 235 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-1.odsek-1~1„Z exekúcie podľa tohto zákona sú vylúčené pohľadávky vzniknuté v súvislosti so zabezpečovaním a s poskytovaním ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-1.odsek-1~2Toto ustanovenie bolo predmetom prieskumu ústavného súdu, pričom ústavný súd v náleze sp. zn. PL. ÚS ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-1.odsek-1~3V bode IV.2. ústavný súd uviedol, že obmedzenia súdnej exekúcie sú prípustným prostriedkom uplatňovaným ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-1.odsek-1~4Ústavný súd pokračoval, že zo súdnej exekúcie nemôžu byť vylúčené pohľadávky, ktoré sú už vykonateľné, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-1.odsek-1~5Uvedené podmienky nesmú byť koncipované tak, aby znamenali pre veriteľa vylúčenie práva na súdnu ochranu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-1.odsek-1~6V zmysle nálezu PL. ÚS 21/00 nie je v súlade s ústavou, ak sa zákonom určí vzťah medzi vykonateľnou ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-1.odsek-1~7Ústavný súd zdôraznil, že bola nastolená oprávnená otázka, či možno (tak, ako bolo uvedené v ustanovení ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-1.odsek-1~8Ústavný súd dospel k jednoznačnému záveru, podľa ktorého takéto legislatívne úpravy v právnom štáte ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-ii

II.

Druhý pokus zákonodarcu o zavedenie exekučnej imunity pre majetok niektorých právnických osôb poskytujúcich ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-ii.odsek-1Zákonodarca sa ani po vyslovení nesúladu ustanovenia § 235 Exekučného poriadku s ústavou evidentne nevzdal ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-ii.odsek-1~1Ustanovenie § 102c zákona č. 578/2004 Z. z. z pohľadu ústavného práva je súčasťou slovenského právneho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-ii.odsek-1~2„Z exekúcii podľa osobitného predpisu 80) sa vylučuje do 31. decembra 2007

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-ii.odsek-1~2.pismeno-a

a)

majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu 61) na poskytovanie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-ii.odsek-1~2.pismeno-b

b)

majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu 63) zo štátnej organizácie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-ii.odsek-1~2.pismeno-c

c)

majetok obce v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-ii.odsek-1~2.pismeno-d

d)

majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-ii.odsek-1~2.pismeno-e

e)

finančné prostriedky na účtoch organizácií uvedených v písmenách a) až d) a finančné prostriedky, ktoré ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-ii.odsek-1~3Ústavný súd v konaní sp. zn. PL. ÚS 26/06 pozastavil účinnosť predmetného ustanovenia, pričom rozhodnutie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-ii.odsek-1~4Zákonodarca uvedomujúc si chôdzu po tenkom ľade obmedzil časovú pôsobnosť ustanovenia § 102c zákona ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-ii.odsek-1~5Ústavný súd sa napriek tomu v uznesení o zastavení konania z časti zaoberal aj otázkou ústavností ustanovenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-3

III.

Ďalšie pokračovanie v neústavných legislatívnych praktikách zákonodarcu

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-3.odsek-1Takmer rovnaké znenie ustanovenia § 102c zákona č. 578/2004 Z. z. nadobudlo účinnosť aj od 1. júna 2009 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-3.odsek-1~1Opätovne sa rovnaké znenie § 102c zákona č. 578/2004 Z. z. objavuje v slovenskom právnom poriadku po ...

„Z exekúcií podľa osobitného predpisu 80) sa vylučuje do 31. decembra 2020“.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-3.odsek-1~1.pismeno-a

a)

majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu 61) na poskytovanie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-3.odsek-1~1.pismeno-b

b)

majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu 63) zo štátnej organizácie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-3.odsek-1~1.pismeno-c

c)

majetok obce v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-3.odsek-1~1.pismeno-d

d)

majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-3.odsek-1~1.pismeno-e

e)

finančné prostriedky na účtoch organizácií uvedených v písmenách a) až d) a finančné prostriedky, ktoré ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-3.odsek-1~2Národná rada je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky (čl. 72 ústavy), t. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-iv

IV.

