Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 28.08.2015
Dátum ZZ: 05.12.2015
Čiastka ZZ: 96
Číslo ZZ: 350/2015

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

B. Osobitná časť

Čl. I

K bodom 1 a 2 [§ 1 ods.1 písm. a), b) a c)]

Zákon zmenou textu v §1 dopĺňa predmet úpravy zákona o upresnenie zamerania cieľov pre kvalitu ovzdušia čím bola doplnená transpozícia článku 1 ods. 1 a 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (ďalej len „smernica“).

K bodu 3 [§ 2 písm. r) a s)]

Doplnenie vymedzenia základných pojmov o definíciu nízkoemisnej zóny a vidieckeho pozaďového miesta.

 

K bodu 4 [§ 8 ods. 7]

Doplnením textu v ods. 7 sa upresňujú kritériá merania kvality ovzdušia na vidieckych pozaďových miestach v zmysle požiadavky článku 6 ods. 5 pism. c) smernice.

Pokiaľ ide o vhodné prípady koordinovania monitorovania so stratégiou monitorovania EMEP, ktorá bola prijatá v roku 2003 (www.emep.int), na území SR sú v prevádzke 4 EMEP stanice (Chopok, Stará Lesná, Starina, Topoľníky).

K bodu 5 [§ 10 ods. 2]

Doplnená požiadavka zachovávať najl...
...
MENU
Hore