Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum doručenia: 14.01.2011
Dátum ZZ: 28.04.2011
Čiastka ZZ: 41
Číslo ZZ: 130/2011


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

2Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č
. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len 'návrh zákona') vypracovalo Ministerstvo financi
í Slovenskej republiky v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a v súlade s Plánom legislatívnych ú
loh vlády Slovenskej republiky na IV. štvrťrok 2010.

Cieľom navrhovaného zákona je implementovať smernicu Európskeho parlamentu a
Rady 2009/44/ES zo dňa 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodá
ch o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009).

Už smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES zo dňa 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a...
...
MENU
Hore