Ochrana vyvolených povinných vs. druhové vymedzenie majetku v zdravotníctve

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-iv.odsek-1Na slovenskom trhu poskytovania zdravotnej starostlivosti pôsobí rôznorodá skupina subjektov: subjekty, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-iv.odsek-1~1Ďalším faktorom, ktorý umocňuje záver o diskriminácii niektorých subjektov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-iv.odsek-1~2Teoreticky by bolo možné v zmysle nálezu sp. zn. PL. ÚS 21/00 vylúčiť zo súdnej exekúcie také majetkové ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-iv.odsek-1~3V súčasnosti platná selektívna ochrana pred exekúciou porušuje princíp rovnosti a je diskriminačná, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-v

V.

Legitímne očakávanie

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-v.odsek-1Podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd má každá fyzická ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-v.odsek-1~1V zmysle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva pod pojem majetok patria aj spoločenské podiely ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-v.odsek-1~2Európsky súd pre ľudské práva vykladá a aplikuje čl. 1 dodatkového protokolu tak, že tento článok chráni ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-2.odrazka-v.odsek-1~3K otázke legitímneho očakávania judikoval ústavný súd aj v náleze sp. zn. PL. ÚS 3/09 z 26. januára ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-3

3.

Na základe uvedenej argumentácie generálny prokurátor je toho názoru, že „... ustanovenie § 102c ods. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-4

4.

V odôvodnení návrhu na začatie konania generálny prokurátor napokon uvádza:

„Dňa 31. decembra 2020 samotné návrhom namietané ustanovenie § 102c ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-5

5.

Na základe uvedených skutočností generálny prokurátor navrhuje, aby ústavný súd po prijatí jeho návrhu ...

„Ustanovenie § 102c ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-i.bod-6

6.

Generálny prokurátor v návrhu na začatie konania navrhol tiež pozastaviť účinnosť napadnutej právnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-ii

II.
Priebeh konania
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-ii.bod-7

7.

Ústavný súd predbežne prerokoval návrh generálneho prokurátora na vyslovenie nesúladu napadnutých ustanovení ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-ii.bod-8

8.

Po prijatí návrhu generálneho prokurátora na ďalšie konanie si ústavný súd listom z 20. mája 2020 podľa ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-ii.bod-9

9.

Národná rada sa k návrhu generálneho prokurátora vyjadrila podaním č. PREDS-122/2020 z 12. júla 2020, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-ii.bod-10

10.

Generálny prokurátor na základe výzvy ústavného súdu, ktorú prevzal 21. októbra 2020, oznámil listom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-ii.bod-11

11.

Vláda zastúpená ministerstvom spravodlivosti výzvu ústavného súdu na zaslanie stanoviska k návrhu generálneho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii

III.
Stanovisko národnej rady k návrhu generálneho prokurátora
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-12

12.

Národná rada vo svojom stanovisku k návrhu generálneho prokurátora z 12. júla 2020 k záverom navrhovateľa ...

-zákonom č. 192/2009 Z. z. prijaté ustanovenie § 102c ods. 2 účinné od 1. júna 2009 do 31. decembra ...

-zákonom č. 527/2006 Z. z. prijaté ustanovenie § 102c (bez odsekov) v rovnakom znení, ktoré bolo účinné ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-12.odsek-1Napadnuté ustanovenie bolo prakticky „skopírované“ z predchádzajúcich noviel zákona o poskytovateľoch ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-12.odsek-1~1Ešte pred právnou úpravou v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti bola súčasťou právneho ...

„Z exekúcie podľa tohto zákona sú vylúčené pohľadávky vzniknuté v súvislosti so zabezpečovaním a s poskytovaním ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-12.odsek-1~1.odsek-1Predmetné ustanovenie bolo prijaté zákonom č. 280/199 Z. z. s účinnosťou od 9. novembra 1999 a jeho ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-12.odsek-1~1.odsek-1~1Ustanovenie § 235 Exekučného poriadku bolo predmetom preskúmavania Ústavným súdom Slovenskej republiky, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-12.odsek-1~1.odsek-1~2Ustanovenie § 102c (bez odsekov) prijaté zákonom č. 527/2006 Z. z. bolo rovnako predmetom preskúmavania ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-12.odsek-1~1.odsek-1~3Pre zaujímavosť je vhodné citovať zo stanoviska vlády Slovenskej republiky k danému konaniu vedenému ...

