Vládny návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 04.06.2014
Dátum ZZ: 01.10.2014
Čiastka ZZ: 84
Číslo ZZ: 262/2014


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

14B. Osobitná časťK § 1
V súlade s požiadavkami nariadenia Euró
pskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013, ktoré je potrebné upraviť na úrovni členských štátov sa špecifikuje predmet úpravy.
K § 2
Orgá
nmi štátnej správy na ú◊ely zákona a osobitného predpisu, ktorým je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ◊. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní s
ú Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenská obchodná inš
pekcia a colné úrady.
K § 3V súlade s požiadavkami čl. 4 ods. 4 a
6 nariadenia (EÚ) č. 98/2013 sa ustanovuje pôsobnosť ministerstva hospodárstva vo vzťahu k Európskej komisii a v oblasti vydávania jednorazových povolení na dovoz obmedzených prekurzorov uvedených v č
l. 4 ods. 3 nariadenia. Ďalej sa upravuje pôsobnosť v oblasti sankcií voči členovi širokej verejnosti a možnosť riešenia ďalších obmedzení pri sprístupňovaní látok, ktoré možno zneužiť
na nelegálnu výrobu výbušnín ...
...
MENU
Hore