Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 24.04.2014
Dátum ZZ: 26.07.2014
Čiastka ZZ: 69
Číslo ZZ: 204/2014


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

31B. Osobitná časť
K čl. I K bodu 1 Dopĺňa sa vymedzenie pojmu pracovné podmienky.

K bodu 2Upravuje sa definícia hodnotenia dopadov na verejné zdravie.


K bodu 3 Dopĺňa sa pojem zamestnanec na účel návrhu zákona, ktorý zahàňa aj žiakov strednej odbornej školy a študentov vysokej školy pri praktickej výučbe.

K bodu 4 Dopĺňa sa kompetencia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky navrhovať Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zmeny a doplnenia príloh č. 1, 2 a 4 k zákonu č
. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktoré sa týkajú zoznamu chorôb z povolania, chorôb a stavov, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť a percentuálnej miery poklesu z
árobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov.

K bodu 5Upravuje sa kompetencia Úradu verejného zdravotní
ctva Slovenskej republiky vykonať predskríning a posúdenie potreby vykonania hodnotenia dopadov na...
...
MENU
Hore