medzi Európskou úniou a Tureckou republikou o účasti Tureckej republiky v ozbrojených silách pod vedením Európskej únie v bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko 920/2003 účinný od 04.09.2003

Platnosť od: 20.09.2003
Účinnosť od: 04.09.2003
Autor: Európska únia a Turecko
Oblasť: Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

medzi Európskou úniou a Tureckou republikou o účasti Tureckej republiky v ozbrojených silách pod vedením Európskej únie v bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko 920/2003 účinný od 04.09.2003
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Dohoda 920/2003 s účinnosťou od 04.09.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

medzi Európskou úniou a Tureckou republikou o účasti Tureckej republiky v ozbrojených silách pod vedením Európskej únie v bývalej juhoslovanskej republike MacedónskoEURÓPSKA ÚNIA,

na jednej strane, a

TURECKÁ REPUBLIKA,

na strane druhej,

(ďalej len "zmluvné strany"),

SO ZRETEĽOM NA:

 • prijatie jednotnej akcie 2003/92/SZBP z 27. januára 2003 o vojenskej operácii Európskej únie v bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko1 Radou Európskej únie,

 • pozvanie Tureckej republiky na účasť na operácii vedenej Európskou úniou,

 • úspešné ukončenie procesu formovania ozbrojených síl a odporúčanie zo strany veliteľa operácie a Vojenského výboru Európskej únie súhlasiť s účasťou vojenských jednotiek Tureckej republiky na operácii pod vedením Európskej únie,

 • rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru z 11. marca 2003 o prijatí príspevku Tureckej republiky k operácii pod vedením Európskej únie,

 • výmenu listov medzi vládou bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko a generálnym tajomníkom/vysokým splnomocnencom o realizácii operácie,

 • Dohodu uzavretú 21. marca 2003 medzi Európskou úniou a vládou bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko o postavení ozbrojených síl pod vedením Európskej únie a ich personálu,


DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1


1. Turecká republika sa pripojí k ustanoveniam jednotnej akcie 2003/92/SZBP v súlade s ustanoveniami, ktoré sú upravené v nasledujúcich článkoch.

2. Na účely tejto dohody majú nižšie uvedené pojmy tento význam:

 1. "operácia Concordia" znamená vojenskú operáciu Európskej únie v bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko v zmysle jednotnej akcie 2003/92/SZBP;

 2. "ozbrojené sily pod vedením Európskej únie" (EUF) znamenajú vojenské štáby Európskej únie, národné jednotky/zložky, ktoré prispievajú k operácii Concordia, ako aj ich aktíva a dopravné prostriedky;

 3. "personál EUF" znamená civilný a vojenský personál, ktorý je pridelený k EUF;

 4. "mechanizmus" znamená operatívny mechanizmus financovania vytvorený na základe rozhodnutia Rady z 27. januára 2003 o financovaní spoločných nákladov na vojenskú operáciu Európskej únie v bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko;

 5. "zúčastnené štáty" znamenajú členské štáty, ktoré uplatňujú jednotnú akciu 2003/92/SZBP a tretie štáty, ktoré sa zúčastňujú na operácii Concordia prostredníctvom poskytnutia ozbrojených síl, personálu alebo prostriedkov;

 6. "Spoločná komisia pre poskytovanie odškodnenia" znamená Spoločnú komisiu pre poskytovanie odškodnenia zriadenú podľa článku 13 Dohody medzi Európskou úniou a bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o postavení ozbrojených síl pod vedením vedených Európskej únie (EUF) v bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko.


Článok 2


1. Turecká republika sa zúčastní na operácii Concordia s kontingentom, ktorý sa určí na Konferencii o formovaní ozbrojených síl. V prípade potreby sa zabezpečí rotácia prideleného personálu.

2. Turecká republika zabezpečí, že jej ozbrojené sily a personál plnia svoje poslanie v súlade s ustanoveniami jednotnej akcie 2003/92/SZBP, plánom operácie a vykonávacími opatreniami.

3. Turecká republika informuje veliteľa operácie EÚ, veliteľa EUF a vojenský štáb EÚ o akejkoľvek zmene účasti Turecka na operácii Concordia.

Článok 3


1. Postavenie ozbrojených síl a personálu zúčastňujúcich sa na operácii Concordia je upravené Dohodou medzi Európskou úniou a bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o postavení ozbrojených síl pod vedením Európskej únie (EUF) v bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a jej vykonávacích úprav.

