Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 29.09.2006
Dátum ZZ: 17.01.2007
Čiastka ZZ: 16/2007
Číslo ZZ: 24/2007


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

14Dôvodová správa
A. Vš
eobecná časť
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor
ších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona je predkladaný v rámci plnenia Plá
nu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiac február 2006. Prijatie uvedeného právneho predpisu predstavuje plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývaj
úcich z jej členstva v Európskej únii a vychádza z požiadavky na harmonizáciu nášho právneho poriadku s právom Euró
pskej únie. Cieľom predkladaného návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/58/ES z 15. júla 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady č. 68/151/EHS (tzv. publikačná smernica).
Prvá smernica Rady č
. 68/151 z 9. marca 1968 o koordinácií zabezpečení, ktoré za účelom ochrany spoločníkov a tre...
...
MENU
Hore