Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 27.02.2014
Dátum ZZ: 07.06.2014
Čiastka ZZ: 56
Číslo ZZ: 152/2014


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

131Dôvodová správaVšeobecná časť:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regioná
lneho rozvoja Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len 'ná
vrh zákona') na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2014 a úlohy B.8. z uznesenia vlá
dy SR č. 155/2013.
Návrh zákona má za cieľ transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/35/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prí
pravy námorníkov a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/38/EÚ z 12. augusta 2013, ktorou sa mení smernica 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole do právneho poriadku Slovenskej republiky.
Návrhom zákona sa zároveň odstraňujú niektoré nedostatky súčasného právneho stavu, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe zákona. Ide o z...
...
MENU
Hore