Dekret presidenta republiky o závodních a podnikových radách. 104/1945 účinný od 28.04.1956 do 20.07.1959

Platnosť od: 27.10.1945
Účinnosť od: 28.04.1956
Účinnosť do: 20.07.1959
Autor: Prezident republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Dekrét 104/1945 s účinnosťou od 28.04.1956 na základe 12/1956
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o závodních a podnikových radách.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

HLAVA I.
Závodní zastupitelstvo zaměstnanců

§ 1
(1)

Zájmovým zastupitelstvem zaměstnanců v závodě (dále jen „závodní zastupitelstvo") jsou závodní ...

(2)

V závodech, které zaměstnávají pravidelně méně než 3 zaměstnance, vykonávají působnost ...

(3)

Působnost jednotné odborové organisace hájiti a zastupovati zájmy zaměstnanců není tímto dekretem ...

§ 2
(1)

Vedení závodu náleží správě závodu a ona jest výlučně odpovědnou za podnikání a jeho úspěch. ...

(2)

Závodní zastupitelstvo má usilovati o to, aby jak správa závodu, tak zaměstnanci závodu uplatňovali ...

HLAVA II.
Zřízení a organisace závodního zastupitelstva

Část první.

Zřízení závodního zastupitelstva

§ 3
(1)

Závodní rada se zřizuje pro každý samostatný závod, který pravidelně zaměstnává alespoň ...

(2)

Závodem podle tohoto dekretu rozumí se provozní zařízení zaměstnavatele, k němuž jsou závodní ...

(3)

Samostatným je závod, který se správou nebo účtováním liší od jiných závodů téhož podniku ...

§ 4

V samostatném závodě, který pravidelně zaměstnává méně než 20 osob, alespoň 3 zaměstnance, ...

§ 5
(1)

V závodech, v nichž jest zříditi závodní radu nebo závodního důvěrníka, jmenuje příslušný ...

(2)

Náhradní orgán závodního zastupitelstva vykonává působnost, příslušející závodní radě, ...

§ 6
(1)

Tvoří-li několik závodů téhož zaměstnavatele samostatnou hospodářskou jednotu s jednotným ...

(2)

Podmínky zřízení podnikových rad a jejich organisaci v podnicích nositelů veřejné správy s ...

(3)

Způsob zřízení podnikové rady stanoví vláda nařízením.

§ 7
(1)

Členové závodní rady se volí přímou a tajnou volbou na základě kandidátní listiny, kterou ...

(2)

Závodní důvěrník se volí přímou a tajnou volbou absolutní většinou hlasů.

(3)

Volební právo, volitelnost, povinnost přijmouti volbu a volební řízení upraví vláda nařízením. ...

Část druhá.

Organisace závodního zastupitelstva

Závodní rady

§ 8
(1)

Počet členů závodní rady činí v závodech s 20 až 60 zaměstnanci 3 členy, se 61 až 100 zaměstnanci ...

(2)

Pro stanovení počtu členů závodní rady je rozhodným počet zaměstnanců v závodě v den vyhlášení ...

(3)

Počet náhradníků odpovídá počtu členů závodní rady.

§ 9
(1)

Závodní rada se volí na dobu dvou roků.

(2)

Volební období počíná 1. května nebo dnem, kdy se závodní rada později ustavila. Končí dnem ...

§ 10
(1)

Závodní rada zaniká:

a)

poklesem počtu zaměstnanců v závodě po 3 měsíce pod 20 nebo

b)

trvalým zastavením provozu závodu.

(2)

Činnost závodní rady končí:

a)

uplynutím volebního období,

b)

klesl-li počet členů závodní rady spolu s náhradníky pod polovici,

c)

rozpuštěním závodní rady příslušným orgánem jednotné odborové organisace, nebo

d)

odstoupením závodní rady, bylo-li přijato na závodním shromáždění.

(3)

V případech uvedených v odstavci 2, písm. a), b) a d) setrvávají členové závodní rady v činnosti ...

(4)

Podrobné předpisy o podmínkách a následcích zániku závodní rady nebo ukončení její činnosti ...

§ 11
(1)

Členství v závodní radě jest funkcí čestnou.

(2)

Je-li toho podle rozsahu činnosti závodní rady třeba a souhlasí-li s tím příslušný orgán ...

v závodech s více než 500 zaměstnanci jednoho člena,

v závodech s více než 5 000 zaměstnanci dva členy a

v závodech s více než 10 000 zaměstnanci tři členy;

dohodou mezi správou závodu a závodní radou a se souhlasem příslušného orgánu jednotné odborové ...