„Vláda Slovenskej republiky zastúpená Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky uvádza, že keďže ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-12.odsek-1~1.odsek-1~4„... Vláda Slovenskej republiky zastúpená Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky súhlasí ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-12.odsek-1~1.odsek-1~5„... Preto je opodstatnený záver o rozpore citovaného ustanovenia § 102c zákona č. 578/2004 Z. z. najmä ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-12.odsek-1~1.odsek-1~6Ustanovenie § 102c ods. 2 prijaté zákonom č. 192/2008 Z. z., ktoré bolo účinne de facto len sedem mesiacov, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-12.odsek-1~1.odsek-1~7Pre úplnosť je možné uviesť znenie odôvodnení pozmeňovacích návrhov, ktorými sa uvedené ustanovenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-12.odsek-1~1.odsek-1~8§ 102c ods. 3 bol doplnený do návrhu zákona č. 87/2018 Z. z. pozmeňovacím návrhom na rokovaní Výboru ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-12.odsek-1~1.odsek-1~9Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 425 z 13. septembra 2017 (ďalej len „uznesenie“) bola schválená ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-12.odsek-1~1.odsek-1~10Cieľom navrhovanej úpravy je v súvislosti s realizáciou úlohy C.3. uznesenia a s tým súvisiacim procesom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-12.odsek-1~1.odsek-1~11§ 102 ods. 2 bol do návrhu zákona č. 192/2009 Z. z. doplnený pozmeňovacím návrhom v druhom čítaní v ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-12.odsek-1~1.odsek-1~12„Pozmeňujúci návrh rieši zastabilizovanie poskytovania zdravotníckej starostlivosti v čase finančnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-12.odsek-1~1.odsek-1~13§ 102 (bez odsekov) bol do návrhu zákona č. 527/2006 Z. z. vložený pozmeňovacím návrhom na rokovaní ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-12.odsek-1~1.odsek-1~14„Navrhuje sa, aby vylúčenie z exekúcií bolo časovo obmedzené do 31. decembra 2007, t. j. do času ukončenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-12.odsek-1~1.odsek-1~15V odôvodnení pôvodného textu § 235 Exekučného poriadku v znení: „Tento zákon sa nevzťahuje na povinného, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iii.bod-12.odsek-1~1.odsek-1~16„Z pôsobnosti Exekučného poriadku sa vynímajú zdravotnícke zariadenia a zdravotné poisťovne. Podstata ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv

IV.
Znenie napadnutej právnej úpravy a dotknutých ustanovení ústavy
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-13

13.

Podľa § 102c ods. 3 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-13.pismeno-a

a)

majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu na poskytovanie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-13.pismeno-b

b)

majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu zo štátnej organizácie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-13.pismeno-c

c)

majetok obce v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-13.pismeno-d

d)

majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-13.pismeno-e

e)

finančné prostriedky na účtoch organizácií uvedených v písmenách a) až d) a finančné prostriedky, ktoré ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-14

14.

Podľa čl. 1 ods. 1 ústavy Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-15

15.

Podľa čl. 12 ods. 2 ústavy základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-16

16.

Podľa čl. 20 ods. 1 ústavy každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-iv.bod-17

17.

Podľa čl. 46 ods. 1 ústavy každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v

V.
Východiská a právne závery nálezu ústavného súdu
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-18

18.

Generálny prokurátor namieta nesúlad exekučnej imunity zavedenej napadnutou právnou úpravou, podľa ktorej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-19

19.

V súčasnosti pôsobia v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti subjekty štátne, ktoré ešte neprešli ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-20

20.

Napadnutá právna úprava sa stala súčasťou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-21

21.

Ústavný súd sa už zaoberal vylúčením pohľadávok vzniknutých v súvislostí so zabezpečovaním a poskytovaním ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-22

22.

Aj pri posudzovaní súladu v súčasnosti účinnej napadnutej právnej úpravy ústavný súd považuje za potrebné ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-23

23.

Ústavný súd sa posúdením súladu exekučnej imunity majetku štátu s označenými článkami ústavy už podrobne ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-24

24.

Podľa konštantnej judikatúry ústavného súdu sú ústavou zaručené základné práva a slobody obmedziteľné ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-25

25.

Ústavný súd tak aj v tejto veci (obdobne ako vo veciach sp. zn. PL. ÚS 111/2011 a PL. ÚS 1/2017) považoval ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-25_1

25.1

Test proporcionality uskutočňovaný v rámci ústavného prieskumu napadnutej právnej úpravy je založený ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-26

26.

Ústavný súd štandardne vykladá ústavu s prihliadnutím na medzinárodné právo. Vychádza pritom jednak ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-27

27.

Základné práva a slobody podľa ústavy je podľa ústavného súdu potrebné vykladať a uplatňovať v zmysle ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-v.bod-28

28.

