Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 270/2005 účinný od 24.06.2005

Platnosť od: 24.06.2005
Účinnosť od: 24.06.2005
Autor: Slovenská republika
Oblasť: Vojenská služba, Cirkev

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 270/2005 účinný od 24.06.2005
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Dohoda 270/2005 s účinnosťou od 24.06.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

270

DOHODA

medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej ...

Slovenská republika

a

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku,

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku,

Pravoslávna cirkev na Slovensku,

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť,

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike,

Cirkev bratská v Slovenskej republike,

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie,

Apoštolská cirkev na Slovensku,

Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike,

Starokatolícka cirkev na Slovensku,

Cirkev československá husitská na Slovensku

(ďalej len „zmluvné strany“)

ako cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej ...

uznávajúc aktuálnu úlohu registrovaných cirkví a náboženských spoločností v morálnej a duchovnej ...

priznávajúc osobitné životné podmienky a potrebu špecifickej formy pastoračnej starostlivosti ...

vychádzajúc zo Zmluvy medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami ...

dohodli sa takto:

Článok 1

(1)

Zúčastnené cirkvi a náboženské spoločnosti zastúpené Ekumenickou radou cirkví v Slovenskej ...

(2)

Ústredie je osobitnou inštitúciou v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov registrovanou ...

(3)

Činnosť ústredia sa riadi štatútom vypracovaným generálnym duchovným a schváleným zúčastnenými ...

Článok 2

(1)

Na čele ústredia je generálny duchovný, ktorého vymenúva Ekumenická rada cirkví. Právomoc generálneho ...

(2)

Generálny duchovný môže byť prizvaný na zasadnutia Ekumenickej rady cirkví.

(3)

Generálny duchovný má právo slobodne komunikovať s duchovnými a diakonmi, ktorí vykonávajú ...

(4)

Generálny duchovný zodpovedá za svoju činnosť v oblasti pastoračnej služby Ekumenickej rade cirkví. ...

Článok 3

(1)

Ústredie riadi činnosť úradov ekumenickej pastoračnej služby v štruktúrach ozbrojených síl ...

(2)

Pod pôsobnosť ústredia v súlade s vnútornými predpismi zúčastnených cirkví a náboženských ...

a)

príslušníci a zamestnanci ozbrojených síl a ozbrojených zborov a zamestnanci príslušných orgánov ...

b)

ich rodinní príslušníci, manželskí partneri, deti, a to aj plnoleté, kým bývajú v spoločnej ...

c)

poslucháči a študenti škôl ozbrojených síl a ozbrojených zborov, pacienti a personál zdravotníckych ...

d)

osoby, ktoré sú vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody, a osoby zadržané alebo zaistené. ...

Článok 4

Na základe požiadavky generálneho duchovného zabezpečuje pre potreby ústredia Ekumenická rada ...

Článok 5

(1)

Generálnemu duchovnému pomáhajú duchovní a diakoni zúčastnených cirkví a náboženských spoločností. ...

(2)

Duchovných a diakonov v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov vymenúva, rozhoduje ...

(3)

Vymenovanie a odvolanie duchovných a diakonov v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov ...

Článok 6

Podľa potreby a po dohode s Ekumenickou radou cirkví má generálny duchovný právo požiadať duchovných ...

Článok 7

Duchovní, diakoni a absolventi teologických škôl majú právo vykonávať brannú povinnosť a civilnú ...

Článok 8

Duchovní a diakoni, ktorí vykonávajú pastoračnú službu v ozbrojených silách a ozbrojených ...

a)

práva a povinnosti podľa vnútorných predpisov svojich cirkví a náboženských spoločností a ...

b)

právo na slobodnú komunikáciu s predstavenými ústredia v súlade s právnym poriadkom Slovenskej ...

Článok 9

(1)

Pastoračná služba je základnou úlohou duchovných a diakonov vykonávajúcich službu v ozbrojených ...

(2)

Duchovní a diakoni ponúkajú pastoračnú službu osobám v rozsahu ich pôsobnosti a vykonávajú ...

Článok 10

(1)

Personálnu právomoc a disciplinárnu právomoc nad duchovným alebo diakonom v súvislosti so služobným ...

(2)

Uloženie disciplinárnych opatrení podľa vnútorných predpisov príslušnej zúčastnenej cirkvi ...

Článok 11

(1)

Slovenská republika zabezpečí finančné a materiálne potreby pracovníkov ústredia v ozbrojených ...

(2)

Slovenská republika finančne a materiálne zabezpečí činnosť ústredia v ozbrojených silách ...

Článok 12

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné rozpory pri výklade a vykonávaní tejto dohody formou ...

Článok 13

Dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia ...

Článok 14

(1)

Dohoda nadobúda platnosť odo dňa jej podpísania zmluvnými stranami; účinnosť nadobudne dňom ...

(2)

Dohoda je otvorená na pristúpenie aj pre ďalšie cirkvi a náboženské spoločnosti registrované ...

(3)

Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas a jej platnosť sa skončí na základe dohody zmluvných ...

Dané v Bratislave 28. apríla 2005 v 13 vyhotoveniach.

ZA SLOVENSKÚ REPUBLIKU:

Juraj Liška v. r.

minister obrany

Slovenskej republiky

ZA REGISTROVANÉ CIRKVI A NÁBOŽENSKÉ SPOLOČNOSTI:

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Prof. ThDr. Július Filo v. r.

generálny biskup

Ing. Ján Holčík, CSc. v. r.

generálny dozorca

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

ThDr. Géza Erdélyi v. r.

biskup

Ladislav Koncsol v. r.

generálny kurátor

Pravoslávna cirkev na Slovensku

Prot. Mgr. Ladislav Bílý v. r.

kancelár Úradu metropolitnej rady

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť

Doc. ThDr. Pavel Procházka, PhD. v. r.

predseda Rady Slovenskej oblasti

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike

Tomáš Valchář v. r.

podpredseda Rady

Cirkev bratská v Slovenskej republike

Ing. Miroslav Oravec v. r.

predseda

Ing. Ondrej Kerekréty v. r.

tajomník

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie

Mgr. Karol Badinský v. r.

predseda

Apoštolská cirkev na Slovensku

Ing. Daniel Vimpeľ v. r.

zástupca biskupa

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike

RNDr. František Alexander v. r.

výkonný predseda

Starokatolícka cirkev na Slovensku

Mgr. Augustín Bačinský v. r.

biskup

Cirkev československá husitská na Slovensku

ThDr. Jan Hradil, Th. D. v. r.

biskup

predseda Diecéznej rady

Ing. Miroslav Vitáček v. r.

podpredseda Diecéznej rady

Načítavam znenie...
MENU
Hore