(3)

Členové závodní rady, kteří nebyli zproštěni výkonu prací podle odstavce 2, nesmějí zameškati ...

(4)

Členové závodní rady mají nárok na mzdu (plat), která jim ušla pro výkon funkce, bylo-li jej ...

§ 12

Správa závodu nesmí omezovati členy závodní rady v jejich činnosti podle tohoto dekretu. Se členy ...

§ 13
(1)

Pracovní (služební) poměr člena závodní rady může býti zaměstnavatelem zrušen a člen závodní ...

(2)

Odepřela-li závodní rada souhlas, může zaměstnavatel navrhnouti u příslušného orgánu jednotné ...

(3)

Souhlasu závodní rady podle odstavců 1 a 2 se vyžaduje také ke zrušení pracovního (služebního) ...

a)

pro zločin nebo pro přečin nebo přestupek, spáchaný z pohnutek nízkých nebo nečestných nebo ...

b)

pro přečin nebo přestupek podle zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb., na ochranu republiky, ...

§ 14
(1)

Závodní rada a její členové jsou povinni vykonávati funkci tak, aby chod závodu neutrpěl újmy ...

(2)

Členové závodní rady jsou povinni zachovávati úplnou mlčenlivost o výrobních, obchodních a ...

(3)

Členové závodních rad v závodech důležitých pro obranu státu jsou při výkonu své činnosti ...

§ 15
Členství v závodní radě zaniká:
a)

zánikem závodní rady nebo skončením její činnosti,

b)

ztrátou volitelnosti,

c)

rozvázáním pracovního (služebního) poměru se závodem,

d)

vzdáním se, bylo-li příslušným orgánem jednotné odborové organisace schváleno, nebo

e)

zbavením funkce člena závodní rady příslušným orgánem jednotné odborové organisace.

§ 16

Zásady pro jednání závodní rady stanoví vláda nařízením. V mezích těchto předpisů řídí ...

§ 17
Závodní shromáždění
(1)

Závodní rada svolává podle potřeby shromáždění zaměstnanců závodu (závodní shromáždění). ...

(2)

Závodní rada podává závodnímu shromáždění zprávu o své činnosti a hospodaření.

§ 18
Ostatní orgány závodního zastupitelstva
(1)

O závodních důvěrnících platí obdobně ustanovení této části s výjimkou § 8. Podrobnosti ...

(2)

Organisaci podnikových rad stanoví vláda nařízením.

§ 19
Náklady činnosti
(1)

Závodní rada uhrazuje náklady své funkční činnosti podle rozpočtu schváleného jednotnou odborovou ...

(2)

Rozpočtovou částku hradí závodně radě správa závodu. Hospodaření rozpočtem kontroluje příslušný ...

(3)

Správa závodu jest povinna poskytnouti závodní radě na její návrh místnosti s potřebným zařízením, ...

HLAVA III.
Působnost závodního zastupitelstva

Část první.

Závodní rady

§ 20

Závodní rady jsou povolány:

1.

hájit a povzbuzovati hospodářské, sociální, zdravotní a kulturní zájmy zaměstnanců v závodě; ...

2.

dohlížeti, zda hospodářská činnost závodu (podniku) je vykonávána v souhlasu s obecným zájmem ...

3.

dohlížeti, zda hospodářská činnost závodu (podniku) je vykonávána tak, aby při zachování ...

4.

účastniti se v závodech (podnicích) na správě závodu (podniku) návrhy a radou za tím účelem, ...

5.

spolupůsobiti podle předpisů o tom vydaných při výkonu hospodářské a sociálně-politické ...

§ 21
(1)

Vládním nařízením mohou býti v mezích působnosti stanovené v § 20 uloženy závodním radám ...

(2)

Podrobné předpisy o působnosti závodních rad stanoví vláda nařízením.

(3)

Příslušný orgán jednotné odborové organisace řídí a usměrňuje činnost závodních rad v ...

§ 22

Závodní rady jsou při výkony svých úkolů podle § 20, č. 1 oprávněny zejména:

1.

účastniti se na hromadné úpravě pracovních podmínek v mezích platných předpisů,

2.

účastniti se na úpravě pracovních poměrů jednotlivých zaměstnanců,

3.

spolupůsobiti při zařazování zaměstnanců na pracovní místa,

4.

spolurozhodovati o přijímání zaměstnanců s hlediska mravní způsobilosti a státní spolehlivosti, ...

5.

spolurozhodovati o propuštění zaměstnanců,

6.

zakládati a spravovati zařízení k blahu zaměstnanců určená,

7.

dozírati na sociálně-politickou a sociálně-zdravotní ochranu zaměstnanců v závodě.

