Vládny návrh zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 28.08.2015
Dátum ZZ: 03.12.2015
Čiastka ZZ: 94
Číslo ZZ: 336/2015

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Hospodársky rast a rozvoj v nebývalej miere zvýraznil rozdiely medzi regiónmi a okresmi Slovenska. Pokiaľ väčšina obyvateľov z rastu benefituje, najmenej rozvinuté regióny trpia vysokou mierou nezamestnanosti, odchodom mladej a vzdelanej pracovnej sily a nedostatkom investícií a podnikateľských aktivít. Cieľom návrhu zákona je zmierniť hospodárske rozdiely medzi okresmi a naštartovať v týchto okresoch hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj kombináciou spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda SR“), samosprávou a občianskou spoločnosťou, vypracovaním päťročného Akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu (ďalej len „akčný plán“), ktorý bude obsahovať konkrétne opatrenia a ich harmonogram. Akčný plán môže nad rámec existujúcich opatrení a využívania existujúcich finančných zdrojov obsahovať aj technickú podporu miestnej samospráve a občianskej spoločnosti (napr. školenia pre lepšie využívanie európskych fondov, š...
...
MENU
Hore