Vzhľadom na uvedené ústavný súd pri posudzovaní súladu napadnutej právnej úpravy s označenými článkami ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy

V.1 K namietanému nesúladu napadnutej právnej úpravy s princípom rovnosti v zaobchádzaní podľa čl. 12 ods. 2 ústavy v spojení so základným právom vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 ústavy

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-29

29.

Z argumentácie generálneho prokurátora obsiahnutej v jeho návrhu vyplýva, že jeho námietky smerujúce ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-30

30.

Podľa čl. 12 ods. 2 ústavy základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-31

31.

Národná rada je preto povinná prijímať také zákony, ktoré nikoho nediskriminujú pri uplatňovaní v návrhu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-32

32.

Ustanovenie čl. 12 ods. 2 ústavy má charakter všeobecného ústavného princípu; ide o všeobecné pravidlo ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-33

33.

Podľa ústavnej úpravy ochrany práva vlastniť majetok zakotvenej v čl. 20 ods. 1 ústavy každý má právo ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-34

34.

Článok 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-35

35.

Podľa ustálenej judikatúry ústavného súdu majetok, ktorý je predmetom ochrany zaručenej čl. 20 ústavy, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-36

36.

Podľa ESĽP pojem „pokojné užívanie svojho majetku“ obsiahnutý v čl. 1 dodatkového protokolu vyjadruje ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-37

37.

V súlade so štruktúrou čl. 1 dodatkového protokolu a vychádzajúc z judikatúry ESĽP, možno rozlíšiť tri ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-38

38.

Podľa judikatúry ESĽP k zbaveniu majetku môže dôjsť nielen na základe formálneho prevedenia vlastníctva ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-39

39.

Napadnutú právnu úpravu možno zaradiť aj pod „iný zásah“ do práva pokojne užívať majetok (ako zbavenie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-40

40.

To, že právna úprava exekučnej imunity majetku štátu spadá do rámca vecnej pôsobnosti čl. 20 ods. 1 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-41

41.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že napadnutá právna úprava predstavuje zásah do práva na pokojné ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-42

42.

Za nesúladnú s princípom rovnosti v zaobchádzaní v spojení so základným právom vlastniť majetok možno ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-43

43.

Podľa ústavného súdu exekučná imunita majetku a finančných prostriedkov organizácií zriadených na poskytovanie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-44

44.

Exekučná imunita majetku a finančných prostriedkov organizácií zriadených na poskytovanie zdravotnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-45

45.

Keďže napadnutá právna úprava predstavuje obmedzenie princípu rovnosti v zaobchádzaní a jeho výkonu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-46

46.

Aj keď je princíp rovnosti v moderných demokraciách a podľa ústavy fundamentálnym princípom, napriek ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-47

47.

Obdobne ako podľa ústavy, aj ESĽP uznáva, že zásah do základných práv a slobôd možno považovať za prípustný, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-48

48.

V posudzovanej veci je nesporné, že exekučná imunita štátu podľa napadnutej právnej úpravy je v zmysle ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-49

49.

Navyše, obmedzenie základného práva na rovnaké zaobchádzanie v spojení so základným právom vlastniť ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-50

50.

Pokiaľ ide o cieľ spočívajúci v ochrane verejného záujmu, ktorý exekučná imunita majetku štátu podľa ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-51

51.

Za legitímny cieľ obmedzenia výkonu základného práva na rovnaké zaobchádzanie v spojení so základným ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-52

52.

Ústavný súd sa už vyjadril (PL. ÚS 11/96, PL. ÚS 111/2011), že využívanie majetku pre potreby verejného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-53

53.

Pokiaľ ide o kritérium vhodnosti, t. j. či exekučná imunita majetku a finančných prostriedkov štátu, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-54

54.

Napadnutú právnu úpravu však nemožno považovať za vhodný prostriedok dosiahnutia ňou sledovaného cieľa ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-55

55.

Pokiaľ ide o druhý krok testu proporcionality, kritérium nevyhnutnosti, t. j. či cieľ sledovaný exekučnou ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-56

56.

Podľa generálneho prokurátora napadnutou právnou úpravou je „pred prípadnou exekúciou chránený všetok ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-57

57.

Napadnutú právnu úpravu nemožno považovať ani za nevyhnutný prostriedok na dosiahnutie ochrany zdravia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-58

58.

Aj keď možno konštatovať, že k dispozícii nie sú žiadne iné nástroje ochrany využitia majetku orgánov ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-59

59.