§ 23

Aby závodní rady mohly plniti úkoly uvedené v § 22, jest správa závodu povinna:

1.

předem projednati se závodní radou všechny všeobecné otázky, týkající se zaměstnanců závodu, ...

2.

doručiti závodní radě opisy pracovních smluv a řádů, jakož i všechny další jejich změny; ...

3.

dáti zmocněnému členu závodní rady nahlédnouti do mzdových a platových listin vedených závodem, ...

4.

vyrozuměti neprodleně závodní radu o příchodu dozorčího orgánu ve věcech sociální a zdravotní ...

§ 25
Dohled na hospodářskou činnost závodu (podniku)
(1)

Aby mohla býti vykonávána působnost podle § 20, č. 2 a 3, náleží závodní radě:

a)

účastniti se sdělání obchodního a výrobního plánu, jeho rozvrhu a provádění, a to tak, že ...

b)

dohlížeti na provádění obchodního a výrobního plánu včetně investičního programu;

c)

dohlížeti na provoz a správu závodu (podniku) po stránce technické, správní a hospodářské. ...

(2)

Soudí-li závodní rada, že zamýšlená opatření nebo daný stav není v souladu s předpisy uvedenými ...

(3)

Ustanovení § 20, č. 2 a 3 a odstavců 1 a 2 tohoto paragrafu nelze použíti u závodních rad účelových ...

§ 26
Účast na správě závodu (podniku)
(1)

Sledujíc účel, uvedený v § 20, č. 4, závodní rada navrhuje správě závodu opatření, způsobilá ...

(2)

Správa závodu jest povinna zkoumati návrhy závodní rady, jednati o nich se závodní radou a při ...

§ 27
(1)

Aby závodní rada mohla plniti úkoly, uvedené v §§ 22 až 26, jest správa závodu povinna:

a)

slyšeti závodní radu o všech zamýšlených hospodářských opatřeních, která vybočují z mezí ...

b)

sdělovati závodní radě vyžádaná vysvětlení, podávati ve schůzích závodní rady zprávy ...

c)

dáti nahlédnouti zmocněnému členu závodní rady do obchodních knih a jiných písemností, týkajících ...

d)

přeložiti závodní radě opis účetní uzávěrky za předešlý obchodní rok, a to účet rozvažný, ...

(2)

Závodní rada účastní se svými zástupci úředních komisionelních jednání, jakož i jiných ...

(3)

Jsou-li k tomu závažné důvody, může závodní rada žádati, aby byla na účet závodu provedena ...

(4)

Závodní rada účastní se svými zástupci všech jednání a schůzí orgánů správy závodu. ...

(5)

Pokud není stanoveno v předcházejících ustanoveních jinak, může si správa závodu nebo závodní ...

(6)

Ustanovení odstavců 1 až 5 nelze použíti v případech, uvedených v § 25, odst. 3.

(7)

Vládním nařízením mohou býti upraveny v mezích působnosti stanovené v § 20 další prostředky ...

Část druhá.

Ostatní orgány závodního zastupitelstva

§ 28

Závodní důvěrník vykonává obdobně působnost příslušející závodní radě. Podrobné předpisy ...

§ 29

Podniková rada projednává záležitosti, týkající se společných zájmů zaměstnanců podniku ...

HLAVA IV.
Zaměstnanecké rady nositelů veřejné správy

§ 30
(1)

Ve veřejných úřadech, soudech, provozních zařízeních veřejných ústavů, fondů a v jiných ...

(2)

O organisaci a působnosti zaměstnaneckých rad a jejich výborů (§ 31), jakož i o povinnosti nositelů ...

(3)

Ministerstvo ochrany práce a sociální péče, na Slovensku v dohodě s povereníkem pre sociálnu ...

§ 31
(1)

Zaměstnanecké rady v zařízeních téhož nositele veřejné správy mohou zříditi souhlasným ...

(2)

Ministerstvo ochrany práce a sociální péče, na Slovensku v dohodě s povereníkem pro sociálnu ...

HLAVA V.
Rozhodčí komise a opravné řízení

§ 33
(1)

Rozhodčí komise zřizují se u okresních úřadů ochrany práce pro jejich obvody.

(2)

Rozhodčí komise je příslušná rozhodovati

a)

o návrzích, stížnostech a sporech, které náležejí k příslušnosti rozhodčí komise podle ...

b)

o sporech z důvodu činnosti závodní a podnikové rady, závodního důvěrníka a náhradních orgánů, ...

c)

o sporech o rozsah práv a povinností závodního zastupitelstva zaměstnanců a jeho členů.