2. Postavenie personálu, ktorý pomáha štábnym alebo veliteľským zložkám umiestneným mimo územia bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, je upravené dohodami medzi príslušnými štábnymi a veliteľskými zložkami a Tureckou republikou.

Článok 4


1. Účasť Tureckej republiky na operácii Concordia nemá dopad na rozhodovacie právomoci Európskej únie.

2. Všetky ozbrojené sily a personál podliehajú v plnom rozsahu vnútroštátnym orgánom.

3. Vnútroštátne orgány prevedú operatívnu kontrolu na veliteľa operácie EÚ. Veliteľ operácie je oprávnený delegovať svoju právomoc.

4. Turecká republika má podľa článku 8 ods. 4 jednotnej akcie 2003/92/SZBP a rozhodnutia FYROM/1/2003 Politického a bezpečnostného výboru o zriadení výboru prispievateľov s ohľadom na dennú realizáciu operácie Concordia rovnaké práva a povinnosti ako zúčastnené členské štáty.

5. Turecká republika vykonáva súdnu právomoc vo vzťahu k svojmu personálu. Veliteľ operácie a veliteľ ozbrojených síl môžu kedykoľvek požiadať o stiahnutie personálu Tureckej republiky.

6. Turecká republika vymenuje vysokého vojenského zástupcu (VVZ), ktorý zastupuje národný kontingent Turecka vo EUF. Vysoký vojenský zástupca sa radí s veliteľom EUF o všetkých otázkach, ktoré sa týkajú operácie Concordia a zodpovedá za denné dodržiavanie disciplíny vo svojom kontingente.

Článok 5


Turecká republika prijme vhodné opatrenia, aby zabezpečila, že personál Turecka pri spracovávaní utajovaných skutočností EÚ dodržiava bezpečnostné predpisy Rady Európskej únie, ktoré sú uvedené v rozhodnutí 2001/264/ES, 2 ako aj ďalšie usmernenia, ktoré môže vydať veliteľ operácie.

Článok 6


1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 7, Turecká republika hradí všetky náklady, ktoré sú spojené s účasťou na operácii Concordia, pokiaľ takéto náklady nie sú súčasťou spoločného rozpočtu, ako je ustanovené v operačnom rozpočte operácie.

2. V prípade, že Spoločná komisia pre náhradu škôd rozhodne o poskytnutí náhrady fyzickým alebo právnickým osobám z bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Turecká republika vypláca tieto náhrady, ak personál alebo prostriedky Turecka spôsobia smrť, zranenia, škody alebo straty, pokiaľ mechanizmus podľa článku 9 ods. 3 rozhodnutia Rady z 27. januára 2003 o vytvorení mechanizmu nerozhodne o týchto náhradách.

Článok 7


1. Turecká republika prispeje na spoločné náklady operácie Concordia čiastkou vo výške 136.087, 80 eúr za šesť mesiacov.

2. Medzi správcom mechanizmu, ktorý bol vymenovaný podľa rozhodnutia Rady z 27. januára 2003 a príslušnými správnymi orgánmi Tureckej republiky sa uzavrie dohoda o financovaní spoločných nákladov na operáciu. Táto dohoda upravuje ustanovenia o:

 1. platobných podmienkach a správe finančného príspevku;

 2. postupoch na overenie, ktoré zahŕňajú kontrolu a audit finančného príspevku, ak je to potrebné.


3. Príspevky Tureckej republiky na spoločné náklady operácie Concordia vloží Turecká republika na bankový účet, ktorého číslo oznámi správca mechanizmu.

Článok 8


V prípade, že niektorá zo zúčastnených strán nesplní svoje záväzky, ktoré sú uvedené v predchádzajúcich článkoch, je druhá strana oprávnená vypovedať túto dohodu za predpokladu dodržania jednomesačnej výpovednej lehoty.

Článok 9


Táto dohoda nadobúda platnosť jej podpísaním.

Táto dohoda zostáva v platnosti počas obdobia poskytovania príspevku Tureckej republiky na operáciu Concordia.

V Bruseli dňa 4. 9. 2003 v anglickom jazyku v štyroch vyhotoveniach.


za Európsku úniu za Tureckú republikuPodpisy
1 Ú. v. L 34, 11.2.2003, s. 26.
2 Ú. v. L 101, 11. 4. 2001, s. 1.

Načítavam znenie...
MENU
Hore