Podľa ústavného súdu legislatívne riešenie exekučnej imunity majetku poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-60

60.

Z napadnutej právnej úpravy nevyplýva žiadna skutočnosť, ktorá by objektívne a rozumne odôvodňovala ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-61

61.

V záujme efektívneho zamedzenia ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti by sa zákonodarcom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-62

62.

Na konštatovanie nesúladu napadnutej právnej úpravy so základnými právami a slobodami podľa ústavy postačuje, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-63

63.

Keďže exekučná imunita zavedená napadnutou právnou úpravou nepredstavuje vhodný a nevyhnutný prostriedok ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-64

64.

Nad rámec ústavný súd dodáva, že posúdenie rozsahu exekučnej imunity štátu ústavný súd už preskúmaval ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-65

65.

Napadnutá právna úprava neobstojí ani z hľadiska tretieho kritéria testu proporcionality, ktorým je ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-66

66.

Napadnutá právna úprava poskytuje organizáciám zriadeným na poskytovanie zdravotnej starostlivosti štátom, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_1_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_vlastnit_majetok_podla_20_ods_1_ustavy.bod-67

67.

Miera, ktorou sa podľa napadnutej právnej úpravy uspokojuje verejný záujem na ochrane zdravia a života ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_2_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_na_sudnu_ochranu_podla_46_ods_1_ustavy

V.2 K namietanému nesúladu napadnutej právnej úpravy s princípom rovnosti v zaobchádzaní podľa čl. 12 ods. 2 ústavy v spojení so základným právom na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_2_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_na_sudnu_ochranu_podla_46_ods_1_ustavy.bod-68

68.

Ak generálny prokurátor v návrhu namieta nesúlad napadnutej právnej úpravy s princípom rovnosti v zaobchádzaní ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_2_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_na_sudnu_ochranu_podla_46_ods_1_ustavy.bod-69

69.

Za nesúladnú s princípom rovnosti v zaobchádzaní v spojení so základným právom na súdnu ochranu možno ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_2_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_na_sudnu_ochranu_podla_46_ods_1_ustavy.bod-70

70.

Takto vymedzený obsah základného práva na súdnu ochranu sa uplatňuje aj v nútenom výkone súdneho a iného ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_2_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_na_sudnu_ochranu_podla_46_ods_1_ustavy.bod-71

71.

S poukazom na už uvedené rozhodnutie ústavného súdu PL. ÚS 21/00 a závery z neho vyplývajúce za diskriminačnú ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_2_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_na_sudnu_ochranu_podla_46_ods_1_ustavy.bod-72

72.

Napadnutá právna úprava predstavuje obmedzenie princípu rovnosti v zaobchádzaní v spojení so základným ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_2_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_na_sudnu_ochranu_podla_46_ods_1_ustavy.bod-73

73.

Diskriminačné dôsledky napadnutej právnej úpravy vo vzťahu k základnému právu na súdnu ochranu spočívajú ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_2_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_na_sudnu_ochranu_podla_46_ods_1_ustavy.bod-74

74.

Oprávnený, ktorý je veriteľom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorého zriaďovateľom je štát, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_2_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_na_sudnu_ochranu_podla_46_ods_1_ustavy.bod-75

75.

Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že napadnutá právna úprava porušuje/obmedzuje základné ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_2_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_na_sudnu_ochranu_podla_46_ods_1_ustavy.bod-76

76.

Napokon, postavenie veriteľov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých zriaďovateľom nie je ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_2_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_na_sudnu_ochranu_podla_46_ods_1_ustavy.bod-77

77.

Je však potrebné uviesť, že obmedzenia súdnej exekúcie sú prípustným prostriedkom uplatňovaným pri nútenom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_2_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_na_sudnu_ochranu_podla_46_ods_1_ustavy.bod-78

78.

Základné právo na súdnu ochranu, resp. princíp rovnosti v zaobchádzaní v spojení so základným právom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_2_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_na_sudnu_ochranu_podla_46_ods_1_ustavy.bod-79

79.

Z dôvodovej správy k napadnutej právnej úprave ani z rozpravy na schôdzi národnej rady, na ktorej bola ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_2_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_na_sudnu_ochranu_podla_46_ods_1_ustavy.bod-80

80.

Ochranu zdravia a života ľudí možno nepochybne považovať za ústavou chránenú hodnotu, legitímny cieľ ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_2_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_na_sudnu_ochranu_podla_46_ods_1_ustavy.bod-81

81.