(3)

Proti nálezu rozhodčí komise je přípustna stížnost pro vady řízení a nezákonnost k ústřední ...

(4)

Organisace rozhodčích komisí a ústředních rozhodčích komisí, jakož i řízení u nich, bude ...

HLAVA VI.
Všeobecná, trestní a přechodná ustanovení

§ 34
(1)

Zřízení, organisace a působnost závodních, podnikových a zaměstnaneckých rad a výborů zaměstnaneckých ...

(2)

Vládním nařízením budou upraveny také zřízení, organisace a působnost závodních, podnikových ...

§ 35
(1)

Ustanovení hlavy první až čtvrté o zaměstnancích platí také o učních.

(2)

Zaměstnanci podle tohoto dekretu rozumějí se také domáčtí dělníci, nepracují-i současně ...

(3)

Ustanovení o členech závodní rady platí obdobně pro jejich náhradníky.

§ 36

Právní jednání, písemnosti a úřední úkony, jichž je třeba podle tohoto dekretu k plnění ...

§ 37
(1)

Vězením do 6 měsíců a pokutou do 100 000 Kčs nebo jedním z těchto trestů bude potrestán, nejde-li ...

a)

odpovědný správce závodu, který zasahuje do činnosti závodní nebo podnikové rady, jejich členů ...

b)

odpovědný správce závodu, který úmyslně znemožňuje nebo překáží zaměstnancům závodu ...

c)

odpovědný správce závodu, který v předložené účetní uzávěrce za uplynulý obchodní rok, ...

d)

člen závodní rady, závodní důvěrník, člen podnikové rady, člen náhradního orgánu závodního ...

e)

člen závodní nebo podnikové rady, závodní důvěrník nebo člen náhradního orgánu závodního ...

f)

člen závodní nebo podnikové rady, závodní důvěrník, člen náhradního orgánu závodního ...

(2)

Byla-li uložena pokuta, buď zároveň pro případ její nedobytnosti uložen náhradní trest vězení ...

(3)

Trestní řízení provádějí okresní národní výbory, a to v případech uvedených v odstavci ...

(4)

Jednání nebo opominutí správy závodu proti předpisům tohoto dekretu stíhají, nejde-li o čin ...

(5)

Ustanovení předchozích odstavců neplatí pro zaměstnanecké rady a výbory zaměstnaneckých rad, ...

(6)

Kdo úmyslně nebo z nedbalosti způsobí, že prostředků jednotného fondu pracujících nebo prostředků ...

§ 38
(1)

Zařízení, určená k blahu zaměstnanců závodu (§ 22, č. 6), zřízená přede dnem účinnosti ...

(2)

Jmění revírních rad v hornictví přechází na hornický odbor jednotné odborové organisace k ...

(3)

Převody podle odstavců 1 a 2 budou provedeny podle předpisů, které stanoví vláda nařízením. ...

§ 39

Prvé volby do závodních (zaměstnaneckých) rad a volby závodních důvěrníků podle tohoto dekretu ...

§ 40

Dnem účinnosti tohoto dekretu pozbývají platnosti všechna ustanovení o věcech jím upravených. ...

1.

zákon ze dne 25. února 1920, č. 143 Sb., o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolů ...

2.

zákon ze dne 25. února 1920, č. 144 Sb., o závodních a revírních radách při hornictví, ve ...

3.

zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 330 Sb., o závodních výborech, ve znění předpisů jej měnících ...

4.

článek LI zákona ze dne 21. dubna 1932, č. 54 Sb., kterým jednak doplňují se a mění zákony: ...

5.

§ 9 zákona ze dne 22. prosince 1933, č. 251 Sb., o prodeji zboží za jednotné ceny, ve znění ...

6.

§ 22 zákona ze dne 11. července 1934, č. 147 Sb., o zabezpečení nároků pojistníků v pojištění ...

7.

§ 103 zákona ze dne 12. dubna 1935, č. 77 Sb., o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění;

8.

vládne nariadenie zo dňa 13. júna 1939, č. 142 Sl. z., o rozpustení závodných výborov, závodných ...

§ 41

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr ochrany práce a sociální ...

Čl. II

Ustanovení § 9, odst. 1 dekretu č. 104/1945 Sb. ve znění tohoto zákona platí i pro závodní ...

Čl. II.

(1)

Na jednotný fond pracujících přechází nárok závodního zastupitelstva na podíl na čistém ...

(2)

Do doby, než budou ustaveny orgány jednotného fondu pracujících, vykonává práva a plní povinnosti ...

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore