Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 24.09.2010
Dátum ZZ: 22.12.2010
Čiastka ZZ: 188/2010
Číslo ZZ: 492/2010


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

51Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v
znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa z
ákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých z
ákonov (ďalej len "zákon") mimo plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej repub
liky na rok 2010. Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny.
Hlavnými cieľmi, ktoré viedli k vypracovaniu predkladaného ná
vrhu zákona sú:
-v súlade s P
rogramovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky znížiť deficit verejných financií,
-odstrániť niektoré deformácie a v
ýnimky,
-znížiť administratívnu záťaž
, sprehľadniť a zjednodušiť systém vyberania spotrebnej dane.
Konkrétne ide o zrušenie daňového zvýhodnenia plynového oleja tzv. č
ervenej nafty, oslobodenia skva...
...
MENU
Hore