Napadnutú právnu úpravu nemožno považovať ani za vhodný a ani za nevyhnutný prostriedok dosiahnutia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_2_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_na_sudnu_ochranu_podla_46_ods_1_ustavy.bod-82

82.

Z napadnutej právnej úpravy nevyplýva žiadna skutočnosť, ktorá by objektívne a rozumne odôvodňovala ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_2_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_na_sudnu_ochranu_podla_46_ods_1_ustavy.bod-83

83.

Napadnutá právna úprava určila vzťah medzi vykonateľnou pohľadávkou a judikovanou povinnosťou splniť ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_2_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_na_sudnu_ochranu_podla_46_ods_1_ustavy.bod-84

84.

Pripustiť odstránenie vykonateľnosti pohľadávky, t. j. pohľadávky, ktorá bola priznaná v riadne uskutočnenom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_2_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_na_sudnu_ochranu_podla_46_ods_1_ustavy.bod-85

85.

Takéto legislatívne úpravy nie sú v právnom štáte vôbec prípustné. Žiaden iný veriteľ (ako veriteľ poskytovateľa ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_2_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_na_sudnu_ochranu_podla_46_ods_1_ustavy.bod-86

86.

V žiadnom právnom poriadku nie sú zo súdnej exekúcie vylúčené pohľadávky, ktoré sú už vykonateľné, t. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_2_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_rovnosti_v_zaobchadzani_podla_12_ods_2_ustavy_v_spojeni_so_zakladnym_pravom_na_sudnu_ochranu_podla_46_ods_1_ustavy.bod-87

87.

Na základe uvedeného ústavný súd dospel k záveru, že ustanovenie § 102c ods. 3 zákona o poskytovateľoch ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_3_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_pravneho_statu_podla_1_ods_1_ustavy

V.3 K namietanému nesúladu napadnutej právnej úpravy s princípom právneho štátu podľa čl. 1 ods. 1 ústavy

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_3_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_pravneho_statu_podla_1_ods_1_ustavy.bod-88

88.

Pokiaľ ide o namietaný nesúlad napadnutej právnej úpravy s princípom právneho štátu podľa čl. 1 ods. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_3_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_pravneho_statu_podla_1_ods_1_ustavy.bod-89

89.

Ústavný súd konštantne judikuje, že čl. 1 ods. 1 ústavy vyjadruje „najvšeobecnejší princíp“, ktorý sa ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_3_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_pravneho_statu_podla_1_ods_1_ustavy.bod-90

90.

Navyše, napadnutá právna úprava porušuje princíp právnej istoty a ochrany dôvery občanov v právny poriadok, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_3_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_pravneho_statu_podla_1_ods_1_ustavy.bod-91

91.

V ústavnom poriadku Slovenskej republiky platí zásada, podľa ktorej ten, kto konal, resp. postupoval ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_3_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_pravneho_statu_podla_1_ods_1_ustavy.bod-92

92.

Napadnutú právnu úpravu nie je možné uplatniť, pretože došlo k nadobudnutiu určitého právneho statusu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-5_3_k_namietanemu_nesuladu_napadnutej_pravnej_upravy_s_principom_pravneho_statu_podla_1_ods_1_ustavy.bod-93

93.

Vychádzajúc z uvedeného, ústavný súd dospel k záveru, že napadnuté ustanovenie § 102c ods. 3 zákona ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi

VI.
Vyhlásenie a účinky nálezu ústavného súdu
UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-94

94.

Podľa čl. 125 ods. 3 ústavy ak ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, že medzi právnymi predpismi uvedenými ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-95

95.

Podľa čl. 125 ods. 6 ústavy rozhodnutie ústavného súdu vydané podľa odsekov 1, 2 a 5 sa vyhlasuje spôsobom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-96

96.

Podľa § 68 ods. 2 zákona o ústavnom súde rozhodnutia ústavného súdu v konaní o súlade právnych predpisov, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-97

97.

Podľa § 91 ods. 1 zákona o ústavnom súde právny predpis, jeho časť alebo jeho ustanovenie, ktorých nesúlad ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.bod-98

98.

Príslušné časti ustanovení preskúmavaného právneho predpisu, ktorých nesúlad s predmetnými referenčnými ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.odsek-1Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.skupinaElementov-o_d_o_v_o_d_n_e_n_i_e.kapitola-vi.odsek-1~1V Košiciach 4. novembra 2020

Ivan Fiačan v. r. predseda pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore